Wir. 271. 21. 2011 d łazy dnia 10. 01. 2012r. Gmina Łazy ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy woj. śląski, powiat zawierciański tel/fax. 32/6729326 Wszyscy wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu



Pobieranie 31.5 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar31.5 Kb.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOW RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast. Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów

zdegradowanych. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta.
Znak sprawy WIR. 271. 21. 2011 D Łazy dnia 10.01.2012r.
Gmina Łazy

ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy
woj. śląski, powiat zawierciański


tel/fax. 32/6729326

Wszyscy wykonawcy , którzy

biorą udział w postępowaniu


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szanowni Państwo.

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn: Pełnienie obowiązków Inwestora zastępczego nad realizacją zadania pn. REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA ŁAZY”

Numer ogłoszenia: 329537 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011
Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: CANEA Inżynieria i komputery Artur Polakowski

Al. Legionów 3 / 4, 25-035 Kielce
Oferta z najniższą ceną ofertową. Oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) według przyjętego kryterium, spełnia warunki zawarte w SIWZ, odpowiada wymogom określonym w ustawie z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych .

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono 14 (czternaście) ofert, których streszczenie przedstawia poniższa tabela



Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena (koszt) 100 %

Razem

1

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI Spółka z.o.o., ul. Józefczaka 29, 41-902 Bytom

34,66

34,66

2

PM Pilarski Miśkiewicz Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 135 lok. 127, 92-318 Łódź.

30,73

30,73

3

Zespół Rzeczoznawców i Ekspertów BUDOX, ul. Strzelców Bytomskich 18, 41-902 Bytom

33,40

33,40

4

DEKRA Industrial Spółka z o.o., ul. Indiry Gandhi 15/4, 02-776 Warszawa

23,24

23,24

5

SAFEGE S.A. Parc de l'Ile, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja; SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

20,70

20,70

6

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „PRIMEX” mgr inż. Marek Łyszczarz, Al. Jana Pawła II 132, 42-200 Częstochowa

41,16

41,16

7

AGENCJA ROZWOJU MIASTA S.A. ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

62,32

62,32

8

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „WUDIMEKS” Spółka z o.o., ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa

46,85

46,85

9

CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski, Al. Legionów 3 / 4, 25-035 Kielce

100,00

100,00

10

Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o., ul. Wręczycka 11 a, 42-200 Częstochowa

56,91

56,91

11

Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich PROF-INWEST Andrzej Drzastwa, ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry

65,85

65,85

12

PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI „INWESTOR” s.c. Jerzy Bar, Jarosław Gajek, Wiesław Strzałkowski, ul. Jaworowa 2, 41-310 Dąbrowa Górnicza

52,38

52,38

13

PROKOM Beata Molicka, ul. Spółdzielcza 2, 41-200 Sosnowiec

39,74

39,74

14

ATIVA Jakub Kuratow, ul. Kozielska 254, 44-100 Gliwice

42,00

42,00

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)- dział VI "Środki ochrony prawnej".
Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łazach oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – http://bip.lazy.pl


Burmistrz Łaz

Maciej Kaczyński




©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna