Ćwiczenia (10 X 3 godziny) Ogólne cele przedmiotuPobieranie 31.36 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar31.36 Kb.
PROGRAM PRZEDMIOTU TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WF, rok III, semestr 6

ĆWICZENIA (10 x 3 godziny)
Ogólne cele przedmiotu:

 • kształtowanie poglądów na istotę i cele wychowania fizycznego w dobie reformy edukacji;

 • ukazanie miejsca i funkcji procesu wychowania fizycznego w programie powszechnej edukacji i systemie kultury fizycznej;


ĆWICZENIE 1

Wychowanie fizyczne jako forma uczestnictwa w kulturze fizycznej i element wychowania • Treści programowe, literatura i warunki zaliczenia przedmiotu.

 • Geneza kultury fizycznej na przykładzie genezy zabawy.

Piśmiennictwo podstawowe:

Lipoński W., Rochwist i palant. Studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej. Monografie Nr 356, AWF, Poznań 2004.

Lipoński W., Stan polskiej wiedzy antropologicznej o zabawie w zderzeniu z jej anglosaskimi ujęciami teoretycznymi. [W] Z. Dziubiński (red.) Antropologia sportu. Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2002.
ĆWICZENIE 2

Proces fizycznego wychowania i kształcenia. • O współczesnym tworzeniu paradygmatu kultury fizycznej: ontologiczne, teleologiczne, aksjologiczne, prakseologiczne, empiryczne i historyczne podstawy fizycznej edukacji (wychowania fizycznego).

Piśmiennictwo podstawowe:

Grabowski H., Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym. Impuls, Kraków 2000.

Pawłucki A., Pedagogika wartości ciała. AWF, Gdańsk 1996
ĆWICZENIE 3

Ewolucja poglądów na wychowanie fizyczne • Tradycyjne koncepcje ujmowania celów wychowania fizycznego.

 • Koncepcje wychowania fizycznego według:

 1. J. Śniadeckiego,

 2. W. Osmolskiego,

 3. F. Znanieckiego,

 4. E. Piaseckiego,

 5. Z. Gilewicza.


Piśmiennictwo podstawowe:

Gilewicz Z., Teoria wychowania fizycznego. SiT Warszawa 1964.

Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji. WSiP, Kraków 1997.

Osiński W., Teoria wychowania fizycznego. AWF, Poznań 2011.

Pawłucki A., Osoba w pedagogice ciała. Prawo do pokoju olimpijskiego. OSW Gdańsk – Olsztyn 2007.

Piasecki E., Cele wychowania fizycznego. AWF, Kraków 2000.

Śniadecki J., O fizycznym wychowaniu dzieci. AWF Gdańsk 1997.

Znaniecki F., Socjologia wychowania T1,2. PWN, Warszawa 1973.
ĆWICZENIE 4 i 5

Współczesne koncepcje ujmowania celów wychowania fizycznego. • Idea wychowania „w trosce o ciało” w koncepcji M. Demela.

 • Wychowanie fizyczne jako proces kształcenia i wychowania w poglądach
  H. Grabowskiego.

 • Kształtowanie postaw prosomatycznych jako najważniejszych cel fizycznego wychowania

 • Komponenty postawy prosomatycznej (poznawczy, behawioralny, emocjonalny).


Piśmiennictwo podstawowe:

Demel M., O trzech wersjach teorii wychowania fizycznego. AWF, Kraków 1990.

Demel M., Edukacja fizyczna w nowej szkole. AWF Warszawa 2007.

Demel M., Skład A., Teoria wychowania fizycznego, PWN, Warszawa 1976.

Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji. WSiP, Kraków 1997.

Osiński W., Teoria wychowania fizycznego. AWF, Poznań 2011.


ĆWICZENIE 6

Koncepcja „wychowania do różnych znaczeń wartości ciała” A. Pałuckiego jako podstawa aktualnego programu szkolnego wychowania fizycznego • Dziedziny kultury ciała (egzystencjalne, symboliczne).

 • Różne znaczenie wartości ciała.

Kompetencje kulturowe w różnych dziedzinach uprawy ciała.

 • Aksjologiczne, komunikacyjne, technologiczne i realizacyjne kompetencje kulturowe w odniesieniu do:

 1. osobowości zdrowotnej ucznia,

 2. osobowości rekreacyjnej ucznia,

 3. osobowości sportowej ucznia,

 4. osobowości tanecznej ucznia.


Piśmiennictwo podstawowe:

Frołowicz T., Pawłucki A., Włodarczyk P., Materiały pomocnicze do nauczania teorii wychowania fizycznego. Katedra Teorii i Metodyki WF, AWF Gdańsk 1998.

Pawłucki A., Pedagogika wartości ciała. AWF, Gdańsk 1996

Pawłucki A., Osoba w pedagogice ciała. Prawo do pokoju olimpijskiego. OSW Gdańsk – Olsztyn 2007.

Pawłucki A., Wychowanie jako kulturowa rzeczywistość. Na przykładzie wychowania do wartości ciała, AWF Gdańsk 1992.

Pawłucki A. Nauki o kulturze fizycznej, AWF Wrocław, 2014


ĆWICZENIE 7

Specyfika wychowania fizycznego – cele i funkcje. • Normy moralne i wzory wartości w odniesieniu do somatyki i motoryki ciała (przesłanki aksjologiczne).

 • Ontologiczne przesłanki wyborów wzorów somatycznych w kulturze.

 • Cztery warstwy ciała ludzkiego

 • Funkcje wychowania fizycznego.

 • Funkcje aktywności ruchowej w wychowaniu fizycznym.


Piśmiennictwo podstawowe:

Cackowski Z., Cztery warstwy ciała ludzkiego. [W:] M. Bukowiec (red.) Wypisy do ćwiczeń


z teorii wychowania fizycznego. AWF, Kraków 2000.

Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji. WSiP, Kraków 1997.

Krawczyk Z. Wzory kultury somatycznej. [W:] M. Bukowiec (red.) Wypisy do ćwiczeń
z teorii wychowania fizycznego. AWF, Kraków 2000.

Osiński W., Teoria wychowania fizycznego. AWF, Poznań 2011.

Pawłucki A., Pedagogika wartości ciała. AWF, Gdańsk 1996
ĆWICZENIE 8

Specyfika wychowania fizycznego – czynniki wychowania fizycznego • Bodziec i czynnik w wychowaniu fizycznym;

 • Biologiczne i społeczne czynniki wychowania fizycznego.

 • Ruch jako podstawowy czynnik psychofizycznego rozwoju człowieka.

 • Biologiczne i społeczne prawa teorii wychowania fizycznego


ĆWICZENIE 9

Specyfika wychowania fizycznego – warunki wychowania fizycznego • Pojęcie warunków w wychowaniu fizycznym

 • Warunki i ich znaczenie w procesie wychowania fizycznego:

 1. warunki osobnicze,

 2. warunki społeczne,

 3. warunki materialne

Piśmiennictwo podstawowe:

Gilewicz Z., Teoria wychowania fizycznego. SiT Warszawa 1964.

Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji. WSiP, Kraków 1997.

Osiński W., Teoria wychowania fizycznego. AWF, Poznań 2011.


ĆWICZENIE 10

Wychowanie fizyczne w reformowanej szkole – teoria i rzeczywistość. • Aktualna podstawa programowa – mit czy rzeczywistość?

 • Nauczyciela wychowania fizycznego – aksjonauczyciel, czy bionauczyciel (spostrzeżenia i opinie studentów po praktyce pedagogicznej).

 • Gradacja, czy równowaga celów w realizacji koncepcji wychowania do różnych znaczeń wartości ciała?

 • Podsumowanie pracy w semestrze.


Piśmiennictwo podstawowe:

Demel M., Skład A., Teoria wychowania fizycznego, PWN, Warszawa 1976.

Gilewicz Z., Teoria wychowania fizycznego. SiT Warszawa 1964.

Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji. WSiP, Kraków 1997.

Osiński W., Teoria wychowania fizycznego. AWF, Poznań 2010.

Piśmiennictwo uzupełniające dla lubiących czytać i chcących wiedzieć więcej:

Bittner I., Filozoficzne podstawy refleksji o kulturze fizycznej, Wychowanie Fizyczne


i Sport, 1997, 1-2

Demel M., Szkice krytyczne o kulturze fizycznej, SiT Warszawa 1973.

Demel M., Ciało (i zdrowie) jako przedmiot wychowania, Nowa Szkoła, 1979, 9.

Dziubiński Z. (red.), Antropologia sportu. Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2002.

Freeman M., Prawa człowieka. sic!, Warszawa 2007

Frołowicz T., Antynomie wychowania fizycznego, „Kultura Fizyczna” 1997, 11.

Furmanek W., Człowiek – człowieczeństwo – wychowanie (wybrane problemy pedagogiki personalistycznej), FOSZE Rzeszów 1995.

Goddard B.S., Harmonijny rozwój dziecka Świat Książki, Warszawa 2006.

Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. GWP, Gdańsk 2003

Ilg F.L., Ames L.B., Baker S.M., Rozwój psychiczny dziecka od 10 do 14 lat. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

Ilg F.L., Ames L.B., Baker S.M., Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

Jabłoński D., Ustasz L., Mapa wzorców kulturowych, Olsztyn: Adiafora 2006

Kunowski S., „Wartości w procesie wychowania” Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2003

O wychowaniu i jego antynomiach. Wybór tekstów i opracowanie: Ewa Kubiak-Szymborska, Dariusz Zając, Bydgoszcz: Wydawnictwo WERS 2008.

Pawłucki A., Wychowanie jako kulturowa rzeczywistość : na przykładzie wychowania do wartości ciała. AWF Gdańsk 1992.

Pawłucki A., Dziedziny pedagogiki wartości ciała. [W:] M. Bukowiec (red.) Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego. AWF, Kraków 2000.

Pawłucki A., Wychowanie jako kulturowa rzeczywistość. Na przykładzie wychowania do wartości ciała, AWF Gdańsk 1992.

Pawłucki A., Rozważania o wychowaniu. Wykłady z teorii wychowania fizycznego, AWF Gdańsk 1994

Pedagogika kultury – Wychowanie do wartości, red. Bogusław Żurakowski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003

Przewęda R., Rozwój somatyczny i motoryczny. WSiP, Warszawa 1981.

Szopa J., Mleczko E., Żak S., Podstawy antropomotoryki, PWN Warszawa-Kraków 1996.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 1998.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, wyd. V, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red, Franciszek Adamski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.Pobieranie 31.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna