Ćwiczenie 11 T: Diagnostyka enzymologiczna schorzeń wątroby i trzustkiPobieranie 27.94 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar27.94 Kb.
Ćwiczenie 11

T: Diagnostyka enzymologiczna schorzeń wątroby i trzustki

Zagadnienia teoretyczne:

Enzymologiczna diagnostyka schorzeń narządowych: aminotransferazy, fosfataza alkaliczna (izoenzymy i izoformy), -glutamylotranspeptydaza, dehydrogenaza glutaminianowa, cholinoesteraza. Dehydrogenaza mleczanowa – izoenzymy.Ćwiczenie praktyczne:

Oznaczanie GGT. Oznaczanie fosfatazy alkalicznej. Oznaczanie -amylazy w surowicy krwi i moczu. 1. Oznaczanie aktywności -glutamylotransferazy (GGT) w surowicy krwi metodą kinetyczną

Zasada oznaczenia:

Aktywność -glutamylotransferazy w surowicy krwi jest oznaczana na podstawie reakcji kinetycznej z L--glutamylo-3-karboksy-4-nitroanilidem:

L--glutamylo-3-karboksy-4-nitroanilid GGT L--glutamyloglicyloglicyna

+ glicyloglicyna + 5-amino-2-nitrobenzoesan


Szybkość powstawania 5-amino-2-nitrobenzoesanu mierzona kolorymetrycznie jest wprost proporcjonalna do aktywności GGT.

Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

 • spektrofotometr

 • probówki Eppendorf

 • pipety automatyczne o pojemności 1 cm3, 0,1 cm3

Materiał badany i odczynniki:


Wykonanie:

Obliczenia:

 • obliczyć średnią zmianę absorbancji na minutę (A/min)

 • obliczyć aktywność GGT ze wzoru:

GGT [U/L] = A/min ∙ 1158


 1. Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej (ALP) w surowicy krwi metodą kinetyczną

Zasada oznaczenia:

Metoda zgodna z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej (IFCC):

2-amino-2-metylo-1-propanol ALP p-nitrofenol

+ p-nitrofenylofosforan + H2O + fosforan 2-amino-2-metylo-1-propanolu


Szybkość powstawania p-nitrofenolu mierzona kolorymetrycznie jest wprost proporcjonalna do aktywności fosfatazy alkalicznej.

Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

 • spektrofotometr

 • probówki Eppendorf

 • pipety automatyczne o pojemności 1 cm3, 0,02 cm3

Materiał badany i odczynniki:

Wykonanie:

 • do probówki odmierzyć 1 mL odczynnika roboczego, a następnie 0,02 mL surowicy badanej / kontrolnej

 • dokładnie wymieszać, inkubować w temperaturze pokojowej

 • po 1 minucie zmierzyć absorbancję wobec powietrza (405 nm)

 • powtórzyć pomiar po kolejnych 1, 2 i 3 minutach

Obliczenia:

 • obliczyć średnią zmianę absorbancji na minutę (A/min)

 • obliczyć aktywność ALP ze wzoru:

ALP [U/L] = A/min ∙ 2764


 1. Oznaczanie aktywności amylazy (AMY) w surowicy krwi i w moczu metodą kinetyczną

Zasada oznaczenia:

2-chloro-4-nitrofenylo--maltotriozyd (CNP-G3) jest bezpośrednim substratem dla -amylazy, umożliwiającym pomiar aktywności amylazy bez konieczności stosowania enzymów pomocniczych


-amylaza

10 CNP-G3 9CNP + CNP-G2 + 9 maltotrioza + glukoza


Jednym z produktów reakcji jest 2-chloro-4-nitrofenol (CNP), którego powstawanie podczas reakcji powoduje przyrost absorbancji przy =405 nm. Szybkość pojawiania się CNP jest wprost proporcjonalna do aktywności -amylazy.Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

 • spektrofotometr

 • probówki Eppendorf

 • pipety automatyczne o pojemności 1 cm3, 0,02 cm3

Materiał badany i odczynniki:

 • surowica badana – nie powinna wykazywać hemolizy;

 • surowica kontrolna

 • mocz

 • odczynnik roboczy do oznaczania AMY (zestaw Liquick Cor-AMYLASE)

Wykonanie:

 • do probówki odmierzyć 1 mL odczynnika roboczego, a następnie 0,02 mL surowicy badanej / kontrolnej / moczu

 • dokładnie wymieszać, inkubować w temperaturze pokojowej

 • po 1 minucie zmierzyć absorbancję wobec powietrza (405 nm)

 • powtórzyć pomiar po kolejnych 1, 2 i 3 minutachObliczenia:

 • obliczyć średnią zmianę absorbancji na minutę (A/min)

 • obliczyć aktywność AMY ze wzoru:

AMY [U/L] = A/min ∙ 3498
Aktywności enzymów w surowicach kontrolnych [U/L]

Enzymy w surowicy kontrolnej N

Wartość środkowa

Zakres

GGT

15

12 - 18

ALP

60

46 - 74

AMY

28

23 - 33

Enzymy w surowicy kontrolnej P

Wartość środkowa

Zakres

GGT

62

52 - 73

ALP

224

195 - 254

AMY

190

163 - 215
Pobieranie 27.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna