Wójt Gminy Wielgie Tadeusz WiewiórskiPobieranie 59.27 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar59.27 Kb.
Protokół

z debaty publicznej odbytej dnia 01 sierpnia 2012 roku

w Ośrodku Kultury Gminy Wielgie.
Debatę otworzył Wójt Gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski, który serdecznie powitał zaproszonych gości i przedstawił propozycję porządku posiedzenia:
* Powitanie uczestników;

* Omówienie celu spotkania i problemów (tez) do dyskusji;

* Prezentacja "portretu" powiatu lipnowskiego;

* Dyskusja;

* Wnioski i postulaty do projektu strategii rozwoju województwa do 2020 roku, z perspektywą do 2030 roku;

* Zakończenie debaty.


Do zaproponowanego porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono.
Ad.2 Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jan Wadoń poinformował, że na sali znajduje się urna, przekazana przewodniczącemu Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wójtowi Gminy Wielgie, przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
w celu składania propozycji do projektu strategii rozwoju województwa do roku 2020
z perspektywą do 2030 roku. Osoby, które chciałyby złożyć swoją propozycję mogą to uczynić, zostaną one przesłane do Urzędu Marszałkowskiego. Jednocześnie wyraził rozczarowanie nieobecnością kilku ważnych partnerów do dyskusji, w tym marszałka województwa, który wcześniej potwierdzał zamiar swojego udziału w debacie.

Poinformował, że był pytany przez kilka osób, dlaczego debata ma się odbyć w Wielgiem? Odpowiedź jest prosta, inicjatorami debaty są osoby pracujące w Wielgiem - Wójt Gminy Wielgie


i radny województwa - w związku z tym naturalnym jest zaproszenie uczestników debaty do Wielgiego. Jednocześnie zaznaczył, że jest to pierwsza debata publiczna, poświęcona tej problematyce, ale zdaniem organizatorów, nie powinna to być debata ostatnia. Kolejne mogą
i powinny odbyć się w Lipnie lub innych gminach powiatu. Zatwierdzone przez zarząd województwa "Założenia strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku" wskazują starostów powiatów jako moderatorów dyskusji w poszczególnych powiatach. W związku z tym organizatorzy pierwszej debaty w Wielgiem zakładają, że dalsza dyskusja będzie organizowana i moderowana przez starostę lipnowskiego.
Pan Jan Wadoń przedstawił cel spotkania, którym jest rozpoczęcie debaty publicznej na terenie powiatu nad kierunkami rozwoju gmin i powiatu lipnowskiego w latach 2014-2020, w związku
z trwającymi pracami nad nową strategią rozwoju województwa oraz nową perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020.

Po czym przestawił propozycje Prezydenta Włocławka, który zwrócił się na piśmie do wszystkich gmin powiatu włocławskiego i lipnowskiego w sprawie współdziałania w zakresie budowy strategii rozwoju województwa z punktu widzenia roli Włocławka jako ośrodka regionalnego oraz możliwości przygotowania i realizacji wspólnych działań i projektów przez samorządy z obszaru funkcjonalnego Włocławka, w którym to obszarze znajduje się również powiat lipnowski.

Biorąc powyższe pod uwagę, istotne jest, aby gminy i powiat lipnowski mogły zaproponować spójną koncepcję w dyskusji odnoszącej się do obszaru funkcjonalnego Włocławka oraz strategii rozwoju województwa i przyszłego regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2014-2020.

Z tych punktów widzenia oraz w związku z harmonogramami prac, pozostaje niewiele czasu na wewnętrzne dyskusje w gminach i powiecie.


Zaproponował następujące problemy (tezy) do dyskusji:


1. Czy możliwe jest zrealizowanie obwodnicy Lipna jeszcze do 2015 roku?

Jeśli nie będzie to możliwe, czy środki RPOWK-P i samorządu województwa (ok. 25 mln zł) zostaną skierowane na inne inwestycje w powiecie lipnowskim do 2015 roku?

W tym punkcie przytoczył informację, którą uzyskał od marszałka województwa w odpowiedzi na jedną z 4 złożonych interpelacji w sprawie obwodnicy Lipna, że projekt budowy obwodnicy Lipna nie jest wykreślony z listy RPOWK-P na lata 2007-2013, w związku z powyższym Zarząd Województwa nie rozważa zainwestowania środków na inne inwestycje w powiecie lipnowskim. Podkreślił również, że czasu dla ewentualnej realizacji i ukończenia projektu pozostało niewiele, gdyż do końca czerwca 2015 roku muszą być zakończone i rozliczone wszystkie projekty w ramach RPOWK-P 2007-2013.

Stwierdził, że gdyby na tym spotkaniu był obecny Pan Starosta Lipnowski, który jest liderem tegoż projektu na pewno przybliżyłby szereg zagadnień związanych z budową obwodnicy Lipna.

Powtórzył pytanie, jeśli nie dojdzie do realizacji tejże inwestycji, to co z zabezpieczoną kwotą
25 mln zł. Czy te pieniądze zostaną zainwestowane w inne projekty na terenie powiatu lipnowskiego w aktualnej perspektywie finansowej, czyli do końca czerwca 2015 roku?

Przypomniał propozycję wójta gminy Tłuchowo, zawartą w piśmie z 5 maja 2012 roku, który zaproponował, aby środki samorządu województwa zarezerwowane na budowę obwodnicy Lipna, jeżeli zadanie zostanie wykreślone z listy, skierować na modernizację dróg wojewódzkich w powiecie lipnowskim, w szczególności drogi wojewódzkiej Nr 559.

Następnie odczytał fragment swojej interpelacji skierowanej do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „ W związku z powyższym, proszę Pana Marszałka o informację, czy na obecnym etapie istnieją realne możliwości uratowania projektu budowy obwodnicy Lipna. Jeżeli takiej możliwości nie będzie, proszę o informację, czy Zarząd Województwa rozważa wariant zainwestowania całości zarezerwowanych środków na ten projekt w drogi wojewódzkie w powiecie lipnowskim?” oraz odpowiedź Pana Marszałka „W związku z tym, że Zarząd Województwa nie wykreślił projektu budowy obwodnicy z Projektów Kluczowych nie rozważa możliwości zainwestowania środków finansowych, zabezpieczonych w budżecie i RPO na remonty dróg wojewódzkich w powiecie lipnowskim.

Dodał, że aktualnie nie ma żadnych nowych wiadomości dotyczących projektu obwodnicy Lipna


i liczył, że na dzisiejsze posiedzenie przybędzie Pan Marszałek lub przynajmniej jeden
z zaproszonych członków zarządu województwa i przekaże aktualne informacje. W związku z tym, że nie przybyły osoby kompetentne, nie można uzyskać konkretnych wiadomości.

Podobne stanowisko jak gmina Tłuchowo zajęła Rada Gminy Wielgie dnia 15 maja 2012 roku , że jeżeli nie będzie budowy obwodnicy Lipna, środki samorządu województwa powinny być skierowane na modernizację dróg wojewódzkich w powiecie lipnowskim jeszcze do 2015 roku. Uważa, że pozostałe samorządy w powiecie powinny podjąć stosowne uchwały, stanowiska, na rzecz zainwestowania tych środków na terenie powiatu lipnowskiego jeśli nie dojdzie do budowy obwodnicy Lipna. Przypomniał, że procesy inwestycyjne i decyzje z nimi związane podejmowane są w warunkach konkurencji. Musimy mieć świadomość, że jeśli nie "my" w powiecie lipnowskim, to te środki "zagospodaruje" ktoś inny! Dlatego konieczny jest nacisk instytucjonalno-społeczny na zarząd województwa dla "uratowania" tych środków finansowych i zainwestowania na terenie powiatu lipnowskiego.

Stwierdził, że możliwe są cztery scenariusze w przypadku odstąpienia od budowy obwodnicy:


  1. Środki RPOWK-P i samorządu województwa (ok. 25 mln. zł.) zarezerwowane na budowę obwodnicy Lipna w całości zainwestowane zostaną na terenie powiatu lipnowskiego do 2015 roku na inne projekty;

  2. Środki RPOWK-P zostaną zainwestowane na terenie powiatu lipnowskiego, a część pochodząca z budżetu województwa pomniejszy planowany deficyt samorządu województwa;

  3. Środki RPOWK-P zostaną przeznaczone na realizację innych zadań poza powiatem lipnowskim, a część pochodząca z budżetu województwa pomniejszy deficyt samorządu województwa;

  4. Całość środków zarezerwowanych przez samorząd województwa na budowę obwodnicy Lipna (ok. 25 mln. zł.) zostanie przeznaczona na inne projekty poza powiatem lipnowskim.

Podkreślił, że szybkie rozstrzygnięcie problemu obwodnicy Lipna - budujemy/nie budujemy do 2015 roku?, w przypadku wariantu - nie budujemy - rozstrzygnięcie, czy środki samorządu województwa, rezerwowane na obwodnicę Lipna będą/nie będą zainwestowane do 2015 roku na terenie powiatu lipnowskiego, ma istotne znaczenie dla dyskusji o perspektywie 2014-2020.Pozytywne odpowiedzi oznaczają, że na terenie powiatu zostaną zrealizowane do 2015 roku inwestycje o wartości ponad 50 mln zł w wariancie budowy obwodnicy lub ok. 25 mln zł
w wariancie "uratowanie" środków samorządu województwa na inne inwestycje.

Negatywne odpowiedzi będą oznaczały utratę zarezerwowanych środków zewnętrznych,
ok. 25 mln zł na obwodnicę i ponad 2 mln zł na wcześniej wykreślony z listy projekt kluczowy, "Budowa lipnowskiej międzygminnej strefy gospodarczej”. 2.Czy należy powrócić w latach 2014-2020 do projektu uzbrojenia terenu pod strefę gospodarczą, który był projektem na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod wyżej przytoczoną nazwą "Budowa lipnowskiej międzygminnej strefy gospodarczej"?

Na ten projekt przewidywano pierwotnie ponad 2,5 mln zł dofinansowania. Stwierdził, że jeżeli ok. 27 mln zł zarezerwowanych środków zewnętrznych nie zostanie zainwestowane w powiat lipnowski do 2015 roku, będzie to tworzyło punkt odniesienia dla przyszłych decyzji inwestycyjnych gmin, a szczególnie powiatu (starostwa) lipnowskiego. Zadał pytanie, czy powinny być kontynuowane starania w celu "ratowania" środków dla powiatu? Jeśli odpowiedź środowisk będzie pozytywna, to konieczne jest wspólne działanie w tym zakresie!

Przytoczył również jakie powstały strefy gospodarcze w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Zadał pytanie, czy uzbrojenie terenu pod strefę gospodarczą może być tym działaniem, które ma szansę pobudzić gospodarczo gminy i powiat lipnowski? Czy może ktoś dostrzega inne, efektywniejsze formy i metody tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy w gminach i powiecie?
3.Jakie inne działania (projekty) samorządów mogą przyczynić się do tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy w gminach i powiecie?.

4.Jakie projekty przewidują gminy i starostwo do realizacji w latach 2014-2020?

Czy możliwe będzie wygenerowanie z nich wspólnych projektów – projektów kluczowych?5.Jakie projekty ponadlokalne możliwe będą do przygotowania i realizacji z gminą miasta Włocławek, jako ośrodkiem regionalnym oraz gminami powiatu włocławskiego – zalew włocławski i nie tylko?

6.Jakie działania i projekty powinny być realizowane w sferze społecznej gmin i powiatu lipnowskiego?

7.W świetle odpowiedzi na powyższe pytania, których katalog jest otwarty- jakie postulaty formułujemy do projektu strategii rozwoju województwa do 2020 roku, z perspektywą do 2030 roku?
Następnie poprosił Pana dr Zbigniewa Brendę o prezentację powiatu lipnowskiego, który to pokazał powiat lipnowski na tle innych powiatów w województwie kujawsko-pomorskim i jego uwarunkowania rozwojowe.

Po dokonanej prezentacji przedstawił wnioski do dyskusji, a mianowicie: wysokie bezrobocie, duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej, słabe wyposażenie w infrastrukturę techniczną, niski poziom wykształcenia mieszkańców i uwarunkowania socjologiczno-historyczne.

Przedstawił również czynniki korzystne tj. korzystne położenie na tle układu komunikacyjnego, korzystne warunki przyrodnicze pozytywnie wpływające na rozwój rolnictwa oraz turystyki. W dalszej części zaprezentował usytuowanie powiatu lipnowskiego w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz w innych krajowych i wojewódzkich dokumentach planistycznych.
Pan Jan Wadoń zapoznał zebranych ze swoim oświadczeniem w sprawie rezygnacji partnerów
z budowy obwodnicy miasta Lipna.

Następnie przekazał obecnej na debacie Pani Małgorzacie Wiśniewskiej, która reprezentowała Urząd Marszałkowski, treść protokołu z sesji Sejmiku z 18 kwietnia 2011 roku dotyczące współpracy samorządu lipnowskiego i włocławskiego, na której Pan Marszałek potwierdził wspieranie przez Urząd Marszałkowski opracowanie wspólnego programu dla powiatów lipnowskiego i włocławskiego. Przekazał również pismo mieszkańca Lipna z 2009 roku w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 559 (Lipno-Płock) z podpisami mieszkańców różnych miejscowości, którzy tą drogą dojeżdżają do pracy i poprosił o przekazanie tych dokumentów Panu Marszałkowi.


Następnie otworzył dyskusję.
W dyskusji głos zabrali:
- Pani Dyrektor Małgorzata Wiśniewska – zastępca dyrektora departamentu planowania regionalnego, która przekazała, że 27 czerwca 2012 roku podjęta została uchwała Zarządu Województwa w sprawie wykreślenia z listy projektów kluczowych projektu pn. „Budowa Obwodnicy Miasta Lipna”.

Pan Jan Wadoń stwierdził, że informacja ta stawia problem obwodnicy i ten fragment dyskusji
w nowym świetle, zapytał, czy jest możliwe przywrócenie zadania do realizacji.

Pani Dyrektor przyjęła pytanie i zobowiązała się do przekazania Zarządowi Województwa.

- Radny Stanisław Pawlak stwierdził, że można było się spodziewać, że tak zakończy się sprawa obwodnicy Lipna . Jednak zaskoczony był decyzją, ponieważ 25 czerwca odbyła się sesja
i mówiono, że do sprawy się powróci. W swej wypowiedzi podkreślił, że jest za budową obwodnic leżących w ciągu dróg wojewódzkich i uważa, że Zarząd Województwa powinien zmienić podejście do nowej perspektywy finansowej i zmienić bilans budowy obwodnic, gdyż w obecnym nie wykona się budowy obwodnic takich miast jak Lipno.

Przypomniał, że pierwszym miastem, które zrezygnowało z budowy obwodnicy, na warunkach proponowanych przez Zarząd Województwa, był Brześć Kujawski, a do dziś kilka innych. Przekazał, że projekty kluczowe, o których jest mowa obejmują często bardzo proste i niewielkiej wartości zadania w naszym województwie nie biorące udziału w konkursach z czym radni województwa klubu SLD się nie zgadzają. Dodał, że projekty kluczowe powinny być znaczące dla województwa, w tym budowa obwodnic, gdzie finansowanie projektów kluczowych nie odpowiada możliwościom finansowym beneficjentom tych projektów jakimi są miasto Lipno, gmina Lipno


i powiat Lipnowski, ponieważ nie będzie stać tych samorządów, aby dołożyć 25 mln zł. Zadał wobec tego pytanie, co w zamian otrzyma powiat lipnowski i oświadczył, że jego zdaniem nic, bo województwo nie ma na ten cel środków finansowych, jak i miasto Lipno i powiat lipnowski. Przekazał również pokrótce stan finansowy województwa od 2007 r. i stwierdził, że jest o wiele gorszy niż każdej przeciętnej gminy, czy powiatu. Podał, że na koniec 2011 roku stan zadłużenia województwa wyniósł 370 mln zł. Przybliżył również zebranym działalność utworzonej kujawsko-pomorskiej Spółki – Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, której zadaniem są inwestycje
w służbie zdrowia.

I w związku z działalnością tejże Spółki zadłużenie województwa wzrosło o 425 mln zł + koszty obsługi, co razem wynosi ponad 700 mln zł zadłużenia, co trzeba będzie spłacać do 2036 roku. Dodał, że powstała kolejna Spółka pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Drogowe, która ubiegać się będzie o kredyt w Luksemburgu w wysokości 1400 000 000 zł+ koszty obsługi, co


w sumie będzie stanowić kwotę ok. 2 mld zł. Po przedstawionej analizie finansowej województwa stwierdził, że nie ma szans na budowę obwodnicy, jak i remont dróg wojewódzkich, gdyż nie ma środków finansowych. Stwierdził, że gdyby były środki byłby na tym spotkaniu na pewno Pan Marszałek Piotr Całbecki i chętnie ogłaszałby sukces.

Uważa, żeby wybudować obwodnicę Lipna konieczne jest dofinansowanie z województwa


w granicach 80 % i wówczas może być wsparcie tegoż zadania. Samorządy nie powinny budować obwodnic nie swoich dróg, gdyż te zadania powinni realizować zarządcy tych dróg. Dodał, że jest to droga krajowa, więc województwo nie powinno się zajmować budową tej obwodnicy i to jest niewłaściwe według radnego.

Na zakończenie swej wypowiedzi powrócił do strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, nad którą trwają prace. Wyraził słowa uznania dla gminy Wielgie i dla gmin


w powiecie wskazując bardzo wysoką aktywność w zderzeniu z innymi powiatami.

Poinformował również, że 20 lipca br. odbyła się rozmowa w Toruniu na temat założeń do strategii rozwoju, co w naszym województwie w przyszłości będzie można zrobić i jakie należy przyjąć założenia, aby zapewnić rozwój w zderzeniu z innymi województwami.

Wobec tego zgłosił wniosek, aby zarząd województwa przedłożyć informację o stopniu realizacji Strategii obowiązującej, jest to warunek efektywnej pracy nad nową strategią. Dodał, że takie spotkania lokalne, jak to dzisiejsze w Wielgiem są istotnym etapem prac nad strategią.

Pan Jan Wadoń wyraził również ogromne zaskoczenie, decyzją Zarządu Województwa
o wykreśleniu projektu budowy obwodnicy Lipna w kontekście dotychczasowych odpowiedzi na interpelacje w tej sprawie i zapowiedzi Pana Marszałka uczestniczenia w dzisiejszym spotkaniu,
w celu „ratowania” projektu.

- Pani Barbara Kania oświadczyła, że w dniu dzisiejszym w urzędzie marszałkowskim odbywa się posiedzenie Zarządu, więc z tego powodu najprawdopodobniej wynika nieobecność Pana Marszałka.

Dalszą swą wypowiedź skupiła na problemie budowy obwodnicy Lipna i stwierdziła, że właściwą drogą jest szukanie środków poza dotychczasowymi partnerami projektu, w szczególności GDDKiA oraz funduszu drogowym, o czym mówił Radny Stanisław Pawlak. Przekazała, że Pan Marszałek wyraził chęć pomocy w zakresie budowy i w tej sprawie odbędzie robocze spotkanie


w urzędzie miasta w Lipnie w mniejszym gronie z udziałem Pana Marszałka, którego celem będzie szukanie dodatkowych środków na ten cel.

Przekazała wniosek do rozważenia na Konwencie, aby gminy wypowiedziały się w jakim zakresie mogłyby wesprzeć z własnych środków to zadanie.- Wójt gminy Tłuchowo Pan Krzysztof Dąbkowski przypomniał wniosek połączonych komisji Rady Gminy Tłuchowo, że jeżeli nie będzie budowy obwodnicy Lipna to w zamian niech województwo przekaże środki na drogę Lipno-Płock ze względu na zainteresowanie tą drogą gmin Lipno, Miasto Lipno, gmina Skępe, gmina Wielgie i Tłuchowo. Wskazał, że dokumentacja jest na ukończeniu i w 2012 roku miała być realizacja remontu tej drogi.

Wobec tego decyzja odnośnie obwodnicy winna być podjęta jak najszybciej, gdyż do czerwca 2015 roku zostało niewiele czasu. Postulował, aby samorząd województwa podjął konkretną decyzję


w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich na terenie powiatu lipnowskiego, jeżeli nie obwodnica Lipna!

Uważa, że każda pobudowana droga to również rozwój gospodarczy, przy których powstają zakłady, usługi publiczne itp. Wskazał na rozbudowę sieci gazowej, jako zadanie do realizacji


w gminach i powiecie na lata 2014-2020, przytaczając dobre doświadczenia Tłuchowa. Zaproponował, aby opracować koncepcję rozwoju turystyki w gminach i powiecie między innymi na bazie znanych i uznanych osób oraz postaci, wywodzących się z powiatu lipnowskiego - Lech Wałęsa, Pola Negri, Leszek Balcerowicz...
Wniosek Pana Wójta jeżeli nie obwodnica to przyśpieszenie modernizacji dróg wojewódzkich w powiecie lipnowskim, w pierwszej kolejności drogi Nr 559 Lipno-granica województwa (Kamień Kotowy)- kierunek Płock.
Pan Jan Wadoń powrócił do wypowiedzi Pani Barbary Kania w zakresie udziału gmin
w finansowaniu obwodnicy i wyraził opinię (we własnym imieniu), że ten wniosek byłby właściwy 5 lat wstecz przy wprowadzaniu projektu na listę, wówczas być może odpowiedzi gmin mogły być pozytywne. Przy aktualnym "zaostrzeniu" kryteriów opracowywania budżetów jst. jest to mało prawdopodobne.

- Pan dr Lech Bramorski przedstawił zebranym wydawnictwo opisujące powiat lipnowski,
w którym są zdjęcia, zasłużone osoby dla miasta jak i powiatu, również jest Pan Lech Wałęsa.

Wskazał, że decyzja winna być za jednym konkretnym zadaniem – budowa obwodnicy Lipna.

Jeśli nie dojdzie do jej budowy, niech decydenci nie będą zaskoczeni określonymi reakcjami mieszkańców miasta.

-Radny Powiatu Przemysław Gęsicki – potwierdził wypowiedź opinię radnego województwa Stanisława Pawlaka, że zadania finansowane 50 na 50 nie są do zrealizowania. Podał propozycję sprzed 4 lat, aby rozmawiać z poszczególnymi samorządami w celu dofinansowania. Dodał, że zadania opiewają na bardzo wysokie sumy, a powiat ma jeszcze problemy ze szpitalem w Lipnie.

Stwierdził również, że obwodnica Lipna jest potrzebna jednak dofinansowanie ze strony województwa winno być w wysokości 70%, a 30% ewentualnie z samorządów lokalnych, wówczas można by było prowadzić rozmowy z samorządami.

Na zakończenie swej wypowiedzi stwierdził, że na dzisiejszym spotkaniu władze powiatu powinny być obecne.

Pan Jan Wadoń poprosił o wypowiedzi również w zakresie pkt. 5, 6 i 7(tezy do dyskusji), gdyż założeniem dzisiejszego spotkania była nie tylko obwodnica Lipna, a przede wszystkim rozpoczęcie dyskusji o perspektywie 2014-2020. Kwestię obwodnicy powinniśmy traktować jako jedno
z ważnych aktualnych uwarunkowań dla tego okresu. Przypomniał o koncepcji strefy gospodarczej, którą prezentował w listopadzie 2005 roku na spotkaniu z samorządowcami w Bobrownikach.

Dodał, że była to wówczas pierwsza koncepcja strefy gospodarczej w powiecie lipnowskim. Ponownie wyraził swój pogląd, że propozycja partycypacji gmin w budowę obwodnicy jest o 5 lat spóźniona.


- Mieszkaniec gminy Bobrowniki – stwierdził, że radni wojewódzcy winni pozyskać środki na remonty dróg powiatowych .

W zakresie drugiego bloku debaty zaproponował budowę przystani w Bobrownikach celem pokazania ciekawych miejsc w dziedzinie turystyki. Zwrócił uwagę także na zapewnienie bezpieczeństwa mając na myśli wyposażenie jednostek OSP w właściwy sprzęt, ponieważ nie kierowane są żadne środki finansowe. Poprosił, aby radni również pamiętali o małych miejscowościach.Pan Jan Wadoń oświadczył, że wszystkie wnioski dotyczące doposażenia OSP opiniują zarząd powiatowy i wojewódzki OSP przed skierowaniem ich do właściwej komisji Sejmiku i na sesję Sejmiku. Zaproponował, aby przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP aktywniej uczestniczyli w procesie opiniowania przydziału wyposażenia, jeśli są istotne uwagi do dokonywanych przydziałów.

- Pan dr Andrzej Potoczek poinformował, że prowadzone są prace w zakresie opracowania projektu strategii rozwoju województwa, powstaną grupy tematyczne, które rozwiązywać będą problemy w celu poprawy rozwoju i wskażą kierunki działań. Spotkania międzygminne pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój województwa i zachęcał do dyskusji.

Poprosił również o przejrzenie celów jak i kierunków działań w celu zgłoszenia uwag.

Prowadzone prace pomogą opracować Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, którego projekt w ogólnym zarysie będzie na początku 2013 roku.

- Mieszkanka Tłuchowa przekazała, że w jej miejscowości powstała idea Budowy Domu Tradycji „dla osób starszych jak i ludzi młodych, gdzie będą mogli się spotkać, porozmawiać". Złożyła wniosek, aby zostały przewidziane środki na wspieranie tego typu inicjatyw i projektów.

- Pan Marian Gajewski – Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki wypowiedział się negatywnie odnośnie dofinansowania budowy obwodnicy Lipna przez pozostałe gminy. Stwierdził, że gminy wiejskie nie są w stanie znaleźć w swoich budżetach dodatkowych środków na nieswoje zadanie. Pozytywnie odniósł się do propozycji dalszych spotkań. Oczekuje wspólnej merytorycznej rozmowy, bez podtekstów politycznych z jakiejkolwiek strony i wypracowania optymalnych propozycji dla gmin i powiatu.

- Dr Zbigniew Brenda stwierdził, że budowa obwodnicy Lipna, która ma łączyć dwie drogi krajowe, co do zasady, powinna być budowana ze środków budżetu Państwa, a przynajmniej GDDKiA powinna w znaczącym procencie partycypować w kosztach jej budowy. Podkreślił, że nie powinno się rezygnować z jej budowy, a sięgnąć po środki krajowe.

- Pan Krystian Łuczak – uważa, że bez gruntownej analizy sytuacji i pozycji powiatu lipnowskiego nie może odbyć się żadna dyskusja w zakresie strategii uwzględniając słabe strony jak i atuty. Z uznaniem odniósł się do zaprezentowanego przez dr Zbigniewa Brendę „portretu” powiatu lipnowskiego, jako punktu odniesienia do dyskusji.

Przytoczył, w nawiązaniu do wcześniejszej prezentacji dr Zbigniewa Brendy, minusy powiatu jakimi są: bardzo wysokie bezrobocie, niska aktywność gospodarcza ludności, duża grupa osób korzystających z pomocy społecznej, słaba infrastruktura wiejska /wodociągi, kanalizacja/, niski poziom wykształcenia, uwarunkowania historyczne i socjologiczne.

W nawiązaniu do nieobecności na debacie kilku ważnych partnerów stwierdził, że w kraju
i województwie cierpimy na deficyt rzeczywistego dialogu oraz deficyt dotrzymywania słowa
i umów, tych ustnych, ale czasami też tych spisanych.. Ten stan musimy zmieniać, dla dobra nas wszystkich! Zauważył, że jest powiat lipnowski i osobno są gminy powiatu lipnowskiego proponując podejmowanie wspólnych decyzji, aby uzyskać w ogóle coś dla regionu, gdzie kluczem jest wspólna działalność. Natomiast atuty powiatu jakimi są: korzystne rolnictwo i położenie korzystne dla rozwoju turystyki należy uwzględnić w strategii. W swej wypowiedzi również podkreślił, aby nie rezygnować z budowy obwodnicy i szukać nowych możliwości proponując budżet centralny.

Wypowiedział również swój pogląd na temat budowania strefy gospodarczej, która jego zdaniem musi powstać, tego typu rozwiązania są sprawdzonymi instrumentami aktywizacji gospodarczej wielu obszarów, jeśli nie natychmiast, to w perspektywie średniookresowej. Zachęcał mieszkańców powiatu do przedstawiania swoich miejscowych propozycji i udziału w organizowanych różnego rodzaju spotkaniach, dotyczących opracowywania strategii rozwoju lokalnego (gmin, powiatu) oraz strategii rozwoju województwa..


Jan Wadoń na zakończenie spotkania powtórzył, że dzisiejsza debata została zaplanowana
i zrealizowana jako pierwsza, w przekonaniu, że rozpoczynamy debatę publiczną nad kierunkami rozwoju gmin i powiatu lipnowskiego. Jako organizatorzy tej pierwszej zakładaliśmy konieczność odbycia następnych spotkań, niekoniecznie w Wielgiem, ale w innych miejscowościach. Zgodnie
z założeniami strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku, zatwierdzonymi przez Zarząd Województwa 30 maja 2012 roku, jako moderatorzy dyskusji
w powiatach zaproponowani zostali starostowie powiatów. W związku z powyższym organizatorzy i uczestnicy pierwszej debaty oczekują od starosty lipnowskiego stosownej inicjatywy w tym zakresie i zaproszenia celem kontynuowania rozpoczętej debaty.

Przypomniał również, że pod koniec sierpnia Prezydent Włocławka planuje zaprosić przedstawicieli samorządów powiatu lipnowskiego na spotkanie poświęcone współdziałaniu


w obszarze funkcjonalnym Włocławka, w kontekście możliwości realizacji wspólnych działań
i projektów w latach 2014-2020, a w związku z tym wspólnych propozycji do projektu strategii rozwoju województwa i regionalnego programu operacyjnego 2014-2020 oraz innych programów. Te uwarunkowania zewnętrzne wymagają wypracowania jednolitej, spójnej i wspólnej wizji dla gmin i powiatu lipnowskiego, w możliwie krótkim czasie.
Wnioski:


  • Obwodnice winni budować zarządcy dróg, a jeżeli nie, to konieczny jest większy wkład % województwa lub budżetu państwa.

  • Ostateczna decyzja o "losach" obwodnicy Lipna do 2015 roku powinna być podjęta niezwłocznie i oficjalnie przekazana do wiadomości mieszkańców Lipna i powiatu lipnowskiego. Jest ona istotna dla decyzji rozwojowo-inwestycyjnych na lata 2014-2020, gdyż tworzy określony punkt wyjścia i odniesienia dla tych decyzji.

  • Jeżeli nie budowa obwodnicy do 2015 roku, to środki RPOWK-P i samorządu województwa powinny być skierowane na przyśpieszenie modernizacji dróg wojewódzkich w powiecie lipnowskim /droga Lipno-Płock/ lub inne przygotowane inwestycje, dające się zrealizować do końca czerwca 2015 roku.

  • W przypadku wariantu pozytywnego, czyli budowy obwodnicy Lipna do 2015 roku, niezależnie od tego, samorząd województwa powinien podjąć, jako zadanie własne, kompleksową modernizację dróg wojewódzkich na terenie powiatu lipnowskiego w możliwie krótkim czasie.

  • Przygotowanie wspólnej, spójnej wizji rozwoju gmin i powiatu wymaga kontynuowania otwartych debat publicznych, a na ich podstawie uzgodnień w gremiach decyzyjnych.


Wójt Gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski – podsumowując debatę, stwierdził, że odbyta dziś dyskusja i wnioski z niej wynikające będą wkładem w integrowanie różnych środowisk (nie tylko administracji) gmin i powiatu na rzecz ich rozwoju i wspólnego przezwyciężania istniejących trudności oraz ograniczeń. Wyraził żal, że w debacie nie uczestniczyła część przedstawicieli samorządu województwa i samorządu powiatu lipnowskiego.

Oświadczył również, że budowa obwodnicy Lipna jest konieczna, jako inwestycja pro rozwojowa dla miasta Lipna i powiatu lipnowskiego. Modernizacja drogi Nr 559 Lipno – Płock drogi Nr 558 Lipno - Dyblin, w powiązaniu z walorami zalewu włocławskiego na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz obiektami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gmin. Niezależnie od "losów" obwodnicy Lipna, mamy prawo oczekiwać od samorządu województwa kompleksowej modernizacji dróg wojewódzkich w obszarze powiatu lipnowskiego. Na zakończenie wójt Tadeusz Wiewiórski podziękował wszystkim zebranym za udział w debacie oraz przekazane wnioski


i postulaty. W związku z tym, że debata odbywała się 1 sierpnia w 68 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na wniosek wójta Tadeusza Wiewiórskiego, zebrani uczcili minutą ciszy bohaterów i ofiary Powstania.
Na tym debatę zakończono.
Protokołowała: Grażyna Wyszyńska.

Organizatorzy i prowadzący debatę:


Jan Wadoń Tadeusz Wiewiórski


Radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wójt Gminy Wielgie

Wielgie, 1 sierpnia 2012 roku

Pobieranie 59.27 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna