Świadectwo zdrowia zwierząT dla mleka I produktów na bazie mleka (1) przewidzianych do [tranzytu] (2) / [składowania] (2) (3) we Wspólnocie Europejskiej / animal health certificate for milk and milk-based products (1) for [transit]Pobieranie 42.25 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar42.25 Kb.
ŚWIADECTWO ZDROWIA ZWIERZĄT
dla mleka i produktów na bazie mleka (1) przewidzianych do [tranzytu] (2) / [składowania] (2) (3) we Wspólnocie Europejskiej /
ANIMAL HEALTH CERTIFICATE
for milk and milk-based products (1) for [transit] (2) / [storage] (2) (3) in the European Community

PAŃSTWO / COUNTRY Świadectwo weterynaryjne dla UE / Veterinary certificate to EU

Część I: Dane przesyłki / Part I:Details of dispatched consignment

I.1. Nadawca / Consignor


Nazwa / Name
Adres / Address
Tel. / Tel No.

I.2. Numer referencyjny świadectwa / Certificate reference number (4)

I.2.a.


I.3. Odpowiedzialna władza centralna / Central Competent Authority


I.4. Odpowiedzialna władza lokalna / Local Competent Authority

I.5. Odbiorca / Consignee


Nazwa / Name
Adres / Address
Kod pocztowy / Postal Code
Tel. / Tel No

I.6. Osoba odpowiedzialna za przesyłkę w UE (TRACES) / Person


responsible for the the consignment in EU (TRACES)

Nazwa / Name


Adres / Address
Kod pocztowy / Postal Code
Tel. / Tel No

I.7. Kraj pochodzenia / Country of origin (5)


Kod ISO/ ISO Code


I.8. Region pochodzenia / Region of origin


Kod / Code


I.9. Kraj przeznaczenia / Country of destination


Kod ISO/ ISO Code


I.10. Region przeznaczenia / Region of destination


Kod / Code

I.11. Miejsce pochodzenia / Place of origin


Nazwa / Name Numer zatwierdzenia / Approval number
Adres / Address

I.12. Miejsce przeznaczenia / Place of destination (6)


Skład celny / custom warehouse □ Podmiot / ship supplier □
Nazwa / Name Numer zatwierdzenia / approval number

Adres / Address

Kod pocztowy / Postal code

I.13. Miejsce załadunku / Place of loadingI.14. Data wyjazdu / Date of departure

I.15. Środki transportu / Means of transport (8)

Samolot / Aeroplane □ Statek / Ship □

Kolej / Railway wagon □ Samochód / Road vehicle □

Inne / Other □
Oznakowanie / Identification:
Dokumenty towarzyszące / Documentary references:

I.16. Punkt kontroli granicznej na granicy UE (7) /


Entry BIP in EU (7)
I.17. Numer/-y CITES / No(s) of CITES


I.18. Opis towaru / Description of commodity (9)


I.19. Kod taryfy celnej (PCN) / Commodity code (HS code)

I.20. Liczba zwierząt/masa / Quantity


I.21. Temperatura produktu / Temperature of produkt

Otoczenia / Ambient □ Schłodzony / Chilled □ Zamrożony / Frozen □

I.22. Liczba opakowań / Number of packages


I.23. Oznakowanie kontenera/nr plomby / Identification of container/seal numberI.24. Rodzaj opakowań / Type

of packaging
I.25. Towar certyfikowany dla / Commodities certified for:

Konsumpcji / Human consumption □ Pasz dla zwierząt Dalsza obróbka Użycia technicznego Inne
I.26. Tranzyt przez UE do państwa trzeciego / For transit through EU to


3rd country □

Kraj trzeci / 3rd country (7) Kod ISO/ ISO Code
I.27.I.28. Oznakowanie towaru / Identification of the commodities


Gatunek / Species Rodzaj towaru / Nature of commodity Rodzaj obróbki /Treatment type

(Nazwa naukowa) / (Scientific name)

Numer identyfikacyjny placówki / Approval number of establishments

Rzeźnia / Abattoir Zakład rozbioru/Zakład produkcyjny / Cutting plant/Manufacturing plant Chłodnia / Cold store

Liczba opakowań / Number of packages Waga netto / Net weight Numer partii/Batch number


ŚWIADECTWO ZDROWIA ZWIERZĄT dla mleka i produktów na bazie mleka (1) przewidzianych do [tranzytu] (2) / [składowania] (2) (3)
we Wspólnocie Europejskiej /
ANIMAL HEALTH CERTIFICATE for milk and milk-based products (1) for [transit] (2) / [storage] (2) (3) in the European Community


Część II: Zaświadczenie / Part II: Certification

II. Informacje zdrowotne / Health informationII.a. Numer referencyjny świadectwa / Certificate reference number (4)


II.b.

Niżej podpisany urzędowy inspektor zaświadczam, że wyżej opisane mleko / I, the undersigned official inspector, hereby certify, that the milk described above:

II.1. pochodzi z państwa lub regionu zatwierdzonego w zakresie wywozu do WE mleka i produktów na bazie mleka zgodnie z


załącznikiem I do decyzji Komisji 2004/438/WE / comes from a country or region authorised for imports into the EC of milk and
milk-based products as laid down in Annex I to Commission Decision 2004/438/EC;

II.2. spełnia odpowiednie warunki zdrowotności zwierząt w odniesieniu do przedmiotowych produktów ustanowione w sekcji 9 wzoru świadectw [Milk-RM]/[Milk-RMP]/[Milk-HTC] (3) w załączniku I część 2 do decyzji Komisji 2004/438/WE / complies with the relevant animal health conditions for the products concerned as laid down in the animal health attestation in section 9 of the model [Milk-RM]/[Milk-RMP]/[Milk-HTC] (3) in Part 2 of Annex II to Commission Decision 2004/438/EC;II.3. w przypadku stosowania wzoru świadectwa Milk-HTC, mleko zostało poddane następującej obróbce / where model certificate Milk-HTC is used, the milk has undergone the following treatment: ...................................................................................................................................., zgodnie z zapisem w sekcji 10.1 (c) tego świadectwa, i / as laid down in section 10.1 (c) of that cerficate; and:
II.4. zostało wyprodukowane w dniu.............................................................lub....................................................w okresie/
was produced on or between......................................................................................................................................................(10)Uwagi: / Notes:
(1) Mleko i produkty na bazie mleka oznaczają: poddane obróbce cieplnej mleko, produkty na bazie mleka i mleko surowe przeznaczone do spożycia przez ludzi. / Milk and milk-based products means, heat-treated milk, milk-based products and raw milkfor human consumption.
(2) Zgodnie z art. 1 2 ust. 4 lub art. 1 3 dyrektywy 97/78/WE. / In accordance with Article 12 (4)or Article 13ofCouncil Directive 97/78/EC.
(3) Wybrać w odpowiednim przypadku. / Keep as appropriate.
(4) Wystawiony przez właściwy organ. / Issued by the competent authority.
(5) Kraj i kod ISO terytorium występujący w załączniku I do decyzji 2004/438/WE (z ostatnimi zmianami). / Country and ISO code of the territory as appearing in Annex I to Decision 2004/438/EC (as last amended).
(6) Należy podać adres ( i numer identyfikacyjny, jeżeli jest znany) magazynu w wolnym obszarze celnym, składu wolnocłowego, składu celnego lub dostawcy okrętowego. Address (and approval number if known) of the warehouse in a free zone, free warehouse, customs warehouse or ship chandler shall be included.
(7) Wypełnić w stosownym przypadku / Complete as appropriate.
(8) Numer (-y) rejestracyjny (-e) wagonu kolejowego lub samochodu ciężarowego oraz nazwę statku należy podać w stosownym przypadku. Numer lotu należy podać, jeżeli jest znany. W przypadku transportu w kontenerach lub skrzyniach ich łączną liczbę, numery rejestracyjne oraz numery plomb, jeżeli występują, należy podać w polu I.23./ The registration number(s) of rail-wagon or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft. In case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if present, should be indicated under point I.23.
(9) Wypełnić w stosownym przypadku. / Complete if appropriate.
(10) Data lub daty produkcji. Nie dopuszcza się przywozu mleka i produktów na bazie mleka w przypadku, gdy zostały pozyskane przed datą zezwolenia na wywóz do Wspólnoty Europejskiej z terytorium wymienionego w pozycji 3, lub w okresie, w którym przez Wspólnotę Europejską przyjęte zostały środki ograniczające przywóz mleka i produktów na bazie mleka z danego terytorium. / Date or dates of production. Imports of the milk and milk-based products shall not be allowed when obtained either prior to the datę of authorisation for exportation to the European Community from the territory mentioned under (3), or during a period where restrictive measures have been adopted by the European Community against imports of the milk and milk-based products from this territory.
(11) Podpis i pieczęć muszą odróżniać się pod względem koloru od druku świadectwa. Ta sama zasada ma zastosowanie w odniesieniu do pieczęci innych niż do wyciskania w papierze lub w odniesieniu do znaku wodnego. / The colour of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to stamps other than those embossed or watermark.

Urzędowy lekarz weterynarii / Official veterinarian
Imię i nazwisko (wielkimi literami) / Name (in capitals): Kwalifikacje i tytuł / Qualification and title:

Data / Date: .........................................................................


(Podpis urzędowego inspektora) (11) /
(signature of official veterinarian) (11)


Pieczęć (11)/

Stamp (11)

Pobieranie 42.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna