Wiadomości zak nr 14 Maj 2008 sekretariat zakPobieranie 53.58 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar53.58 Kb.


Wiadomości ZAK

Nr 14 - Maj 2008SEKRETARIAT ZAK


Piazza S.V. Pallotti, 204 – 00186 Roma

Tel./Fax: (39) 06 68194623

E-mail: uac@uniopal.org

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Zjednoczenia

Z wielką radością i w duchu głębokiej wdzięczności Bogu przekazujemy Wam wiadomość o…

Definitywnym zatwierdzeniu Statutu Generalnego przez Papieską Radę ds. Świeckich. Statut Generalny ZAK został zatwierdzony w 2003 roku na okres 5 lat „ad experimentum”. Po dokonaniu szerokiej konsultacji z członkami Zjednoczenia ostateczna wersja Statutu, została poddana dyskusji podczas Nadzwyczajnego Zebrania Generalnego ZAK w maju 2007 r. i zatwierdzona przez członków Zebrania. Opracowanie końcowe zostało przedstawione Papieskiej Radzie ds. Świeckich do ostatecznego zatwierdzenia i 2 maja 2008 r. w liście przesłanym przez Radę do Sekretariatu Generalnego Zjednoczenia otrzymaliśmy informację o definitywnym zatwierdzeniu Statutu ZAK. List zawierał również pewne niewielkie zmiany i uwagi dotyczące tekstu, poczynione przez Papieską Radę. Członkowie Generalnej Rady Koordynacyjnej, po przedyskutowaniu tych uwag w trakcie dorocznego spotkania w dniach 13-16 maja, wprowadzili zmiany do tekstu. Kopia tekstu Statutu Generalnego zostanie przedstawiona Papieskiej Radzie ds. Świeckich we wrześniu tego roku, a następnie Rada wyda Dekret o definitywnym zatwierdzeniu 28 października 2008 r.

Ostateczne zatwierdzenie Statutu Generalnego przez Papieską Radę ds. Świeckich to wielka radość i powód do satysfakcji, gdyż określa zakończenie pewnego etapu w życiu ZAK i otwarcie na nowy i bogaty okres dla Zjednoczenia, a będzie nim możliwość pełnego wyrażenia Statutu i misji Zjednoczenia na łonie Kościoła Powszechnego.

Definitywne zatwierdzenie Statutu Generalnego przynagla nas do refleksji nad zadaniem, jakie spełnia on w życiu Zjednoczenia. Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonach od 298 do 329 określa normy dla Stowarzyszeń Wiernych w życiu Kościoła, a w Kanonie 304, § 1 mówi: ” Wszystkie stowarzyszenia wiernych, zarówno publiczne, jak i prywatne, niezależnie od tego, jaki noszą tytuł lub nazwę, powinny mieć własne statuty, które określają cel stowarzyszenia, czyli przedmiot społeczny, siedzibę, zarząd i warunki wymagane do uczestnictwa w nich i którymi też określone są sposoby działania, uwzględniające jednak potrzeby lub korzyści czasu i miejsca.

§ 2. Powinny one obrać sobie tytuł czyli nazwę, dostosowaną do zwyczajów czasu i miejsca, a szczególnie związaną z celem, do którego zmierzają.”

Św. Wincenty Pallotti w swoim czasie dołożył starań do opracowania Statutów dla swojego dzieła, a zrobił to w oparciu o możliwości i formy wówczas obowiązujące. Znany powszechnie tekst o znamiennych słowach rozpoczynających dziełko: „Nella mia morte (Na godzinę mojej śmierci)…” przedstawia nam ten proces. Św. Wincenty pisze: „Pan nasz Jezus Chrystus w swojej nieskończonej miłości i przez nieskończone zasługi swojego Najświętszego życia oraz przez zasługi i wstawiennictwo swojej Najświętszej Matki Maryi Niepokalanej, Aniołów i Świętych, pomimo mojej niegodności mierzonej jedynie w wymiarze Jego nieskończonej doskonałości, zechciał, abym należał od samego początku do pobożnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (czytaj: Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego) powstałym w Rzymie, mocą najwyższej władzy, pod szczególną opieką Maryi Królowej Apostołów, dla wzrostu, obrony i rozpowszechniania pobożności i katolickiej wiary.”

Następnie Św. Wincenty opisuje historię: „W 1834 roku, prywatnie, w obecności kilku osób, następnie w 1835 roku zatwierdzone zostało reskryptem …przez Kardynała Wikariusza…potem z kolei przez Vice-Administratora, a w końcu przez Ojca Świętego podczas Audiencji u Jego Świątobliwości Kardynała Wikariusza jako Organu Zastępczego naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Proces ten nie przebiegał bezboleśnie ani nie bez przeszkód, jak notuje ks. Pallotti: „Aby Pobożne Stowarzyszenie (Zjednoczenie) zostało oczyszczone w tyglu cierpień, nasz Pan Jezus Chrystus przewidział, aby stało się Jego przedmiotem już na początku. Pojawiły się osoby, które - nie znając całej natury, dzieł i celu Zjednoczenia - z powodu niezrozumienia, którego…nie brakuje w niektórych umysłach dla utrudniania Bożych dzieł, pobożne Stowarzyszenie zostało zwalczane do tego stopnia, że nosiło w sobie oznaki śmierci, lecz to z kolei było wręcz konieczne, aby Dzieło Boże przyjęło obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego.” Pallotti przypomina, że wówczas „ pobożne Stowarzyszenie…ponownie odżyło, co dało się zauważyć w charakterze (podejmowanych) dzieł Bożych.”

W dalszej części podaje datę, kiedy to podejmuje się pisania o Zjednoczeniu, „Nadszedł rok 1839, a nie zostało spisane jeszcze to, co stanowi naturę, działalność i cel Stowarzyszenia (Zjednoczenia)…jednak Pan nasz Jezus Chrystus okazując mi swoje miłosierdzie sprawił, że …zaprowadził mnie do Świętego Eremu Kamedułów w pobliżu Frascati, aby w tej Pustelni udzielić mi potrzebnych natchnień do napisania tego, co dotyczy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Przybywszy do Eremu 10 lipca Bóg, w swym miłosierdziu, natchnął mnie, bym najpierw oczekiwał w pełnej powadze i uporządkował moją biedną duszę; poczułem sie zanurzony w morzu Boskich zmiłowań i napisałem wiele stron dla potrzeb mojej biednej duszy. Następnie, za łaską naszego Pana Jezusa Chrystusa, rozpocząłem pisanie Reguły dla Pobożnego Domu Miłosierdzia, założonego w Rzymie przez pobożne Stowarzyszenie (Zjednoczenie).”
Ksiądz Wincenty pozostał w Camaldoli aż do października, gdzie poświęcał czas na pisanie : ”Pan nasz Jezus Chrystus włożył w mój umysł prawdziwą wizję natury i dzieł pobożnego Stowarzyszenia (Zjednoczenia) dla ostatecznego wzrostu, obrony i rozpowszechniania miłości i wiary katolickiej…a ja sam (jestem) głęboko przekonany, że powstanie i rozwój pobożnego Stowarzyszenia (Zjednoczenia) jest zgodne z wolą Bożą” i dodaje: „Pan nasz Jezus Chrystus zechciał jeszcze objawić pewnej swojej umiłowanej duszy, że wszystko to, co zostało napisane o pobożnym Stowarzyszeniu pochodzi z Jego natchnienia, a ja mam postrzegać je (Stowarzyszenie) jako wystarczająco natchnione i rozpowszechnione oraz, że dzieło to jest dla Jego najwyższej chwały.

Św. Wincenty wystosowuje następnie apel do członków, aby przyjęli za swoje to dzieło „jakbyście wy wszyscy byli wybranymi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa do bycia założycielami, propagatorami i strażnikami na tej ziemi oraz skutecznymi orędownikami wówczas, gdy - z Bożego miłosierdzia - dotrzecie do wiecznego Królestwa chwały.”

To właśnie tamtego lata w Camaldoli św. Wincenty napisał tzw. Regułę Fundamentalną 33 punktów oraz inne znaczące dzieła.

Zatwierdzony Statut Generalny został opracowany dla spełnienia wymogów Prawa Kościelnego dla Stowarzyszeń Wiernych a jednocześnie pozostaje wierny wizji i pragnieniom Założyciela św. Wincentego Pallottiego. Statut określa cele ZAK, jego siedzibę, zarząd i warunki przynależności, wyraża jednocześnie misję Zjednoczenia, ducha, w którym działa, cel swego życia i działania w Kościele Chrystusowym, a celem tym jest prawdziwe Zjednoczenie, komunia wiernych w sercu Kościoła jako Ciała Chrystusa, w służbie Jego misji oraz realizacja wszystkiego w ścisłej komunii i współpracy z jego Pasterzami.


Św. Wincenty modlił się:” Wzywam cały zastęp niebieski, a przede wszystkim Niepokalaną Matkę Maryję Królową Apostołów…aby prosili nieustannie i skutecznie Ojca, Syna i Ducha Świętego…by sprawił, aby zostało rozpowszechnione i ustanowione pobożne Stowarzyszenie (Zjednoczenie) na całym świecie i zachowane aż do końca świata oraz by Bóg był uwielbiony, a dusze na całym świecie uświęcone…” Modlitwy św. Wincentego Pallottiego za to małe dzieło, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, do dziś przynoszą owoce na tym nowym etapie swej długiej historii.
Arcybiskup Stanisław Ryłko, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, dykasterii Stolicy Świętej, został mianowany Kardynałem Świętego Kościoła Rzymskiego na Konsystorzu 24 listopada 2007 r. Kard. Ryłko był osobą o doniosłym znaczeniu w procesie dialogu ze Stolicą Apostolską poprzedzającym erygowanie Zjednoczenia jako Publicznego Międzynarodowego Stowarzyszenia Wiernych.
----------------------------------------------------------------------
Generalna Rada Koordynacyjna Zjednoczenia zebrała się na dorocznym spotkaniu w miesiącu maju w Centrum Duchowości w Grottaferrata. Spotkanie miało miejsce w dniach 13,14,15 i 16 maja. Pomimo intensywnej pracy, spotkanie przebiegało w klimacie dzielenia się i radości z powodu rozwoju, jaki zauważa się w życiu Zjednoczenia.

Punktów roboczych spotkania było wiele lecz kluczowym tematem był Statut Generalny zatwierdzony definitywnie przez Papieską Radę ds. Świeckich w liście z dnia 25 kwietnia 2008 r. Niewielkie zmiany wskazane przez Papieską Radę zostały naniesione w tekście Statutu. Następnie członkowie rozpoczęli przygotowania do najbliższego Zebrania Generalnego, które odbędzie się w dniach 1,2,3 i 4 grudnia 2008 r. również w Centrum Duchowości w Grottaferrata. Temat spotkania będzie brzmiał „Od wizji do misji”, a jego podtytuł: ”Razem jeden dla drugiego”. Temat ten ukazuje przekonanie członków Generalnej Rady Koordynacyjnej co do dynamiki o podwójnym wymiarze: wizji, jaką posiadamy jako Zjednoczenie a następnie wyjście i życie misją. W Zebraniu wezmą udział członkowie Generalnej Rady Koordynacyjnej oraz Przewodniczący Krajowych Rad Koordynacyjnych.Pozostałe tematy poruszone podczas zebrania to m.in. niektóre materiały pomocnicze oraz komentarze do Statutu Generalnego. Teksty te zostaną rozprowadzone jako pomoce do Statutu Generalnego, by mogły przyczynić się do lepszego jego poznania. Niektóre z materiałów zawierać będą wytyczne do tego jak realizować Statut Generalny w życiu osobistym i w życiu Zjednoczenia. Została zatwierdzona także propozycja zorganizowania Kongresu Generalnego Zjednoczenia w Rzymie, w kwietniu 2010 r. o którego szczegółach zawiadomimy was za kilka miesięcy.
Hinduska Rada Krajowa przedstawiła GRK pierwszy opracowany program formacji, zatytułowany „Chosen to bear fruits that endure ( Wybrani, aby przynosić trwały owoc”, J 15,16); GRK zatwierdziła wytyczne zawarte w programie formacji.
Ks. Frank Donio SAC, Przewodniczący KRK Stanów Zjednoczonych i członek GRK został ponownie mianowany Ekonomem, zgodnie z art. 111 Statutu Generalnego na okres jednego roku.
Bp Séamus Freeman, Przewodniczący Generalnej Rady Koordynacyjnej oraz Biskup Diecezji Ossory w Irlandii, został zaproszony przez Kard. Stanisława Ryłko, Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich do uczestnictwa w Seminarium dla Biskupów zaangażowanych w Ruchach Kościelnych, zorganizowanym przez Papieską Radę, a odbywającym się w Rocca di Papa. W związku z tym nie był on obecny podczas jednego dnia prac Generalnej Rady. Główny tematem Seminarium była zachęta Ojca Świętego skierowana do Biskupów w słowach: „Proszę was, byście wychodzili naprzeciw Ruchom z wielką miłością”. Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął Biskupów na specjalnej audiencji i w swoim przemówieniu nakłaniał Biskupów, by wychodzili naprzeciw Ruchom z wielką miłością, gdyż stanowią one jedną z ważnych nowości, inspirowanych przez Ducha Świętego w Kościele, dające żywotność, wiarę i nadzieję dla całego Kościoła. Jednocześnie Ojciec Święty zauważa, że Ruchy odzwierciedlają jasny znak obecności Chrystusa i Kościoła w świecie, a także są darem Bożym i cennym środkiem do ubogacenia poprzez swój charyzmat całą chrześcijańską wspólnotę. Zjednoczenie nie jest Ruchem kościelnym, posiada jednak wiele wspólnych cech, dlatego też uważam za właściwe odczytanie w słowach Ojca Świętego bodźca i zachęty dla naszego życia w Zjednoczeniu. Bp. Freeman weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Sydney w lipcu, został również poproszony o przyjęcie funkcji katechisty na ten czas.
Liturgia Eucharystyczna na zakończenie zebrania GRK miała miejsce w piątek 16 kwietnia o godz. 18.30. w kościele SS. Salvatore in Onda , centrum duchowym Zjednoczenia. Przewodniczył jej Ks. Friedrich Kretz, Przełożony Generalny SAC i Asystent Kościelny ZAK. Podczas Mszy Świętej członkowie Rady jak i wszyscy uczestnicy wyrazili wdzięczność Bogu za definitywne zatwierdzenie Statutu Generalnego oraz żywo polecali Bogu wszystkich członków Zjednoczenia i ich intencje.
--------------------------------------------------------

Obchody Epifanii Pana Jezusa Chrystusa

Pallotti obchodził w sposób bardzo uroczysty Oktawę Epifanii od 1836 r. aż do końca swojego życia , tzn. do stycznia 1850 r., na kilka dni przed odejściem do domu Ojca. W tym roku Oktawa Objawienia Pańskiego obchodzona była uroczyście w wielu miejscach gdzie istnieją wspólnoty Zjednoczenia,. Poniżej przedstawiamy wam krótki opis uroczystości z niektórych miejsc, pozwalające zobaczyć rozmaitość inwencji w Zjednoczeniu i zdolności twórcze organizatorów, by przyczynić się do uaktualnienia wizji i ducha dzieła Pallottiego w dzisiejszym świecie.


Oktawa Epifanii – Riposto, Sycylia 1952 – 2008r.

Celebracje Oktawy Epifanii zawdzięczają swój początek siostrze Battistinie Nori i jej ówczesnej wspólnocie zakonnej. Dzięki swojemu entuzjazmowi i pasji dla Królestwa czyniła wszystko, aby przekazywać myśl Wincentego Pallottiego poprzez obchody Oktawy Epifanii. Pierwsza uroczystość, w formie raczej eksperymentalnej, miała miejsce w 1952 r. lecz już w 1953 r. Biskup Diecezji Acireale zatwierdził tę inicjatywę udzielając swojego specjalnego błogosławieństwa. Zachęcał on bardzo żywo kler, świeckich i różnego rodzaju stowarzyszenia do podjęcia wspólnie tej drogi w kierunku Jedności, tak bardzo drogiej św. Wincentemu Pallottiemu. Z roku na rok uroczystości te nabierały wciąż większego wigoru, poprzez dni bogate w spotkania, modlitwy i słuchanie Słowa Bożego. W ciągu poszczególnych lat Oktawa animowana była przez Księży Pallotynów jak i kapłanów z innych wspólnot zakonnych oraz księży diecezjalnych, wnosząc tym samym niemały wkład w tę niewątpliwie ważną duchową manifestację. Nasz kościół pw. Matki Bożej Bolesnej stanowił od zawsze centrum tych uroczystości, choć nie brakowało również celebracji w innych parafiach miasta. Z biegiem lat zmieniał się styl uroczystości i spotkań, podczas których kładziono zawsze nacisk na ożywianie wielkiej intuicji apostolskiej Wincentego, także w dzisiejszym społeczeństwie. Stąd też program uroczystości jest dziś przygotowywany przez wspólnotę Sióstr, współpracowników pallotyńskich, księży z rejonu parafii, młodzież i przedstawicieli różnych wspólnot parafialnych. Starano się zawsze o ścisłą współpracę z innymi parafiami, unikając w ten sposób patriotyzmu lokalnego, do dziś istniejącego w mentalności wielu osób. Oktawa stała się pewnego rodzaju kluczem, który powoli pozwala otwierać się na wciąż istniejące wyzwania dzisiejszego świata. Dlatego też Oktawa, poza tym, że gromadzi nas w kościele pod przewodnictwem Biskupa, podczas ważniejszych uroczystości Kościoła, wyciąga również ramiona, zwracając uwagę na aspekt społeczny i problem niedostatku. Organizowane są debaty poruszające tematy wychowawcze, kształci się rodziny w kierunku wrażliwości na przyjmowanie nieletnich z różnego rodzaju problemami, jako że nasza wspólnota zakonna, poza aktywnością w szkolnictwie i apostolstwie, przyjmuje nieletnich posiadających nadzór sądowy i towarzyszy im na drodze formacji ludzkiej. Organizowane są czuwania nocne i ewangelizacja młodzieży, stwarzając młodym okazje i miejsce do spotkań w grupach. Oktawa Epifanii w Riposto organizowana jest nieprzerwanie, dzięki zaangażowaniu przełożonych i ich wspólnot, które następowały po sobie, z wciąż niegasnącym entuzjazmem. Poprzez tę działalność apostolską pragnie się przekazać w realiach naszego czasu aktualność myśli św. Wincentego Pallottiego. W programie tegorocznej Oktawy pod hasłem: ”Napełnieni nadzieją zapalajmy światło dzisiaj” miały miejsce spotkania modlitewne, braterskie dzielenie się i różnego rodzaju działalność apostolska.


Rio de Janeiro: Parafia pw. św. Sebastiana de Itaipù, Niteroi: tu Oktawę zorganizowali członkowie wspólnoty Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz członkowie ZAK, przynoszącą niemały owoc. Ostatniego dnia w liturgii wzięło udział ponad 700 osób, a w poszczególnych dniach liczba wahała się w granicach 200 uczestników. Pan wciąż sprawia, że cuda się dokonują!
Avella (Italia); Dnia 5 stycznia wspólnota z Avella przyjęła po raz kolejny zaproszenie św. Wincentego Pallottiego z 1850 r. ”W przyszłym roku zorganizujecie ją wy” i podtrzymała tradycję Oktawy Epifanii, której temat brzmiał: „Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, światłem na mojej ścieżce”. Wspólnoty parafialne dały piękne świadectwo wiary i uczestnictwa pełnego entuzjazmu.
Wiadomości Zjednoczenia z całego świata

Belize: Członkowie Zjednoczenia w Belize, kraju w Ameryce Środkowej podjęli refleksję nad wielką miłością, jaką żywił św. Wincenty Pallotti do Maryi, naszej Matki. Poczuli się przez to przynagleni, aby pogłębić swoją własną więź z Matką Bożą. Postanowienie to przyczyniło się do powzięcia decyzji o wspólnych spotkaniach w dniu 13 każdego miesiąca, na pamiątkę objawień Matki Bożej w Fatimie oraz o uczestnictwie w godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z modlitwą różańcową.

Urugwaj: 18 listopada 2007 r. miał miejsce Pierwszy Krajowy Kongres Zjednoczenia we Florydzie, w Urugwaju. Podczas Mszy św. na zakończenie Kongresu, której przewodniczył bp diecezji Florydy Raul Scarrone, członkowie Zjednoczenia odnowili uroczyście Akt Zaangażowania Apostolskiego a jedna osoba świecka - Luz Nelsiria Burgos Bergiel – złożyła Akt po raz pierwszy.

Niemcy: Wspólnota Unio-Kreis Hochaltingen ( okręg Zjednoczenia) świętowała 20 stycznia 2008 r. przyjęcie czterech nowych członków w miejscowości Hochaltingen. Wspólnota liczy już 120 członków. Jest to wspólnota Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, która przyjęła Statut Generalny oraz Regulamin Krajowej Niemieckiej Rady Koordynacyjnej. Została założona w 1996 r., a jej członkowie pochodzą z Niemiec, z Austrii oraz Szwajcarii. Wszyscy członkowie są zaangażowani w życie apostolskie Wspólnoty i własnych parafii. Centrum duchowym jest dom „Św. Urlycha” w Hochaltingen. Kandydaci na członków Wspólnoty uczestniczą w dwuletnim programie formacyjnym; wymagana jest również gotowość do czynnej współpracy w Kościele lokalnym jak również znajomość życia i duchowości św. Wincentego Pallottiego.

Krajowe Zebranie Niemieckiej Krajowej Rady Koordynacyjnej odbyło się w dniach od 6 do 8 czerwca w Vallendar. Kongres Zjednoczenia dla osób języka niemieckiego będzie miał miejsce w Domu Rekolekcyjnym w Limburgu od 18 do 20 lipca 2008 r. Temat Kongresu brzmi: „Zjednoczenie – sposób na bycie Kościołem dzisiaj”. Referaty wygłoszą: Ks. Friedrich Kretz SAC, Przełożony Generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, pani Ursula Fehlner i Doktor Aloes Wittmann.

Indie: Krajowa Rada Koordynacyjna Indii spotkała się w Nagpur 9 lutego 2008 r. Podczas spotkania Sr. Josephina D’Souza, Delegatka Sióstr Pallotynek Misjonarek w Indiach została wybrana Przewodniczącą KRK. Ks. Thomas Vijay będzie nadal pełnił funkcję Sekretarza, a s. Lilian będzie jego zastępczynią przez najbliższe 2 lata.

Świecki Instytut Khristsevikas przeżywał w tym roku różnego rodzaju wydarzenia, którymi pragniemy się podzielić. Ks. Bryan Tiernan SAC z Regionu Australijskiego przebywał w Indiach na przełomie 2007 i 2008 r. odwiedzając instytut Khristsevikas w jego Centrum „VARDAN” (Błogosławieństwa) w Pune. Ks. Tiernan pracował w Indiach, w Raipur, w latach 1958-59, to jego ideą było powołanie świeckiego instytutu żeńskiego, który z czasem zaistniał pod nazwą Khristsevikas. Obecnie członkowie Instytutu żyją i pracują w pięciu Stanach Indii i w siedmiu diecezjach. Centralny aspekt ich życia stanowią spotkania dwa razy w roku na wspólnym dzieleniu się, nauczaniu i celebrowaniu ich konsekracji. Innym ważnym wydarzeniem była wizyta ks. Zenona Hanasa SAC oraz ks. Gilberto Orsolin SAC, członków Rady Generalnej SAC, 6 lutego w centrum w Pune. Po wizycie członkowie wspólnoty wyrazili swą radość słowami: „My, którzy przybyliśmy do Vardan cieszymy się z zainteresowania naszą małą grupką. Przyczyni się to z pewnością do polepszenia komunikacji oraz lepszego poznania ducha ZAK, którym staramy się żyć w naszym świeckim życiu konsekrowanym w Indiach.”

Poza tym członkinie Instytutu zebrały się 5 maja 2008 r. w celu dokonania wyboru osób, które będą kierowały wspólnotą. W skład grupy weszły: pani Regina Silvia - Przewodnicząca po raz trzeci oraz Radczynie: Cristina D’Costa i Joyce Almeida.Krąg Studium ZAK: pierwszy krąg studium ZAK miał miejsce w Nagpur, w dniach 26-28 marca 2008r. w celu przestudiowania materiałów do formacji w ZAK. Doświadczenie było niezmiernie pozytywne dla wszystkich uczestników. Doświadczyli oni dynamiki studium i dzielenia się, prowadzące do powzięcia ważnej decyzji, a mianowicie przetłumaczenia na język Hindi programu formacyjnego ZAK oraz zachęcono innych członków Wspólnoty do uczestnictwa w podobnych spotkaniach, jako ci, którzy przyczyniają się do rozpowszechniania tego programu w różnych częściach Regionu.

Brazylia: Siostry Pallotynki Prowincji Nossa Senhora Aparecida, w Porto Alegre, założyły nową stronę internetową, podajemy ich link : www.cacip.com.br

21 kwietnia w Rio de Janeiro miało miejsce siódme Spotkanie Regionalne ZAK, w którym wzięło udział ponad 100 osób. Było wiele powodów do świętowania: 17 osób złożyło Akt Zaangażowania Apostolskiego a 26 członków uroczyście go odnowiło. Poza tym wspólnoty wyraziły wdzięczność Bogu w 35 rocznicę od przybycia pierwszych Pallotynów z Polski do Rio de Janeiro oraz 25 rocznicę święceń kapłańskich 2 Pallotynów: ks. Tadeusza Domańskiego SAC i ks. Estevão Lewandowskiego SAC.

W miesiącu maju tego roku Siostry Apostolstwa Katolickiego świętowały 75 lecie obecności misyjnej Zgromadzenia w Brazylii połączone ze 170 rocznicą powstania Zgromadzenia. Główne uroczystości miały miejsce w Canto Nova – São Paulo, w dniach 24 i 25 maja. Świętowanie to połączono z Krajowym Spotkaniem ZAK, w którym wzięło udział blisko 400 osób. Temat Spotkania Krajowego brzmiał: „W Wieczerniku z Maryją dla misji”.

Liturgia Eucharystyczna kończąca spotkanie miała miejsce w Sanktuarium Maryjnym Nossa Signora Aparecida, Patronki Brazylii, z udziałem ponad 500 wiernych.Południowa Afryka: Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłości w Ntba Maria, w Południowej Afryce, należące do ZAK, przeżywały na początku tego roku czas Kapituły Generalnej. Siostra De Sales Solani została wybrana Przełożoną Generalną Zgromadzenia.

Włochy: Wspólnota „Quinta Dimensione”, należąca do ZAK, przeżywała w duchowym pokoju, odejście do domu Ojca ks. Giuseppe Leonardiego SAC, 16 kwietnia 2008 r. Ksiądz Giuseppe towarzyszył wspólnocie od samego początku, to jest od 1968-69r.

San Giorgio di Cascia: S. Edoarda Torti CSAC była w maju b.r. animatorką triduum modlitewnego i refleksji nad duchowością pallotyńską w miejscowości San Giorgio di Cascia, gdzie mieszkają potomkowie rodziny naszego świętego Założyciela Wincentego Pallottiego. S. Edoarda pisze: „Tego roku mieliśmy szczęście spotkać się z okazji święta naszego Założyciela, pomiędzy świętem Królowej Apostołów a Zesłaniem Ducha Świętego, uroczystościami dla niego tak bliskimi. Rodzinny klimat, jaki towarzyszył temu spotkaniu pozwolił nam doświadczyć przeżyć zbliżonych do tych w Wieczerniku, zebrani jako jedna rodzina w tym naszym wieczerniku razem z Maryją Królową Apostołów. Trwaliśmy zjednoczeni na modlitwie, w oczekiwaniu na Ducha Świętego, wzywając z wielką ufnością wielkiego wylania Jego darów.

Charakterystyczne było głębokie uczestnictwo wiernych, spragnionych poznania naszego św. Wincentego, ich krajana. To z tych korzeni wyrósł zwiastun, który po przybyciu do Rzymu dał początek naszym duchowym narodzinom, wzrostowi i rozpowszechnieniu po całym świecie.

Dziś natomiast ma miejsce odwrotna pielgrzymka: z Rzymu do San Georgio, do jego korzeni, by na nowo rozpalać i ożywiać, by zawsze nieść w sobie ten żywy ogień miłości i komunii.

Kościół stał się wieczernikiem, gotowym na przyjęcie każdego kto wchodząc, czuł się przynaglony i pociągnięty przez naszą Królową. Na koniec chciałabym złożyć życzenia, aby w San Giorgio mogło powstać kiedyś koordynacyjne centrum ZAK.”


Obecność s. Edoardy jest bardzo ceniona w San Giorgio. Docenia się jej wysiłek w coroczne przygotowanie uroczystości, przypadających w drugą niedzielę maja. Członkowie wspólnoty Domu Generalnego SAC, Domu Generalnego i Prokury Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego wraz ze świeckimi uczestniczyli w procesji oraz Liturgii Eucharystycznej.

Dni skupienia ZAK: W dniach 25-27 kwietnia, w Centrum Duchowości w Grottaferrata miały miejsce dni skupienia dla członków ZAK prowadzone przez Ks. Derry Murphy SAC, Sekretarza Generalnego ZAK. Uczestniczyło w nich blisko 60 osób: księża, seminarzyści, siostry, członkowie ZAK i ci, którzy przygotowują się do bycia jego (ZAK) członkami.

Polska: we Wrzosowie, w dniach 11-14 lutego, odbyło się spotkanie formacyjne w duchu ZAK dla grupy 25 członków Stowarzyszenia i Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Generalny ZAK, Ks. Derry Murphy SAC.

24 maja 2008r. 9 członków wspólnoty modlitewnej z Gniezna złożyło Akt Zaangażowania Apostolskiego w Zjednoczeniu. Liturgii Eucharystycznej przewodniczył ks. bp. Wojciech Polak, a wśród księży koncelebrujących byli: Ks. Marek Chmielniak SAC i Ks. Tadeusz Miszewski SAC. Do grupy należy około 20 młodych ludzi, którzy pod kierownictwem s. Anny Ozon ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego odbyli kilkuletni czas formacji ludzkiej, duchowej i apostolskiej. Są oni pierwszymi z tej grupy, którzy stali się pełnoprawnymi członkami Zjednoczenia. Ich pierwszym zadaniem będzie organizacja szkoły letniej o charakterze duszpasterskim na Białorusi. Podajemy adres internetowy wspólnoty: www.hoza31.prv.plIrlandia: Sakra Biskupia Ks. Séamusa Freemana SAC. Święcenia miały miejsce w Katedrze Saint Mary’s w Kilkenny, siedzibie biskupiej Diecezji Ossory w niedzielę 2 grudnia 2007 r. Diecezja ta jest jedną z najstarszych w Irlandii i połączona z San Kieran, znanego jako „Pierworodny Świętych Irlandzkich” i jej Patron. Katedra Matki Bożej, której powstanie datuje się na XIX w. została wypełniona przez wiernych, a znaczna część uczestników mogła współuczestniczyć w Liturgii poprzez zamieszczone specjalnie na tę okazję duże ekrany. W uroczystości uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Księży i Braci Pallotynów Prowincji Irlandzkiej oraz członkowie przybyli z Włoch, Polski i Niemiec. S. Serena Cambiaghi CSAC, Przełożona Generalna wraz z s. Joselią Giuliani CSAC oraz s. Patrice Wales SAC z s. Izabelą Świerad SAC reprezentowały 2 Zgromadzenia żeńskiej części Rodziny Pallotyńskiej. Obecna była również grupa świeckich członków ZAK i parafian z Parafii św. Wincentego Pallottiego przy Via di Pietralata w Rzymie, gdzie do momentu nominacji bp. Freeman pełnił funkcję proboszcza.

W sobotę 10 maja, w Uroczystość Królowej Apostołów miała miejsce doroczna pielgrzymka Pallotyńska do Sanktuarium Narodowego Matki Bożej w Knock, Co. Mayo. Tegoroczna pielgrzymka przybrała wyjątkowy charakter dla Zjednoczenia, gdyż podczas koncelebrowanej Liturgii Eucharystycznej 12 osób złożyło Akt Zaangażowania Apostolskiego. Sanktuarium to powstało na pamiątkę objawień Matki Bożej wraz z towarzyszącym jej św. Józefem i św. Janem Ewangelistą, które miały miejsce dnia 21 sierpnia 1879 r. Podczas objawienia obecnych było 15 osób. Jan Paweł II przybył z pielgrzymką do tego Sanktuarium we wrześniu 1979 r. w setną rocznicę objawień. Również Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty nawiedziła Sanktuarium w 1993 r.Kanada: w lutym 2008 r. 4 członków Zjednoczenia: Frank i Patricia DeSchryver z grupy Kairos oraz Angelina D’Almeida i Loretta Kohlman z grupy Miłosierdzie udali się z grupą 21 osób, by uczestniczyć w misjach 15-to dniowych w Nazareth (Belize), gdzie pracują Siostry Pallotynki Misjonarki. Loretta tak pisze o tym doświadczeniu: „zostały zaplanowane i zrealizowane różnego rodzaju akcje w tym czasie. Odwiedziliśmy wiele miejscowości ofiarowując pomoce szkolne dla dzieci, udzielaliśmy Komunii św. chorym, uczestniczyliśmy w spotkaniach modlitewnych i Liturgii Eucharystycznej z ludem. Został wybudowany dom mieszkalny dla pewnej rodziny bez środków do życia oraz „Różańcowy Ogród” w pobliżu Ośrodka Rekolekcyjnego w Nazareth. Grupa dzieci została przygotowana do Pierwszej Komunii Świętej i Sakramentu Pojednania oraz do Sakramentu Bierzmowania. Odbyło się również katechetyczne spotkanie formacyjne dla nauczycieli. Podczas pobytu mieszkaliśmy u Sióstr, wraz z nimi modliliśmy się i uczestniczyliśmy w codziennej Liturgii Mszy św. Było to doświadczenie ogromnie bogate, pozwalające otworzyć nas jeszcze bardziej na istniejącą rzeczywistość.”

Stany Zjednoczone: w trzecim tygodniu kwietnia, w którym przypadał 21 dzień m-ca - rocznica urodzin św. Wincentego Pallottiego - miał miejsce doroczny Pallotyński Tydzień Służby Wspólnocie. Tydzień ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem z podejmowanej posługi w różnorodnych dziedzinach duszpasterskich i apostolskich środowisk pallotyńskich.

Wkrótce odbędzie się spotkanie w Emmitsburg, ( Maryland), dla członków wspólnot ZAK, pod hasłem „Współpraca od początku: zadania Wspólnot Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego” w dniach 28 lipca -1 sierpnia 2008r. z 49 uczestnikami. Konferencje wygłoszą: s. Grace Gabrielle O’Brien CSAC, ks. Thomas Vijay SAC i ks. Derry Murphy SAC, Sekretarz Generalny.Siostry Apostolstwa Katolickiego w Brazylii wybrały niedawno s. Ines Casarin CSAC Przełożoną Prowincjalną na okres kolejnych 3 lat.

Zostały wybrane niektóre nowe Rady Prowincjalne/Regionalne w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego: w Prowincji Objawienia Pańskiego (Indie) ks. Augustine Varickakal – Przełożony Prowincjalny; w Prowincji Wniebowzięcia (India) ks. Susayan Sathyanesan - Przełożony Prowincjalny; w Prowincji św. Mikołaja di Fue (Szwajcaria) ks. Adrian Willi – Przełożony Prowincjalny; w Prowincji Włoskiej Królowej Apostołów ks. Antonio Lotti – Przełożony Prowincjalny; w Prowincji św. Pawła Apostoła w Brazylii Przełożonym Prowincjalnym został ks. Julio Ende Akamine; w Prowincji Zwiastowania Pańskiego (Polska) ks. Kazimierz Czulak –Przełożony Prowincjalny, a w Prowincji Chrystusa Króla, także w Polsce, Przełożonym Prowincjalnym został wybrany ks. Józef Lasak. W Prowincji Mater Divini Amoris (Irlandia) ks. Eamonn Monson –Przełożony Prowincjalny; w Regii Urugwajskiej ks. Alejandro Fontana –Przełożony Regii; w Regii Nostra Senora de Lujan (Argentyna) ks. Sergio Schaub ponownie wybrany został Przełożonym Regii; w Regii Matki Bożej Miłosierdzia w Rio de Janeiro ks. Joao Pedro Stawicki – Rektor Regii i wreszcie w Regii Australijskiej Regina Mundi ks. Ray Hevern ponownie wybrany został Przełożonym Regii.Arcybiskup Henryk Hoser SAC: Ojciec Święty mianował Biskupem Ordynariuszem Diecezji Warszawsko-Praskiej (Polska) Jego Ekscelencję Księdza Abpa Henryka Hosera, dotychczasowego Sekretarza Pomocniczego Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz Przewodniczącego Papieskich Dzieł Misyjnych. Ks. Abp Hoser obejmie tę funkcję w dniu 28 czerwca b.r. Gratulujemy Księdzu Arcybiskupowi i życzymy Bożych łask w pasterskiej posłudze.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna