Wizyty studyjnej w wielkiej brytanii


Norma ISO 26000 (Guidance on social responsibility)16Pobieranie 193.69 Kb.
Strona3/4
Data28.04.2016
Rozmiar193.69 Kb.
1   2   3   4

Norma ISO 26000 (Guidance on social responsibility)16

W 2010 roku, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna przedstawiła ostatecznie, po latach pracy, zbiór standardów, międzynarodową normę w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – Normę ISO 26000, której celem jest skłonienie biznesu (ale nie tylko) do dobrowolnego angażowania się w działania CSR oraz próba uporządkowania i uzgodnienia wspólnie z interesariuszami zasad, definicji oraz metod ewaluacji powiązanych z tą koncepcją.

Norma ISO 26000 jest przeznaczona dla ogółu organizacji, zarówno biznesowych, jak też dla organów administracji rządowej oraz instytucji trzeciego sektora, w krajach rozwiniętych i rozwijających się. W normie stosuje się pojęcie Social Responsibility pozbawione przedrostka Corporate w celu podkreślenia szerokiej bazy odbiorców instytucjonalnych, u których norma ta może znaleźć zastosowanie.

ISO 26000, w odróżnieniu od większości norm ISO, nie jest normą techniczną, lecz wytycznymi („Guidance on social responsibility”), jednocześnie co należy wyraźnie podkreślić - nie jest ona przeznaczona do certyfikacji.

Norma zawiera wytyczne dotyczące: • terminów i definicji związanych z odpowiedzialnością społeczną,

 • podstaw, trendów i charakterystyk odpowiedzialności społecznej,

 • zasad i praktyk odnoszących się do odpowiedzialności społecznej,

 • kluczowych obszarów odpowiedzialności społecznej,

 • wdrażania i promowania zachowania odpowiedzialnego społecznie w organizacji i w jej politykach i praktykach w obrębie jej sfery wpływu,

 • identyfikowania i angażowania interesariuszy,

 • komunikowania zobowiązań, osiągnięć i innych informacji związanych z odpowiedzialnością społeczną.

ISO 26000 definiuje społeczną odpowiedzialność jako "Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko", poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa

 • bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy

 • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania

 • jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej działaniach w obrębie jej strefy wpływu

Główną część standardu poświęcono siedmiu obszarom społecznej odpowiedzialności biznesu:Norma SA 800017

W styczniu 1998 ogłoszono jednolity standard SA 8000 (Social Accountability 8000), bazujący w swej konstrukcji na normach jakości ISO.

Standard SA 8000 jest normą przeznaczoną do stosowania w systemie niezależnej weryfikacji, określającą wymogi w zakresie społecznej odpowiedzialności, jakie dane przedsiębiorstwo powinno spełniać. Norma ta obejmuje tylko niektóre ze wskaźników CSR, głównie te z obszaru przestrzegania podstawowych praw człowieka, praw pracowniczych oraz systemu zarządzania kapitałem ludzkim.

Norma formułuje osiem szczegółowych warunków wstępnych, których spełnienie jest warunkiem sine qua non przystąpienia do punktu dziewiątego, określającego poszczególne elementy strategii odpowiedzialności społecznej względem wszystkich zainteresowanych stron.Warunki wstępne:

 1. nie zatrudnianie dzieci

 2. nie stosowanie pracy przymusowej

 3. spełnianie podstawowych zaleceń bezpieczeństwa środowiska pracy

 4. wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych

 5. nie stosowanie dyskryminacji

 6. nie stosowanie przymusu fizycznego lub psychicznego wobec pracowników

 7. przestrzeganie regulacji prawnych odnośnie dopuszczalnej ilości godzin pracy

 8. zapewnianie wynagrodzenia nie niższego niż wymagane przez prawo.

W ramach systemu zarządzania wymaga się natomiast od organizacji:

 • „Sformułowania polityki społecznej firmy (misja, realizowane cele, istniejące procedury)

 • Stworzenia procesu ciągłego doskonalenia

 • Nawiązanie i utrzymywanie relacji z głównymi interesariuszami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi

 • Stworzenie systemu komunikacji społecznej

 • Dokumentowania zasad, sposobów realizacji i wyników

 • Kontrolowania dostawców i partnerów w aspekcie polityki społecznej.

Standard SA 8000 nie definiuje szczegółowych „poziomów odpowiedzialności” do osiągnięcia przez przedsiębiorstwa. „Wyznacza on natomiast cechy systemów zarządzania zapewniające pożądany przebieg procesów czy działań istotnych z uwagi na cel zarządzania.

AA 1000 - AA1000 SES - Stakeholder Engagement Standard18

Należąca do grupy uznanych standardów CSR seria AA1000 została stworzona przez międzynarodowy think-tank AccountAbility w drodze dialogu z interesariuszami i we współpracy z ekspertami. Ideą leżącą u podłoża standardów było wsparcie organizacji w odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju, określenia swojej roli we współczesnym świecie i wkładu jaki może wnieść na poziomie ochrony środowiska, rozwoju społecznego i gospodarczego.

Standardy dotyczą interesariuszy i wspomagają organizację w procesach zarządzania nimi. Seria składa się z następujących standardów:

• AA1000 Zasady Odpowiedzialności (AccountAbility Principles Standard - AA1000APS)

• AA1000 Weryfikacja (AccountAbility Assurance Standard - AA1000AS)

• AA1000 Zaangażowanie Interesariuszy (AccountAbility Stakeholder Engagement Standard -AA1000SES)Norma ISO 900019

W roku 1986 ustanowiona została międzynarodowa norma ISO 8402: Terminologia jakości, a następnie, w marcu 1987 r. seria międzynarodowych norm ISO 9000-9004: Zarządzanie jakością, systemy zapewnienia jakości.

Norma ta została poprawiona w 1994 i udoskonalona w 2000 roku zapewniając międzynarodowy sukces systemu zarządzania jakością. Kolejne "odświeżenie" standardu miało miejsce w roku 2008 co zaowocowało normą ISO 9001:2008. Wydana 14 listopada 2008 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną norma, została wydana w języku polskim w lutym 2009 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny z oznaczeniem PN-EN ISO 9001:2009. Zastępuje ona normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 9001:2008 (wersja oryginalna została przyjęta z oznaczeniem PN-EN w 2008 roku) i jest to jedyna norma zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością, przeznaczona dla celów certyfikacji.

Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Standard ten zaleca objęcie procesów organizacji cyklem PDCA, znanym również jako Cykl Deminga:Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:

 • zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów);

 • przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju);

 • zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie);

 • podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów);

 • systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami);

 • ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów);

 • rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji);

 • wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).

Zasady Okrągłego Stołu z Caux (Caux Round Table Principles for Business)20

Okrągły Stół z Caux (The Caux Round Table - CRT) jest międzynarodową siecią kierujących się zasadami etycznymi przywódców biznesu działających na rzecz promowania moralnego kapitalizmu. The CRT zaleca zastosowanie Zasad Dla Biznesu (CRT Principles for Business), dzięki którym może kwitnąć kapitalizm oparty na normach moralnych, a trwały społecznie odpowiedzialny dobrobyt może stać się fundamentem uczciwej, wolnej, transparentnej społeczności międzynarodowej.

Na poziomie firmy CRT zaleca wprowadzenie Zasad Dla Biznesu jako kamienia węgielnego przywództwa opartego na zasadach moralnych. Zasady CRT wprowadzają w podejmowanie decyzji biznesowych fundamentalne normy etyczne. Firmy mają do dyspozycji Proces Samooceny i Samodoskonalenia, specjalnie stworzony w celu wprowadzania Zasad CRT do kultury organizacji. W trakcie tworzenia jest program treningu dla zarządów firm oraz nowy program etyki dla szkół biznesowych.

Powstanie CRT

Okrągły Stół z Caux (CRT – Caux Round Table) został założony w 1986 r. przez Fredericka Philipsa, byłego prezesa Philips Electronics, i Oliviera Giscarda d'Estaing, byłego wiceprzewodniczącego INSEAD, jako środek prowadzący do zmniejszenia rosnących napięć rynkowych

Dzięki zachętom Ryuzaburo Kaku, wtedy prezesa firmy Canon, CRT zaczął skupiać uwagę na znaczeniu globalnej odpowiedzialności biznesu przejawiającej się min. w redukowaniu społecznych i ekonomicznych zagrożeń dla światowego pokoju i stabilności.

Zasada 1. Odpowiedzialność biznesu: od odpowiedzialności wobec akcjonariuszy ku koncepcji odpowiedzialności wobec interesariuszy

O społecznej wartości biznesu decyduje poziom zamożności i zatrudnienia, jakie zapewnia, jak również produkty i usługi dostarczane na rynek za rozsądną cenę odpowiadającą ich jakości. Biznes powinien odgrywać rolę w poprawie warunków życia wszystkich klientów, pracowników oraz akcjonariuszy, poprzez dzielenie się z nimi dobrami przez siebie wytworzonymi. Dostawcy i konkurenci powinni oczekiwać, że biznes będzie honorował swoje zobowiązania w duchu uczciwości i rzetelności.Zasada 2. Ekonomiczne i społeczne oddziaływanie biznesu: ku innowacjom, sprawiedliwości i wspólnocie światowej

Firmy zakładane za granicą w celu podejmowania działalności produkcyjnej lub handlowej, również tam powinny - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększanie siły nabywczej obywateli - przyczyniać się do postępu społecznego. Biznes powinien także wspierać przestrzeganie praw człowieka, rozwój edukacji, wzrost zamożności i ożywienie gospodarcze krajów, w których działa. Biznes powinien przyczyniać się do ekonomicznego i społecznego rozwoju nie tylko w krajach, w których działa, ale również do rozwoju całej społeczności światowej.Zasada 3. Zachowanie biznesowe: wyjście poza literę prawa ku duchowi zaufania

Akceptując słuszność uregulowań prawnych dotyczących tajemnicy handlowej, biznes powinien uznać, że szczerość, otwartość, prawdomówność, dotrzymywanie obietnic i przejrzystość jego działań przyczyniają się nie tylko do zwiększenia jego wiarygodności i stabilności, lecz również do łagodzenia napięć między firmami i do usprawniania zawieranych przez nie transakcji, szczególnie na poziomie międzynarodowym.Zasada 4. Poszanowanie dla reguł prawnych

W celu uniknięcia napięć oraz by promować swobodę handlu, równe warunki konkurencji, a także uczciwe i bezstronne traktowanie wszystkich uczestników, biznes powinien respektować zarówno prawo międzynarodowe, jak i lokalne.Zasada 5. Wsparcie wielostronnej wymiany handlowej

Biznes powinien wspierać wielostronne układy handlowe zawarte przez GATT/Światową Organizację Handlu i podobne porozumienia międzynarodowe. Powinien również współuczestniczyć w promowaniu postępowej i rozsądnej liberalizacji handlu oraz, respektując cele polityki narodowej, zmniejszać wewnętrzne bariery, które przeszkadzają globalnemu handlowi.Zasada 6. Poszanowanie środowiska

Biznes powinien chronić, a gdzie jest to możliwe, przyczyniać się do poprawy stanu środowiska, promować zrównoważony rozwój i przeciwdziałać marnotrawieniu zasobów naturalnych.Zasada 7. Unikanie działań sprzecznych z prawem

Biznes nie powinien dopuszczać do łapówkarstwa, prania brudnych pieniędzy ani innych praktyk korupcyjnych. Powinien współpracując z innymi przyczyniać się do eliminowania takich praktyk. Nie powinien uczestniczyć w handlu bronią i innymi materiałami używanymi przez terrorystów, w handlu narkotykami i kontaktach ze zorganizowaną przestępczością.

(http://www.cauxroundtable.org)

ISO 1400121

ISO 14001 – jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu środowiskowym. Konkretnie jest to norma zarządzania środowiskowego.

British Standards Institution opublikowało w 1992 roku pierwszy światowy standard dotyczący systemu zarządzania środowiskiem BS 7750. W 1996 roku międzynarodowy następca BS 7750 został opublikowany jako ISO 14001 . Aktualna norma wydana została w 2004 r. Polska wersja, wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny, pochodzi z 2005 r. i ma oznaczenie PN-EN ISO 14001:2005. Norma pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe. Jednym z najważniejszych elementów, jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji. Doskonalenie to prowadzone jest w oparciu o założenia tzw. cyklu Deminga (PDCA). Zakłada ona cztery etapy działania: plan – planuj, do – wykonaj, check – sprawdź, act – działaj.

Podstawowym kryterium, na którym opiera się działania w zakresie SZŚ, jest identyfikacja aspektów środowiskowych. Tworzy się rejestr tych aspektów i wyszczególnia aspekty znaczące w działalności danej Organizacji. Następnie na ich podstawie buduje się cele, zadania i programy środowiskowe.

W turystyce zainteresowanie normą 14001 przejawiają przewoźnicy, obiekty hotelarskie i restauracje. W Polsce nie ma przedsiębiorstw turystycznych wyróżnionych certyfikatem ISO 14001.

Racibórz jako pierwsze miasto w Polsce i Europie otrzymało certyfikat ISO 14001.

Co obejmuje norma ISO 14001: wymagania ogólne; dyrektywy w zakresie ochrony środowiska naturalnego; informacje na temat planowania wdrażania i innych czynności; informacje dotyczące procedur kontroli i czynności naprawczych; przegląd technik zarządzania.

Kogo to dotyczy?

Norma ISO 14001 jest ważna dla wszelkich organizacji: od niewielkich firm prowadzących działalność w jednej lokalizacji po międzynarodowe korporacje; organizacji prowadzących działania o wysokim stopniu ryzyka po obarczone niskim ryzykiem przedsiębiorstwa usługowe; firm prowadzących działalność produkcyjną, przetwórczą i usługową, między innymi lokalnych władz; organizacji działających w sektorze publicznym i prywatnym; pierwotnych producentów sprzętu i ich dostawców.EMAS22

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, mającym na celu zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej koncentrującego się na: • identyfikowaniu obszarów, dla których należy opracować, poprawić i podnieść skuteczność systemu zarządzania środowiskowego,

 • systematycznym poszukiwaniu możliwości praktycznego ograniczenia oddziaływania na środowisko i przyjmowaniu nowych celów w zakresie ochrony środowiska,

 • systematycznym identyfikowaniu i eliminowaniu niezgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami,

 • systematycznym identyfikowaniu aspektów środowiskowych wymagających nadzoru lub poprawy,

 • szkoleniu personelu, w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań środowiskowych,

 • porównywaniu się z innymi firmami czy instytucjami działającymi w tej samej branży.

EMAS jest czymś w rodzaju posiadania znaku firmowego, określającego dążenie organizacji do doskonałości. Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest dostrzeżenie i wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów określonych przepisami prawa i w sposób stały dążą do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań prośrodowiskowych. Tak więc, przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do „elitarnego klubu” tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko.

Organizacja, która chce zarejestrować się w systemie EMAS musi wdrożyć system zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001, opublikować deklarację środowiskową zweryfikowaną przez niezależnego, akredytowanego weryfikatora środowiskowego, aktywnie włączyć pracowników w proces zarządzania środowiskowego oraz postępować zgodnie z prawem.
 1. Załącznik nr 2 - DZIAŁALNOŚĆ CITY OD LONDON CORPORATION


Na podstawie opracowania pt. “Corporate Community Involvement Guide”, City of London, 2012
City of London, znane także jako Square Mile (Mila kwadratowa) to jednostka administracyjna posiadająca prawa miejskie w granicach Londynu, jednak nie zalicza się do żadnej z 32 gmin. Jest to prawdopodobnie najlepiej i najdynamiczniej prosperujący obszar w kraju. Jednak wciąż otoczony jest kilkoma najbardziej zaniedbanymi dzielnicami w całej Wielkiej Brytanii.
Sąsiednie gminy zmagają się z wyższym niż gdziekolwiek indziej w Londynie i większej części Wielkiej Brytanii poziomem bezrobocia, społecznym wykluczeniem oraz ubóstwem dzieci. Organizacja City of London blisko współpracuje z organami sektora publicznego, prywatnego oraz społecznego, aby poprawić warunki życia nie tylko w City, ale też jego okolicach.
Niniejsze opracowanie zawiera informacje o poradach i programach pomocy, oferowanych przez City of London Corporation organizacjom, które poszukują współpracy z gminami, chcą dotrzeć do klientów lokalnych lub dowiedzieć się więcej o regionie, w którym działają. Większość z podejmowanych inicjatyw dotyczy społecznej odpowiedzialności biznesu.
City of London Corporation prowadzi następujące inicjatywy:


 1. Heart of the City: bezpłatny program wspierający firmy z City i okolic, które są zainteresowane rozwijaniem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Heart of the City oferuje bezpłatne wsparcie dla firm w City i okolicach, które są zainteresowane rozpoczęciem lub opracowaniem strategii CSR. Program został uruchomiony we wrześniu 2000 r., aby pomóc przedsiębiorstwom w zrozumieniu istoty podejmowania inicjatyw CSR, projektowania działań mających wpływ na miejsca pracy, lokalną społeczność, środowisko, a także łańcuch dostaw oraz ich komunikowania. Program pozwala klientom biznesowym ("Newcomers") rozwinąć dedykowany program CSR, który odpowiada ich wielkości, sektorowi i doświadczeniu. "Newcomers" otrzymują dostęp do szeregu warsztatów, instrukcji i szablonów. Do programu przystąpiło już ponad 300 firm, w tym również wiele przedsiębiorstw MŚP.

Heart of the City jest wspierany przez ponad 90 wyspecjalizowanych firm, których programy CSR były wielokrotnie nagradzane. Każda firma zapewnia indywidualne wsparcie mentora, prowadząc ciąg warsztatów i udostępniając kluczowe materiały CSR. Dzięki tej ogromnej sieci, firmy zrzeszone w Heart of the City mogą wspólnie pracować nad poprawą skali i jakości ich programów CSR. Heart of the City wspiera firmy mieszczące się w: City, Southwark, Lambeth, Tower Hamlets,Camden, Islington and Hackney.


 1. City Action to bezpłatna usługa pośrednictwa w zakresie wolontariatu dla firm i organizacji społecznych zlokalizowanych w City i okolicy.

City Action jest prowadzony przez City of London Corporation od 1998 roku i polega na transferze czasu, umiejętności i zasobów wolontariuszy pomiędzy instytucjami biznesowymi. Obejmuje także oferowanie przedsiębiorstwom i organizacjom społecznym praktycznych porad w zakresie rozwoju długoterminowego partnerstwa, podnoszenia świadomości o potrzebie wolontariatu na obrzeżach miasta. Poprzez podejmowane inicjatywy pomaga rozwijać zdolności organizacji społecznych związane z wolontariatem. City Action wspiera firmy zlokalizowane w City poszukujące programów społecznych, w tym pośrednictwa w zakresie długoterminowych partnerstw z lokalnymi organizacjami społecznymi. Identyfikuje również rodzaj zaangażowania społeczności najlepiej dopasowany do kultury danej firmy, strategii biznesowej i dostępnych zasobów. Poradnictwo i szkolenia oferowane są organizacjom społecznym, które nie korzystały wcześniej z wolontariatu, jak również tym, którzy chcą zmaksymalizować istniejące relacje i ocenę ich wpływu na funkcjonowanie organizacji. Celem City Action jest przede wszystkim wspieranie nowych firm poprzez inicjowanie programów społecznościowych i zachęcanie ich do długoterminowego zaangażowania.


Usługi City Action obejmują:


 • Dedykowani account managerowie oraz wsparcie w promowaniu wolontariatu wśród pracowników

Wszyscy członkowie mają przypisanego Account Managera, który jest odpowiedzialny za praktyczne porady na temat programu wolontariatu. Account Manager może również dostarczać prezentacje pracownikom oraz promować możliwości, jakie niesie za sobą wolontariat.
 • Zamówiony wolontariusz

Account Manager’owie konsultują z członkami City of London Corporation wszystkie istotne szczegóły: czas, umiejętności i zasoby, którymi są w stanie się podzielić z lokalną społecznością. Celem programu jest znalezienie takiego wolontariatu, który odpowiada interesom i wartościom jego członków.
 • Dostęp do internetowej bazy wolontariatu

City Action posiada rozbudowaną bazę danych, która daje wiele możliwości wyboru najlepszej opcji wolontariatu dla członków. • Ocena praktyk wolontariuszy

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług City Action, każda działalność w zakresie wolontariatu jest oceniana za pośrednictwem formularza zwrotnego.
 • Darmowe internetowe eventy i warsztaty

City Action oferuje szereg bezpłatnych imprez, zarówno dla przedsiębiorstw jak i innego typu organizacji, w tym szkolenia na temat zaangażowania społecznego.
 • Promocja wolontariatu w internetowej bazie danych

Usługa polega na podejmowaniu krótkich konsultacji w celu określenia potrzeb społeczności. City Action również doradza w sprawie różnego rodzaju umiejętności, które wolontariusze mogą wykorzystywać na potrzeby społeczności lokalnej.1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna