Światowe dni młodzieży znakiem młodości kościołA (scenariusz katechezy dla dorosłych) Cele ogólnePobieranie 25.05 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar25.05 Kb.
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
ZNAKIEM MŁODOŚCI KOŚCIOŁA


(scenariusz katechezy dla dorosłych)

Cele ogólne:

1.Cel dydaktyczny - uczestnik wie, że:

- ŚDM są kościelnym wydarzeniem, które nieustannie trwa od 25 marca 1983 roku, kiedy przedstawiciele młodzieży wraz z krzyżem przeszli przez drzwi Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia,

- ŚDM od 2003 roku towarzyszą dwa symbole: krzyż oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani,

- krzyż ŚDM oraz ikona Matki Bożej są znakami wiary, wokół których młodzi wierni i nie tylko gromadzą się na modlitwie w różnych miejscach świata;

- krzyż Światowych Dni Młodzieży jest „przewodnikiem dla młodych po drogach życia”.

2. Cel wychowawczy - uczestnik pragnie:

- wspierać modlitwą inicjatywę ŚDM, aby było to spotkanie prowadzące młodych do Boga.Cele szczegółowe (operacyjne) - uczestnik:

- wyjaśnia znaczenie ŚDM dla Kościoła, jak i dla młodego człowieka,

- wyjaśnia znaczenie krzyża i ikony Matki Bożej pielgrzymujących po świecie.

Metody i formy pracy:

- wykład


- prezentacja zdjęć, fotografii

- śpiew pieśniŚrodki dydaktyczne:

fotografia przedstawiająca krzyż ŚDM oraz młodzież zgromadzoną wokół niego; tekst pieśni: Abba Ojcze (hymn ŚDM w Częstochowie w 1991 roku)Przebieg katechezy

Faza przygotowawcza 1. Modlitwa – W imię Ojca..., Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

 2. Przywitanie uczestników

 3. Wprowadzenie – jeśli jest to możliwe, należy pokazać zdjęcie przedstawiające młodych zgromadzonych przy Krzyżu ŚDM.

ŚDM, wg Jana Pawła II, są swoistymi „przystankami” na szlaku młodych chrześcijan oraz oraz nieustannym i naglącym wezwaniem, by budować życie na skale, którą jest Chrystus (z XV Orędzia z 2000 roku, 1).

ŚDM to święto, podczas którego młodzi w towarzystwie swoich duchownych i katechetów wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa.

ŚDM to również zadanie. Potrzebne jest wsparcie rodziców, nauczycieli, duchowieństwa i innych. Potrzebne jest również przygotowanie diecezjalne, parafialne, przygotowanie w różnych stowarzyszeniach i wspólnotach koscielnych. Potrzebna jest gorąca i żarliwa modlitwa.

Sens ŚDM wymownie ukazał Jan Paweł II w liscie z 1996 roku:Podczas niezapomnianych spotkań światowych często doznawałem wzruszenia na widok spontanicznej radości i miłości młodych do Boga i do Kościoła. Przynosili oni ze sobą świadectwa o cierpieniu dla Ewangelii,
o przeszkodach na pozór nieprzezwyciężonych, a pokonanych z Bożą pomocą; mówili o niepokoju, jakiego doznają wobec świata targanego przez rozpacz, cynizm i konflikty. Po każdym z tych spotkań żywiej odczuwałem potrzebę chwalenia Boga, który objawia młodym tajemnice swojego Królestwa (por. Mt 11,25).


 1. Rozwinięcie

 • Pomysłodawcą i inicjatorem ŚDM jest Jan Paweł II. Ustanowił je
  20 grudnia 1985 r.

 • Co roku odbywają się one w Niedzielę Palmową w wymiarze diecezjalnym, a co 2-3 lata w wyznaczonym przez papieża miejscu w wymiarze międzynarodowym. Pierwsze spotkanie miało miejsce na Placu Św. Piotra w Rzymie w 1986 r. Każde z tych spotkań to symbol swoistej dynamiki apostolstwa młodych.

 • Cel ŚDM:

- Przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela;

- (...) skupienie wiary i życia każdego młodego człowieka wokół osoby Jezusa tak, aby On stał się trwałym punktem odniesienia oraz prawdziwym światłem dla każdej inicjatywy i dla wszelkich działań wychowawczych wśród nowych pokoleń (list z 1996 roku);

- Uczestnicząc w tych spotkaniach, młodzi pragną potwierdzić i odnowić ich ‘tak’ powiedziane Chrystusowi i Jego Kościołowi, powtarzając za Izajaszem: ‘Oto ja, poślij mnie!’ (Iz 6,8; VII Orędzie z 1992 roku);

- Te dni przygotowują młodych na przyjęcie daru Bożej miłości, która nas kształtuje i zbawia (II Orędzie z 1987 roku);

- To opatrznościowe chwile refleksji, które pozwalaja młodym zastanowić się nad ich najgłębszymi pragnieniami, umocnić świadomość przynależności do Kościoła, a także wyznawać, z coraz większą radością i odwagą, wspólną wiarę w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego (VIII Orędzie
z 1993 roku).

Pogłębienie materiału


 • Symbole towarzyszące ŚDM – krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, podarowane przez Jana Pawła II, które pielgrzymują po całym świecie, gromadząc młodych na modlitwie i adoracji. Jest to swoiste przygotowanie do światowych spotkań.

KRZYŻ (380 cm x 175 cm, prosty, drewniany) – inicjatywa ŚDM zrodziła się wokół Krzyża Roku Świętego, który Jan Paweł II przekazał młodym po zamknięciu Drzwi Świętych w Niedzielę Wielkanocną, 22 kwietnia 1984 roku. Wypowiedział wówczas nastepujące słowa: Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie.

Jan Paweł II: (...) na zakończenie Świętego Roku Odkupienia, powierzyłem wam wielki drewniany krzyż, zachęcając was, byście nieśli go przez świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzi i jako orędzie, że zbawienie


i odkupienie jest tylko w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał.
Od tamtego czasu, gdy podjęły go wasze ofiarne ramiona i serca, odbywa on długą i nieprzerwaną pielgrzymkę przez kontynenty, ukazując, że krzyż idzie
z młodymi, a młodzi idą z krzyżem (...). Przemierzywszy kontynenty, krzyż ten powraca teraz do Rzymu, niosąc z sobą modlitwę i postanowienia milionów młodych, którzy dostrzegli w nim prosty i święty znak miłości Boga do ludzkości
(z XV Orędzia z 2000 roku, 1).

IKONA SALUS POPULI ROMANI – kopia tejże ikony, znajdującej się
w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie, towarzyszy krzyżowi ŚDM
od 2003 r. w pielgrzymowaniu po świecie.

Według tradycji, w 590 roku, podczas straszliwej epidemii dżumy w Rzymie, papież Grzegorz Wielki niósł tę ikonę Matki Bożej w procesji błagalnej, prosząc Boga o ocalenie miasta. W pewnym momencie ujrzał na niebie pięknego anioła, który chował właśnie karzący miecz, będący znakiem Bożego gniewu. Kiedy ustapiła zaraza, rozwinął sie szczególny kult Matki Bożej czczonej w tym właśnie wizerunku.

W 2000 roku kopię tejże ikony umieszczono przy ołtarzu papieskim podczas jubileuszowego spotkania młodych w Rzymie na Tor Vergata. W XV Orędziu na ŚDM Jan Paweł II napisał: Wiedzcie jednak, że w trudnych chwilach, których nie brakuje w życiu każdego człowieka, nie jesteście sami: tak jak Janowi u stóp krzyża, tak i Wam Jezus daje swoją Matkę, aby pocieszała Was swoją czułościa. Drodzy młodzi, wy wiecie: chrzescijaństwo nie jest opinią i nie polega na próżnych słowach. Chrześcijaństwo to Chrystus! To osoba, to żyjący! Spotkać Jezusa, kochać Go i sprawić, by był kochany – oto chrzescijańskie powołanie. Maryja jest Wam dana, by pomóc Wam wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem Maryja uczy Was utkwienia spojrzenia miłości w Nim, który ukochał nas jako pierwszy. Swoim wstawiennictwem formuje w Was serce uczniów zdolnych słuchać Syna, który objawia autentyczne oblicze Ojca i prawdziwą godność człowieka.

W Niedzielę Palmową 2003 roku Jan Paweł II powiedział: Delegacji przybyłej z Niemiec powierzam dziś również Ikonę Maryi. Odtąd będzie Ona wraz z Krzyżem towarzyszyć ŚDM. Oto Matka twoja! Będzie Ona znakiem macierzyńskiej obecności Maryi wśród młodych, wezwanych tak jak apostoł Jan, do przyjęcia Jej w swoim życiu.

Do młodzieży polskiej powiedział: Pozdrawiam również młodzież polską. Niech krzyż Chrystusa będzie dla was drogowskazem w życiu, w trudnych czasem wyborach życiowych, a Matka Najświętsza wzorem pięknej miłości.

Obraz Matki Bożej, umieszczony obok krzyża, przypomina młodzieży słowa Chrystusa: Oto Matka Twoja! Wskazuje im także jako wzór postawę


św. Jana: uczeń wziął Ją do siebie (J 19,27).

 • Zadania związane z ŚDM (z XV Orędzia z 2000 roku), które należy realizować pod opieką Matki Najświętszej:

- uwielbić Pana Boga poprzez: rozważanie o miłości Boga do człowieka, wdzięczność za „obywatelstwo świętych”;

- przyjąć Chrystusa poprzez: otwarcie się na Jego słowo, kroczenie z Jego krzyżem;

- wyznać i przekazać wiarę poprzez: przyjęcie skarbu wiary, strzeżenie go i przekazywanie; ożywienie wiary; wyznawanie wiary w wspólnocie Kościoła;

- odnowa duchowa (dążenie do świętości) poprzez: przemianę życia, postepowanie zgodne z wyznawaną wiarą; czerpanie mocy


z sakramentów, poprzez które Chrystus żyje w swoim Kościele;

- budować nowy świat poprzez: angażowanie się w życie społeczne (przeciwstawiać się niesprawiedliwości i wszelkiej nędzy fizycznej, moralnej i duchowej); podporządkować politykę, gospodarkę, kulturę


i technikę człowiekowi oraz jego integralnemu rozwojowi.

Podsumowanie treści – ŚDM to dzieło, które wciąż trwa; to dzieło, które ukazuje współczesnemu światu, że Kościół Jezusa Chrystusa jest wciąż młody. Tę ideę kontynuował papież Benedykt XVI i kontynuuje obecny papież Franciszek. Warto przytoczyć słowa papieża Benedykta XVI, które wypowiedział podczas ŚDM w 2011 roku w Madrycie:

Bądźcie apostołami Chrystusa! Nie można oddzielić Chrystusa od Kościoła, tak jak nie można oddzielić ciała od głowy.

Podążać za Chrystusem w wierze oznacza towarzyszyć Mu w zgodzie z zasadami Kościoła. Nie można samemu pożądać za Chrystusem. Wierzyć, oznacza wzajemnie wspierać się na wierze innych.

I słowa, jakie skierował do Polaków, ukazujące istotną misję młodego pokolenia wierzących:Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą, zakorzenieni w Chrystusie!

Niech owocują w was otrzymane w tych dniach od Boga talenty. Bądźcie Jego świadkami. Nieście innym orędzie Ewangelii. Waszą modlitwą i przykładem życia pomagajcie Europie odnaleźć jej chrześcijańskie korzenie.

Można zatem powiedzieć, że ŚDM to nie tylko znak młodości Kościoła, ale również sposobność umocnienia się w wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, który umiłował człowieka do końca; który również posługuje sie człowiekiem, aby zbawić świat.Modlitwa na zakończenie spotkania

Śpiew częstochowskiego hymnu ŚDM z 1991 roku: Abba Ojcze…Opracował: ks. Piotr Halczuk

dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie

(archidiecezja gnieźnieńska)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna