Ćwiczenia Analityka 2015-16: Poniedziałek grupa 1 30-11. 45 i grupa 2: 11. 00-13. 15 Wtorek grupa 3 30-11. 45 i grupa 4: 11. 00-13. 15Pobieranie 20.5 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar20.5 Kb.
Ćwiczenia Analityka 2015-16:

Poniedziałek grupa 1 9.30-11.45 i grupa 2: 11.00-13.15

Wtorek grupa 3 9.30-11.45 i grupa 4: 11.00-13.15
Ćwiczenie 1:

Zasady pobierania, transportu, przechowywania i opracowania materiałów do badań cytogenetycznych: algorytm pobierania, transportu, przechowywania, opracowywania materiałów biologicznych oraz archiwizacji. Rodzaje tkanek i metody hodowli komórkowych. Metody prowadzenia dokumentacji medycznej, okresy jej przechowywania. Systemy zarządzania jakością w laboratorium genetycznym.


Program:

ćwiczenia pokazowe w grupach 6-osobowych

grupa 1 i 3 od 9.30-11.00

grupa 2 i 4 od 11.45-13.15


A: zakładanie hodowli komórkowych z limfocytów krwi obwodowej i izolacja materiału po hodowli

B: analiza prążkowa chromosomów w mikroskopie optycznym


Część teoretyczna dla wszystkich : 45 min od godz. 11.00 do 11.45 w sali ćwiczeniowej Katedry

Ćwiczenie 2:

Struktura i funkcja chromosomów. Klasyczne metody barwienia chromosomów: Klasyfikacja prążków i subprążków chromosomowych. Techniki barwień cytogenetycznych (GTG, CBG, Ag-NOR, RTG). Kariotyp. Klasyfikacja i mechanizm powstawania aberracji chromosomowych: triploidia, trisomia, monosomia, inwersje paracentryczne i pericentryczne, duplikacja, delecja terminalna i interstycjalna, translokacje wzajemne i niewzajemne, zrównoważone i niezrównoważone, robertsonowskie.


Program:

ćwiczenia pokazowe w grupach 6-osobowych

grupa 1 i 3 od 9.30-11.00

grupa 2 i 4 od 11.45-13.15


A: barwienie preparatów metodami GTG, CBG, AgNOR,

B: rozpoznawanie aberracji w przykładowych kariogramach, wycinanie kariogramów


Część teoretyczna dla wszystkich : 45 min od godz. 11.00 do 11.45 w sali ćwiczeniowej Katedry

Ćwiczenie 3:

Budowa chromosomów metafazalnych, rozdział chromosomów, crossing-over, poliploidia, aneuploidia, polimorfizm chromosomów. Cykl komórkowy (mitoza, mejoza). Molekularne aspekty cyklu komórkowego, euchromatyna, heterochromatyna. Gen, allel, locus, genotyp, fenotyp, homozygota, heterozygota, heterozygota złożona i podwójna, hemizygota, intron, ekson, mutacje i ich rodzaje, regulacja ekspresji genów. Replikacja, transkrypcja, translacja.


Program:


ćwiczenia pokazowe w grupach 6-osobowych

grupa 1 i 3 od 9.30-11.00

grupa 2 i 4 od 11.45-13.15
A: Zapis ISCN w diagnostyce genetycznej - zasady ogólne, aberracje liczbowe chromosomów

B: Zapis ISCN w diagnostyce genetycznej - aberracje strukturalne chromosomów


Część teoretyczna dla wszystkich : 45 min od godz. 11.00 do 11.45 w sali ćwiczeniowej Katedry

Ćwiczenie 4:

Metoda fluorescencji in situ (FISH, rapid-FISH) – zastosowanie w diagnostyce genetycznej; zapis cytogenetyczny z uwzględnieniem metody FISH.


Program:

ćwiczenia pokazowe w grupach 6-osobowych

grupa 1 i 3 od 9.30-11.00

grupa 2 i 4 od 11.45-13.15


A: przygotowanie preparatów mikroskopowych metodą FISH

B: analiza obrazów chromosomów przy użyciu mikroskopu fluorescencyjnego - rodzaje sond FISH


Część teoretyczna dla wszystkich : 45 min od godz. 11.00 do 11.45 w sali ćwiczeniowej Katedry


Ćwiczenie 5:

Zastosowanie technik cytogenetyki molekularnej w diagnostyce: CGH i aCGH –czyli porównawcza hybrydyzacja genomowa i CGH do mikromacierzy jako techniki analizy całego genomu.


Program:

ćwiczenia pokazowe w grupach 6-osobowych

grupa 1 i 3 od 9.30-11.00

grupa 2 i 4 od 11.45-13.15

A: zapoznanie z metodą aCGH oraz ze sprzętem stosowanym do aCGH.

B: analiza przykładowych wyników przy użyciu oprogramowania do aCGH


Część teoretyczna dla wszystkich: 45 min od godz. 11.00 do 11.45 w sali ćwiczeniowej Katedry
Ćwiczenie 6:

Genetyka medyczna chorób nowotworowych: onkogeny, antyonkogeny, geny mutatorowe, transformacja nowotworowa, proliferacja, apoptoza, etapy karcinogenezy. Zespoły niestabilności chromosomowej i ich diagnostyka. Wprowadzenie do metod molekularnych stosowanych w diagnostyce genetycznej nowotworów. Genetyka białaczek.


Program:

ćwiczenia pokazowe w grupach 6-osobowych

grupa 1 i 3 od 9.30-11.00

grupa 2 i 4 od 11.45-13.15

A: badanie metodą MLPA w diagnostyce aberracji chromosomowych u pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną i cechami dysmorficznymi

B: badanie metodą QF-PCR diagnostyce aberracji chromosomowych u płodów w badaniach prenatalnych oraz materiale z poronienia


Część teoretyczna dla wszystkich :– 45 min od godz. 11.00 do 11.45 w sali ćwiczeniowej Katedry
Ćwiczenie 7:

Diagnostyka prenatalna.. Możliwości diagnostyczne w genetyce, typy tkanek do badania, techniki umożliwiające analizę genomu płodu.

Program:

ćwiczenia pokazowe w grupach 6-osobowych

grupa 1 i 3 od 9.30-11.00

grupa 2 i 4 od 11.45-13.15


A: zakładanie hodowli z amniocytów oraz kosmówki i izolacja materiału uzyskanego po hodowli

B: analiza prążkowa chromosomów w badaniach prenatalnych w mikroskopie optycznym


Część teoretyczna dla wszystkich :– 45 min od godz. 11.00 do 11.45 w sali ćwiczeniowej Katedry
Ćwiczenie 8 (2 h)

Kolokwium zaliczeniowe

A: sprawdzian z części praktycznej (wycinanie, układanie chromosomów, zapis cytogenetyczny, interpretacja wyniku, zalecenia dla lekarza kierującego na badanie)

B: sprawdzian z części praktycznej (wycinanie, układanie chromosomów, zapis cytogenetyczny, interpretacja wyniku, zalecenia dla lekarza kierującego na badanie)Pobieranie 20.5 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna