Wielkość produkcjiPobieranie 92.45 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar92.45 Kb.
KOSZTY
Zadanie1.

Na podstawie poniższego rachunku kosztów pogrupuj je i oblicz dla poszczególnych wielkości produkcji w TC, TFC, TVC, AFC, ATC, AVC, MC.

Gdzie:


 1. Wielkość produkcji

 2. Czynsz dzierżawy za wynajem hali produkcyjnej

 3. Amortyzacja

 4. Koszty zużycia energii elektrycznej

 5. Koszty zużycia surowców i materiałów

 6. Płace i ubezpieczenia społeczne

 7. Koszty administracyjne

1

2

3

4

5

6

7

0

200

45

0

0

0

4

10

200

45

12

10

20

4

20

200

45

15

15

22

4

30

200

45

20

20

30

4

40

200

45

30

25

39

4

50

200

45

40

30

50

4

Zadanie 2.

Uzupełnij tabelkę:

TC

Q

AC

MC

60

30

 

 

90

60

 

 

120

100

 

 

150

120

 

 

190

140

 

 

240

150

 

 

Zadanie 3.

Uzupełnij następującą tabele i przedstaw graficznie krzywe kosztów:Q

FC

VC

TC

MC

AFC

AVC

AC

0

35

0

35

 

 

 

 

1

35

24

59

 

 

 

 

2

35

40

75

 

 

 

 

3

35

60

95

 

 

 

 

4

35

85

120

 

 

 

 

5

35

115

150

 

 

 

 

6

35

155

190

 

 

 

 

Zadanie 4.

Oblicz AVC i MC:

Q

VC

AVC

MC

1

20

 

 

2

40

 

 

3

60

 

 

4

88

 

 

5

120

 

 

6

180

 

 

Zadanie 5.

Na podstawie następujących danych oblicz koszty stałe i koszty zmienne:

Q

TC

FC

VC

0

1000

 

 

1

1200

 

 

2

1350

 

 

3

1550

 

 

Zadanie 6.

Firma produkuje 3 rodzaje soków: wiśniowe, jabłkowe i pomarańczowe. Uzupełnij kolumny w podanej tabeli wiedząc że koszt FC= 300. odpowiedź na pytanie: którego soku produkcja jest opłacalna.

Soki

Q

P

AVC

VC

TC

TR

TP

Wiśniowe

100

20

15

 

 

 

 

Jabłkowe

300

10

8

 

 

 

 

pomarańczowe

200

15

10

 

 

 

 

Zadanie 7.

Mamy dwie funkcje kosztów całkowitych:


 1. TC (Q)= 10 + 5 Q

 2. TC (Q)= 10 Q

Dla każdej z nich wyznacz FC, VC, AC i MC
Zadanie 8.

Właściciel małej firmy ulokował w niej swój kapitał w wysokości 1 mln. PLN. Prowadząc swoją firmę, stracił on możliwość zarobkowania. Załóżmy, że miesięczny księgowy koszt uzyskania przychodu wynosi 100 tys. PLN. Miesięczne oprocentowanie lokaty bankowej wynosi 2% a miesięczny utracony zarobek właściciela- 1000PLN. Oblicz, ile wynosi miesięczny ekonomiczny koszt uzyskania przychodu


Zadanie 9.

Płaca za jednostkę produkcji w danej firmie wynosi 20, a czynsz płacony za dzierżawę ziemi jest równy 40 jednostek pieniężnych. Oblicz przeciętny koszt produkcji 1 tony zboża, gdy produkcja wynosi:

- 100 ton

- 200 ton

a firma nie ponosi innych kosztów.
Zadanie 10.

Ustal poziom całkowitych kosztów

zmiennych firmy jeżeli:


 • TP= 100

 • TR= 150

 • FC= 25

 • AC= 2

Zadanie 11.

Ustal poziom przychodów całkowitych

oraz poziom produkcji jeżeli: • P = 12

 • TP=150

 • VC= 490

 • TC= 510

Zadanie 12.

Ustal poziom zysku jednostkowego i kosztów stałych w firmie jeżeli mamy:


 • P= 180

 • TC= 216

 • AVC= 30

 • VC= 180


TURNIEJ

Zadanie 1.

Koszt krańcowy to:


 1. Koszt związany z produkcyjnym zaangażowaniem dodatkowej jednostki czynnika wytwórczego

 2. Koszt wyprodukowania przez przedsiębiorstwo dodatkowej jednostki danego dobra

 3. Różnica między ponoszonym przez firmę przeciętnym kosztem całkowitym a przeciętnym kosztem stałym

 4. Wszystkie podane wyżej warianty odpowiedzi są prawidłowe

Zadanie 2.

Które z niżej wymienionych kosztów można obliczyć, jeżeli znany jest koszt całkowity dla każdego poziomu produkcji?


 1. Koszty stałe

 2. Koszty zmienne

 3. Koszty krańcowe

 4. Wszystkie wyżej wymienione

Zadanie 3

Koszty stałe :


 1. ulegają zmianie zarówno w długim okresie, jak i w krótkim

 2. w punkcie swojego minimum zrównują się z kosztem krańcowym

 3. są ponoszone nawet wtedy, gdy produkcja równa jest zero

 4. są różnicą między przeciętnymi kosztami całkowitymi a przeciętnymi kosztami zmiennymi

 5. żadna

Zadanie 4

Koszt przeciętny całkowity to :


 1. dochód ze sprzedaży jednej jednostki produktu

 2. stosunek kosztu stałego do wielkości produkcji

 3. stosunek kosztu zmiennego do wielkości produkcji

 4. stosunek sumy kosztów: stałego i zmiennego do wielkości produkcji

 5. żadna odpowiedź nie jest dobra

Zadanie 5

Przeciętne koszty stałe są wyższe, gdy :


 1. produkcja jest większa

 2. produkcja jest mniejsza

 3. przeciętne koszty całkowite są niższe

 4. przeciętne koszty całkowite są wyższe

 5. przeciętne koszty całkowite osiągnęły minimum

Zadanie 6

Koszty krańcowe reprezentują przyrosty :


 1. kosztów stałych

 2. kosztów zmiennych

 3. przeciętnych kosztów stałych

 4. przeciętnych kosztów zmiennych

 5. żadna odpowiedź nie jest dobra

Zadanie 7

Które z podanych twierdzeń nigdy nie jest prawdziwe? Jeśli produkcja rośnie to :


 1. koszty krańcowe rosną

 2. przeciętne koszty stałe rosną

 3. przeciętne koszty całkowite rosną

 4. przeciętne koszty całkowite spadają

 5. żadna odpowiedź nie jest dobra

Zadanie 8

Które z podanych zdarzeń spowoduje spadek przeciętnych kosztów stałych:


  1. wzrost opłat za energię elektryczną

  2. wzrost cen surowców i materiałów

  3. wzrost wielkości produkcji

  4. wzrost ceny wytwarzanego towaru

  5. żadna odpowiedź nie jest dobra

Zadanie 9

Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe :


 1. przeciętny koszt całkowity równa się sumie kosztu zmiennego i stałego, podzielonej przez wielkość produkcji

 2. koszt krańcowy równy jest kosztom całkowitym podzielonym przez wielkość produkcji

 3. przeciętny koszt zmienny równy jest zmianie kosztów zmiennych, podzielonej przez zmianę poziomu produkcji

 4. przeciętny koszt stały równa się zmianie kosztów stałych, podzielonej przez zmianę wielkości produkcji

 5. żadna odpowiedź nie jest dobra

Zadanie 10

Jeżeli firma osiąga zerowe zyski ekonomiczne to :


 1. zaprzestanie produkcji

 2. utarg firmy pozwala na pokrycie wszystkich kosztów produkcji, łącznie z kosztami alternatywnymi i kosztami ryzyka

 3. utarg firmy pozwala na produkcję mimo strat

 4. utarg firmy pozwala jedynie na pokrycie kosztów zmiennych

 5. utarg firmy pozwala jedynie na pokrycie kosztów stałych

Zadanie 11

Jeżeli krzywa kosztów krańcowych leży pod krzywą całkowitych kosztów przeciętnych, oznacza to, że:


 1. koszty krańcowe muszą spadać

 2. koszty krańcowe muszą rosnąć

 3. przeciętne koszty całkowite muszą spadać

 4. przeciętne koszty całkowite muszą rosnąć

 5. przeciętne koszty całkowite mogą rosnąć lub spadać, w zależności od tego, czy koszty krańcowe rosną czy spadają

Zadanie 12

Zysk ekonomiczny to:


  1. różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami księgowymi

  2. różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami alternatywnymi

  3. różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami księgowymi i alternatywnymi

  4. różnica między ceną danego towaru a kosztami całkowitymi

  5. żadna odpowiedź nie jest dobra

Zadanie 13

Jeżeli wyprodukowanie Q =1,2,3 jednostek produktu zwiększa koszty odpowiednio o 2, 4 i 6 zł, wtedy koszty krańcowe:

a. są stałe

b. rosną


c. spadają

d. wynoszą odpowiednio 2,4 i 6 zł

e. nie można obliczyć na podstawie tych danych
Zadanie 14

Jeżeli przy produkcji 10 sztuk towaru firma ponosi koszty całkowite w wysokości 847 tys. zł, przy produkcji 11 sztuk jej koszty całkowite wynoszą natomiast 950 tys. zł, to można wyznaczyć koszt krańcowy wyprodukowania jedenastej sztuki: 1. 1824 tys. zł

 2. 950 tys. zł

 3. 103 tys. zł

 4. 76 tys. zł

 5. żadna

Zadanie 15

Jeżeli koszt całkowity wyprodukowania 11 sztuk wynosi 121 tys. zł, a koszt krańcowy jedenastej jednostki wynosi 21 tys. zł, to :


 1. przeciętne koszty stałe wyprodukowania jedenastu sztuk wynoszą 121 tys. Zł

 2. koszty stałe wynoszą 79 tys. zł

 3. koszt krańcowy dziesiątej jednostki produktu jest większy od 21 tys. zł

 4. koszt przeciętny całkowity jedenastu jednostek wynosi 11 tys. zł

 5. żadna odpowiedź nie jest dobra

Zadanie 16

Jeżeli przy wielkości produkcji Q = 0 koszty całkowite wynoszą 100 PLN, zaś przy produkcji Q = 10, koszty całkowite osiągają poziom 1700 PLN, to koszty stałe wynoszą:


  1. 100

  2. 1600

  3. 1700

  4. 1800

  5. żadna odpowiedź nie jest dobra

Zadanie 17Jak zmieni się wysokość kosztów zmiennych, gdy produkcja wzrośnie z 100 000 sztuk do 100 001 sztuk i wiadomo, ze koszty krańcowe wynoszą wtedy 10 zł/szt?
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna