Wójt Gminy Żary o g ł aszaI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanych położonych w Mirostowicach DolnychPobieranie 20.31 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar20.31 Kb.
Wójt Gminy Żary

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanych położonych w Mirostowicach Dolnych


 1. Sprzedaży podlegają nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Gminy Żary, położone w obrębie Mirostowice Dolne, obejmujące prawo własności działki:

- nr 569/33 o powierzchni 0,0900 ha

- nr 569/34 o powierzchni 0,0900 ha

- nr 569/35 o powierzchni 0,0900 ha

- nr 569/36 o powierzchni 0,0900 ha

- nr 569/37 o powierzchni 0,0900 ha


 1. Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 569/33 wynosi – 41 100,- zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto złotych)

 2. Wadium - 4 200,- zł

 3. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny zostaną doliczone koszty wykonania operatu szacunkowego w wysokości 400 zł plus podatek VAT 23%.

 4. Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 569/34 wynosi – 41 000,- zł. (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych)

 5. Wadium - 4 100,- zł

 6. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny zostaną doliczone koszty wykonania operatu szacunkowego w wysokości 400zł plus podatek VAT 23%.

 7. Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 569/35 wynosi – 40 900,- zł. (słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset złotych)

 8. Wadium - 4 100,- zł

 9. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny zostaną doliczone koszty wykonania operatu szacunkowego w wysokości 400 zł plus podatek VAT 23%..

 10. Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 569/36 wynosi – 40 700,- zł. (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset złotych)

 11. Wadium - 4 100,- zł

 12. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny zostaną doliczone koszty wykonania operatu szacunkowego w wysokości 400 zł plus podatek VAT 23%.

 13. Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 569/37 wynosi – 40 600,- zł. (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset złotych)

 14. Wadium - 4 100,- zł

 15. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny zostaną doliczone koszty wykonania operatu szacunkowego w wysokości 400 zł plus podatek VAT 23%.

 16. Dla wyżej opisanych nieruchomości nie została urządzona księga wieczysta.

 17. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

 18. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mirostowice Dolne, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Żary z dnia 24 lutego 2005 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego działki oznaczone nr 569/33, 569/34, 569/35, 569/36 i 569/37 znajdują się na obszarze oznaczonym MN, dla którego ustala się następujące wymagania:

 • podstawowe przeznaczenie gruntów – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

 • dopuszcza się możliwość lokalizowania użytkowania dopuszczalnego:

- pojedynczych obiektów usług komercyjnych o znaczeniu lokalnym lub budynków gospodarczych jako przybudowanych obiektów do budynku mieszkalnego lub wolnostojących 1 kondygnacyjnych o architekturze nawiązującej do obiektu podstawowego:

- urządzeń i sieci infrastruktury technicznej dla obsługi działki:

- nasadzeń drzew i krzewów;

- urządzeń rekreacji i elementów małej architektury. 1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 569/33 odbędzie się w dniu 30 września 2011 roku w sali nr 106 ( I piętro )Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II nr 6 o godzinie 900.

 2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 569/34 odbędzie się w dniu 30 września 2011 roku w sali nr 106 ( I piętro )Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II nr 6 o godzinie 930.

 3. Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 569/35 odbędzie się w dniu 30 września 2011 roku w sali nr 106 ( I piętro )Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II nr 6 o godzinie 1030.

 4. Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 569/36 odbędzie się w dniu 30 września 2011 roku w sali nr 106 ( I piętro )Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II nr 6 o godzinie 1100.

 5. Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 569/37 odbędzie się w dniu 30września 2011 roku w sali nr 106 ( I piętro )Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II nr 6 o godzinie 1130.

 6. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Żary Aleja Jana Pawła II nr 6, nr 68 1090 2561 0000 0006 4200 0115 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 26 września 2011r., wymagane kwoty znajdowały się na koncie Urzędu Gminy.

 8. Osoba fizyczna uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem.

 9. Wpłacone wadium podlega:

- wliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy- zwrotowi- po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

 1. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego na podst. Art. 37§ 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 1964r. Nr 9 poz. 59 ze zmn. )

 2. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 4. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości obejmująca cenę gruntu, podatek VAT wraz z kosztami sporządzenia operatu szacunkowego podlega zapłacie w takim terminie aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

 5. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca.

 6. Przy zakupie nieruchomości będącej cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758z pozn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

 7. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

 8. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, podając również przyczynę odwołania przetargu.

 9. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tj. Dz.U. z 2010r, Nr 102, poz 651 ze zmn. ) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 10. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.gminazary.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 11. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żarach przy al. Jana Pawła II nr 6, w pokoju nr 211 ( II piętro ) lub pod numerem telefonu 068 4707315, 68/ 4707300 i 68/4707308.


Żary – 2011.08.12
: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna