Wniose k o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychPobieranie 13.14 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar13.14 Kb.
Łasin , ….............................

..........................................................Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko

przedsiębiorcy lub nazwa osoby prawnej)

...........................................................

Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy

lub siedziba osoby prawnej)
Nr tel. …………………………. BURMISTRZ MIASTA I GMINY
ŁASIN
NIP: ……………………………

W N I O S E K

o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Proszę o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż (sprzedaż i podawanie)*

napojów alkoholowych* :

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

- powyżej 18% zawartości alkoholu

2. Pełnomocnicy:
.......................................................................................................................................................

(imiona, nazwiska i adres zamieszkania, nr tel.)


3. Numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS, lub wpis w CEIDG)…………………………….

4. Przedmiot działalności gospodarczej: ......................................................................................


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
.......................................................................................................................................................

6. Sprzedaż napojów alkoholowych będzie prowadzona w bufecie*, na stoisku*


zlokalizowanym w ……………………… ..............................................................................
na terenie ……..........................................................................................................................
w dniach .................................................... w godzinach …………....................................... .

Impreza p.n. ……………………..............................................................................................


organizowana jest przez: ……………….................................................................................

*) proszę właściwe podkreślić- verte -

Oświadczam, że znana mi jest treść ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473)

………………............................................

(podpis/y przedsiębiorcy/ów i pieczęć imienna

przedsiębiorcy/ów lub pełnomocnika)


Do wniosku należy dołączyć:

- kserokopię posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz

z kserokopią dokonania opłaty za jego korzystanie.

(W przypadku zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin wystarczy podać tylko numer zezwolenia ………………………………..……).

- zgodę organizatora imprezy – oryginał.

- Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia) wraz z opłatą skarbową za udzielenie

pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.
Złożony wniosek bez wymaganych dokumentów (załączników) nie uzupełniony w terminie 7 dni od dnia wezwania, zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Uwaga!


- Jednorazowe zezwolenia mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Jednorazowe zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

- Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwoleniaw wysokości:

43,75 zł. – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

43,75 zł. – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

175,00 zł. – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna