Wójta Gminy Rudziniec z dnia 05 lutego 2008r w sprawie: przekazania w administrowanie i do eksploatacji nieruchomości zabudowanejPobieranie 15.17 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar15.17 Kb.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 23/08
Wójta Gminy Rudziniec z dnia 05 lutego 2008r.
w sprawie: przekazania w administrowanie i do eksploatacji nieruchomości

zabudowanej

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142

poz. 1591 z późn. zm.)
z a r z a d z a m :  1. Przekazać z dniem 06 lutego 2008r. w administrowanie i do eksploatacji Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu - nieruchomość gruntową położoną w Bycinie przy ulicy Zamkowej, stanowiącą własność Gminy Rudziniec, a oznaczoną numerem działki 283/122 o pow. 1.358 m2, k. m. 3 obręb Bycina, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 56699.
  1. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem „Owczarni” o powierzchni zabudowy 257,85 wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/314/60
  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu oraz inspektorowi ds. nieruchomości i inwestycji z zakresu zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, celem wszczęcia w I półroczu 2008r. procedury, mającej na celu przekazanie przedmiotowej nieruchomości w trwały zarząd.
  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Protokół
przejęcia - przekazania nieruchomości zabudowanej
Przekazujący: Gmina Rudziniec w imieniu, której działa Wójt Gminy

mgr Krzysztof ObrzutPrzejmujący: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Rudzińcu, w imieniu którego działa Dyrektor Zakładu Józef Frejno


Przedmiotem protokołu przejęcia – przekazania jest nieruchomość zabudowana położona

w Bycinie przy ul. Zamkowej, oznaczona numerem działki 283/122 o pow. 1.358 m2 , dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 56699.

Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Rudziniec na podstawie prawomocnej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 02.11.1999r. Nr Gn. I-9/7229/MK-90/I/338.

Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest budynek „Owczarni” o powierzchni

zabudowy 257,85 m2 . Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/314/60.

Nieruchomość opisana powyżej zostaje przekazana w nieodpłatne używanie w celu

realizacji zadań statutowych.

Przekazanie w nieodpłatnie używanie przedmiotu używania wymienionego powyżej

następuje z dniem podpisania niniejszego protokołu.
Wszelkie świadczenia i ciężary wynikające z posiadania wyżej opisanej nieruchomości

przechodzą na Przejmującego z chwilą podpisania protokołu.


Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla

każdej ze stron.PRZEKAZUJĄCY: PRZEJMUJĄCY:Pobieranie 15.17 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna