Ćwiczenie 3 reakcje charakterystyczne I specyficzne kationów I anionóWPobieranie 17.79 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar17.79 Kb.
ĆWICZENIE 3

REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE i SPECYFICZNE KATIONÓW I ANIONÓW

3A I grupa kationów (Ag+, Hg22+, Pb2+)

Sprzęt laboratoryjny: płytka Feigla, pipeta,

Odczynnik grupowy: 3M HCl

Opis: Na płytkę Feigla nanieść roztwory kationów I grupy i dodać odczynnik grupowy (3M HCl). Przeprowadzić reakcje z pozostałymi odczynnikami. Zapisać przeprowadzone reakcje, określić barwy wytrąconych osadów.

3B II grupa kationów (Hg2+, Cu2+, Bi2+, Sn2+)

Sprzęt laboratoryjny: 4 próbówki, płytka Feigla, pipeta,

Odczynnik grupowy: AKT + 0,3N H2SO4.

Opis: Do próbówek wlać po kilka kropli roztworów kationów II grupy. Pod wyciągiem dodać AKT i 0,3N H2SO4. Na płytce Feigla przeprowadzić reakcje z pozostałymi odczynnikami. Zapisać przeprowadzone reakcje, określić barwy wytrąconych osadów.

3C III grupa kationów (Ni2+, Co2+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, Cr3+)

Sprzęt laboratoryjny: 7 próbówek, płytka Feigla, pipeta,

Odczynnik grupowy: AKT + NH4OH

Opis: Do próbówek wlać po kilka kropli roztworów kationów III grupy. Pod wyciągiem dodać AKT i NH4OH. Przeprowadzić następujące reakcje specyficzne:

  • Fe3+ z KSCN

  • Ni2+ z dwumetyloglioksymem

  • Al3+ z aluminonem

Na płytce Feigla przeprowadzić reakcje z pozostałymi odczynnikami. Zapisać przeprowadzone reakcje, określić barwy wytrąconych osadów.

3D IV grupa kationów (Ca2+, Sr2+, Ba2+)

Sprzęt laboratoryjny: 3 probówki, pipeta

Odczynnik grupowy: (NH4)2CO3

Opis: Do próbówek wlać po kilka kropli roztworów kationów IV grupy i dodać odczynnik grupowy. Zapisać przeprowadzone reakcje, określić barwy wytrąconych osadów.

3E V grupa kationów (Na+, K+, Mg2+)

Sprzęt laboratoryjny: 6 próbówek, palnik, pipeta

Opis: Wykonać w probówkach reakcje charakterystyczne za wszystkimi kationami oraz następujące reakcje specyficzne:

  • NH4+ z K2HgI4

  • K+ z (C6H5)4BNa

  • Mg2+ z magnezonem w środowisku zasadowym

Zapisać przeprowadzone reakcje, określić barwy wytrąconych osadów.

3F Zabarwienie płomienia palnika

Sprzęt laboratoryjny: drut platynowy, palnik

Odczynniki: r-ry kationów, HCl

Opis: Sprawdzić barwę płomienia dla: Ca2+ , Sr2+, Ba2+, K+, Na+

3G Reakcje charakterystyczne i specyficzne wybranych anionów

Reakcje charakterystyczne


Sprzęt laboratoryjny: płytka Feigla, pipeta,

Odczynniki: 0,1M AgNO3 , 0,5N Ba(NO3)2,

Opis: Na płytkę Feigla nanieść roztwory poszczególnych anionów i przeprowadzić reakcje z 0,1M AgNO3 oraz 0,5NBa(NO3)2. Po wytraceniu osadów określić ich rozpuszczalność w rozc. HNO3. Zapisać przeprowadzone reakcje, określić barwy wytrąconych osadów i ich rozpuszczalność.

Reakcje specyficzne


1) Anion Cl-

Sprzęt laboratoryjny: płytka Feigla, pipeta, próbówka

Odczynniki: 0,1M AgNO3 ,

Rozpuszczanie osadu chlorku srebra w amoniaku: Na płytce Feigla wytrącić osad AgCl (z 0,1M AgNO3) i zadać go kilkoma kroplami NH4OH.

Reakcja jonów chlorkowych z KMnO4 w środowisku H2SO4: Do probówki wprowadzić kilka kropli Cl-, dodać kilka kropli KMnO4 oraz H2SO4. Ogrzać zawartość. Zapisać obserwacje i równania przeprowadzonych reakcji.

2) Anion CO32-

Sprzęt laboratoryjny: pipeta, próbówka

Odczynniki: 0,5N Ba(NO3)2,

Opis: Do probówki wprowadzić kilka kropli r-ru CO32- i zadać r-rem Ba2+ do wytrącenia osadu. Wytrącony osad zadać roztworem HCl. Wydzielający się CO2 wprowadzić do probówki z wodą wapienną. Zapisać obserwacje i równania przeprowadzonych reakcji.

3) Anion SO42-

Sprzęt laboratoryjny: pipeta, próbówka

Odczynniki: stęż. KOH

Opis: W probówce przeprowadzić reakcję jonów SO42- z jonami Pb2+. Wytrącony osad PbSO4 zadać kilkoma kroplami stęż. roztworu KOH. Zapisać obserwacje i równania przeprowadzonych reakcji.

4) Anion SiO32-

Sprzęt laboratoryjny: pipeta, 3 próbówki

Odczynniki: rozc. HCl, NH4Cl, (NH4 )2MoO4

Opis: Do 3 probówek wprowadzić kilka kropli r-ru SiO32- i dodać:

  • kilka kropli rozc. HCl i ogrzać probówkę,

  • kilka kropli NH4Cl

  • kilka kropli (NH4 )2MoO4.

Zapisać obserwacje i równania przeprowadzonych reakcji.

Pytania sprawdzające stopień opanowania wiadomości


Podaj nazwy i wzory minerałów będących barwnymi siarczkami badanych kationów (grupa II i III). Podaj nazwy minerałów będących węglanami grupy IV kationów.

Podaj nazwy głównych minerałów będących siarczanami (występowania anionu SO42- w przyrodzie).Napisz wzory strukturalne następujących soli: siarczan(VI) żelaza(II), siarczan(VI) żelaza(III), azotan (III) potasu, azotan(V) strontu, chlorek srebra, chlorek amonu, siarczek niklu, siarczek chromu.

Jaka instrumentalna metoda analityczna wykorzystuje to samo zjawisko przyrodnicze, które użyto do badania barwy płomienia? Opisz pokrótce jej podstawy.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna