Witold Kurowski podstawy prawa cywilnego (2013/2014)Pobieranie 16.48 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar16.48 Kb.
Witold Kurowski
PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO (2013/2014)
Zagadnienia egzaminacyjne dla kierunku Przedsiębiorczość

studia stacjonarne (I rok, II semestr)

UWAGA: Podane niżej zagadnienia mają charakter jedynie informacyjny, wskazujący na zakres materiału obowiązującego na egzaminie przedmiotowym. Pytania na egzaminie nie wybiegają poza ten zakres, nie muszą być jednak sformułowane dokładnie w sposób podany poniżej (mogą one być bardziej ogólne, np. jedno pytanie obejmie kilka zagadnień bardziej szczegółowych). Na bazie konkretnego pytania student może zostać poproszony o rozwiązanie krótkiego kazusu (z przykładowymi kazusami studenci są zapoznawani na zajęciach).

Egzamin jest ustny i obejmuje dwa pytania; na oba trzeba odpowiedzieć w stopniu co najmniej dostatecznym.


 1. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych – pojęcia

 2. Zdolność prawna osoby fizycznej (moment początkowy, moment końcowy)

 3. Sytuacja prawna nasciturusa

 4. Zdolność do czynności prawnych (okoliczności wpływające na zdolność do czynności prawnych, brak zdolności do czynności prawnych, pełna zdolność do czynności prawnych, stanowisko prawne ograniczonego w zdolności do czynności prawnych)

 5. Ubezwłasnowolnienie całkowite, częściowe (podstawy, przesłanki, skutki)

 6. Uznanie za zmarłego i sądowe stwierdzenie zgonu (podobieństwa i różnice)

 7. Dobra osobiste osób fizycznych i ich ochrona

 8. Osoba prawna – pojęcie, rodzaje osób prawnych

 9. Teoria organów osoby prawnej i jej konsekwencje

 10. Rzekomy organ – pojęcie i skutki dokonywanych przez niego czynności prawnych (art. 39 a art. 103 KC)

 11. Ułomne (niepełne) osoby prawne – pojęcie, podstawa prawna, rodzaje

 12. Pojęcie oświadczenia woli

 13. Oświadczenie woli składane indywidualnemu adresatowi (w jakiej chwili może być uznane za złożone)

 14. Pojęcie czynności prawnej (co poza oświadczeniem woli może wchodzić w skład czynności prawnej)

 15. Rodzaje czynności prawnych

 16. Treść czynności prawnej, elementy składowe treści czynności prawnej (essentialia negotii, naturalia negotii, accidentalia negotii – pojęcie i przykłady)

 17. Swoboda kształtowania treści czynności prawnej

 18. Treść czynności prawnej jako przesłanka jej ważności (art. 58 KC)

 19. Definicja umowy

 20. Oferta – pojęcie i skutki

 21. Negocjacje

 22. Aukcja

 23. Przetarg

 24. Zasada braku formalizmu i jej uzasadnienie wymagań ustawowych (element swobody dokonywania czynności prawnych)

 25. Rodzaje wymagań co do formy

 26. Forma ad solemnitatem (wyjaśnij i podaj przykłady)

 27. Forma ad probationem (wyjaśnij i podaj przykłady)

 28. Forma ad eventum (wyjaśnij i podaj przykłady)

 29. Brak świadomości lub swobody w powzięciu decyzji lub wyrażeniu woli jako wada oświadczenia woli

 30. Pozorność (przesłanki, skutki, ochrona osoby trzeciej przed skutkami pozorności)

 31. Błąd (pojęcie, rodzaje, przesłanki prawnej doniosłości błędu, skutki prawne, podstęp)

 32. Groźba (pojęcie, przesłanki prawnej doniosłości groźby, skutki prawne)

 33. Przedstawicielstwo a instytucje pokrewne (zastępstwo pośrednie, posłaniec)

 34. Udzielenie pełnomocnictwa (charakter prawny i przesłanki ważności udzielenia pełnomocnictwa)

 35. Rodzaje pełnomocnictwa ze względu na jego treść

 36. Pełnomocnictwo ogólne a prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa handlowego

 37. Czynności prawne z samym sobą (istota, dopuszczalność)

 38. Falsus procurator (pojęcie, skutki jego działania)

 39. Wygaśnięcie pełnomocnictwa

 40. Stosunek będący podstawą pełnomocnictwa i jego znaczenie (pełnomocnictwo a stosunek podstawowy; przykłady umów stanowiących stosunki podstawowe)

 41. Przedawnienie

 42. Początek biegu przedawnienia

 43. Zawieszenie i przerwa biegu przedawnienia; odroczenie upływu przedawnienia

 44. Własność

 45. Użytkowanie wieczyste

 46. Zastaw a hipoteka

 47. Użytkowanie

 48. Służebność

 49. Wyjaśnij pojęcia: zobowiązanie, dług, odpowiedzialność

 50. Odpowiedzialność - wyjaśnij pojęcie; rodzaje odpowiedzialności, ograniczenia odpowiedzialności osobistej

 51. Dług a odpowiedzialność

 52. Zobowiązania naturalne (istota, wyraz normatywny w Kodeksie cywilnym)

 53. Elementy stosunku zobowiązaniowego

 54. Względny charakter zobowiązania

 55. Pojęcie i rodzaje świadczenia

 56. Wielość wierzycieli i dłużników

 57. Pojęcie umowy; rodzaje umów

 58. Zawarcie umowy

 59. Zasada swobody umów; ograniczenia swobody stron w kształtowaniu treści i celu umowy

 60. Kara umowna

 61. Zadatek

 62. Umowne prawo odstąpienia

 63. Odstępne

 64. Odstąpienie a wypowiedzenie

 65. Umowa przedwstępna

 66. Zasady wykonania zobowiązania (ogólne i szczegółowe - charakterystyka)

 67. Szczegółowe zasady wykonania zobowiązania (kto?, komu?, gdzie?, jak?, kiedy?)

 68. Kto jest osobą zobowiązaną do spełnienia świadczenia, a kto uprawnioną do jego przyjęcia (zasada, wyjątki)

 69. Miejsce i czas wykonania zobowiązania (zasada, wyjątki)

 70. Umowy wzajemne (pojęcie, uzasadnienie dla wyodrębnienia tego pojęcia znajdujące wyraz w regulacji szczególnej)

 71. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej

 72. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej

 73. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej

 74. Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania (przesłanki i ciężar dowodu)

 75. Szkoda (pojęcie, rodzaje) i sposób jej naprawienia

 76. Związek przyczynowy

 77. Zobowiązania wzajemne, ich wykonanie i skutki niewykonania

 78. Opóźnienie wykonania zobowiązania (pojęcie, skutki)

 79. Zwłoka wykonania zobowiązania (pojęcie, skutki)

 80. Zwłoka dłużnika i zwłoka wierzyciela

 81. Odpowiedzialność deliktowa (przesłanki i zasady odpowiedzialności)

 82. Szkoda na osobie a szkoda na mieniu

 83. Szkoda a krzywda; odszkodowanie a zadośćuczynienie

 84. Zasady odpowiedzialności deliktowej

 85. Odpowiedzialność za czyn własny (art. 415, 416 K.c.)

 86. Odpowiedzialność za czyny cudze

 87. Odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy

 88. Odpowiedzialność związana z wykonywaniem władzy publicznej

 89. Odpowiedzialność za osoby nad którymi sprawuje się nadzór (art. 427 K.c.)

 90. Odpowiedzialność za osoby, którym powierzono wykonanie czynności (art. 429 K.c.)

 91. Odpowiedzialność zwierzchnika za podwładnego (art. 430 K.c.)

 92. Odpowiedzialność związana z ruchem pojazdów mechanicznych (art. 436 K.c.)

 93. Odpowiedzialność związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 KC)

 94. Bezpodstawne wzbogacenie

 95. Sprzedaż (przedmiot umowy i jej charakter prawny; prawa i obowiązki stron umowy)

 96. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

 97. Najem (przedmiot umowy i jej charakter prawny; prawa i obowiązki stron umowy)

 98. Zlecenie (przedmiot umowy i jej charakter prawny; prawa i obowiązki stron umowy)

 99. Umowa o dzieło (przedmiot umowy i jej charakter prawny; prawa i obowiązki stron umowy)

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna