Wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomegoPobieranie 30.6 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar30.6 Kb.


………………….

(data)


..........................

(pieczęć wnioskodawcy)
WNIOSEK


o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego

na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r.


w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 188 poz. 1580)


Nazwa podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego, jego siedziba, adres;


 1. Pełna nazwa wnioskodawcy:

STAROSTWO POWIATOWE W ………………………...

 1. Dokładny adres: kod pocztowy miejscowość 00-000 …………..., ul. …………………..., gmina ………………….., powiat……………………. województwo Mazowieckie,
  tel. ………………., faks ……………………, mail………………………………………..,

http ……………………………….

 1. Nazwiska i imiona, funkcje/stanowiska osób upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowych zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub statutem organizacyjnym

……………………. Starosta …………….. i ………….. Wicestarosta …………….

 1. Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących procedury rozpatrywania wniosku (imię i nazwisko, tel. kontaktowy)

……………………., tel. ……………….


 1. Informacja o zadaniach realizowanych na rzecz obronności lub
  bezpieczeństwa:


 1. działalność statutowa nieodpłatna:

PRZYKŁADOWY TEKST

Starostwo Powiatowe zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z późn. zm.) jednym z obowiązków realizowanych a zawartych w art. 4 ust.1 pkt 20 - jest obronność. Realizacja tego zadania powiązana jest z poniżej cytowanymi aktami prawnymi: Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r., o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm¹.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218), Zarządzenia Nr 340 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 13 października 2009 r., w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Na podstawie Ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89. poz. 590) która mówi o działalność organów administracji publicznej będącej elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
 1. działalność statutowa odpłatna:

Brak 1. jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą należy podać:

 • numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw:

 • przedmiot działalności gospodarczej:

Brak

Wykaz mienia ruchomego, o które występuje podmiot.


Nazwa (podać w przybliżeniu dane identyfikujące sprzęt – typ, marka, wielkość, itp.):

PRZYKŁADOWY WYKAZ
 1. Polowy agregat prądotwórczy o mocy 25 - 35 KW na podwoziu
  1 osiowym

 2. Polowy agregat prądotwórczy o mocy 3 - 5 KW

 3. Kuchnia polowa KP-200 z wyposażeniem + namiot kuchenny

 4. Zbiornik na wodę 500 litrów do KP-200

 5. Kuchnia polowa KP-120 lub KP-25 z wyposażeniem

 6. Namiot NS - 20

 7. Przyczepa transportowa dwuosiowa D-46 z plandeką

 8. Zbiornik na wodę PZ P 1000 l na p-pie 1-os.

 9. Zespół spalinowo-elektryczny PAD-16-3/400/P1 (16 kW, 3x380 V, 50 Hz) na p-pie 1-os.

 10. Przyczepa 1-os., 0,5 t z ZSE PAB-4-3/400 (4 kW, 3x380 V, 50 Hz)

 11. Cysterna 3000 l na wodę na p-pie 2-os.

 12. Podnośnik widłowy spalinowy RAK-2

 13. Dźwig bramowy (udźwig 750 kg)

 14. Koparko-ładowarka K-162 OSTRÓWEKIlość

2 szt.
2 szt.

2 szt.

2 szt.


2 szt.

2 szt.


1 szt.

1 szt.


1 szt.
1 szt.

1 szt.


1 szt.

1 szt.


1 szt.
 1. Uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania mienia ruchomego.

Rodzaj i terminy planowanych do realizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem pozyskanego mienia ruchomego, przewidywane efekty.
PRZYKŁADOWY TEKST
Starosta ……………… zgodnie z wyżej cytowanymi aktami prawnymi zorganizował Stanowisko Kierowania oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczące się w siedzibie budynku starostwa, które to stanowiska wymagają zastępczego źródła zasilania pozwalające działać im w sytuacjach kryzysowych przy braku energii elektrycznej z sieci zewnętrznych..

Stanowisko kierowania Starosty Powiatowego w …………… zlokalizowane jest we wspólnym budynku z Urzędem Miasta i Gminy w ………………. bez oddzielnych instalacji elektrycznych. Przekazane agregaty prądotwórcze zasilałyby stanowiska kierowania obydwu urzędów.


 1. Sposób wykorzystania pozyskanego sprzętu.

Szczegółowy opis wykorzystania na cele określone w art. 4b ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163 poz. 1711 z późn. zm)

 • muzealne, wystawiennicze, kulturalne, szkoleniowe;

 • związane z obronnością lub bezpieczeństwem państwa.

PRZYKŁADOWY TEKST


Zapasowe źródło energii elektrycznej wykorzystywane będzie do zasilania stanowiska kierowania Starosty Białobrzeskiego działającego w procesie podwyższania gotowości obronnej państwa, prowadzenia działań w sytuacji kryzysowej.

Kuchnia polowa wraz z namiotami, zbiornikiem na wodę, przyczepą transportowa


i agregatami mniejszej mocy posłużyłby do zabezpieczenia potrzeb ewentualnie ewakuowanej ludności z terenów zagrożonych powodzią lub pożarami przestrzennymi.
 1. Własne zasoby sprzętowe.
Rodzaj posiadanego sprzętu oraz uzasadnienie jego uzupełnienia do realizacji zamierzonych przedsięwzięć:
BrakV. Oświadczam, że:

 1. przydzielone mienie ruchome zostanie odebrane w terminie i miejscu ustalonym
  w protokole zdawczo-odbiorczym,

 2. w przypadku broni lub innego uzbrojenia nieprzeznaczonego do szkolenia obronnego pokryte zostaną koszty pozbawienia ich cech bojowych.

................................

(pieczęć i podpis wnioskodawcy)

Załączniki:


 • muzeum, państwowa i samorządowa instytucja kultury, państwowa
  oraz samorządowa szkoła publiczna, państwowa szkoła wyższa, państwowa wyższa szkoła zawodowa, państwowa jednostka organizacyjna – odpis aktu powołania przez organ założycielski, uwierzytelniony przez organ założycielski lub wnioskodawcę statut organizacyjny zawierający w celach działalność związaną z obronnością lub bezpieczeństwem państwa;

 • jednostka samorządu terytorialnego – szczegółowy wykaz zadań realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa określone przepisami prawa;

 • stowarzyszenie lub fundacja – uwierzytelniony przez właściwy sąd rejestrowy lub wnioskodawcę statut zawierający w celach działalność związaną z obronnością lub bezpieczeństwem państwa;

 • odpis aktualny Krajowego Rejestru Sądowego (sporządzony nie później niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku);

 • statut oraz odpis aktualny KRS nie jest wymagany w przypadku złożenia w tym samym czasie wniosku lub oferty w innych sprawach, rozpatrywanych przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON;

 • w przypadku stowarzyszeń lub fundacji mających wieloszczeblową strukturę terenową wnioskodawcą jest naczelny organ statutowy tych organizacji.Wniosek sporządzony pismem maszynowym zgodnie z ustalonym wzorem wraz załącznikami wnioskodawca przesyła na adres:
Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON,

al. Niepodległości 218, 00-911 WarszawaPobieranie 30.6 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna