Wizualizacja wiedzy


Od narracji do ekspozycji, czyli historia w muzeachPobieranie 171.43 Kb.
Strona3/3
Data10.05.2016
Rozmiar171.43 Kb.
1   2   3

Od narracji do ekspozycji, czyli historia w muzeach

Dr Anna Ziębińska-WitekZakład Historii i Kultury Żydów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Sposób, w jaki działa ekspozycja, jest jądrem doświadczenia muzealnego, chociaż ten aspekt wystawiennictwa jest często pomijany. Ocenia się jej treść, materiał użyty do jej skonstruowania, ale niewielkie mówi się o ekspozycji jako formie i jej charakterystyce pod tym właśnie względem. Ekspozycja muzealna jest medium składającym się z wielu innych (mediów), ale całość jest czymś więcej niż sumą części. Wychodząc z założenia, że muzealna ekspozycja historyczna jest specyficznym tworem kulturowym chciałabym zastanowić się nad regułami jej działania. Kolejnym problemem jest status obiektu w muzeach historycznych. Obiekt z reguły stanowi oś, która uzasadnia inne rodzaje aktywności muzealnej. Na muzeum spada odpowiedzialność za nabycie obiektu, jego konserwację, bezpieczeństwo, wystawienie, studia nad nim i interpretację. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych definicja obiektu była prosta: był to materiał prawdziwy. Używano też słów: „wyjątkowy”, „autentyczny”, „oryginalny”, „rzeczywisty”. Obecnie badacze wskazują na złożoność sytuacji. Obiektem może być przedmiot, doświadczenie, które przeżywamy, wizerunek stworzony dzięki talentowi i wrażliwości artysty, opowieść, historia, czy wreszcie bliski nam kontekst kulturowy. Niektórzy stawiają nawet tezę, że obiekty nie są jądrem muzeum, chociaż pozostają centralnym elementem wszystkich definicji pojęcia tej instytucji. Są ulotne – chociaż kuratorzy tak nie myślą – i muzea mogą ich nie potrzebować, by uzasadnić swoją działalność. Czym zatem dzisiaj jest obiekt muzealny? Jaka jest jego tożsamość?Wystawy interaktywne jako forma przekazywania wiedzy

Dr Maciej KluzaMuzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozwój nauki w ciągu wieków wymagał równoległego rozwoju metod pozwalających na komunikowanie osiągnięć naukowych innym ludziom. Jednak przez długie lata adresatem komunikacji była głównie społeczność naukowa oraz władcy będący często patronami i opiekunami uczonych. W XVIII w. dostrzeżono potrzebę komunikowania osiągnięć naukowych również szerokim rzeszom społeczeństwa.

Prekursorami wystaw interaktywnych były instytucje takie jak Deutches Museum w Monachium czy Science Museum w Londynie, których zadaniem było prezentowanie społeczeństwu najnowszych osiągnięć nauki czy techniki. Zadaniem współczesnych wystaw interaktywnych jest wskazanie możliwości nauki poprzez innowacyjne otoczenie, programy i narzędzia, które pomagają ludziom, a szczególnie młodym ludziom, ukierunkować ich ciekawość świata. Forma ta jest szczególnie użyteczna do ilustracji zagadnień z dziedziny nauk ścisłych. Na wystawach interaktywnych prezentowane są zarówno odkrycia naukowe dokonane wiele lat temu, które są zawarte w treści programów nauczania szkolnego, jak i osiągnięcia nauki z ostatnich lat. W wystąpieniu przywołane zostaną przykłady wystaw przygotowywanych przez Muzeum UJ, a także przez inne podmioty w kraju i za granicą.

Przejrzeć Muzeum… Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie

Mgr Piotr P. Czyż, mgr Marcin Romeyko-HurkoMuzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe w Warszawie, podobnie jak wiele innych instytucji kultury w Polsce, nie pozostaje obojętne na  rozwój technologii cyfrowych i społeczeństwa wiedzy. Uruchomienie w internecie własnego cyfrowego muzeum, pojmowanego jako jedna z form prezentacji naukowego katalogu zbiorów,  poszerza zakres możliwości realizowania statutowych zadań instytucji. Istotnym wyzwaniem dla autorów programu było zaprojektowanie przejrzystego interfejsu umożliwiającego eksplorację różnorodnych kolekcji i odzwierciedlenie skomplikowanej sieci relacji pomiędzy zabytkami.

Muzeum udostępnia użytkownikom wielofunkcyjny system wyszukiwawczo-informacyjny zawierający możliwie kompletne informacje o muzealiach wraz z cyfrową dokumentacją fotograficzną. Dzięki podjętej na przełomie 2008 i 2009 r. współpracy Muzeum Narodowego w Warszawie z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, twórcą wykorzystywanego w większości polskich bibliotek cyfrowych programu dLibra, powstaje obecnie nowe narzędzie, służące prezentacji kolekcji muzealnych i umożliwiające komunikację z innymi bazami. Działający w wersji testowej program dMuseion, dedykowany szczególnie zbiorom artystycznym, ma szansę otworzyć krajowym muzeom drogę do wzajemnej współpracy, a także obecności w przedsięwzięciach globalnych, takich jak Europeana.


Sesja czwarta WIZUALIZACJA WIEDZY WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE

Sztuka prezentacji nauki

Wiktor NiedzickiPolitechnika Warszawska
Wierzymy w to, co widzimy. To obraz decyduje o powodzeniu prezentacji. Jak zatem zrobić dobre wrażenie? Mowa ciała, strój, niewerbalne środki przekazu. Czy zdajemy sobie sprawę z odbioru uczonych przez publiczność? Nieważna jest rzeczywistość, ważne jest, jak pokażą ją media. Kto ogląda telewizję? Jak pokazać naukę w mediach? Ciekawe materiały i inne pomoce naukowe. Skąd je wziąć? Nietypowe formy prezentacji nauki. Wiarygodność uczonego. Popularyzacja nauki czy rozrywka pseudonaukowa. Autor ponad 500 programów telewizyjnych „Laboratorium” oraz setek programów radiowych zaprezentuje wnioski z tysięcy nagrań z polskimi uczonymi.

Bazy danych i społeczeństwo refleksyjne. Unaocznienie jako forma wizualizacji kultury i społeczeństwa

Dr Alek TarkowskiInterdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Termin wizualizacji potraktowany dość ogólnie pozwala przyjrzeć się społecznym skutkom unaocznienia najróżniejszych procesów, które staje się możliwe dzięki technologiom cyfrowym (przede wszystkim bazom danych i archiwom cyfrowym). Szczególnym przykładem takiego unaocznienia jest wizualizacja danych, ale chodzi też o szerszą dostępność informacji, które dotychczas były efemeryczne. Zamierzam mówić o tym w perspektywie „Future Internet”, gdzie coraz bardziej będzie to dotyczyć także przedmiotów materialnych.Model przestrzeni abstrakcji

Prof. dr hab. Wiesław GdowiczZakład Badań Wizualnych i Interakcji, Wydział Projektowy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

„Niczego nie ma w intelekcie, czego uprzednio nie było w zmyśle.” Św. Tomasz z Akwinu.

Niezależnie od treści myślowych i ekspresji z jaką są podawane, w procesie dochodzenia do prawdy i jej posiadaniu, zachodzi ścisły związek pomiędzy metodą, a przedmiotem. Niemożliwe jest zrozumienie systemu myślowego bez uwzględnienia procesu wewnętrznego, który zachodząc w umyśle kształtuje i buduje system i nadaje mu jednorodność. Prześledzenie życia umysłu w trakcie jego pracy jest sposobem poznania formułowanych przez dany system prawd. Bardzo znaczącym ułatwieniem tej czynności może być model wizualny, za pomocą którego procesy myślowe można zobaczyć. Użycie wizualnego modelu wprowadza porządek do sfery obserwowanych zjawisk.

Zasadniczym problemem, z którym zmagała się myśl ludzka, był fakt, że poznajemy materialne rzeczy niematerialnym umysłem. Jakakolwiek odpowiedź na ten problem ma fundamentalne znaczenie dla całości koncepcji poznania.

Próbując zrozumieć procesy zachodzące pomiędzy człowiekiem, rzeczą, (którą człowiek poznaje), znakiem (który tą rzecz zastępuje) i znaczeniem znaku – natrafiłem na ślad czynności wykonywanej przez intelekt, która pozwala lepiej zrozumieć wspomnianą relację: człowiek, rzecz, znak i znaczenie. Ta czynność to proces abstrakcji.

W moim wystąpieniu prezentuję model przestrzeni abstrakcji, który jest wynikiem prowadzonych badań rozpoczętych studiami nad problemem abstrakcji i procesami kształtowania się formy poznawczej w procesie poznania w filozofii św. Tomasza z Akwinu.

Pogłębione studia nad abstrakcją doprowadziły do odkrycia problemu wizualizacji jako narzędzia ułatwiającego rozumienie badanych procesów. Próby wyjaśnienia procesów logicznych, jakim podlega organizacja informacji metodą obrazowania, ujawniły szereg trudności związanych z charakterem obrazu. Dociekając natury tych trudności doszedłem do wniosku, że mogą one wynikać ze sposobu rozumienia procesów zachodzących pomiędzy rzeczą, znakiem i jego znaczeniem. Ażeby to stwierdzić, wymyśliłem narzędzie do obserwacji tych procesów, ułatwiające ich rozumienie. Tym narzędziem jest model przestrzeni abstrakcji, obrazujący proces formowania przez intelekt przedmiotu intelektualnego poznania.

Symboliczna reprezentacja wiedzy w sztukach plastycznych

Dr Andrzej KrzywkaInstytut Artystyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

W historii ludzkości proces poznania podmiotowego postępował od mitycznej obrazotwórczości ku abstrakcyjnej wolności. Procesowi temu są podporządkowane strategie uprzedmiotowienia rozumiane jako oddzielne formy symboliczne (E. Cassirer), tworzą one mit, język, sztukę i naukę.

Każda obrazotwórczość pozbawiona wiedzy podąża ku dogmatom poznawczym, przyrost wiedzy związany z abstrakcyjnym postępowaniem w obrębie poszczególnych form symbolicznych oznacza poszerzenie obszarów wolności poznawczej związanej z falsyfikacją jako konieczną determinantą współczesnego poznania. Abstrakcyjne, wolne od determinizmu poznanie niesie poważne niebezpieczeństwo związane z wirtualizacją rzeczywistości.

Wydaje się, że jedynie sztuka posiada właściwość, które pozwalają zbalansować powyższą dychotomię, a to dzięki mechanizmowi przekładu języka symbolicznego, który ułatwia wzajemną komunikację między autonomicznymi symbolicznymi formami.

W artykule podejmę dyskusję ze stanowiskiem człowieka–twórcy w świecie, który przemienia wrażenia zmysłowe w twory sztuki wizualnej zawierające sens.

Wi-rewitalizacja – marzenie o poznaniu ponad granicami czasu i przestrzeni

Dr Daria RzepielaAtuta Sztuka Przestrzeni, Prudnik
Wirtualizacja wiedzy umożliwia równoległe istnienie tego, co w rzeczywistości jednocześnie istnieć nie może. Niematerialny przekaz jest szansą poszerzenia poznania, przekroczenia granic czasu i przestrzeni.

W przypadku wielu obiektów zdegradowanych mamy do czynienia nie z jednym okresem historycznym poprzedzającym stan obecny, ale z kilkoma. To nawarstwianie znaczeń i form: dosłownie – poprzez kolejne przebudowy, i w przenośni – w kontekście kultury.

Wi-rewitalizacja jest stworzeniem ram dla uwidocznienia historii i wirtualnego istnienia architektury jako procesu przestrzennego w rzeczywistym otoczeniu. Indywidualny wgląd w inne wymiary wi-rewitalizowanej przestrzeni nie ogranicza swobody poruszania się, ale zachęca do szukania kolejnych śladów w rzeczywistym obiekcie – po to, by budzić kolejne pytania i stymulować wy­obraźnię, by widzieć i słyszeć więcej.

Totalna mobilizacja społeczeństwa. Fazy totalnej mobilizacji w tragicznych okresach historii

Mgr Maciej MaraszkiewiczStowarzyszenie Młodych Demokratów, Słupsk
Głównym celem badawczym jest ukazanie siły, skuteczności, zagrożeń oraz skutków zastosowania w polityce idei „zasady totalnej mobilizacji” w kreowaniu politycznej wizji jednostki, społeczeństwa, narodu. Działanie tej zasady, przekształcające społeczeństwo w naród – od Biblii Pauperum do świata, w którym jest już zbrodniczą jednością – przedstawione zostanie za pomocą hipertekstu, w trzech częściach. Pierwsza ukazuje momenty rozwarstwienia społeczeństw lub narodów i dogodnych sytuacji politycznych, w których politykom udaje się podzielić je na dwie zasadniczo poróżnione grupy, ”MY” i ”ONI”. Druga część pokaże sytuacje oraz podejmowane przez polityków działania, dzięki którym udaje się im wykreować (stosując ”zasadę totalnej mobilizacji”) zaplanowaną politycznie jedność i spójność społeczeństw, narodów, którymi rządzą. Ta polityczna jedność budowana jest na sprzeciwie do „INNYCH”, „OBCYCH”, „WROGÓW”. W trzeciej części zostanie ukazana ilustracja trzech stadiów zachowań ludzi zmobilizowanych politycznie, społecznie, a nawet militarnie, którymi w ostatnim stadium zaczyna rządzić „prawo dziczy”. Powodem tych zachowań jest wykreowany ludzki lęk, strach przed „INNYMI”, „OBCYMI”, a więc „WROGAMI”. Metodologia badawcza opiera się na przekrojowej analizie społeczeństw i społeczności od średniowiecza poprzez oświecenie aż do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1918–1945. W pracy wykorzystywano narzędzia badawcze socjologii jakościowej, analizując filmy, rysunki, zdjęcia, plakaty, gazety, karykatury oraz zapisane lub nagrane na różnych nośnikach wypowiedzi: zwyczajnych ludzi, polityków, przywódców, dyktatorów, zbrodniarzy.

Wizualizacja Wikipedii

Prof. dr Włodzisław Duch, dr Julian Szymański

Katedra Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

W artykule przedstawiono zagadnienie wizualizacji wielkoskalowych danych, które mogą być przedstawione w postaci grafu. Opisano podejście wykorzystane do utworzenia grafu reprezentującego powiązania pomiędzy artykułami polskiej Wikipedii. Zaprezentowano trzy przykładowe podejścia do zobrazowania w postaci dwuwymiarowego grafu powiązań pomiędzy artykułami pochodzącymi z dwóch kategorii: informatyki i medycyny.

Przedstawiono system wykorzystujący wizualną prezentację struktury kategorii Wikipedii używanych do wyszukiwania artykułów zbliżonych tematycznie. W postaci graficznej przedstawione zostały podstawowe funkcjonalności systemu obrazujące możliwości wykorzystania struktur grafowych do prezentacji istotnych zależności semantycznych w dużym repozytorium wiedzy.

Mapy nauki i technologii – możliwości wizualizacji zarządzania zmianą technologiczną

Prof. dr Anna RogutEEDRI-Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym, Łódź

Na podstawie dotychczasowych foresightów można powiedzieć, że Polska dysponuje potencjałem rozwijania wielu radykalnych technologii, i już prowadzi szereg interesujących prac naukowo-badawczych. Brak jest jednak jasności co do rodzaju nisz technologicznych, wokół których można budować dobrą pozycję konkurencyjną lub przywództwo technologiczne. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nadmiar słabo ustrukturyzowanej informacji. Celem referatu będzie przedstawienie możliwości wykorzystania jednego z bardziej popularnych instrumentów wizualizacji wiedzy i informacji, jakim są mapy technologii i mapy nauki, do rozpoznawania nowych ścieżek rozwoju technologicznego i wspierania różnych grup interesariuszy i decydentów politycznych w efektywnym modelowaniu polityki naukowo-technologicznej i innowacyjnej.

Jak odczytujemy infografiki? Analiza aktywności wizualnej odbiorców metodą eyterackingu

Mgr Mateusz LeszkowiczUniwersytet im. Adama Mickiewicza
Celem referatu jest próba odnalezienia prawidłowości w odczytywaniu przez odbiorców tekstów wielomodalnych. Jako materiał badawczy wykorzystane zostały infografiki. Ich cechą charakterystyczną jest specyficzna struktura zapisu wizualnego połączonych ze sobą treści tekstowych, ilustracyjnych oraz fotograficznych. Analiza taka ma na celu określenie punktów wejściowych oraz ścieżek podążania wzroku czytających i ustalenia optymalnej struktury infografiki dla procesów uczenia się i rozumienia. W badaniu wykorzystano urządzenie do śledzenia ruchów gałki ocznej Eyetracker TOBII T60.

Wizualizacja danych i analiza wizualna okiem informatyka

Dr Krzysztof NowińskiInterdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Dane, informacja, wiedza – od drzew do lasu.

Dane – od realnych lub modelowanych elementów widzialnego świata do obiektów w abstrakcyjnej przestrzeni.

Oko – najsprawniejszy odbiorca informacji.

Wizualizacja – zamiana matematycznej abstrakcji na obraz.

Analiza wizualna – poszukiwania w obrazie.

Analiza wizualna i analiza statystyczna – pytania i odpowiedzi.

Wizualna prawda i fałsz – rzetelność i propaganda.

Sztuka w Warszawie w latach 1901-1920 - szkic mapy topik.

Dr Piotr KopszakMuzeum Narodowe w Warszawie
Mapy Topik (Topic Maps) są przyjętym przez ISO (ISO/IEC 13250:2003) standardem opisu i wymiany informacji, który powstał, aby umożliwić tworzenie i łączenie ze sobą indeksów dokumentacji technicznej. Model opisu informacji przyjęty w mapach topik wydaje się być szczególnie atrakcyjny do tworzenia dokumentów z dziedziny nauk humanistycznych. W referacie przedstawiona zostanie mapa topik stworzona dla opracowania części katalogowej monografii życia artystycznego Warszawy w latach 1901-1920.

Jak odkrywać różnorodność w danych statystycznych? Analiza danych o nauce polskiej przy użyciu interaktywnych technik wizualizacyjnych

Dr Agnieszka Szóstek, mgr inż. Marta Osęka

Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa
Oskar Wilde powiedział: „Są kłamstwa, wielkie kłamstwa i statystyki”. Miał rację w tym, że dane statystyczne, tradycyjnie przedstawiane w formie uśrednionego wyniku statystycznego, mają tendencję do ukrywania informacji, które mogłyby stać się podstawą do głębszego zrozumienia zachodzących zmian, np. w różnych aspektach rozwoju kraju. W naszej prezentacji chcemy przedstawić możliwości użycia interaktywnych danych wizualizacyjnych do analizy trendów w rozwoju nauki polskiej i pokazać, w jaki sposób pozwalają one głębiej te trendy zrozumieć.

LISTA UCZESTNIKÓW
Doc. dr hab. Iwona Arabas

Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawaihn@ihnpan.waw.pl
Mgr Aneta Biały

Zbiory Sztuki Polskiej Nowożytnej

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

abialy@mnw.art.pl
Mgr Piotr P. Czyż

Gabinet Grafiki i Rysunku Nowożytnego Polskiego

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

pczyz@mnw.art.pl
Prof. dr hab. Włodzisław Duch

Katedra Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń

wduch@is.umk.pl
Prof. dr hab. Wiesław Gdowicz

Zakład Badań Wizualnych i Interakcji

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

ul. Raciborska 37, 40-074, Katowice

wgdowicz@aspkat.edu.pl
Mgr Danuta Jackiewicz

Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

djackiewicz@mnw.art.pl
Dr Maciej Kluza

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Jagiellońska 15, 31-010 Kraków

maciek@maius.in.uj.edu.pl


Ks. Prof. dr hab. Ryszard Knapiński

Instytut Historii Sztuki

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

ryszard.knapinski@kul.pl

Prof. dr hab. Jerzy Kolendo

Instytut Archeologii

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

j.kolendo@chello.pl


Dr Katarzyna Kolendo-Korczak

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

ul. Długa 28, 00-950 Warszawa

katarzyna.kolendo@ispan.pl
Dr Piotr Kopszak

Koordynator ds. digitalizacji

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

kopszak@gmail.com
Mgr Marta Koszowy

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Dr Jan Kozłowski

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

Jan.Kozlowski@mnisw.gov.pl


Dr Andrzej Krzywka

Instytut Artystyczny

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruńandrzejkrzywka@wp.pl
Mgr Mateusz Leszkowicz

Wydział Studiów Edukacyjnych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Słowackiego 20, 60-823 Poznań

mateusz.leszkowicz@amu.edu.pl
Mgr Maciej Maraszkiewicz

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”

dwumiasto@smd.org.pl

Dr Michał Mencfel

Instytut Historii Sztuki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


al. Niepodległości 4, 61-784 Poznań

mmencfel@amu.edu.pl


Mgr Adam Moch

Zakład Konserwatorstwa

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul. Sienkiewicza 30-32, 87-100 Toruń

Adam.Moch@v.umk.pl
Dr Katarzyna Murawska-Muthesius

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

biuro@mnw.art.pl


Wiktor Niedzicki

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Politechnika Warszawska

ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa

info@wiktorniedzicki.pl
Dr Krzysztof Nowiński

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

ul. Pawinskiego 5a, 02-106 Warszawa

k.nowinski@icm.edu.pl


Mgr Monika Ochnio

Zbiory Sztuki Polskiej Nowożytnej

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

mochnio@mnw.art.pl
Mgr inż. Marta Osęka

Ośrodek Przetwarzania Informacji

al. Niepodległości 188 b

00-608 Warszawa

marta.oseka@opi.org.pl
Dr hab. Andrzej Radomski

Instytut Kulturoznawstwa

Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie

ul.Pl. Marii Curie –Skłodowskiej 4

20 -031 Lublin

andrzejradomski64@gmail.com


Prof. dr hab. Anna Rogut

Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI

przy SWSPiZ

ul. Gdańska 121, 90-519 Łódź

arogut@eedri.pl


Mgr Marcin Romeyko-Hurko

Gabinet Grafiki i Rysunku Nowożytnego Obcego

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

mromeyko@mnw.art.pl
Mgr Anna Rudzka

Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki

Akademia Sztuk Pięknych

Krakowskie Przedmieście 5

00-068 Warszawa

mkhits@asp.waw.pl


Mgr Jan Rusiński

rusjan@wp.pl


Dr Daria Rzepiela

ATUTA Sztuka Przestrzeni

ul. Miarki 53, 48-200 Prudnik

atuta@atuta.pl


Dr hab. Dorota Skotarczak

Instytut Historii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań

skot@amu.edu.pl
Dr hab. Jacek Soszyński

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

jacek.soszynski@uw.edu.pl


Dr Agnieszka Szóstek

Ośrodek Przetwarzania Informacji

al. Niepodległości 188 b

00-608 Warszawa

aga.szostek@opi.org.pl
Prof. dr hab. Piotr Sztompka

Instytut Socjologii

ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków

Uniwersytet Jagielloński

piotr.sztompka@uj.edu.pl
Dr Julian Szymański

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

julian.szymanski@eti.pg.gda.pl
Mgr Maryla Śledzianowska

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza

Rynek Starego Miasta 20

00-272 Warszawa

m.sledzianowska@muzeumliteratury.pl
Dr Małgorzata Taborska

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Jagiellońska 15, 31-010 Kraków

gosia@maius.in.uj.edu.pl


Dr Alek Tarkowski

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

ul. Pawinskiego 5a, 02-106 Warszawa

alek@creativecommons.pl


Dr Halina Tchórzewska-Kabata

halina.kabata@poczta.neostrada.pl


Mgr Joanna A. Tomicka

Gabinet Grafiki i Rysunku Nowożytnego Obcego

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

jtomicka@mnw.art.pl
Dr Marek Troszyński

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

marektro@wp.pl


dr hab. Ryszard Vorbrich

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. św. Marcin 78, 61-809 Poznań

vorbrich@amu.edu.pl

Dr Arkadiusz Wagner

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań

vagnerus@poczta.onet.pl
Dr Izabella Wiercińska

Dział Miniatur

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

iwier@mnw.art.pl
Dr Ewa Wyka

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Jagiellońska 15, 31-010 Kraków

ewa@maius.in.uj.edu.pl


Dr Rafał Zapłata

Instytut Archeologii

Uniwersytet im. Kardynała Karola Wyszyńskiego

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa rafalzaplata@poczta.onet.pl


Dr Anna Ziębińska-Witek

Instytut Kulturoznawstwa

Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie

ul.Pl. Marii Curie –Skłodowskiej 4

20 -031 Lublin

aziebin@poczta.onet.pl


Dr Anna Żakiewicz

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

azakiewicz@mnw.art.pl


SPIS RZECZY
Ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński

Czy Biblia Pauperum była przeznaczona dla analfabetów? 8

Ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński 8

Kartografia i karykatura: wizualne reżimy wiedzy i reżimy prawdy 8

Dr Katarzyna Murawska-Muthesius 8

Rozplanowanie graficzne strony jako element prezentacji historii w średniowiecznych kronikach uniwersalnych 9

Dr hab. Jacek Soszyński 9

Ars Scientiae. Grafika zachodnioeuropejska z kręgu ikonosfery nauki XVI-XVIII wieku 10

Mgr Joanna A. Tomicka 10

Obraz i koncepcja nauki w programach ikonograficznych dekoracji bibliotek gimnazjów akademickich w okresie wczesnonowożytnym 10

Dr Katarzyna Kolendo-Korczak 10

Przestrzeń intymna, przestrzeń publiczna, przestrzeń idealna: z historii nowożytnej ikonografii gabinetu zbieracza-uczonego 11

Dr Michał Mencfel 11

Synteza ikonograficzna dziejów ludzkości
w „La istoria universale” Francesco Bianchiniego (1697) 11

Prof. dr Jerzy Kolendo 11

Rodzinne  kolekcje miniatur portretowych jako cenne źródło wiedzy historycznej i genealogicznej 12

Dr Izabella Wiercińska 12

Od Kunstkammery do osiemnastowiecznego gabinetu naukowego 13

Dr Ewa Wyka 13

„Wiedzieć to posiadać” – osiemnastowieczna instrukcja tworzenia gabinetu historii naturalnej Antoine’a Dezallier d'Argenville 13

Mgr Maryla Śledzianowska 13

Dostępny, kunsztowny i zadziwiający świat natury siemiatyckich zbiorów Anny Jabłonowskiej na podstawie odnalezionego inwentarza 14

Doc. dr hab. Iwona Arabas 14

Tadeusza Kuntzego bliskie kontakty z nauką 15

Mgr Aneta Biały 15

Świat wiedzy w wyobrażeniach wnętrz bibliotecznych w sztuce ekslibrisu XVIII wieku 16

Dr Arkadiusz Wagner 16

Dr Marek Troszyński 16

„A Scene in a Library” Williama H. F. Talbota. Wstęp do historii fotografii jako modernistycznego narzędzia katalogowania wiedzy 17

Mgr Danuta Jackiewicz 17

Socjologia wizualna 18

Prof. dr hab. Piotr Sztompka 18

Kompozycje astronomiczne Witkacego 18

Dr Anna Żakiewicz 18

Fotograficzna ekfraza jako figura historii fotografii 19

Mgr Marta Koszowy 19

Film fabularny jako źródło do badań historii PRL 19

Dr hab. Dorota Skotarczak 19

Film animowany w służbie historii, a zwłaszcza historii sztuki 19

Mgr Anna Rudzka, mgr Jan Rusiński 19

Metodyka rejestracji wiedzy przyrodniczej na przestrzeni wieków 20

Dr Małgorzata Taborska 20

Obrazowanie przeszłości – wizualizacja w archeologii 20

Wykorzystanie programów graficznych w wizualizacji problematyki konserwatorskiej zabytków architektury na przykładzie prac wykonanych w Zakładzie Konserwatorstwa UMK w Toruniu 21

Mgr Adam Moch 21

Stosowanie metod wizualnych w eksperymentach z zakresu nauk społecznych oraz wykorzystywanie metod wizualnych w dialogu międzykulturowym 21

Dr hab. Ryszard Vorbrich 21

Mgr Monika Ochnio 22

Portal naukowy jako centrum tworzenia i prezentacji wiedzy w informacjonalizmie 23

Dr hab. Andrzej Radomski 23

Od narracji do ekspozycji, czyli historia w muzeach 23

Dr Anna Ziębińska-Witek 23

Wystawy interaktywne jako forma przekazywania wiedzy 24

Dr Maciej Kluza 24

Przejrzeć Muzeum… Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie 24

Mgr Piotr P. Czyż, mgr Marcin Romeyko-Hurko 24

Sztuka prezentacji nauki 25

Wiktor Niedzicki 25

Bazy danych i społeczeństwo refleksyjne. Unaocznienie jako forma wizualizacji kultury i społeczeństwa 25

Dr Alek Tarkowski 25

Model przestrzeni abstrakcji 25

Prof. dr hab. Wiesław Gdowicz 25

Symboliczna reprezentacja wiedzy w sztukach plastycznych 26

Dr Andrzej Krzywka 26

Wi-rewitalizacja – marzenie o poznaniu ponad granicami czasu i przestrzeni 27

Dr Daria Rzepiela 27

Totalna mobilizacja społeczeństwa. Fazy totalnej mobilizacji w tragicznych okresach historii 27

Mgr Maciej Maraszkiewicz 27

Wizualizacja Wikipedii 28

Prof. dr Włodzisław Duch, dr Julian Szymański 28

Mapy nauki i technologii – możliwości wizualizacji zarządzania zmianą technologiczną 28

Prof. dr Anna Rogut 28

Jak odczytujemy infografiki? Analiza aktywności wizualnej odbiorców metodą eyterackingu 29

Mgr Mateusz Leszkowicz 29

Wizualizacja danych i analiza wizualna okiem informatyka 29

Dr Krzysztof Nowiński 29

Sztuka w Warszawie w latach 1901-1920 - szkic mapy topik. 29

Dr Piotr Kopszak 29

Jak odkrywać różnorodność w danych statystycznych? Analiza danych o nauce polskiej przy użyciu interaktywnych technik wizualizacyjnych 30

Dr Agnieszka Szóstek, mgr inż. Marta Osęka 30INDEKS NAZWISK


Arabas 14

Biały 15


Czyż 24

Duch 28


Gdowicz 25

Jackiewicz 17

Kluza 24

Knapiński 8

Kolendo 11

Kolendo-Korczak 10

Kopszak 29

Koszowy 19

Kozłowski 15

Krzywka 26

Leszkowicz 29

Maraszkiewicz 27

Mencfel 11

Moch 21


Murawska-Muthesius 8

Niedzicki 25

Nowiński 29

Ochnio 22

Osęka 30

Radomski 23

Rogut 28

Romeyko-Hurko 24

Rudzka 19

Rusiński 19

Rzepiela 27

Skotarczak 19

Soszyński 9

Szóstek 30

Sztompka 18

Szymański 28

Taborska 20

Tarkowski 25

Tchórzewska-Kabata 15

Tomicka 10

Troszyński 16

Vorbrich 21

Wagner 16

Wiercińska 12

Wyka 13

Zapłata 20Ziębińska-Witek 23

Śledzianowska 13Żakiewicz 18


Pobieranie 171.43 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna