Wizyty studyjnej w wielkiej brytanii


Zasady odpowiedzialnego inwestowania4 (Guide to responsible investment – PRI)Pobieranie 193.69 Kb.
Strona2/4
Data28.04.2016
Rozmiar193.69 Kb.
1   2   3   4

Zasady odpowiedzialnego inwestowania4 (Guide to responsible investment – PRI)

Zasady odpowiedzialnego inwestowania (ang. Guide to responsible investment – PRI) zostały utworzone przez sieć międzynarodowych inwestorów, którzy współpracują ze sobą w celu propagowania i stosowania w praktyce sześciu wytycznych odpowiedzialnego inwestowania. Wytyczne te odzwierciedlają pogląd, że problemy środowiskowe, społeczne i kwestie ładu korporacyjnego (ESG) mogą mieć wpływ na wydajność portfeli inwestycyjnych i dlatego muszą być traktowane z należytą uwagą przez inwestorów. Stosowanie się do zasad jest w pełni dobrowolne. Inicjatywą zarządza Sekretariat PRI, który wspiera inwestorów poprzez wymianę najlepszych praktyk oraz aranżowanie możliwości współpracy. Inicjatywa, zapoczątkowana przez Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, jest finansowana z rocznych opłat abonamentowych przez wszystkich sygnatariuszy.Zasady odpowiedzialnego inwestowania
Włączenie standardów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) w procesy dokonywania analiz i podejmowania decyzji.
Możliwe działania:

Uwzględnienie zagadnień ESG w polityce inwestycyjnej;

Wsparcie rozwoju narzędzi, pomiarów i analiz związanych z ESG;

Ocena możliwości implementacji przez kierownictwo ds. wewnętrznych i zewnętrznych inwestycji standardów ESG;

Skierowanie prośby do dostawców usług inwestycyjnych (takich jak analitycy finansowi, konsultanci, brokerzy, firmy badawcze lub zajmujące się wyceną) o integrację czynników ESG przy sporządzaniu badań i analiz; 

Zachęcenie naukowców do prowadzenia badań w tym zakresie;

Wspieranie szkoleń ESG dla profesjonalistów ds. inwestycji.
Będziemy aktywnymi właścicielami i zastosujemy standardy ESG w naszej polityce i działaniach.
Możliwe działania:

Rozwój i ogłoszenie aktywnej polityki w dziedzinie własności zgodnej z Wytycznymi;

Przestrzeganie prawa do głosowania lub monitorowanie zgodności z polityką głosowania (w przypadku zlecenia firmie zewnętrznej);

Poszerzanie możliwości zaangażowania (w sposób bezpośredni lub przez firmę zewnętrzną);

Uczestnictwo w rozwoju polityki, przepisów oraz standardów (takich jak promocja i ochrona praw udziałowców);

Ogłoszenie rezolucji udziałowców zgodnej z długoterminowymi uzgodnieniami ESG;

Angażowanie firm w standardy ESG;

Uczestnictwo we wspólnych inicjatywach dotyczących zaangażowania;

Skierowanie prośby do kierownictwa ds. inwestycji, o przygotowywanie raportów na temat zaangażowania w standardy ESG. 1. Należyte ogłoszenie standardów ESG przez firmy, w których inwestujemy.

Możliwe działania: • Skierowanie prośby o standardowy raport dotyczący ESG (z wykorzystaniem takich narzędzi jak Global Reporting Initiative);

 • Skierowanie prośby o zintegrowanie standardów ESG z rocznymi sprawozdaniami finansowymi;

 • Skierowanie prośby o informacje dotyczące zgodności ze stosownymi normami, standardami, procedurami postępowania lub międzynarodowymi inicjatywami (takimi jak UN Globar Compact);

 • Wspieranie inicjatyw udziałowców i uchwał promujących rozpowszechnianie standardów ESG.
 1. Promocja akceptacji i wprowadzania zasad w branży inwestycyjnej.

Możliwe działania:

 • Umieszczenie wymagań związanych z zasadami w prośbach o propozycje (RFP);

 • Odpowiednie dostosowanie zleceń, monitorowanie procedur, wskaźników wydajności i struktury motywacji (na przykład zapewnienie, że proces zarządzania inwestycjami odzwierciedla długoterminową perspektywę);

 • Komunikowanie wymagań ESG dostawcom usług inwestycyjnych;

 • Ponowna analiza stosunków z dostawcami usług, którzy nie spełniają wymagań ESG;

 • Wspieranie rozwoju narzędzi do porównywania integracji ESG;

 • Wspieranie odpowiednich przepisów oraz rozwoju polityki umożliwiającej wprowadzenie Zasad.
 1. Wspólna praca nad zwiększeniem skuteczności we wprowadzaniu zasad.

Możliwe działania:

 • Wsparcie/ uczestnictwo w sieciach i platformach informacyjnych, aby wspólnie dzielić się narzędziami, zasobami i korzystać z raportów inwestorów jako źródła wiedzy;

 • Wspólne analizowanie odpowiednich zagadnień;

 • Rozwój lub wsparcie inicjatyw dotyczących współpracy.
 1. Każdorazowe informowanie o naszych działaniach i postępach we wprowadzaniu zasad.

Możliwe działania: • Informowanie, w jaki sposób standardy ESG są zintegrowane z działaniami inwestycyjnymi;

 • Informowanie o aktywnych działaniach właścicieli (głosowanie, zaangażowanie i/lub polityka dialogu);

 • Informowanie o wymaganiach względem dostawców usług;

 • Informowanie beneficjentów o standardach i zasadach ESG;

 • Składanie raportów  o postępach i/lub osiągnięciach dotyczących zasad z wykorzystaniem zasady „Comply or Explain', czyli przestrzegaj albo wyjaśnij dlaczego nie przestrzegasz wytycznych (zasada, zgodnie z którą sygnatariusze inicjatywy muszą sporządzać raporty);

 • Określenie oddziaływania zasad i ich skuteczności;

 • Wykorzystanie raportów do zwiększania świadomości szerszej grupy udziałowców.

W Danii do inicjatywy PRI należy 30 podmiotów (3 dodatkowe instytucje pełnią funkcję partnera obsługującego inicjatywę). Dla porównania w Wielkiej Brytanii 112 (oraz 27 partnerów). W Polsce nie ma organizacji stosujących zasady odpowiedzialnego inwestowania, jest natomiast partner, którego rolą ma być obsługa inicjatywy – Investin.

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych5

Wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych stanowią zbiór zaleceń odnoszących się do odpowiedzialnego prowadzenia działalności, które poszczególne rządy adresują do przedsiębiorstw transnarodowych, prowadzących działalność na terenie bądź z terenów państw stosujących Wytyczne. Wyrażają one wartości wspólne dla rządów krajów pochodzenia większości zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz większości przedsiębiorstw wielonarodowych i jednocześnie mają zastosowanie do działań prowadzonych na całym świecie. Wytyczne nie są prawnie obowiązującym dokumentem, nie stanowią konkurencji, nie są ważniejsze ani nie zastępują obowiązujących w danym kraju praw. Prezentują jedynie standardy postępowania, stanowiące uzupełnienie względem obowiązującego prawa, co oznacza, iż nie tworzą sprzecznych wymogów. Jak czytamy w dokumencie:

„Wytyczne mają na celu zapewnienie zgodności działań przedsiębiorstw z założeniami polityki rządu, wzmocnienie podstaw wzajemnego zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami a społecznościami, wśród których prowadzą swoją działalność, pomoc w poprawie klimatu dla inwestycji zagranicznych oraz zwiększenie wkładu przedsiębiorstw wielonarodowych w trwały, zrównoważony rozwój.”

Adresowane są do przedsiębiorstw, jednak to władze krajowe poprzez sieci Krajowych Punktów Kontaktowych odpowiadają za ich promocję oraz pomoc we wdrażaniu. Wytyczne zawierają procedury dotyczące ich wprowadzania, realizacji oraz kontroli.Treść Wytycznych

I. Koncepcje i zasady - Wytyczne są zaleceniami rządów państw dla przedsiębiorstw wielonarodowych, zawierają zasady i normy dobrych praktyk spójnych z prawodawstwem danego kraju.

II. Zasady ogólne - Przedsiębiorstwa powinny przede wszystkim stosować się do przepisów prawa obowiązujących na terenie państwa, w którym prowadzą swą działalność, a także międzynarodowych konwencji w zakresie praw człowieka. Wytyczne zachęcają do przyczyniania się do wszechstronnego rozwoju gospodarczego, społecznego i ekologicznego, współpracy z lokalnymi firmami, korzystania z lokalnych zasobów pracy, tworzenia miejsc pracy, budowy potencjału ludzkiego, nawiązywania pozytywnych relacji z otoczeniem.

III. Jawność informacji - Przedsiębiorstwa powinny ujawniać dane o swej działalności poczynając od informacji podstawowych poprzez informacje odnośnie prowadzonej działalności, struktury organizacyjnej, sytuacji finansowej, wyników działania, aż po kwestie polityk w odniesieniu do ochrony środowiska, kwestii społecznych, kodeksy postępowania i etyczne.

IV. Zatrudnienie i stosunki pracy – mówi się tutaj głównie o wolności stowarzyszania się i prawa do negocjowania układów zbiorowych, skutecznego zniesienia pracy dzieci, wyeliminowania wszelkich form pracy wymuszonej lub przymusowej oraz zniesienia praktyk dyskryminacyjnych w sferze zatrudniania i działalności zawodowej.

V. Ochrona środowiska - Uwzględniono tutaj standardy zawarte w takich instrumentach, jak norma ISO z zakresu systemów zarządzania ochroną środowiska. Wytyczne podkreślają potrzebę ochrony środowiska i dbałości o rozwój zrównoważony w oparciu o krajowe i ponadnarodowe normy, cele i zasady.

VI. Zwalczanie korupcji - Przedsiębiorstwa nie powinny proponować, wręczać ani domagać się łapówek lub innych nieuzasadnionych korzyści, pośrednio bądź bezpośrednio; nie powinny nawet stwarzać postaw do przypuszczeń, iż byłyby do tego skłonne lub tego oczekują od drugiej strony.

VII. Ochrona interesów konsumenta - Punkt ten dotyka z jednej strony kwestii marketingu i rzetelnej promocji produktów, informowania o nich, z drugiej strony natomiast dotyczy samych produktów – jakości ich wykonania, zgodności z wszelkimi wymaganiami i normami.

VIII. Nauka i technologia - Przedsiębiorstwa powinny wspierać rozwój nauki i technologii na terenie swojej działalności poprzez stosowanie takich technologii, które są zgodne z planami rozwojowymi danego państwa w tym zakresie. Dodatkowo, powinny one umożliwiać transfer i upowszechnianie know-how, oczywiście przy zachowaniu wymogu ochrony praw własności intelektualnej.

IX. Ochrona konkurencji - Przedsiębiorstwa powinny działać w zgodzie z zasadami ochrony konkurencji, co w szczególności oznacza powstrzymanie się od zawierania i realizacji porozumień pomiędzy konkurującymi firmami łamiących te zasady.

X. Opodatkowanie -„Ważne jest, aby przedsiębiorstwa wnosiły swój wkład w budowanie finansów publicznych państw goszczących poprzez terminowe płacenie swoich należności podatkowych. Przedsiębiorstwa winny w szczególności stosować się do przepisów prawa podatkowego i regulacji obowiązujących we wszystkich państwach, w których działają.

Państwa, sygnatariusze „Deklaracji OECD w sprawie inwestycji międzynarodowych i przedsiębiorstw wielonarodowych”, czego Wytyczne są częścią, powołały tzw. Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK), których zadaniem jest prowadzenie działalności promocyjnej, odpowiadanie na pytania oraz prowadzenie dialogu ze stronami zainteresowanymi we wszystkich kwestiach odnoszących się do Wytycznych.Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP)6

Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) został powołany przez Zgromadzenie Generalne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) po konferencji Środowisko i Rozwój, która odbyła się w Sztokholmie w 1972 roku.


Celem UNEP jest koordynacja działalności wyspecjalizowanych agend ONZ oraz spełnianie roli stymulującej w stosunku do innych organizacji i rządów w zakresie problemów środowiskowych. Dążąc do zinstytucjonalizowania wielu wątków współpracy międzynarodowej, UNEP realizuje swoje projekty poprzez sieć współpracujących z nim placówek, które wspomaga szeroką działalnością wydawniczą i popularyzatorską. Rozbudowany przez UNEP system prawa międzynarodowego w sferze ochrony środowiska, w postaci międzynarodowych konwencji i protokołów, ma również istotny wpływ na kształtowanie prawodawstwa wewnętrznego poszczególnych państw w zakresie ochrony środowiska.

The Equator Principles (Zasady równikowe - EPS)7

The Equator Principles to inicjatywa sektora finansowego dotyczącą społecznie odpowiedzialnych inwestycji, powołana do życia w Waszyngtonie w dniu 4 czerwca 2003 r. i przyjęta przez dziesięć globalnych instytucji finansowych: ABN AMRO Bank NV, Barclays plc, Citi, Credit Lyonnais, Credit Suisse First Boston, HVB Group, Rabobank Group, Royal Bank of Scotland, WestLB AG oraz Westpac Banking Corporation. W okresie następnych trzech lat, do inicjatywy przystąpiło kolejne 40 instytucji.

Celem EPS jest zapewnienie standardu minimum w procesie podejmowania ryzykownych decyzji. Instytucje finansowe działające zgodnie z EPS zobowiązują się do nie udzielania pożyczek dla projektów, w których kredytobiorca nie będzie lub nie jest w stanie spełnić polityk społecznych, środowiskowych i procedur EPS. Ponadto, zobowiązują się stosować wytyczne we wszystkich transakcjach finansowych obejmujących rozbudowę lub aktualizację istniejącego obiektu, gdzie zmiany mogą mieć znaczący wpływ na zagadnienia społeczne i środowiskowe. EPS są przyjmowane przez instytucje finansowe i stosowane w przypadku gdy całkowite koszty inwestycyjne projektu przekraczają 10 mln USD.

EPS stały się standardem dla wielu instytucji działających w zakresie finansów, zarządzania społecznego, środowiskowego. Obecnie 77 instytucji finansowych w 32 krajach oficjalnie przyjęło EPS (w Danii 1 instytucja, w Wielkiej Brytanii 4, w Polsce – brak).

Standardy EPS przyczyniły się do wzrostu świadomości w zakresie norm socjalnych i odpowiedzialności społecznej.

Global Reporting Initiative (GRI)8

Global Reporting Initiative (GRI) tworzy ramy dla raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju i zachęca do tego wszystkie organizacje. Ramy oraz Wytyczne wyznaczają zasady i wskaźniki, które organizacje mogą wykorzystać do mierzenia i raportowania na temat swoich ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych wyników. GRI stara się, by wciąż udoskonalać, a także zwiększać grono użytkowników Wytycznych, które są powszechnie dostępne.

GRI to organizacja non-profit oparta na współpracy grupy interesariuszy, która została założona w 1997 r. w Stanach Zjednoczonych przez organizację CERES oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). W 2002 r. GRI przeniosło swoją główną siedzibę do Amsterdamu, gdzie obecnie mieści się Sekretariat. GRI ma swoje lokalne przedstawicielstwa (Focal Points) w Australii, Brazylii, Chinach, Indiach, Stanach Zjednoczonych, a także ponad 30 tysięcy zaangażowanych współpracowników na całym świecie.

Ramowe Zasady Raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju składają się z Wytycznych Raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, Suplementów Sektorowych, Protokołów do określania Zasięgu raportu oraz kwestii technicznych. Ramowe Zasady mogą być wykorzystywane przez organizacje niezależnie od ich wielkości, typu, sektora działalności oraz lokalizacji.

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju: Poziomy Aplikacji GRI

Zestaw wskaźników: Ekonomia (EC)

Zestaw wskaźników: Środowisko (EN)

Zestaw wskaźników: Respektowanie praw człowieka (HR)

Zestaw wskaźników: Praktyki dotyczące zatrudnienia i godnej pracy (LA)

Zestaw Wskaźników: Odpowiedzialność za produkt (PR)

Zestaw wskaźników: Społeczeństwo (SO)

GRI zawarło globalne, strategiczne sojusze z OECD (Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), UNEP-em (Programem Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych) i UNGC (Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych). GRI i ich wytyczne mają związki z Kartą Ziemi, Międzynarodową Korporacją Finansową (IFC), Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) oraz z Konferencją Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju.

W Danii zgodnie z wytycznymi GRI raportuje 19 organizacji, dla porównania w Wielkiej Brytanii 158, a w Polsce 20.

Transparency International9

Transparency International – międzynarodowa, niezależna i pozarządowa organizacja badająca, ujawniająca i zwalczająca praktyki korupcyjne, przede wszystkim w życiu publicznym. Została założona w 1993 r. i obecnie posiada ponad 100 oddziałów na całym świecie. Międzynarodowy Sekretariat TI ma siedzibę w Berlinie. TI co roku publikuje Indeks Percepcji Korupcji (Corruption Perceptions Index). CPI ukazuje percepcję korupcji w danym kraju przez ludzi biznesu i analityków z całego świata, w tym ekspertów zamieszkałych w ocenianym kraju. Każdy kraj oceniany jest w skali od 10 (największa przejrzystość) do 0 (największa korupcja). Ranking układany jest według liczby uzyskanych punktów, od największej do najmniejszej. Najwyższa lokata w rankingu oznacza najmniejszą korupcję10.

Jest to organ pozarządowy, który nie ściga przestępców korupcyjnych a jedynie pomaga władzom i służbom różnych krajów w częstszym wykrywaniu i likwidowaniu nielegalnych procederów. Transparency International dąży do tego aby życie publiczne, biznes i polityka nie były siedliskiem działań korupcyjnych, lecz by opierały się na solidnych podstawach prawa.

CPI 2012 objął 183 państwa, wśród nich Dania zajęła 2 miejsce w rankingu osiągając 9.4 punkty na skali przejrzystości (Polska zajęła 41 miejsce z 5,5 punktami, Wielka Brytania 16 miejsce z 7,8 punktami).Carbon Disclosure Project11

Carbon Disclosure Project (CDP) działa na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście zapobieżenia niebezpiecznym zmianom klimatu i ochrony zasobów naturalnych. CDP stara się zachęcać tysiące organizacji na świecie do pomiaru i ujawniania danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych, ryzyka zmian klimatycznych i strategii wodnych. CDP gromadzi dane i publikuje różnego rodzaju raporty, których celem ma być umożliwienie organizacjom na całym świcie skutecznego zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne i prowadzenia bardziej zrównoważonego rozwoju. CDP ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii.

CDP pomaga 3,000 największych korporacji na świecie integrować cele związane z redukcją emisji dwutlenku węgla z ich działalnością biznesową.

CDP działa z Berlina, Nowego Jorku i Londynu oraz ma partnerów w 18 głównych światowych gospodarkach, które pomagają propagować założenia programu.Caring for Climate12

Caring for Climate (Troska o klimat) – to inicjatywa powołana przez Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona w 2007 r., w ramach UN Global Compact i Programu Środowiskowego ONZ, której celem jest zwiększenie roli biznesu w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Jej celem jest stworzenie wytycznych i ram działalności środowiskowych nie tylko dla prywatnego biznesu ale również wsparcie rządów poszczególnych krajów w budowaniu odpowiednich polityk ukierunkowanych na zagadnienia inicjatywy.Principles for Responsible Management Education (PRME)13

Inicjatywa Principles for Responsible Management Education (Wytyczne dla zrównoważonego zarządzania edukacją) została powołana w 2007 r. na szczycie Global Compact w Genewie w celu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez włączenie uniwersalnych wartości do programów nauczania i badań naukowych. PRME zostały opracowane przez międzynarodową grupę sześćdziesięciu dziekanów uniwersyteckich oraz przedstawicieli wiodących szkół biznesowych i wynikają z zalecenia wszystkich akademickich interesariuszy Global Compact. Inicjatywą PRME zarządza biuro Global Compact oraz przedstawiciele komitetu sterującego: • Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International);

 • European Foundation for Management Development (EFMD);

 • Association of MBAs;

 • Aspen Institute’s Business and Society Program;

 • Central and East European Management Development Association (CEEMAN);

 • European Academy for Business in Society (EABIS);

 • Globally Responsible Leadership Initiative (GRLI);

 • Latin American Council of Management Schools (CLADEA);

 • Net Impact.

Sześć wytycznych PRME14:

Zasada 1 | Cel: Będziemy kształcić uczniów w sposób umożliwiających im wypełnienie roli przyszłych liderów w zakresie kształtowania zasad zrównoważonego biznesu i społeczeństwa oraz pracy na rzecz zrównoważonej gospodarki światowej.

Zasada 2 | Wartości: Wprowadzimy do naszej działalności akademickiej i programów nauczania wartości globalnej odpowiedzialności społecznej, zgodnie z wytycznymi międzynarodowych inicjatyw takich jak UN Global Compact.

Zasada 3 | Metoda: Będziemy tworzyć edukacyjne ramy, materiały, procesy i środowisko, umożliwiające skuteczne doświadczenia edukacyjne odpowiedzialnego przywództwa.

Zasada 4 | Badania: Będziemy angażować się w badania, które umożliwią nam rozwój wiedzy w zakresie roli, dynamiki, wpływu korporacji na proces kształtowania zrównoważonej wartości socjalnej, ekonomicznej i środowiskowej.

Zasada 5 | Współpraca: Będziemy współpracować z menedżerami korporacji mając na celu zwiększenie naszej wiedzy w zakresie trudności z jakimi musza się zmierzyć w procesie wypełniania zobowiązań społecznych i środowiskowych. Wspólnie postaramy się znaleźć sposoby sprostania tym zobowiązaniom.

Zasada 6 | Dialog: Będziemy ułatwiać i wspierać dialog oraz debatę pomiędzy pedagogami, studentami, przedsiębiorcami, samorządami, konsumentami, przedstawicielami mediów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innymi zainteresowanymi grupami i interesariuszami na temat najważniejszych zagadnień związanych z globalnym rozwojem odpowiedzialności społecznej i zrównoważonym rozwojem.

W Danii do PRME należą 2 instytucje: Aarhus University, Business and Social Sciences oraz Copenhagen Business School. W Polsce są to również 2 uczelnie wyższe: Akademia Leona Koźmińskiego i Szkoła Główna Handlowa. W Wielkiej Brytanii do programu przystąpiły 24 organizacje.Business Social Compliance Initiative (BSCI)15

Business Social Compliance Initiative (BSCI) to organizacja typu non-profit powołana do życia w 2003 r. przez Stowarzyszenie Handlu Zagranicznego (FTA). BSCI opiera się na wspólnej platformie postępowania i systemach monitoringu w zakresie społecznych aspektów łańcucha dostaw.

Ostatecznym celem BSCI jest poprawa warunków pracy w globalnym łańcuchu dostaw na całym świecie. Cel ten można osiągnąć jedynie poprzez całkowite zaangażowanie sygnatariuszy BSCI. BSCI opiera się na następujących zasadach:

Zaangażowanie: Nasi uczestnicy zobowiązują się do wdrożenia Kodeksu postępowania BSCI w ramach swoich stosunków handlowych z dostawcami, wykazując gotowość do poprawy warunków pracy w ich łańcuchu dostaw.

Konsekwencja: Oferujemy unikalny i jednolity system dla dostawców na całym świecie składający się z jednego kodeksu postępowania i jednego procesu jego realizacji, co zapewnia spójność i porównywalność audytów.

Wszechstronność: BSCI System BSCI znajduje zastosowanie w firmach każdej wielkości i może objąć wszystkie produkty pochodzące z dowolnego kraju.

Rozwój ukierunkowany: BSCI nie jest systemem certyfikacji. Jest to system, który krok po kroku pomaga dostawcom wdrożyć kodeks postępowania. Dostawcy, którzy spełniają wszystkie wymagania BSCI zachęca się do pójścia dalej i wypełnienia norm SA 8000 oraz certyfikowania się tym systemie.

Wiarygodność: W zakresie przeprowadzanych audytów współpracujemy wyłącznie z zewnętrznymi, doświadczonymi i niezależnymi firmami audytorskimi.

Koncentruje się na krajach ryzyka: Skupiamy się na krajach ryzyka, gdzie łamanie praw pracowniczych występują często. Do krajów tych zalicza się m.in.: chiny, Bangladesz, Indie, Turcja i Wietnam.

Wydajność: Nasza wspólna baza danych dostawców pozwala na pełną efektywność przeprowadzanych audytów i nie dopuszcza do powielania działań w tym samych miejscach.

Wiedza: Nasz system edukacyjny umożliwia dostawcom rozwój wiedzy i umiejętności na temat poprawy warunków pracy w miejscu zatrudnienia.Pobieranie 193.69 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna