Wizyty studyjnej w danii


Partnerstwa dla odpowiedzialnego rozwojuPobieranie 203.21 Kb.
Strona2/4
Data28.04.2016
Rozmiar203.21 Kb.
1   2   3   4
Partnerstwa dla odpowiedzialnego rozwoju

Odpowiedzialny rozwój musi być promowany wśród duńskich firm, w związku z czym rząd podejmie następujące inicjatywy:

 • Pomaganie małym i średnim przedsiębiorcom w obszarze społecznej odpowiedzialności na przykład poprzez organizowanie seminariów i warsztatów we współpracy z Duńską Agencją Biznesu5, sieciami regionalnymi i izbami handlowymi.

 • Ułatwianie małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowania strategicznych działań związanych z woluntarystycznymi inicjatywami w obszarze ochrony środowiska. Kontynuowane będą prace nad uruchomieniem portalu dotyczącego kwestii środowiska naturalnego zawierającego 10 narzędzi, które pomogą firmom w ich dobrowolnych, strategicznych działaniach w partnerstwie z Konfederacją Duńskiego Przemysłu6, Uniwersytetem w Aalborg7 oraz Zielonym Krzyżem Dania8.

 • Wspieranie pierwszej inicjatywy ONZ w obszarze społecznej odpowiedzialności w przemyśle modowym. Duński Instytut Mody9 zawarł umowę partnerstwa z ONZ w celu opracowania nowych wytycznych CSR dla przemysłu modowego. Wytyczne zostaną przedstawione 3 maja na Kopenhaskim Szczycie Mody10 i ich celem będzie promowanie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w duńskim przemyśle i rynku modowym.

 • Analizowanie i informowanie o wkładzie duńskich firm przewozowych we wzrost i stabilny rozwój branży przewozowej (projekt „Na kursie po lepszy świat”11).

 • Promowanie społecznej odpowiedzialności w ramach usług publicznych dla biznesu. Wiedza i świadomość małych i średnich przedsiębiorstw o społecznej odpowiedzialności i tym, jak strategicznie podchodzić do CSR, domaga się uzupełnienia. Zostanie to osiągnięte poprzez centra rozwoju biznesu (Vaeksthusene) oraz poprzez narzędzia „46 Tygodnia” – kampanii skupionej na przedsiębiorcach. • Odpowiedzialny rozwój w państwach rozwijających się

Rząd chce promować odpowiedzialny rozwój w państwach rozwijających się poprzez:

 • Wspieranie partnerstw na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pomiędzy duńskimi firmami oraz firmami lub partnerami biznesowymi w państwach rozwijających się poprzez Program Partnerstwa Biznesowego Agencji Danida12.

 • Wspieranie inicjatyw i organizacji, które promują wiedzę i wymianę poglądów wśród duńskich przedsiębiorców i konsumentów na temat etycznego handlu i zarządzania łańcuchem dostaw, w tym zwłaszcza Duńskiej Inicjatywy na rzecz Etycznego Handlu13 oraz DanWatch14. • Nowe, zielone modele biznesu

Rząd chce wspierać rozwój nowych, zielonych modeli biznesu, poprzez:

 • Wspieranie inicjatywy Zielony Statek Przyszłości15, która jest otwartym partnerstwem pomiędzy firmami, organizacjami handlu, instytucjami badawczymi, edukacyjnymi i opartymi na wiedzy, jak również władzą publiczną. Jej celem jest wdrażanie projektów, które pomagają redukować emisje w transporcie morskim poprzez opracowywanie przyjaznych środowisku oraz energooszczędnych technologii i systemów transportu morskiego.

 • Pomaganie rozwijającym się firmom w opracowaniu zielonych i innowacyjnych modeli biznesowych. Rząd opracowuje również narzędzie projektowania środowiskowego i produkcyjnego, które powinno pomóc większej liczbie duńskich przedsiębiorstw włączyć zrównoważony rozwój w innowacje i produkcję.

 • W ramach Biznesowego Funduszu Inwestycyjnego16 opracowanie instrumentu, który mógłby wspierać firmy w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych, zielonych modeli biznesowych. Jego celem byłoby podniesienie poziomu rozwoju i stopy zatrudnienia w Danii dzięki zwiększeniu dochodowości i konkurencyjności firm poprzez rozwój biznesu. Dodatkowo, inicjatywa promowałaby „zieloną” transformację firm duńskich.

 • Wspieranie prac Think Tank’u17 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Konsumpcji oraz zielonych modeli biznesu w celu opracowania katalogu pomysłów, które mogłyby zainspirować firmy zainteresowane działalnością w obszarze zrównoważonego rozwoju i produkcji. 1. Zwiększona transparentność

Konsumenci, klienci i inwestorzy bardzo interesują się tym, w jaki sposób firmy podchodzą do społecznej odpowiedzialności biznesu. Zwłaszcza inwestorzy mają silną motywację finansową do posiadania jak najszerszej wiedzy o tym, jak firmy, w które zainwestowali swoje środki finansowe, wpływają na społeczność, której są częścią.

Obowiązujące wymogi dotyczące sprawozdawczości CSR, zgodnie z Duńską Ustawą o Finansach (Dział 99a)18, spowodowały wzrost liczby duńskich firm, które raportują o swoich politykach CSR. Jednakże badania praktycznej przydatności przepisów zawartych w Ustawie o Finansach wskazują, że istnieje potrzeba poprawy jakości składanych raportów. Jest to okazją dla duńskich przedsiębiorstw do poprawy ich konkurencyjności, a zwłaszcza zdolności do przyciągania inwestorów. Najnowsze badania Harvard Business School udowodniły, że wraz z poprawą jakości raportowania i działań CSR firmy, zwiększa się poziom zaufania inwestorów do niej.

W związku z powyższym, rząd chce zwiększyć transparentność w obszarze działań CSR, tak firm prywatnych, jak i instytucji publicznych. Tylko dzięki lepszej transparentności społeczna odpowiedzialność biznesu może stać się kluczowym czynnikiem wpływającym na wybory dokonywane przez konsumentów. Stąd tak ważnym jest, aby konsumenci mieli szerszy dostęp do wiedzy i więcej okazji do podejmowania odpowiedzialnych wyborów. Idąc dalej, rząd chce podnieść świadomość konsumencką oraz wiedzę o zrównoważonym rozwoju konsumpcji poprzez partnerstwa.

W tym obszarze rząd podejmie następujące inicjatywy: • Sprawozdawczość dotycząca praw człowieka i klimatu

Obecnie, 1.100 największych duńskich firm i wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będące własnością państwa muszą sprawozdawać o działaniach CSR w swoich raportach rocznych. Rząd zaproponuje ustawę, która zobowiąże największe duńskie firmy oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będące własnością państwa, do precyzyjnego sprawozdawania w raportach, jakie działania są podejmowane w obszarze respektowania praw człowieka oraz redukowania wpływu na klimat. W celu zapewnienia firmom odpowiednich narzędzi oraz koniecznych wytycznych do spełnienia nowych wymogów, rząd chce udoskonalić wytyczne dla firm zawarte np. na portalach CSRkompasset.dk i klimakompasset.dk, jak również w Global Compact Self-Assesment Tool19.

 • Sprawozdawczość CSR na poziomie Unii Europejskiej

Rząd będzie zachęcał Komisję Europejską do zaproponowania załącznika do dyrektyw dotyczących rachunkowości, który uwzględniałby sprawozdawczość CSR w raportach rocznych. Powinna to być elastyczna inicjatywa legislacyjna, podobna do inicjatywy duńskiej, która miałaby zastosowanie do dużych, notowanych i nienotowanych na giełdach firm oraz inwestorów oraz która obligowałaby firmy do raportowania w ich sprawozdaniach finansowych fakt posiadania polityki dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • Sprawozdawczość na poziomie każdego kraju w zakresie górnictwa i leśnictwa

Rząd podejmie prace nad wprowadzeniem obowiązku sprawozdawczości na poziomie danego państwa Unii Europejskiej, jako ważnego kroku na drodze walki z korupcją i unikaniem opodatkowania. Sprawozdawczość na poziomie kraju obligowałaby firmy z branży górniczej oraz leśnictwa do publikowania informacji o płatnościach dokonanych na rzecz władz w państwach, w których działają.

 • Nagrody CSR

Dobre przykłady korporacji społecznie odpowiedzialnych powinny być nagłaśniane, aby budować świadomość i promować najlepsze praktyki. Rząd wspierać będzie Nagrody CSR organizowane przez Fundację CSR20. Celem przyznawania tych nagród jest budowanie świadomości oraz dzielenie się wiedzą na temat działań podejmowanych przez duńskie firmy, a także uczenie się od najbardziej liczących się pod względem strategicznym przedsiębiorstw.

 • Promowanie zrównoważonego rozwoju konsumpcji

Rząd dąży do podniesienia wiedzy wśród konsumentów oraz wzmocnienia ich możliwości do działania zgodnego ze zrównoważonym rozwojem poprzez partnerstwa ze społecznością biznesu oraz organizacjami handlowymi.

 • Konkretne działania obejmą skupienie się na eko-etykietach Blomsten (kwiat) i Svanen (łabędź) oraz jednoczesnym uruchomieniu licznych kampanii i inicjatyw mających na celu wzrost wiedzy i świadomości o zrównoważonym rozwoju konsumpcji poprzez portal www.forbrug.dk.

 • Rząd podejmie prace nad „zieloną” transformacją duńskiego rolnictwa, której głównym filarem będzie rolnictwo organiczne. Szczególny nacisk zostanie położony na partnerstwa na rzecz innowacyjności organicznej oraz ukierunkowanych subsydiów dla rolnictwa organicznego. Inicjatywa ta jest wynikiem Umowy dotyczącej Budżetu Państwa na rok 2012 zawartej pomiędzy rządem a partią Enhedslisten.

 • Ułatwienie dostępu do informacji branżowych poprzez smartfony. Dane i informacje o oznakowaniu produktów zostaną ogólnie udostępnione, aby promować rozwój aplikacji dla smartfonów, co ułatwi konsumentom dostęp do szczegółowych informacji o różnorodnych schematach oznakowania dóbr konsumenckich. 1. Solidne uwarunkowania ogólne sprzyjające odpowiedzialnemu rozwojowi dzięki działaniom sektora publicznego

Odpowiedzialność i rozwój idą ze sobą w parze, dlatego też rząd chciałby tworzyć dogodne uwarunkowania ogólne dla społecznej odpowiedzialności biznesu, co byłoby adekwatnym wkładem sektora publicznego w promowanie idei odpowiedzialnego rozwoju.

Działania sektora publicznego przede wszystkim skupiają się na tworzeniu wartości społecznych i środowiskowych. Poprzez swoją działalność, sektor publiczny ma również możliwość tworzenia dogodnych uwarunkowań ogólnych dla odpowiedzialnego rozwoju.

Odpowiedzialny rozwój wymaga przede wszystkim odpowiednich działań CSR poszczególnych przedsiębiorstw. Jednakże rząd uważa, iż także sektor publiczny poprzez różnorodne działania mające związki z CSR powinien tworzyć dogodne uwarunkowania ogólne wspierające odpowiedzialny rozwój. Budżet zakupów dokonywanych przez sektor publiczny sięga 290 miliardów koron duńskich rocznie. Rząd zachęca wszystkie jednostki sektora publicznego, aby dokonując zakupów domagały się dostarczania produktów i usług wytwarzanych w odpowiedzialnych warunkach.

Podjęto już działania mające na celu zapewnienie zgodności zasad zakupów publicznych z obowiązującymi zasadami i międzynarodowymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu, „zielonymi procedurami zakupowymi”, klauzulami społecznymi, itp. Nie istnieją ogólnie obowiązujące wytyczne, które opisywałyby w jaki sposób można włączyć wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu w procedury przetargowe czy zakupowe. W praktyce oznacza to, że zarówno forma, jak i treść wymogów może być różnorodna, uzależniona od instytucji publicznej odpowiedzialnej za dokonanie zakupu.

Brak zunifikowanych procedur dotyczących takich wymogów może stanowić problem dla przedsiębiorstw, ponieważ napotykają one na różnorakie wymagania w różnorodnych instytucjach. Stąd oczywista jest potrzeba jasnych i prostych wytycznych, które w ujednolicony sposób pomagałyby nabywcom w ustanawianiu wymogów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, „zieloną procedurą zakupową”, itp.

Nowy mechanizm mediacji i składania zażaleń umożliwi zgłaszanie skarg o naruszaniu praw człowieka i łamaniu innych międzynarodowych wytycznych przez instytucje publiczne, podobnie jak będzie to miało miejsce w przypadku przedsiębiorstw. Rząd zamierza zatem wesprzeć działania CSR instytucji publicznych poprzez opracowanie dobrowolnie przestrzeganych wytycznych pomagających instytucjom publicznym unikania naruszania międzynarodowych zasad.W tym obszarze rząd podejmie następujące inicjatywy:

 • Promowanie odpowiedzialności w publicznych procedurach zakupowych

Sektor publiczny musi promować odpowiedzialność poprzez realizowane przezeń działania. W związku z tym, rząd zamierza:

 • Opracować wytyczne dla sektora publicznego w obszarze odpowiedzialnych zakupów, przy współpracy z samorządami oraz innymi interesariuszami. Wytyczne muszą być praktycznym narzędziem, które określi kiedy i w jakim zakresie społeczna odpowiedzialność biznesu może być stosowana w zakupach publicznych.

 • Zwiększyć dobrowolne stosowanie klauzul społecznych w przetargach publicznych. Wiele instytucji publicznych już korzysta, lub zamierza korzystać z klauzul społecznych. W celu propagowania tych osiągnięć, opracowane zostaną studia przypadku opisujące, jak samorządy i przedsiębiorstwa korzystają z klauzul społecznych w praktyce. Rząd zamierza również zwrócić uwagę społeczeństwa na wykorzystywanie klauzul społecznych w trakcie festiwalu politycznego (Folkemødet) na wyspie Bornholm. Rząd utworzył także międzyresortową grupę roboczą dedykowaną klauzulom społecznym, włączając w to kontrakty na szkolenia i staże związane z przetargami.

 • Zwiększyć stosowanie klauzul pracowniczych. Rząd utworzył komitet ds. wykluczeń społecznych, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie stosowania klauzul pracowniczych w kontraktach publicznych oraz ocenę, w jaki sposób klauzule pracownicze mogą być promowane, wspierane i efektywniej wdrażane.

 • Promować „zielone procedury zakupowe” poprzez „Partnerstwo zielonych procedur zakupowych” w celu zagwarantowania wzrostu stosowania obowiązkowych, wymogów środowiskowych w procedurach zakupowych samorządów.

 • Promować „zielone procedury zakupowe” w Danii i zagranicą, zwłaszcza poprzez projekt współpracy państw nadbałtyckich. • Strategia inteligentnych zakupów publicznych

Rząd przedstawi strategię dotyczącą inteligentnych zakupów publicznych. Strategia powinna wspierać lepsze i tańsze zakupy publiczne oraz zapewniać wykorzystywanie popytu sektora publicznego do promowania innowacyjności, wspierania technologii dobrobytu oraz zagadnień pokrewnych.

 • CSR w sektorze publicznym

W związku z realizowanymi działaniami, instytucje publiczne powinny uwzględniać społeczną odpowiedzialność biznesu w obszarach środowiska naturalnego, społeczeństwa, gospodarki oraz praw człowieka. Rząd zaprosi władze samorządowe do prac nad stworzeniem publicznych wytycznych ułatwiających unikanie naruszania międzynarodowych wytycznych. Wytyczne będą mogły być wykorzystywane w problematycznych sytuacjach, z jakimi instytucje publiczne już dziś muszą sobie radzić i chciałyby wiedzieć, jak nimi zarządzać.

 • Rządowe konferencje zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju

Wszystkie rządowe konferencje organizowane przez Danię (włącznie z Prezydencją Danii w UE) muszą być zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

 • Promowanie równego dostępu do rynku pracy

Wszystkie grupy społeczne muszą mieć dostęp do rynku pracy. Rząd skupi swoje działania na relacjach z rynkiem pracy, zwłaszcza grup społecznych o utrudnionym dostępie do rynku pracy, poprzez współpracę publicznych urzędów pracy i przedsiębiorstw. Rządowa propozycja nowelizacji wprowadzająca elastyczne systemy zatrudniania powinna zwiększyć ich atrakcyjność, gdyż pracodawcy mieliby prawo do zatrudniania i wynagradzania pracowników za pracę przez kilka godzin tygodniowo. Stworzyłoby to szansę zatrudnienia dla osób o ograniczonych możliwościach pracowniczych.

 • Redukcja zużycia energii przez przedsiębiorstwa

Zużycie energii oparte na odnawialnych źródłach energii wymaga zwiększenia sprawności energetycznej, która minimalizuje straty energetyczne oraz zużycie energii w istniejących obiektach i branżach gospodarki. Umowa Energetyczna jest kamieniem milowym na drodze do osiągnięcia tego celu. Największy nacisk zostanie położny na działania skierowane do obywateli i przedsiębiorstw. Dodatkowo, w budżetach na rok 2013 i 2014, rząd utworzył rezerwy na subsydia związane z termorenowacjami budownictwa mieszkalnego.

Międzynarodowy rozwój CSR

Rząd dąży do tego, aby Dania pozostała członkiem awangardy międzynarodowych działań na rzecz CSR, a poniższy plan działania powinien być postrzegany jako odpowiedź na międzynarodowy rozwój. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie międzynarodowego postępu prac w zakresie CSR, który stał się podstawą dla propozycji rządu.

W czerwcu 2011 r., Rada Praw Człowieka OZN jednogłośnie przyjęła nowe wytyczne dotyczące praw człowieka i biznesu. Ich nowym elementem są ramowe założenia odpowiedzialności państw członkowskich w zakresie ochrony praw człowieka oraz odpowiedzialności przedsiębiorstw w zakresie ochrony praw człowieka związanej z prowadzoną przez nie działalnością. Wytyczne wskazują również konieczność powołania do życia mechanizmów zajmujących się naruszeniami praw człowieka.

W tym samym czasie, OECD ogłosiła zaktualizowane wytyczne do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu przez międzynarodowe przedsiębiorstwa. Nowe wytyczne kładą większy nacisk na prawa człowieka i zawierają wytyczne Rady Praw Człowieka ONZ. Państwa OECD utrzymują krajowe punkty kontaktowe, działające jako pozasądowy mechanizm mediacji i zażaleń w sprawach podejrzeń o naruszanie wytycznych OECD oraz promocji wytycznych OECD. Nowe wytyczne postulują wzmocnienie znaczenia punktów kontaktowych poprzez przydzielenie im dodatkowych zasobów.

Nowa strategia CSR Komisji Europejskiej, przyjęta w październiku 2011 r., zawiera priorytety na lata 2011-2014 i uwzględnia międzynarodowy postęp prac w zakresie CSR oraz generalną strategię Europa 2020 ukierunkowaną na inteligentny, trwały i inkluzywny rozwój. Strategia CSR zawiera zobowiązania do wspierania społecznego postrzegania i promocji społecznej odpowiedzialności, wzrostu poziomu zaufania do przedsiębiorstw oraz zachęcania do uwzględniania aspektów środowiskowych i społecznych w procedurach zakupów publicznych oraz zagadnieniach pokrewnych. Zawiera również liczne rekomendacje dla społeczności biznesowej, państw członkowskich oraz innych interesariuszy, w tym rekomendację Komisji dla państw członkowskich do opracowania planów działania CSR w ramach nowej strategii CSR UE.

W 2012 r., państwa nordyckie ogłoszą Nordycką Strategię CSR, która wesprze współpracę pomiędzy państwami nordyckimi w zakresie międzynarodowego rozwoju CSR oraz powiązanych z nią zagadnień.Międzynarodowa agenda działań na rzecz CSR charakteryzuje się wieloma nowymi wytycznymi dla państw i innych interesariuszy w zakresie zapewniania zgodności z międzynarodowymi zasadami i konwencjami dotyczącymi CSR oraz wzmacniania mechanizmów, które zajmują się naruszeniami i łamaniem ustalonych zasad. Rząd z dużym zadowoleniem przyjmuje wszystkie wytyczne i przewodniki, gdyż ustanawiają one ramy do działania w wielu „szarych obszarach”, charakterystycznych dla prac związanych z CSR. Rząd oczekuje, iż wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych korporacji, włączy nowe wytyczne do swoich przyszłych prac nad CSR. Rządowy plan działania CSR jest zgodny z międzynarodowym postępem prac oraz zawiera kilka elementów wytycznych międzynarodowych, jak np. mechanizm mediacji i składania zażaleń dla odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

  1. Plan działania duńskiego rządu w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu 200821 (skrót dokumentu)

Duńskie przedsiębiorstwa rozwijają się prężnie. Konkurencyjność Danii wzrasta, a kraj zajmuje wysoką pozycję w międzynarodowych badaniach i rankingach.

Badania pokazują, że duńskie przedsiębiorstwa bardzo rozwinęły się w zakresie społecznej odpowiedzialności, co chcielibyśmy utrzymać i wspierać. Rząd chciałby nadal widzieć Danię na takiej pozycji i dążyć do tego, by duńskie przedsiębiorstwa odnosiły korzyści na rynkach światowych poprzez bycie społecznie odpowiedzialnymi. W ten sam sposób sektor społecznej odpowiedzialności biznesu pomoże promować Danię w innych krajach. W związku z tym, rząd chciałby stworzyć optymalne warunki umożliwiające przedsiębiorstwom rozwijanie się w zakresie społecznej odpowiedzialności, zarówno w Danii, jak i na rynkach światowych.

Ten plan działania ma umożliwić rządowi promowanie społecznej odpowiedzialności i umożliwić przedsiębiorstwom uzyskiwanie większych korzyści z bycia światową awangardą w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Będzie on podstawą do osiągnięcia celu, jakim jest uczynienie Danii i duńskich przedsiębiorstw znanych na arenie międzynarodowej z odpowiedzialnego rozwoju. Plan działania powinien być postrzegany jako kontynuacja rządowej strategii globalizacji, w której to rząd zobowiązał się do wsparcia przedsiębiorstw w zakresie rozwoju ich społecznej odpowiedzialności. Plan uzupełnia również rządową propozycję strategii zrównoważonego rozwoju pt. „Zielona odpowiedzialność”, plan działania w zakresie technologii środowiskowych, plan działania w zakresie promocji Danii na arenie międzynarodowej, strategię polityki handlu oraz rządowy plan na przyszłą politykę fiskalną pt. „W kierunku nowych celów – Dania 2015 – zrównoważony dobrobyt i rozwój.

Rząd Danii

Kluczowe obszary działania:

 1. Propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu

Rząd chce propagować społeczną odpowiedzialność biznesu, zarówno wśród dużych jak i małych firm. Rząd chce zachęcać duże firmy do tworzenia raportów i zapewnić przedsiębiorstwom wiedzę oraz narzędzia, które umożliwią im działania związane z odpowiedzialnością społeczną biznesu – w skali kraju oraz, w szczególności, na arenie międzynarodowej.

W tym celu rząd podejmie następujące działania:

 • Zachęcenie duńskich przedsiębiorstw i inwestorów do zaangażowania w działania CSR.

 • Nałożenie na duże przedsiębiorstwa, inwestorów instytucjonalnych i fundusze powiernicze obowiązku raportowania działań CSR w rozdziale dotyczącym zarządzania w raportach rocznych. Inwestorzy instytucjonalni to m.in. fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, Suplementarny Fundusz Emerytalny Rynku Pracy (Labour Market Supplementary Pension Fund), a obowiązek będzie obejmował raportowanie polityki CSR i jej wdrażanie w praktyce. Przedsiębiorstwa i inwestorzy będą musieli także raportować czy opracowali już politykę CSR dla swojego regionu. Obowiązek ten obejmie 1000 największych duńskich przedsiębiorstw oraz tych inwestorów instytucjonalnych, którzy zgodnie z Duńską Ustawą o Finansach Prywatnych (Danish Financial Business Act) są zobowiązani do sporządzania rocznego raportu. Obowiązek raportowania nie oznacza, że rząd będzie podejmował decyzje czy ingerował w zarządzanie czy strategie przedsiębiorstw, co wciąż pozostanie w gestii właścicieli i kadry zarządzającej. Ma jedynie na celu zachęcać przedsiębiorców i inwestorów do tego, by aktywnie i konstruktywnie zastanowili się, jak ich podstawowe kompetencje odpowiadają na globalne wyzwania, przed jakimi stają. Zachęcać do większej otwartości, dać szansę współudziałowcom, klientom i członkom, by wypowiedzieli się na temat działań CSR wdrażanych w przedsiębiorstwach i funduszach. Poza tym, im częściej przedsiębiorcy i inwestorzy, którzy aktywnie podejmują decyzje dotyczące CSR, będą komunikować te decyzje społeczeństwu, tym silniejsza będzie międzynarodowa pozycja Danii, jako kraju znanego ze zrównoważonego rozwoju. To z kolei może podnieść notowania duńskich firm na globalnym rynku. Raporty mogą opierać się na tym, w jaki sposób przedsiębiorcy postrzegają zasady ONZ dotyczące odpowiedzialności społecznej. Jeżeli przedsiębiorcy lub inwestorzy przystąpili do inicjatywy ONZ Global Compact lub stosują zasady ONZ dotyczące odpowiedzialnego inwestowania, mogą jedynie przygotować raport dotyczący ich postępów jako członków.

 • Dążąc do szerokiego rozpropagowania społecznej odpowiedzialności biznesu rząd zamierza powołać nową instytucję: Radę Odpowiedzianego Biznesu, której zadaniem będzie świadczenie doradztwa dla rządu w zakresie nowych inicjatyw CSR. Rada miałaby zastąpić radę gubernatorów w Centrum Kopenhaskim, które zostało zamknięte. W Radzie mogliby zasiadać przedstawiciele stowarzyszeń handlowych, sektora finansowego, badawczego, związków, Duńskiej Rady Konsumentów (Danish Consumer Council) i innych organizacji pozarządowych. Przewodniczący Rady pełniłby funkcję ambasadora duńskich przedsiębiorstw w zakresie CSR, uczestnicząc w międzynarodowych posiedzeniach, spotkaniach i konferencjach. Nowopowstała instytucja – Duńskie Centrum Odpowiedzialności Biznesu (Danish Center for Corporate Responsibility) działające pod auspicjami Ministerstwa Spraw Gospodarczych i Biznesowych (Ministry of Economic and Business Affairs) będzie pełniło rolę sekretariatu nowopowstałego podmiotu.

 • Założenie nowego portalu komunikacyjnego na temat społecznej odpowiedzialności (www.samfundsansvar.dk).

 • Organizacja kampanii na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • Intensyfikacja doradztwa na temat innowacji i społecznej odpowiedzialności dla małych i średnich przedsiębiorstw w regionalnych ośrodkach przedsiębiorczości.

 • Organizacja międzynarodowej konferencji „Zmiany w duńskim biznesie wobec wyzwań współczesnego świata” w celu identyfikacji innowacyjnych obszarów duńskich przedsiębiorstw.

 • Utworzenie, za pośrednictwem Duńskiego Centrum Odpowiedzialności Biznesu (Danish Center for Corporate Responsibility) sieci wymiany wiedzy pomiędzy badaczami, organizacjami i doradcami, której celem będzie budowanie świadomości wśród przedsiębiorców na temat CSR oraz edukowanie ich w zakresie odpowiedzialnego zarządzania dostawcami, standardów międzynarodowych, eko-znakowania, itp.

 • Świadczenie doradztwa przez duńskie przedstawicielstwa w innych krajach na rzecz duńskich przedsiębiorstw z danego regionu w zakresie społecznej odpowiedzialności, zwłaszcza w kontekście stanu środowiska naturalnego, korupcji, zdrowia, bezpieczeństwa i praw człowieka.

 • Działania mające na celu zapewnienie przejrzystego rynku, promującego odpowiedzialność społeczną w podejściu do klienta. Rząd przygotuje studium na temat roli klienta w CSR.

 • Przygotowywanie co dwa lata (pierwszy w 2010 r.) raportu dotyczącego spostrzeżeń duńskich przedsiębiorców na temat Global Compact i PRI.
Pobieranie 203.21 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna