Wielkopolski związek piłki nożnejPobieranie 234.78 Kb.
Strona1/3
Data04.05.2016
Rozmiar234.78 Kb.
  1   2   3

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK

PIŁKI NOŻNEJ


w Poznaniu

REGULAMIN ROZGRYWEK

IV ligi i klas niższych
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

na sezon 2010/2011

Regulamin Rozgrywek

o Puchar Polski

na sezon 2010/2011

Poznań, 2 czerwiec 2010r.


REGULAMIN ROZGRYWEK

WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

W SEZONIE 2010/2011
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
1.     Wielkopolski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki IV ligi w dwóch grupach oraz Wielkopolskiej Lidze Juniorów A1-A2 (starsi) w jednej grupie i w Wielkopolskiej Lidze Juniorów B1-B2 (młodsi) w jednej grupie.


2.     Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu i Okręgowe Związki Piłki Nożnej w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile prowadzą rozgrywki w następujących klasach :

a)     Seniorów :

-         Klasa Okręgowa

-         Klasa A

-         Klasa B

b)    Juniorów :

- Klasa Okręgowa Juniorów A1-A2

-         Klasa A Juniorów A1-A2

-         Klasa Okręgowa Juniorów B1-B2

-         Klasa A Juniorów B1-B2

c)     Trampkarzy :

-         Klasa Trampkarzy C1

-         Klasa Trampkarzy C2

d)    Młodzików :

-         Klasa Młodzików D1

-         Klasa Młodzików D2

e)     Orlików :

-         Klasa Orlików E1

-         Klasa Orlików E2

f)      Żaków :

-         Klasa Żaków F1

-         Klasa Żaków F2


3.      Warunkiem dopuszczenia klubu do rozgrywek jest uzyskanie licencji do gry w określonej klasie rozgrywkowej.

§ 2


Celem rozgrywek jest wyłonienie najlepszych zespołów, dalszy rozwój piłkarstwa i podnoszenie poziomu wyszkolenia oraz ustalenie kolejności drużyn do awansu i spadku.

§ 3


We współzawodnictwie sportowym mogą brać udział kluby działające na podstawie art. 6 ust. 2 i art. 62 ust. 3 ustawy o kulturze fizycznej oraz inne zakwalifikowane do rozgrywek przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

§ 4


Rozgrywki prowadzone będą na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu, m.in. o:

  Przepisy gry w piłkę nożną,

  Uchwałę nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami),

  Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 29 czerwca 1992 roku w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej (Uchwała III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku i późniejszymi zmianami),

  Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora –Uchwała nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku Zarządu PZPN

  Uchwałę V/37 z dnia 29 września 2000 roku Zarządu PZPN o członkostwie (tekst jednolity)

  Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z 20.03.2009r. (Dz. U. Nr 62 poz. 504),

  Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 13.02.1995 roku – Wytyczne PZPN w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich (Biuletyn 1/95),

  Regulamin Dyscyplinarny PZPN – tekst jednolity – stan prawny na 26.09.2008,

  Uchwałę nr III/38 z dnia 6 marca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych,

  Uchwałę nr VII/190 z dnia 6.05.2009r. Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów i młodzieżowych i dziecięcych

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2004r. (Dz. U. Nr 282 poz. 2815).

§ 5

1.     Rozgrywki prowadzone są systemem dwurundowym jesień – wiosna. Dopuszcza się inny system rozgrywek dla zespołów młodzieżowych i Kl. B.2.     Termin rozpoczęcia rozgrywek oraz daty rozgrywania zawodów wyznacza właściwy Wydział Gier i Ewidencji w opracowanym i doręczonym zainteresowanym klubom terminarzu rozgrywek na poszczególne rundy, co najmniej 15 dni przed rozgrywkami.

- 3 -


Rozdział II

Boiska

§ 6
1.     Zawody o mistrzostwo mogą być rozgrywane tylko na boiskach uznanych za odpowiednie do gry i zweryfikowanych do gry w tej lub wyższej klasie rozgrywkowej na dany sezon, położonych w miejscu siedziby klubu lub miejscu wskazanym przez klub przed rozgrywkami.

2.     Klub lub organizator musi posiadać zgodę władz administracyjnych na rozgrywanie meczów na danym boisku (stadionie) w określonym sezonie rozgrywkowym. Powyższy dokument należy dostarczyć do ZPN-u prowadzącego rozgrywki wraz z dokumentacją licencyjną.
3.     Weryfikacji boisk dokonuje Komisja powołana w poszczególnych OZPN-ach i strefie poznańskiej. Zespół weryfikujący składa się z 3 osób, w tym przedstawiciel Wydziału Gier i Ewidencji, Kolegium Sędziów i gospodarza.
4.     Dokumenty weryfikacji Komisja sporządza w trzech kopiach, które należy przesłać do:

a)     Klubu – oryginał i kopia

b)    Wydziału Gier i Ewidencji prowadzącego rozgrywki właściwego ZPN-u.

Kopię protokołu i zgodę władz administracyjnych na rozgrywanie zawodów należy umieścić na widocznym miejscu w szatni sędziowskiej.
5.     Zezwala się na rozgrywanie spotkań przy świetle elektrycznym pod warunkiem umożliwienia przeciwnikowi treningu w warunkach, w jakich będzie rozgrywane spotkanie.
6.     Zezwala się na rozgrywanie zawodów na sztucznej nawierzchni, po otrzymaniu zgody Zarządu Wlkp. ZPN dla danego obiektu.
7.     Klub - gospodarz zawodów jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie boiska i obiektów towarzyszących do gier mistrzowskich.

8.     Klub - gospodarz, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego zawody nie odbyły się, ponosi pełne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie udokumentowane koszty związane z przyjazdem na nie odbyte zawody.


9.     Płyta boiska musi być oddzielona od widowni zgodnie z wymogami licencyjnymi.

10. Wejście i zejście uczestników zawodów z płyty boiska musi być zgodne z wymogami licencyjnymi.

- 4 -

Rozdział III

Zawodnicy
§ 7
1.      W rozgrywkach mogą brać udział tylko zawodnicy uprawnieni do gry przez właściwy Wydział Gier i Ewidencji, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz pod rygorem ukarania karą dyscyplinarną zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN na wniosek WGiE.
2.      Uprawnienie do gry może otrzymać jedynie zawodnik uprzednio potwierdzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do danego klubu przez właściwy terytorialnie OZPN wzgl. Wlkp. ZPN.
3.      Wystąpienie o uprawnienie zawodników do gry sporządzonych na podstawowych listach wraz z podpisaną przez zawodników „deklaracją gry amatora” lub umową należy przesłać do właściwego WGiE najpóźniej w terminie 15 dni przed rozpoczęciem każdego sezonu rozgrywkowego. W przypadku przewidywanej gry zawodników w różnych klasach rozgrywkowych klub pod rygorem uznania zawodnika za nieuprawnionego do gry musi dokonać uprawnień na oddzielnych listach.

Deklaracja gry amatora nie będzie wymagana w sytuacji, gdy zawodnik złoży własnoręczny podpis na zbiorowej liście uprawnień do gry, potwierdzając w ten sposób swój status piłkarza amatora.


4.      Warunkiem otrzymania potwierdzonych list uprawniających zawodników do gry, jest wpłacenie kwoty wpisowego do rozgrywek oraz wniesienie opłaty za uprawnienia zawodników w wysokości ustalonej w załączniku nr 2 pkt. 1 i 2 do niniejszego regulaminu. Opłata wpisowego (za uczestnictwo w rozgrywkach) dokonywana jest przed rozpoczęciem rozgrywek.

5.      Zobowiązuje się kluby do podania na listach zgłoszeń telefonów kontaktowych osób odpowiedzialnych za uprawnienia zawodników w klubie, a także do aktualizacji telefonów kontaktowych w trakcie sezonu.


6.      OZPN-y zobowiązane są do przesyłania do Wielkopolskiego ZPN potwierdzonej listy uprawnień zawodników IV ligi i Wlkp. Ligi Juniorów (można przesłać faxem), a klub zobowiązany jest przesłać oryginał listy do uprawnienia listem poleconym. Klub odpowiada w pełni za podanie prawidłowych danych dot. zawodników. Za podanie nieprawdziwych danych klub ukarany zostanie karą regulaminową.

- 5 -


7.      W zawodach mistrzowskich w ciągu całego meczu muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi:

a)     IV liga - dwóch zawodników

b)    Klasa Okręgowa - dwóch zawodników

c)     Klasa A - jeden zawodnikPrzyjmuje się, iż zawodnikiem o statusie młodzieżowca jest osoba, która w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego cyklu rozgrywek kończy 21 lat. Obecnie za młodzieżowców uznaje się zawodników urodzonych w 1990 roku i młodszych.
8.      Jeżeli w zespole brak jest zawodników (zawodnika) urodzonych w roku 1990 lub młodszych z jakichkolwiek powodów, to drużyna kontynuuje grę w osłabieniu.

§ 8
1.     Zawodnicy rozpoczynający grę winni być wpisani do sprawozdania zawodów na pierwszych 11 miejscach, pozostali wpisani zawodnicy są zawodnikami rezerwowymi. Kierownik drużyny może wpisać do sprawozdania mniej niż 11 zawodników, jednak nie mniej niż 7, a każdego następnego wchodzącego do gry zawodnika, musi natychmiast dopisać do sprawozdania. Uzupełnienie podstawowego (tylko do 11 zawodników) składu drużyny może nastąpić w ciągu całego okresu trwania zawodów.

2.     W przypadku, gdy grę rozpoczyna zawodnik z poza pierwszych jedenastu miejsc, kapitan lub kierownik drużyny powinien zgłosić ten fakt sędziemu, który ma obowiązek odnotować to w załączniku.
3.     Wpisanie do sprawozdania zawodnika, który nie może brać udziału w zawodach (brak uprawnienia na liście zgłoszeń, brak opłaconej 3, 6, itd. żółtej kartki, ukarany odsunięciem od gry – czerwona kartka lub 4, 7 itd. żółta kartka) pociągnie za sobą sankcje dyscyplinarne, a gdy zawodnik będzie brał udział w zawodach dodatkowo orzeczony zostanie walkower.
4.     Kierownicy lub kapitanowie zespołów IV ligi, Klasy Okręgowej i Klasy A mają obowiązek (pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania dyscyplinarnego) oznaczyć literą „M” na sprawozdaniu sędziowskim zawodników młodzieżowych.
5.     Do sprawozdania jako kierownik oraz trener drużyny musi być wpisana osoba faktycznie pełniąca powyższe funkcje w danych zawodach.

- 6 -


§ 9
1.     Nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy lub kapitanowie drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu zawodów:

a)     wypełnionego, czytelnie sprawozdania z zawodów z wykazem zawodników wyznaczonych do gry (właściwe nazwiska i imiona zgodnie z dokumentami tożsamości, numer karty zawodnika lub rok urodzenia dla orlików i żaków) oraz ich własnoręcznymi podpisami oraz osób przebywających na ławce rezerwowych

b)    kart zgłoszeń zawodników,

c)     książeczek zdrowia (nie będą uwzględniane listy zbiorowe) z ważnymi badaniami lekarskimi na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, dotyczy wszystkich klas rozgrywkowych. Wszystkich zawodników obowiązuje badanie przez lekarza sportowego lub innego lekarza posiadającego podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej (umowa jest integralną częścią kart zdrowia zawodników doręczonych sędziemu).


2.     Zawodnicy poniżej 16 roku życia nie mogą występować w drużynach seniorów pod rygorem walkoweru. W szczególnie uzasadnionych przypadkach WGiE może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika – reprezentanta kraju po ukończeniu 15 roku życia w razie istnienia zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz pozytywnej opinii Wydziału ds. młodzieży i organizacji szkolenia oraz Przychodni Sportowo Lekarskiej.
3.     Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodnika (zawodników, maksymalnie czterech) biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Kapitan zgłaszający sprawdzenie tożsamości musi w tym momencie podać, którzy zawodnicy będą sprawdzani (numery zawodników). Zgłoszenia po zakończeniu zawodów nie mogą być przyjmowane i rozpatrywane przez sędziów.
4.     W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach mistrzowskich lub pucharowych i nie może tego stwierdzić na podstawie karty zgłoszenia, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego przedstawić ważny dokument tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.) musi to uczynić przed zawodami, w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. Zawodnik, który nie stawi się na wezwanie sędziego i nie przedłoży dokumentu stwierdzającego jego tożsamość zostaje uznany za nieuprawnionego do gry, a zawody z jego udziałem zastaną zweryfikowane jako walkower na korzyść przeciwnika, ponadto na klub nałożona zostanie kara finansowa przewidziana w zał.nr 2 p.3
- 7 -

Gdy, żądanie sprawdzenia zawodnika nastąpi w momencie gdy, ten opuszcza boisko (zmiana), nie jest on zobowiązany do stawienia się do sędziego celem wylegitymowania się, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o odniesionej kontuzji i udzieleniu mu pomocy ambulatoryjnej.


5.     Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wstawić zawodników do gry o mistrzostwo innych klas zgodnie z poniższymi zasadami:

a) jeżeli w tym samym terminie gra o mistrzostwo lub puchar drużyna klasy wyższej, pozostali nie biorący udziału w meczu zawodnicy tej drużyny mogą brać udział w zawodach klasy niższej,

b) jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo lub puchar, zawodnicy tej drużyny, którzy grali w poprzedniej kolejce więcej niż połowę meczu nie mogą grać w zawodach klasy niższej w tym terminie. Prawo do gry w drużynie klasy niższej przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnych kolejkach mistrzostw, nie więcej jednak niż 3 zawodnikom,

c) zawodnik traci prawo do gry w drużynach klas niższych po rozegraniu 2/3 spotkań w drużynie klasy wyższej (2/3 spotkań przewidzianych w całym sezonie rozgrywkowym),

d)      zawodnik, może uczestniczyć w grze innej drużyny swojego klubu w tym samym terminie, jeżeli w pierwszym meczu nie grał więcej niż 45 minut gry (przepis ten nie dotyczy bramkarzy),

e)       zawodnik do lat 19-tu może występować w tym samym terminie najwyżej w dwóch meczach w zespołach tego samego klubu w łącznym wymiarze czasu, odpowiadającym jednym zawodom w klasie rozgrywkowej, do której zawodnik został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową lub w jednym meczu zgodnie z kategorią wiekową (nie dotyczy bramkarza).

6. Postanowienia ust. 5 pkt. a, b, c nie dotyczą juniorów.
§ 10

1.     Ustala się następujące kryteria wiekowe dla zawodników występujących w drużynach młodzieżowych :

  junior A1 - A2 rocznik 1992, 1993 ( starszy )

  junior B1 - B2 rocznik 1994, 1995 ( młodszy )

  trampkarz C1 rocznik 1996 i młodsi,

  trampkarz C2 rocznik 1997 i młodsi,

  młodzik D1 rocznik 1998 i młodsi,

  młodzik D2 rocznik 1999 i młodsi,

  orlik E1 rocznik 2000 i młodsi do 2003,

  orlik E2 rocznik 2001 i młodsi do 2003,

  żak F1 rocznik 2002 i 2003,

  żak F2 rocznik 2003.

- 8 -

2.     W rozgrywkach wszystkich szczebli w kategoriach wiekowych A-1 i A-2 mogą brać udział wyłącznie zawodnicy urodzeni w latach 1992 i 1993, zgłoszeni, potwierdzeni i uprawnieni do gry w klubie do 31.03.2011r.Zawodnicy urodzeni po 31.12.1993r. mogą brać udział w zawodach pod warunkiem posiadania aktualnie ważnej książeczki zdrowia wydanej przez Przychodnię Sportowo Lekarską lub lekarza medycyny sportowej zezwalającą na grę w grupie juniorów starszych oraz zgody odpowiedniej komórki Wlkp. ZPN lub OZPN. Termin 31.03.2011r. nie dotyczy zawodników, którzy nie byli dotychczas zgłaszani w żadnym klubie.
3.     W rozgrywkach wszystkich szczebli w kategoriach wiekowych B-1 i B-2 mogą brać udział wyłącznie zawodnicy urodzeni w latach 1994 i 1995, zgłoszeni, potwierdzeni i uprawnieni do gry w klubie do 31.03.2011r. Zawodnicy urodzeni po 31.12.1995r. mogą brać udział w zawodach pod warunkiem posiadania aktualnie ważnej książeczki zdrowia wydanej przez Przychodnię Sportowo Lekarską lub lekarza medycyny sportowej zezwalającą na grę w grupie juniorów młodszych oraz zgody odpowiedniej komórki Wlkp. ZPN lub OZPN. Termin 31.03.2011r. nie dotyczy zawodników, którzy nie byli dotychczas zgłaszani w żadnym klubie.
4.     Wymagane dokumenty przekazać do właściwego ZPN-u z dołączoną listą uprawnień na dany sezon rozgrywkowy.

§ 11
1.     Zmiana przynależności klubowej zawodników we wszystkich klasach rozgrywkowych może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

a)     od 1lipca do 31 sierpnia;

b)    od 1lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący.


2.      Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

a)     od 1 lipca do 30 września

b)    od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący.

- 9 -


3.      Zmiana przynależności klubowej może mieć charakter definitywny lub czasowy. Umowa między zainteresowanymi klubami nie może być zawarta bez zgody zawodnika poprzedzonej jego pisemnym wnioskiem. Zawodnik po upływie okresu czasowego transferu staje się automatycznie piłkarzem klubu macierzystego, jednak przed jego udziałem w rozgrywkach musi być ponownie uprawniony do gry, pod rygorem uznania go za nieuprawnionego do gry, po przedstawieniu karty zwrotnej z poprzedniego klubu. Zawodnik o statusie amatora może być transferowany czasowo na okres jednej rundy rozgrywkowej. Zawodnik może być transferowany czasowo tylko jeden raz do tego samego klubu. Ponowny transfer czasowy do innego klubu może nastąpić po jednej rundzie rozgrywkowej.
4.      Zawodnik zamierzający dokonać zmiany barw klubowych składa pisemny wniosek do Zarządu Klubu, który dotychczas reprezentuje ze wskazaniem Klubu, który zamierza reprezentować. Klub zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek i udzielić mu pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni.
5.      Zmiana barw klubowych przez zawodnika, który nie ukończył 18 lat wymaga jednocześnie zgody obojga rodziców lub prawnych opiekunów.
6.      Zawodnik, który został ukarany karą bezwzględnej dyskwalifikacji nie może zmienić przynależności klubowej w czasie jej trwania. Powyższe nie dotyczy zawodników ukaranych ilością meczów (czerwona kartka, 3, 4, 6, 7 itd. żółta kartka), z tym, że uprawniony do gry może być dopiero po odbyciu kary (kara liczy się od dnia zarejestrowania zawodnika w nowym klubie).
Rozdział IV

Sędziowie

§ 12
Zawody o mistrzostwo i puchar prowadzą sędziowie wyznaczeni przez właściwy organ Wielkopolskiego ZPN lub OZPN.


§ 13

1.     Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek powodów nie będą obecni, kapitan drużyny gospodarzy musi, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zawodów zawiadomić kapitana drużyny gości, prosząc o przedstawienie kandydata na sędziego zawodów.

2.     Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego. W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo do prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie w obecności kapitanów obu drużyn.

- 10 -


3.     Fakt wyboru sędziego musi być opisany w sprawozdaniu z zawodów i potwierdzony podpisem kapitanów obu drużyn przed rozpoczęciem zawodów.
4.     Za dostarczenie sprawozdania z tych zawodów odpowiedzialny jest klub – gospodarz zawodów. Sprawozdanie powinno być dostarczone lub przesłane w terminie trzech dni po zawodach do siedziby Związku prowadzącego rozgrywki.
5.     Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny zawodów, jego funkcję automatycznie przejmuje sędzia I asystent, uprzednio wyznaczony przez Wielkopolski ZPN lub OZPN.
6.     Prowadzenie zwodów z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne. W przypadku nie stawienia się jednego z sędziów związkowych, kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest przedstawić sędziemu głównemu kandydata na sędziego II asystenta.
7.     Sędzia zawodów zobowiązany jest do wypełnienia sprawozdania z zawodów w dwóch egzemplarzach (przez kalkę lub ksero), wpisania zmian zawodników w arkuszu ze składami zespołów oraz w czterech wykonaniach załącznika do sprawozdania z zawodów, w którym wyszczególnia udzielone kary indywidualne (żółte lub czerwone kartki). Jeżeli zawodnik otrzymał czerwoną kartkę (samoistna), to sędzia umieszcza w załączniku opis przewinienia. Niezależnie od w/w ustaleń sędzia zobowiązany jest także do wpisania do załącznika opisu innych zajść mających istotne znaczenia w dalszym postępowaniu, np. uwagi zgłoszone przez kierowników, co do udzielonych kartek, wprowadzenie lub chęć wprowadzenia do gry zawodnika nieuprawnionego, niemożność sprawdzenia tożsamości, rzucanie petard i świec, wtargnięcie publiczności na boisko, zakłócanie ładu i porządku przed, w czasie i po zawodach. Wszystko to musi być przedstawione kierownikom w ich obecności, którzy zobowiązani są opis podpisać. Jeden egzemplarz załącznika otrzymują gospodarze zawodów, drugi goście, a trzeci i czwarty jest załącznikiem do sprawozdania. W przypadku nie udzielenia kar indywidualnych sędzia wpisuje do załącznika uwagę: „kar nie było”, co również podpisują kierownicy obu drużyn.

8.     Sędzia zawodów zobowiązany jest do sprawdzenia, przed zawodami, czy osoba wpisana do sprawozdania jako trener drużyny jest faktycznie tą osobą (licencja trenerska). W przypadku braku licencji trener jest zobowiązany na żądanie sędziego przedstawić ważny dokument tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) musi to uczynić przed zawodami, w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.

- 11 -


9.     Skompletowane sprawozdanie w dwóch egzemplarzach musi być wysłane listem poleconym w ciągu 48 godzin po zakończeniu zawodów lub w tym terminie osobiście złożone we właściwym związku piłki nożnej, który wyznaczył sędziego do prowadzenia zawodów, pod rygorem wyciągnięcia wniosków dyscyplinarnych.
§ 14
Niezależnie od sposobu wyznaczania sędziego (sędziów) zawody muszą być rozegrane jako mistrzowskie, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako towarzyskie, jest nieważna.
Rozdział V

Zasady rozgrywek
§ 15
1.     Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania: u siebie jako gospodarz i u przeciwnika jako goście.
2.     Koszty organizacji zawodów pokrywa klub – gospodarz, na którego terenie odbywają się zawody, z tym, że koszty sędziowskie kluby wypłacają sędziom i obserwatorom bezpośrednio po zawodach. Koszty dojazdu na zawody pokrywa drużyna gości.

Za nierozegrane zawody koszty ryczałtu sędziowskiego są o 50% mniejsze


3.     Zgodnie z wymogami licencji kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są prowadzić w rozgrywkach piłkarskich zespoły młodzieżowe (co najmniej):

a)     3 – w IV lidze

b)    2 – w Klasie Okręgowej

c)     1 – w klasie A

4. Obowiązujący czas trwania zawodów:

-         seniorzy 2 x 45 min. z 15 min. przerwą

-         juniorzy A1-A2 2 x 45 min. z 15 min. przerwą

-         juniorzy B1-B2 2 x 40 min. z 15 min. przerwą

-         trampkarz C1 2 x 40 min. z 15 min. przerwą

-         trampkarz C2 2 x 35 min. z 15 min. przerwą

-         młodzik D1 2 x 30 min. z 15 min. przerwą

-         młodzik D2 2 x 25 min. z 15 min. przerwą

-         orlik E1,E2 2 x 25 min. z 15 min. przerwą

-         żak F1,F2 2 x 25 min. z 15 min. przerwą

- 12 -

§ 16
Rozegrane zawody punktuje się następująco:a)     za zwycięstwo przyznaje się drużynie 3 punkty

b)    za remis obie drużyny otrzymują po 1 punkcie

c)     za przegraną drużyna nie otrzymuje punktów.
  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna