Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczychPobieranie 34.88 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar34.88 Kb.

Świadczenia pieniężne


Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych:
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.
Wysokość przysługujących świadczeń:
a) 660,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

spokrewnionej

b) 1.000,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek
nie niższy niż kwota 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:

a) na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

b) na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu

w sprawach nieletnich


Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie
na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej
lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się.


Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka można przyznać:


 1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – jednorazowo

 2. świadczenie na pokrycie:

a) niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo

b) kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mającychwpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, starosta jest zobowiązany przyznać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub w domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących
w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz
z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą. Potrzeba przyznania tych środków musi zostać potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Rodzinie zastępczej zawodowej można raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.
Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

 1. utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty
  za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz
  z prowadzącym rodzinny dom dziecka;

 2. pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu
  w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – do wysokości środków określonych w umowie;

 3. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką
  i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka

  do wysokości środków finansowych określonych w umowie.Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.000,00 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.600,00 zł. Ustalając wysokość wynagrodzenia bierze się pod uwagę w szczególności kwalifikacje, szkolenia i oceny rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co najmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, otrzymuje dodatek w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia.

Świadczenia pieniężne dla wychowanków pieczy zastępczej usamodzielnionych po 1 stycznia 2012 r.

(ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
Pomoc osobom pełnoletnim, opuszczającym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną jest objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Usamodzielnianym wychowankom udziela się pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki,

- pieniężnej na usamodzielnienie,

- na zagospodarowanie,

- w uzyskaniu zatrudnienia,

- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,

- prawnej i psychologicznej.


Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie przysługuje osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

- 3 lat - w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną

- 1 roku – w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobom usamodzielnianym w wysokości nie mniej niż 500,00 zł miesięcznie, jeżeli kontynuują naukę w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach (jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia) lub
u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Pomoc jest przyznawana na czas trwania nauki,
nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie jest przyznawana na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej, której dochód nie przekracza 1.200,00 zł. Wysokość jednorazowego świadczenia z tytułu usamodzielnienia uzależniona jest od formy opieki zastępczej, z której wychowanek korzystał, oraz
od długości okresu przebywania dziecka poza rodziną w danej formie opieki zastępczej.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie:

- w przypadku, gdy osoba usamodzielniana opuszcza rodzinę zastępczą spokrewnioną – kwota


nie mniej niż 3.300,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;

- w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodowa, rodzinę zastępcza zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę-terapeutyczną:nie mniej niż 6.600,00 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

nie mniej niż 3.300,00 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

nie mniej niż 1.650,00 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 1 roku
do 2 lat.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zalezności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy
na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, w szczególności na materiały potrzebne
do przeprowadzenia remontu, wyposażenia mieszkania, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny lub mogący służyć do podjęcia zatrudnienia. Osoba usamodzielniana, której dochód nie przekracza 1.200,00 zł, może ubiegać się o pomoc na zagospodarowanie nie później niż do ukończenia 26 roku życia.
Pomoc na zagospodarowanie wypłacana jest w wysokości nie niższej niż 1.500,00 zł
(3.000,00 zł – w przypadku pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności).

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa w powiecie właściwym
ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.


Świadczenia pieniężne dla wychowanków pieczy zastępczej usamodzielnionych przed 1 stycznia 2012 r. (na zasadach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
Osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację
ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą:

- pieniężną na usamodzielnienie;

- pieniężną na kontynuowanie nauki;

- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;

- w uzyskaniu zatrudnienia;

- na zagospodarowanie - w formie rzeczowej


Prawo do pomocy ma osoba, która w danej formie opieki przebywała co najmniej rok.
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje osobie, która przebywała w pieczy zastępczej
co najmniej rok. Pomoc pieniężna przysługuje osobie usamodzielnianej samotnie gospodarującej lub
w rodzinie, której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie. W przypadku kontynuowania nauki, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach można wypłacić pomoc w trakcie trwania nauki. Pomocy udziela Starosta Powiatu Żagańskiego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, pod warunkiem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc ta przeznaczana jest na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na: polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, podniesienie kwalifikacji zawodowych, pokrycie innych wydatków związanych z nauka osoby usamodzielnianej. Wysokość pomocy pieniężnej
na usamodzielnienie ustala się od kwoty podstawy tj. 1647 zł, w zależności od okresu przebywania w pieczy zastępczej.
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w pieczy zastępczej
co najmniej rok. Pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej samotnie gospodarującej lub w rodzinie, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie. Pomoc na kontynuowanie nauki w wysokości 30% kwoty 1647 zł, tj. w kwocie 494,10 zł miesięcznie, przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia,
nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat. Pomocy udziela Starosta Powiatu Żagańskiego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, pod warunkiem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Warunkiem przyznania pomocy jest również określenie w indywidualnym programie usamodzielnienia planu kontynuowania nauki, przedłożenie na początku każdego semestru zaświadczenia szkolnego stwierdzającego kontynuowanie nauki.

Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek.


Pomoc pieniężna na zagospodarowanie – wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się od kwoty podstawy tj. 1647 zł. Wartość pomocy ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy. Wartość pomocy dla osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się jako równowartość 300% podstawy.

W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia. Pomocy na zagospodarowanie udziela Starosta Powiatu Żagańskiego właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna