Wizyty studyjnej w danii


Dotychczasowe działania rządu mające na celu wspieranie przedsiębiorstw we wdrażaniu CSRPobieranie 203.21 Kb.
Strona3/4
Data28.04.2016
Rozmiar203.21 Kb.
1   2   3   4

Dotychczasowe działania rządu mające na celu wspieranie przedsiębiorstw we wdrażaniu CSR:

 • Kompas CSR, niedawno uaktualniany, to internetowe narzędzie kontroli podejmowanych działań dla odpowiedzialnych dostawców.

 • Duński Punkt Kontaktowy został założony w celu szerzenia wiedzy na temat wytycznych OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych, np. odpowiadania na konkretne zapytania dotyczące wytycznych.

 • Inicjatywy dotyczące społecznie inkluzywnego rynku pracy, w tym Fundusz Prewencyjny i współpraca między Duńskim Narodowym Centrum Inicjatyw Zatrudnienia (CABI), Regionalnymi Sieciami Korporacji (DRN) i Narodową Siecią Menadżerów Biznesu (DNN).

 • Akredytowane certyfikaty, przyznawane przedsiębiorstwom za dodatkowe działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i pracy pracowników. Trwają prace nad opracowaniem certyfikatu dla małych i średnich firm. Zielona uśmiechnięta buźka (Green Smiley) na stronie National Working Environmental Authority przyznawana przedsiębiorstwom stosującym zasady zdrowia i bezpieczeństwa stanowi dodatkową zachętę dla firm do promowania działań w tym zakresie.

 • Program „Praca dla nowych Duńczyków” kompilujący dobre praktyki w zarządzaniu zróżnicowanymi grupami pracowników w przedsiębiorstwach prywatnych i z kapitałem publicznym.

 • Duńska Rada Handlowa w duńskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych oferuje doradztwo i proste narzędzia do unikania korupcji i redukcji ryzyka podczas współpracy lub inwestycji w krajach o wysokim stopniu korupcji. Doradztwo będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa i oparte na informacjach z danego kraju dotyczących korupcji, lokalnego prawa oraz danego rynku, sektora i regionu.

 • Projekt „Ludzie & Zysk”, w ramach którego ponad 12 500 menadżerów i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw uczyło się strategicznej pracy z CSR.

 • Projekt „Innowacje ukierunkowane na CSR w regionie nordyckim w latach 2007-2009” zrealizowany przez Duńskie Centrum CSR mający na celu wspieranie duńskich i nordyckich przedsiębiorstw w innowacjach produktowych i procesowych, uwzględniających dobro środowiska naturalnego i społecznego.

Działania rządowe uzupełniają liczne inicjatywy prywatne, np. działania Rady Zrównoważonego Rozwoju Przedsiębiorstw (Council of Sustainable Business Developement), zrzeszającej ok. 25 największych duńskich przedsiębiorstw, Duńskiej Inicjatywy Etycznego Handlu (Danish Ethical Trading Initiative), zrzeszającej sektor korporacyjny i licznych stowarzyszeń działających na rzecz promocji etycznego handlu i odpowiedzialnego zarządzania dostawcami oraz badania na temat CSR prowadzone np. przez Kopenhaską Szkołę Biznesu. 1. Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez działania rządowe

Przedsiębiorstwa i inwestorzy odgrywają kluczową rolę w promowaniu Danii, jako miejsca zrównoważonego rozwoju, jednak sektor rządowy również posiada możliwości propagowania idei CSR przez swoje działania.Rząd chce:

 • Mieć pewność, że w przyszłości wszyscy dostawcy rządowi będą stosować się do zasad wymienionych w inicjatywie ONZ Global Compact.

 • Mieć pewność, że wszyscy urzędnicy mają dostęp do wytycznych dotyczących wdrożenia CSR.

 • Rozpocząć dialog z lokalnymi instytucjami i władzami regionalnymi w celu rozpowszechnienia wdrażania CSR na ich terenach.

 • Nałożyć na spółki z udziałem skarbu państwa obowiązek opisywania działań CSR w raportach rocznych, w rozdziałach dotyczących zarządzania.

 • Zadbać, aby wszystkie spółki z udziałem skarbu państwa stosowały się do zasad inicjatywy ONZ Global Compact.

 • Zadbać, aby Państwowy Fundusz Inwestycyjny (Vækstfonden) stosował się do zasad ONZ dotyczących odpowiedzialnego inwestowania.

 • Zadbać, aby Duńska Agencja Kredytów Eksportowych (EKF - Denmark's export credit agency) stosowała się do zasad inicjatywy ONZ Global Compact.

 • Kontynuować wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności w duńskich planach działania. Zadbać, aby Fundusz na Rzecz Rozwoju Przemysłu w Krajach Rozwijających się (IFU - Industrialisation Fund for Developing Countries) i Fundusz Inwestycyjny Centralnej i Wschodniej Europy stosowały się do zasad inicjatywy ONZ Global Compact.

 • Zorganizować konferencje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w krajach rozwijających się.

 • Zadbać, aby regionalny system rozwoju handlu i przedsiębiorczości propagował społeczną odpowiedzialność biznesu.

 • Starać się pilnować, aby międzynarodowe banki inwestycyjne stosowały zasady odpowiedzialności społecznej w swoich inwestycjach i interesach. 1. Odpowiedzialność sektora przedsiębiorstw za środowisko

W 2009 roku Dania będzie gospodarzem konferencji na temat zmian klimatycznych, której celem ma być wypracowanie globalnego porozumienia dotyczącego środowiska. Rząd chce, aby świat biznesu zaangażował się czynnie w podejmowanie wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Przedsiębiorcy powinni budować swoją konkurencyjność przez redukcję wykorzystania energii i emisji gazów cieplarnianych w swoich przedsiębiorstwach i w firmach współpracujących, pomagając jednocześnie w rozwoju i promocji rozwiązań globalnych problemów klimatycznych. To pozwoliłoby przedsiębiorstwom realizować cele określone w porozumieniu dotyczącym wykorzystania energii, podpisanym 21 lutego 2008 r. Rząd chce wspierać działania przedsiębiorców związane z opracowywaniem strategii środowiskowych. Rząd chce również pomagać przedsiębiorstwom w redukcji emisji gazów cieplarnianych poparze tworzenie partnerstw na rzecz odpowiedzialności za środowisko.

W obszarze odpowiedzialności za środowisko rząd podejmie następujące inicjatywy:

 • Zachęcanie przedsiębiorców do umieszczania opisów działań pro-środowiskowych w raportach rocznych, w rozdziałach poświęconych zarządzaniu.

 • Stworzenie, wspólnie z Konfederacją Duńskiego Przemysłu, Kompasu Klimatu – narzędzia sieciowego, mającego pomagać przedsiębiorcom w przygotowywaniu strategii środowiskowych.

 • Zainicjowanie partnerstwa inwestorów na rzecz odpowiedzialności za środowisko w sektorach handlu detalicznego, budowlanym i morskim.

Obecne inicjatywy duńskiego rządu:

 • Program „User-driven innovation” – skupiający się przede wszystkim na tym, jak produkty przyjazne środowisku mogą być promowane przez użytkowników.

 • Plan działania w zakresie rozwoju technologii energooszczędnych i przyjaznych środowisku (plan ma umocnić duńską pozycję w tym zakresie).

 • Kampania „Jedna tona mniej”, wdrażana w latach 2007- 2009 skupia się indywidualnych możliwościach każdego z nas do redukcji emisji CO2 poprzez dokonywanie codziennych wyborów. W ramach kampanii zaprojektowano kalkulator emisji CO2, dzięki któremu każdy może wyliczyć swój poziom emisji.

 • Strona internetowa www.enegiguiden.dk zaprojektowana przez Danish Energy Authority we współpracy z przedsiębiorstwami z duńskiej branży elektrycznej, której celem jest prezentowanie porad i dobrych rozwiązań w zakresie redukcji energii.

 • Porozumienie o poprawie efektywności energetycznej, podpisane przez blisko 280 przedsiębiorstw z Danish Energy Authority.

 • Założenie konsorcjum klimatycznego, we współpracy z różnego typu stowarzyszeniami handlowymi, którego celem jest ułatwienie wprowadzania na rynek duńskich kompetencji i technologii ułatwiających radzenie sobie z wyzwaniami klimatycznymi.

 • Utworzenie „Programu rozwoju i upowszechniania technologii energetycznych” (Energy Technology Development and Demonstration Programme”), wspierającego cele polityki energetycznej. Założeniem programu jest prowadzanie na rynek nowych technologii energetycznych i promowanie ich potencjału w zakresie oszczędności energii.

 • Więcej środków publicznych na badania, rozwój i promocję technologii przyjaznych środowisku. Rząd chciałby podwoić środki przeznaczane dotychczas na ten cel do 2010 r.

 • Porozumienie z 21 lutego 2008 r. na temat duńskiej polityki energetycznej na lata 2008 – 2011 zawiera szereg inicjatyw ukierunkowanych na promocję energooszczędności oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. W tym też celu ma być powołane do życia Centrum Wiedzy, gdzie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać informacje na temat oszczędności energii.

 • Rządowa strategia klimatyczna z marca 2008 r. podkreśla, że wraz z redukcją gazów cieplarnianych, Dania musi dostosować się do oczekiwanych częstych powodzi oraz silniejszych wiatrów.

 • Przedsiębiorstwa z różnych branż, np. budownictwa, czy produkcji materiałów budowalnych, powinny wziąć pod uwagę zmiany klimatyczne w swojej działalności.

 • Rząd podpisał porozumienia o współpracy z kilkoma krajami umożliwiając w ten sposób wdrożenie Mechanizmu Czystego Rozwoju (Clean Development Mechanism) bądź włączenie się w projekty realizowane w ramach porozumienia z Kyoto. Takie partnerstwa zwiększają szansę na realizację projektów obejmujących transfer technologii i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

 • Porozumienie z 2005 r. o oszczędności energii wprowadziło zasadę, że każdy budynek o powierzchni większej niż 1.000 metrów kwadratowych musi co 5 lat uzyskać oznakowanie energetyczne. Ta sama zasada dotyczy wszystkich publicznych budynków, niezależnie od wielkości. Rząd będzie dążył również do redukcji zużycia energii o 10-15% przez instytucje państwowe do roku 2011. Znakowanie energetyczne powinno pomóc w dążeniu do maksymalnej redukcji zużycia energii i w konsekwencji doprowadzić do rzeczywistej oszczędności. Przedsiębiorstwa mogą również dążyć do oznakowania energetycznego budowli mniejszych niż 1.000 metrów kwadratowych i nie objętych niniejszym programem.

 • Rząd, zgodnie ze Środowiskowym Programem ONZ dąży do uwzględnienia kwestii globalizacji i środowiska w międzynarodowej agendzie poprzez wyznaczenie celu, jakim jest ograniczenie negatywnego wpływu globalizacji na środowisko. Do negatywnych zjawisk zalicza się np. ryzyko przeniesienia produkcji do krajów, które nie spełniają wymagań śrosowiskowych. Rząd zachęca Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme - UNEP) do opracowania wytycznych zrównoważonego outsourcingu, inwestowania i handlu w zglobalizowanym świecie. Zachęca rówież do dialogu i wspólpracy ze Światową Organizacją Hadlu (World Trade Organization – WTO) w kontekście zwiększania znaczenia kwestii środowiskowych w handlu.
 1. Promocja Danii jako miejsca odpowiedzialnego rozwoju

Rząd chce, aby promowanie Danii jako miejsca odpowiedzialnego rozwoju pomogło duńskim przedsiębiorstwom czerpać większe korzyści z działań CSR.

W tym celu rząd chce zainicjować działania marketingowe na skalę międzynarodową, które powinny pomóc stworzyć jasny i przejrzysty obraz Danii, jako kraju o silnej pozycji na rynkach światowych. Działania te będą skoncentrowane na m.in. międzynarodowej promocji wizerunku Danii, jako kraju odpowiedzialnego, w którym zrównoważone, uważne działania są kwestią kluczową dla obywateli, przedsiębiorców i sektora publicznego. Dodatkowo rząd będzie promował duńską świadomość środowiskową, czystość i rozwiązania związane z oszczędnością energii. Plan ten zazębia się z ogólnym planem promocji Danii i poniższe inicjatywy muszą być postrzegane w kontekście wszystkich marketingowych działań rządu.

W celu promocji Danii jako miejsca zrównoważonego rozwoju zostaną podjęte następujące działania:


 • Promowanie duńskich narzędzi i kompetencji w dziennie społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • Przewodnictwo na międzynarodowym szczycie dotyczącym międzynarodowych standardów CSR (ISO 260000), zorganizowanym w 2010 r. w Kopenhadze.

 • Zorganizowanie międzynarodowej konferencji na temat odpowiedzialnych inwestycji w celu stworzenia podstaw do celniej skierowanych i bardziej użytecznych badań.Obecne działania rządu w tym zakresie:

 • Utworzenie duńskiego funduszu marketingowego (Marketing Denmark Fund), w ramach którego finansowane są różnego typu wydarzenia, konferencje, kampanie których celem jest budowanie świadomości na temat Danii. W ramach funduszu mogą być również finansowane projekty zakładające promocję społecznej odpowiedzialności duńskich przedsiębiorstw – w Danii oraz na świecie.

 • Wspieranie prac nad inicjatywą Global Compact, wytycznymi OECD, standardem ISO 26 000, standardem ILO, wytycznymi UE i Global Reporting Initiative (GRI).

 • Nawiązanie współpracy z Bankiem Światowym w zakresie implementacji do jego projektów na całym świecie dobrych praktyk duńskiego projektu „Ludzie i Zyski” (People & Profit).

Kluczowe wytyczne w zakresie społecznej odpowiedzialności rekomendowane przez duński rząd

Wszystkie działania duńskiego rządu powinny bazować na międzynarodowych normach i standardach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Najważniejszymi wytycznymi, zgodnie z rekomendacją władz krajowych, są: • Wytyczne dla społecznej odpowiedzialności ONZ Global Compact

 • Wytyczne dla inwestorów w zakresie społecznej odpowiedzialności – ONZ PRI

 • Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw transnarodowych

 • Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme Financial Initiative - UNEP)

 • Zasady równikowe (The Equator Principle)

 • Wytyczne Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (Global Reporting Initiative - GRI)

 • Transparency International – Business Principle for Countering Bribery (BPCB)

 • Carbon Disclosure Project (CDP)

 • Program „Troska o klimat” - UN Caring for Climate

 • Wytyczne w zakresie odpowiedzialnego zarządzania edukacją (Principles for Responsible Management Education)

 • Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Poniżej zaprezentowano charakterystyki programów rekomendowanych przez duński rząd:

Inicjatywa Global Compact22

Inicjatywa Global Compact została stworzona przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana i ogłoszona w 1999 roku na Światowym Szczycie Ekonomicznym w Davos, zaś oficjalnie podpisanej przez blisko 50 korporacji międzynarodowych w lipcu 2000 roku. Jest to swoisty sojusz przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz ONZ na rzecz lepszego kształtowania procesu globalizacji pod kątem społecznym i ekologicznym. Inicjatywa opiera się na dziesięciu fundamentalnych regułach z zakresu praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego, a jej celem jest skłonienie reprezentantów świata biznesu na całym świecie, aby poparli, przyjęli, i stosowali te zasady we wszystkich sferach swojej działalności.

Funkcjonowanie Inicjatywy opiera się na Biurze wykonawczym GC oraz sześciu agendach ONZ: „Międzynarodowej Organizacji Pracy, Biurze Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, Programie Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska, Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i Organizacji Rozwoju Przemysłu ONZ oraz Biurze ONZ ds. Kontroli Narkotyków i Zapobieganiu Przestępczości.

„Global Compact nakłania firmy do poparcia, przyjęcia i stosowania, we wszystkich sferach działalności, dziesięciu fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Przestrzeganie tych reguł prowadzi do dokonania wielu pozytywnych zmian w sferze działalności operacyjnej firm. Zasady te wynikają z następujących przyjętych fundamentalnych dokumentów”:  • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;

  • Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy o Fundamentalnych Zasadach i Prawach w Pracy (The International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work);

  • Deklaracji z Rio o Środowisku Naturalnym i Rozwoju - Agenda 21 (The Rio Declaration on Environment and Development);

  • Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (United Nations Convention against Corruption)”.

Zasady Global Compact brzmią następująco23:

Prawa Człowieka

Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.

Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Standardy pracy

Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.

Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.

Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.

Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Środowisko naturalne

Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.

Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Przeciwdziałanie korupcji

Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu”

Przystąpienie do Global Compact nie jest skomplikowane, wystarczy, iż firma prześle na adres Sekretarza Generalnego ONZ list, wyrażający poparcie dla programu oraz zobowiązanie do podjęcia następujących działań takich jak złożenie oświadczenia, o poparciu dla programu i jego dziesięciu zasad, oraz publiczne ogłoszenie o przystąpieniu do Global Compact. Wymogiem jest również dostarczanie raz do roku raportu ilustrującego, postęp w zakresie wdrażania zasad Global Compact.

Od marca 2011, rozpoczęto klasyfikację firm członkowskich zgodnie z poziomem wdrażania CSR. Na podstawie stopnia wdrażania zasad GC oraz raportowania (CoP) następuje przypisanie do poziomu. Funkcjonują dwa poziomy: „Aktywni” i „Zaawansowani” oraz grupa firm przyporządkowana do platformy „Uczący się”.

W Danii do inicjatywy Global Compact należy 256 organizacji. Dla porównania w Wielkiej Brytanii 248, a w Polsce 67 podmiotów24.Zasady odpowiedzialnego inwestowania25 (Guide to responsible investment – PRI)

Zasady odpowiedzialnego inwestowania (ang. Guide to responsible investment – PRI) zostały utworzone przez sieć międzynarodowych inwestorów, którzy współpracują ze sobą w celu propagowania i stosowania w praktyce sześciu wytycznych odpowiedzialnego inwestowania. Wytyczne te odzwierciedlają pogląd, że problemy środowiskowe, społeczne i kwestie ładu korporacyjnego (ESG) mogą mieć wpływ na wydajność portfeli inwestycyjnych i dlatego muszą być traktowane z należytą uwagą przez inwestorów. Stosowanie się do zasad jest w pełni dobrowolne. Inicjatywą zarządza Sekretariat PRI, który wspiera inwestorów poprzez wymianę najlepszych praktyk oraz aranżowanie możliwości współpracy. Inicjatywa, zapoczątkowana przez Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, jest finansowana z rocznych opłat abonamentowych przez wszystkich sygnatariuszy.Zasady odpowiedzialnego inwestowania
Włączenie standardów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) w procesy dokonywania analiz i podejmowania decyzji.
Możliwe działania:

Uwzględnienie zagadnień ESG w polityce inwestycyjnej;

Wsparcie rozwoju narzędzi, pomiarów i analiz związanych z ESG;

Ocena możliwości implementacji przez kierownictwo ds. wewnętrznych i zewnętrznych inwestycji standardów ESG;

Skierowanie prośby do dostawców usług inwestycyjnych (takich jak analitycy finansowi, konsultanci, brokerzy, firmy badawcze lub zajmujące się wyceną) o integrację czynników ESG przy sporządzaniu badań i analiz; 

Zachęcenie naukowców do prowadzenia badań w tym zakresie;

Wspieranie szkoleń ESG dla profesjonalistów ds. inwestycji.
Będziemy aktywnymi właścicielami i zastosujemy standardy ESG w naszej polityce i działaniach.
Możliwe działania:

Rozwój i ogłoszenie aktywnej polityki w dziedzinie własności zgodnej z Wytycznymi;

Przestrzeganie prawa do głosowania lub monitorowanie zgodności z polityką głosowania (w przypadku zlecenia firmie zewnętrznej);

Poszerzanie możliwości zaangażowania (w sposób bezpośredni lub przez firmę zewnętrzną);

Uczestnictwo w rozwoju polityki, przepisów oraz standardów (takich jak promocja i ochrona praw udziałowców);

Ogłoszenie rezolucji udziałowców zgodnej z długoterminowymi uzgodnieniami ESG;

Angażowanie firm w standardy ESG;

Uczestnictwo we wspólnych inicjatywach dotyczących zaangażowania;

Skierowanie prośby do kierownictwa ds. inwestycji, o przygotowywanie raportów na temat zaangażowania w standardy ESG. 1. Należyte ogłoszenie standardów ESG przez firmy, w których inwestujemy.

Możliwe działania: • Skierowanie prośby o standardowy raport dotyczący ESG (z wykorzystaniem takich narzędzi jak Global Reporting Initiative);

 • Skierowanie prośby o zintegrowanie standardów ESG z rocznymi sprawozdaniami finansowymi;

 • Skierowanie prośby o informacje dotyczące zgodności ze stosownymi normami, standardami, procedurami postępowania lub międzynarodowymi inicjatywami (takimi jak UN Globar Compact);

 • Wspieranie inicjatyw udziałowców i uchwał promujących rozpowszechnianie standardów ESG.
 1. Promocja akceptacji i wprowadzania zasad w branży inwestycyjnej.

Możliwe działania:

 • Umieszczenie wymagań związanych z zasadami w prośbach o propozycje (RFP);

 • Odpowiednie dostosowanie zleceń, monitorowanie procedur, wskaźników wydajności i struktury motywacji (na przykład zapewnienie, że proces zarządzania inwestycjami odzwierciedla długoterminową perspektywę);

 • Komunikowanie wymagań ESG dostawcom usług inwestycyjnych;

 • Ponowna analiza stosunków z dostawcami usług, którzy nie spełniają wymagań ESG;

 • Wspieranie rozwoju narzędzi do porównywania integracji ESG;

 • Wspieranie odpowiednich przepisów oraz rozwoju polityki umożliwiającej wprowadzenie Zasad.
 1. Wspólna praca nad zwiększeniem skuteczności we wprowadzaniu zasad.

Możliwe działania:

 • Wsparcie/ uczestnictwo w sieciach i platformach informacyjnych, aby wspólnie dzielić się narzędziami, zasobami i korzystać z raportów inwestorów jako źródła wiedzy;

 • Wspólne analizowanie odpowiednich zagadnień;

 • Rozwój lub wsparcie inicjatyw dotyczących współpracy.
 1. Każdorazowe informowanie o naszych działaniach i postępach we wprowadzaniu zasad.

Możliwe działania: • Informowanie, w jaki sposób standardy ESG są zintegrowane z działaniami inwestycyjnymi;

 • Informowanie o aktywnych działaniach właścicieli (głosowanie, zaangażowanie i/lub polityka dialogu);

 • Informowanie o wymaganiach względem dostawców usług;

 • Informowanie beneficjentów o standardach i zasadach ESG;

 • Składanie raportów  o postępach i/lub osiągnięciach dotyczących zasad z wykorzystaniem zasady „Comply or Explain', czyli przestrzegaj albo wyjaśnij dlaczego nie przestrzegasz wytycznych (zasada, zgodnie z którą sygnatariusze inicjatywy muszą sporządzać raporty);

 • Określenie oddziaływania zasad i ich skuteczności;

 • Wykorzystanie raportów do zwiększania świadomości szerszej grupy udziałowców.

W Danii do inicjatywy PRI należy 30 podmiotów (3 dodatkowe instytucje pełnią funkcję partnera obsługującego inicjatywę). Dla porównania w Wielkiej Brytanii 112 (oraz 27 partnerów). W Polsce nie ma organizacji stosujących zasady odpowiedzialnego inwestowania, jest natomiast partner, którego rolą ma być obsługa inicjatywy – Investin.


Pobieranie 203.21 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna