WF/boz-251-6/2015Pobieranie 20.87 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.87 Kb.
Wrocław, 21.09.2015 r.

WF/BOZ-251-6/2015Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Produkcję i emisję audycji telewizyjnych i ich reklam informujących o efektach realizacji dolnośląskich projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Jastrzębiej 24, 53-148 Wrocław, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38
ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.
poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W zamieszczonej na stronie internetowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprawiono oczywistą omyłkę pisarską polegającą na podaniu niewłaściwego roku, dla którego należy podać średnią oglądalność pasma, na którym będą emitowane audycje w tysiącach osób w 2015 r. (od 1 stycznia do 30 czerwca br) na Dolnym Śląsku (Rozdział XI, pkt 1 B, ppkt 2) oraz średnią oglądalność pasma prime time na którym będzie emitowana reklama audycji w tysiącach osób w 2015 r. (od 1 stycznia do 30 czerwca br) na Dolnym Śląsku (Rozdział XI, pkt 1 C, ppkt 3). Podany rok 2014 został zmieniony na rok 2015, zgodnie z kryteriami oceny ofert. Poniżej skorygowana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ. Rozdział XI. Wybór oferty najkorzystniejszej. Ust. 1 pkt B i C otrzymują następujące brzmienie:


  1. ŚREDNIA OGLĄDALNOŚĆ PASMA NA KTÓRYM BĘDĄ EMITOWNE AUDYCJE W TYSIĄCACH OSÓB W 2015 r. (od 1 stycznia do 30 czerwca br.) NA DOLNYM ŚLĄSKU – 30 % )*

2) Oglądalność – B(X):

a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 30 otrzyma najwyższa średnia oglądalność pasma na którym będą emitowane audycje w tysiącach osób w 2015 r. na Dolnym Śląsku w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem;

b) średnie oglądalności pasma na którym będą emitowane audycje w tysiącach osób w 2015 r. na Dolnym Śląsku w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem z pozostałych ofert punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

gdzie:B(x)ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium średnia oglądalność pasma na którym będą emitowane audycje w tysiącach osób w 2015 r. na Dolnym ŚląskuJ maxśrednia oglądalność pasma na którym będą emitowane audycje w tysiącach osób w 2015 r. na Dolnym Śląsku najwyższa wśród zawartych w ofertach na zadanie objęte przetargiemJ(x)średnia oglądalność pasma na którym będą emitowane audycje w tysiącach osób w 2015 r. na Dolnym Śląsku zawarta w ofercie „x

* zastrzeżenie: Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie dane z ofert, które są podane ze źródła informacji zewnętrznego wobec Wykonawcy tj. wyniki badań telemetrycznych prowadzonych przez: TNS OBOP lub AGB Nielsen Media Research (źródła informacji, z których korzysta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji). Inne informacje nie będą rozpatrywane a Wykonawca otrzyma 0 pkt w ocenianym kryterium.


  1. ŚREDNIA OGLĄDALNOŚĆ PASMA PRIME TIME NA KTÓRYM BĘDZIE EMITOWANA REKLAMA AUDYCJI W TYSIĄCACH OSÓB W 2015 r. (od 1 stycznia do 30 czerwca br.) NA DOLNYM ŚLĄSKU – 20 % )*

3) Oglądalność pasma prime time – C(X):a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 20 otrzyma najwyższa średnia oglądalność pasma prime time na którym będzie emitowana reklama audycji w tysiącach osób w 2015 r. na Dolnym Śląsku w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem;

b) średnia oglądalności pasma prime time na którym będzie emitowana reklama audycji w tysiącach osób w 2015 r. na Dolnym Śląsku w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem z pozostałych ofert punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

gdzie:C(x)ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium średnia oglądalność pasma prime time na którym będzie emitowana reklama audycji w tysiącach osób w 2015 r. na Dolnym ŚląskuK maxśrednia oglądalność pasma prime time na którym będzie emitowane reklama audycji w tysiącach osób w 2015 r. na Dolnym Śląsku najwyższa wśród oglądalności zawartych w ofertach na zadanie objęte przetargiemK(x)średnia oglądalność pasma prime time, na którym będzie emitowana reklama audycji w tysiącach osób w 2015 r. na Dolnym Śląsku zawarta w ofercie „x

* zastrzeżenie: Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie dane z ofert, które są podane ze źródła informacji zewnętrznego wobec Wykonawcy tj. wyniki badań telemetrycznych prowadzonych przez: TNS OBOP lub AGB Nielsen Media Research (źródła informacji, z których korzysta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji). Inne informacje nie będą rozpatrywane a Wykonawca otrzyma 0 pkt w ocenianym kryterium.

Informacja o zmianie terminu składania ofert

W związku z dokonanymi zmianami, mając na uwadze czas niezbędny na przygotowanie ofert, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 25.09.2015 r. godz. 9.30.


W związku z dokonaną zmianą, treść SIWZ ulega zmianie w następującym zakresie:
SIWZ. Rozdział V Opis sposobu przygotowania oferty. Pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Zaleca się aby oferta była umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna winna być oznaczona napisem:Oferta na: „PRODUKCJA I EMISJA AUDYCJI TELEWIZYJNYCH I ICH REKLAM INFORMUJĄCYCH O EFEKTACH REALIZACJI DOLNOŚLĄSKICH PROJEKTÓW Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO”.

Nie otwierać przed dniem 25 września 2015r. do godz. 1000.


SIWZ. Rozdział VIII Miejsce i termin składania ofert. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin składania ofert upływa w dniu 25 września 2015r. o godz. 0930.


SIWZ. Rozdział IX Miejsce i termin otwarcia ofert. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin otwarcia ofert: 25 września 2015r. godz. 1000.Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Marek Skorupa
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna