Wniose k o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2013/2014Pobieranie 51.69 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar51.69 Kb.


druk nr 8

W N I O S E K


O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Imię i nazwisko: Pesel:
Adres zamieszkania:

Kierunek i stopień studiów: Numer albumu:


Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne): Rok studiów:
Adres e-mail Telefon kontaktowy: 1. PROSZĘ O PRZYZNANIE MI STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
  ZA OSIĄGNIĘCIA UZYSKANE W POPRZEDNIM ROKU AKADEMICKIM …………/………….


Średnia ocen uzyskana w poprzednim roku akademickim ……/….. obliczona wg obowiązującego Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej:

……………………………………….podpis pracownika Centrum Obsługi Studenta

Do wniosku dołączam:Osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie poprzedniego roku akademickiego według załącznika B

Suplement

dotyczy studentów I roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelniIndeks

 1. PROSZĘ O PRZELEW PRZYZNANEGO STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA MÓJ RACHUNEK BANKOWY:
Oświadczam, że zapoznałem (am) się z przepisami Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej.

………..…, dnia………………………… ……………………………………….

podpis studenta

………………………………………. ………………………………………………………data złożenia wniosku podpis pracownika przyjmującego wniosek


Opinia Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Uzyskana liczba punktów ………….
Wydziałowa Komisja Stypendialna rekomenduje przyznanie* /nieprzyznanie* stypendium dla najlepszych studentów na rok akademicki ............................... w wysokości .................. zł miesięcznie na okres
od ……………………………. do ………………………………………..

Opole, dnia .................................... .………………………………………………podpisy członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Załącznik B do druku nr 8

Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym uzyskane w okresie poprzedniego roku akademickiego 2012/2013
……………………………………………………………

Imię i nazwisko studenta

 1. Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

(zaznaczyć tylko jedno osiągnięcie z listy, zgodnie z katalogiem osiągnięć sportowych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów):

 • Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie zajęte miejsce: …….

 • Mistrzostwa Świata zajęte miejsce: …….

 • Mistrzostwa Europy zajęte miejsce: …….

 • Uniwersjada zajęte miejsce: …….

 • Akademickie Mistrzostwa Świata zajęte miejsce: …….

 • Akademickie Mistrzostwa Europy zajęte miejsce: …….

 • Mistrzostwa Polski zajęte miejsce: …….

 • klasyfikacja ogólna Akademickich Mistrzostw Polski zajęte miejsce: …….

 • Akademickie Mistrzostwa Polski w typie Uczelni Technicznych zajęte miejsce: …….

 • Mistrzostwa Polski AZS zajęte miejsce: …….

 • udział w I klasie rozgrywek (ekstraliga) zajęte miejsce: …….

 • udział w II klasie rozgrywek (I liga państwowa) zajęte miejsce: …….

 • udział w III klasie rozgrywek (II liga państwowa) zajęte miejsce: …….
 1. Szczegółowe informacje dotyczące wykazanego w punkcie 1 osiągnięcia sportowego

dyscyplina ……………………………………………………………………………………………………..

pełna nazwa zawodów ……………………………………………………………………………………………………..

data zawodów …………………….. miejsce zawodów …………………………..……………………

………..…, dnia………………… ……………………………………….podpis studenta

 1. Potwierdzenie związku sportowego:

Potwierdzam wyżej wymienione osiągnięcie sportowe uzyskane przez studenta:

…………….……………….imię i nazwisko studenta

………………………… …………………….. ……………………………………………..miejscowość data pieczęć i podpis przedstawiciela władz właściwego

polskiego związku sportowego, związku sportowego o zasięgu ogólnokrajowym

działającego w środowisku akademickim lub właściwej organizacji krajowej zajmującej się sportem niepełnosprawnych


 1. Załączniki potwierdzające osiągnięcie sportowe:

 1. ……………………………………………………………………………………………………………..

 2. ……………………………………………………………………………………………………………..

 3. ……………………………………………………………………………………………………………..

 4. ……………………………………………………………………………………………………………..

 5. ……………………………………………………………………………………………………………..

 6. …………………………………………………………………………………….………………………

 7. …………………………………………………………………………………..………………………..

druk nr 1

O Ś W I A D C Z E N I E

o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej
na więcej niż jednym kierunku studiów
oraz ukończonych studiach

Imię i nazwisko: Pesel:

Adres zamieszkania:
Kierunek i stopień studiów: Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne):

Rok studiów: Numer albumu:Świadom(a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych - aż do wydalenia mnie z Uczelni


i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej pomocy materialnej oświadczam, że:

 1. W roku akademickim ….../…... ubiegam się o przyznanie pomocy materialnej na wskazanym kierunku
  studiów Politechniki Opolskiej:
  ……………………………………………………………………………………..
  podać nazwę kierunku studiów

 2. Studiuję / nie studiuję równocześnie*:

 • Nazwa uczelni:……………………………………………………………………………………………………………….….

 • Wydział:…….…………………………………………………………………………………………………………………….

 • Kierunek i stopień studiów: …………………………………………………………………………………………………

 • Rok studiów: .……………………………………………………………………………………………………

 • Planowany termin ukończenia studiów: ……………………………………………………………………….

 1. Ukończyłem (łam) / nie ukończyłem (łam)* studia I stopnia / studia II stopnia / inne*:

 • Rok ukończenia studiów: ………………………………………………………………………………………………………

 • Uzyskany tytuł: ………………………………………………………………………………………………………………….

 • Kierunek ukończonych studiów: ……………………………………………………………………………………………..

 • Nazwa uczelni: .…………………………………………………………………………………………………………………

 1. Nie ubiegam się i nie otrzymuję pomocy materialnej na żadnym kierunku studiów w innej uczelni w Polsce.

 2. Inne……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………..

........................., dnia.............................. …............……………………………………

podpis studenta lub kandydata na studia

* niepotrzebne skreślić

Pobieranie 51.69 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna