Wniosek o prowadzenie kierunku studióWPobieranie 0.88 Mb.
Strona1/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
WNIOSEK O PROWADZENIE KIERUNKU STUDIÓW

1. Proponowany kierunek studiów:

JUDAISTYKA, ANG.: JEWISH STUDIES

2. Specjalności w ramach proponowanego nowego kierunku studiów:

Nie dotyczy

3. Specjalizacje w ramach proponowanego nowego kierunku studiów:

Nie dotyczy

4. Jednostka mająca prowadzić kierunek:

INSTYTUT HISTORYCZNY, WYDZIAŁ HISTORYCZNY

5. Od kiedy ma być prowadzony kierunek:

1 października 2014

6. Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia:

OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH, DZIEDZINA: NAUKI HUMANISTYCZNE, DYSCYPLINY: JUDAISTYKA

7. poziom kształcenia:

STUDIA I STOPNIA

8. profil kształcenia (praktyczny lub ogólnoakademicki) wraz z uzasadnieniem:

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Studia licencjackie na kierunku judaistyka oferują kształcenie o charakterze ogólnohumanistycznym, ze szczególnym naciskiem na poznawanie, badanie i opisywanie dziejów i kultury polskich Żydów. Studenci zdobywają szeroką wiedzę merytoryczną oraz podstawowe umiejętności interdyscyplinarnego warsztatu badawczego, powiązanego z różnymi dyscyplinami nauki, takimi jak historia, literaturoznawstwo czy kulturoznawstwo. Zdobywają kompetencje w zakresie znajomości języka jidysz lub/i hebrajskiego. Potencjał naukowy Instytutu Historycznego – minimum kadrowe oraz dostępne dla studentów zbiory biblioteki – zapewniają realizację efektów kształcenia przypisanych do profilu ogólnoakademickiego. Studia judaistyczne, zgodnie z zaplanowanymi efektami kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Judaistyka, na kierunkach humanistycznych i społecznych oraz do pracy w obszarze edukacji, kultury, organizacji pozarządowych i administracji.
9. forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne), czas trwania studiów:

STUDIA STACJONARNE

CZAS TRWANIA: 6 SEMESTRÓW

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 180


10. tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:

LICENCJAT

11. Rekrutacja:

załącznik A:

A1. Wymagania stawiane kandydatom (wymagane dokumenty):

- Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydatów z systemu IRK i podpisane przez kandydata

- Podanie o wyrobienie legitymacji (po wgraniu do systemu IRK zdjęcia), wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydatów z systemu IRK i podpisane przez kandydata

- Dowód wniesienia opłaty za elektroniczną legitymację

- Ksero świadectwa maturalnego (zostanie poświadczone przez Komisję Rekrutacyjną)

- Ksero dowodu osobistego z dwóch stron (zostanie poświadczone przez Komisję Rekrutacyjną)

- Zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

A2. Warunki i tryb rekrutacji:

Instytut Historyczny

Kierunek studiów: judaistyka

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 3 lata

1) Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 30 punktów


 1. Kandydaci z nową maturą 2005 – 2014Przedmiot obowiązkowy

Język polski

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1Przedmiot obowiązkowy

(matura 2005-2009, brak wyniku = 0 pkt.)Matematyka

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1
Przedmiot obowiązkowy

Jeden język obcy do wyboru z:j. angielski,

j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1
Przedmiot obowiązkowy

Dowolny przedmiot, ale inny niż w kolumnach 1, 2, 3 (np. historia, historia sztuki, geografia, itp.)

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1waga = 30%

waga= 10%

waga = 30%

waga = 30% 1. Kandydaci ze starą maturą

Kwalifikacja na zasadach ogólnych.

 1. Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)Przedmiot obowiązkowy

Język polski albo język A1 z grupy 1

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x1Przedmiot obowiązkowy

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x1Przedmiot obowiązkowy

Jeden język obcy do wyboru z:j. angielski,

j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski, j. rosyjski

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x1
Przedmiot obowiązkowy

Dowolny przedmiot, ale inny niż w kolumnach 1, 2, 3 (np. historia, historia sztuki, geografia, itp.)

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x1
waga = 30%

waga= 10%

waga = 30%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne


 1. Kandydaci z Maturą Europejską (EB)Przedmiot obowiązkowy

Język polski albo język L1

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1Przedmiot obowiązkowy

Matematyka

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1
Przedmiot obowiązkowy

Jeden język obcy do wyboru z:j. angielski,

j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1
Przedmiot obowiązkowy

Dowolny przedmiot, ale inny niż w kolumnach 1, 2, 3 (np. historia, historia sztuki, geografia, itp.)

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1waga = 30%

waga= 10%

waga = 30%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

 1. Kandydaci z maturą zagraniczną 1. Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Przedmioty wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym na każdy kierunek studiów

Jednostka rekrutująca może wymagać od kandydatów maksymalnie dwóch przedmiotów dodatkowych*

Dopuszcza się, aby jednostka rekrutująca nie wymagała od kandydatów żadnego przedmiotu dodatkowego.


Przedmiot obowiązkowy

Język oryginalny matury


Przedmiot obowiązkowy

Matematyka


Przedmiot obowiązkowy

Język obcy nowożytny


Przedmiot 1*

Dowolny przedmiot, ale inny niż w kolumnach 1, 2, 3 (np. historia, historia sztuki, geografia, itp.)


Przedmiot 2*

................................


waga** = 30%

waga** = 10%

waga** = 30%

waga** = 30%

waga** = ......... 1. Kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy.

Cudzoziemcy kwalifikowani będą według zasad określonych w punkcie 1; w przypadku braku matury z języka polskiego niezbędne jest przedstawienie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2.

 1. Stypendyści Rządu RP, stypendyści Programu Stypendialnego im. K. Kalinowskiego oraz pozostali stypendyści – kwalifikacja na zasadach określonych w umowach dotyczących poszczególnych programów stypendialnych.A3. Zasady odpłatności:

Wysokość poszczególnych płatności za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015 zostanie przedstawiona wraz z propozycją opłat za usługi edukacyjne na kierunku „historia”, obecne wysokości zostały ogłoszone Zarządzeniem Rektora UW nr 20 z dn. 28 marca 2013 r.A4. Przewidywana liczba studentów/limit przyjęć:

30 studentów12. Opis studiów:

załącznik B:

CELE KSZTAŁCENIAOgólne cele kształcenia (koncepcja kształcenia jednostki obejmująca wszystkie formy prowadzonych studiów):

W kształceniu na studiach I stopnia Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dąży przede wszystkim do wyposażenia studentów w umiejętności warsztatowe pozwalające na samodzielną pracę badawczą oraz do wykształcenia wśród przyszłych absolwentów kierunku Judaistyka postawy otwartości na różnorodne podejścia metodologiczne i gotowości do samodzielnego podejmowania i rozwiązywania problemów badawczych. Wiele miejsca w programie studiów zajmują ćwiczenia z poszczególnych przedmiotów zapoznających studentów z dziejami i kulturą żydowską (od starożytności do współczesności). Pozwalają one na poznanie różnorodnych źródeł historycznych i literackich oraz metod ich krytycznej analizy i interpretacji. Potencjał naukowy Instytutu Historycznego, tj. działający w nim od lat uznany w Polsce i zagranicą ośrodek badawczy Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza oraz pracownicy zajmujący się wybranymi aspektami dziejów Żydów w Polsce i na świecie zatrudnieni w innych zakładach (Historii Starożytnej, Średniowiecznej, XIX wieku i XX wieku oraz w Zakładzie Dydaktyki Historii a także Nauk Pomocniczych Historii i Metodologii), zapewnia studentom możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań badawczych oraz wymiany poglądów naukowych z doświadczonymi i uznanymi w kraju i na świecie badaczami. Dużo czasu i uwagi poświęca się w Instytucie Historycznym na kształcenie umiejętności pisania tekstów naukowych i popularnonaukowych oraz rzeczowego udziału w dyskusji naukowej (przedstawiania własnych sądów oraz argumentowania przy zachowaniu szacunku dla twierdzeń innych). Dzięki zdobytym umiejętnościom warsztatowym i bogatej wiedzy z zakresu historii i kultury Żydów absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do kontynuowania nauki na kierunkach humanistycznych i społecznych, a także do podjęcia pracy w sferze edukacji i popularyzacji wiedzy historycznej, w mediach i wydawnictwach, w szeroko pojętej administracji oraz w instytucjach i fundacjach promujących kulturę żydowską. Niezależnie od wiedzy i kompetencji badawczych związanych z obszarem zainteresowań judaistyki, studia te wyposażają studentów w umiejętności przydatne w innych zawodach: • umiejętność sprawnego zdobywania danych i ich weryfikacji

 • umiejętność sprawnego pisania

 • umiejętność pracy w grupie, merytorycznej dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów

 • umiejętność samodzielnej pracy

 • umiejętności analityczne

 • umiejętność pracy w środowisku wielokulturowym.

Kształcenie w Instytucie Historycznym UW odpowiada celom i wartościom zapisanym w Misji Uniwersytetu Warszawskiego. Trzon programu studiów pierwszego stopnia stanowią ćwiczenia warsztatowe poświęcone dziejom i kulturze Żydów polskich na tle europejskim. Mają one charakter autorski, co pozwala wykładowcom na dzielenie się ze studentami własnymi zainteresowaniami naukowymi i doświadczeniem badawczym. Podczas ćwiczeń studenci aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu wskazywanych przez nauczyciela akademickiego problemów badawczych, co istotnie wpływa na kształtowanie intelektualnej otwartości i doskonalenie umiejętności warsztatowych, stanowiących fundament postawy badawczej. Przybliżanie studentom najnowszych ustaleń nauki oraz rozwijanie ich wrażliwości badawczej pozwala na realizację wskazanej w Misji UW idei „jedności nauki i nauczania”. Podczas ćwiczeń, ale także podczas konwersatoriów i wykładów prowadzonych w Instytucie Historycznym, wskazuje się na otwarty charakter wiedzy naukowej. Tym samym, doceniając rolę erudycji, kształtuje u studentów postawę badawczą w poznawaniu rzeczywistości minionej, a także obecnej. Wobec braku podręczników polskojęzycznych, ogromną rolę w programie studiów odgrywają wykłady, przygotowane jako autorskie koncepcje metodyczne, przy wykorzystaniu wielojęzycznej literatury przedmiotu.

Ważną częścią kształcenia jest przygotowanie warsztatowe studentów do samodzielnej pracy z materiałami źródłowymi różnej proweniencji, stąd istotne znaczenie ma nauka języków żydowskich, będących niezbędnym narzędziem warsztatu judaisty. Specyfika historii i kultury żydowskiej w naszym kraju wymaga położenia nacisku na kształcenie umiejętności w zakresie języka jidysz oraz, w nieco mniejszym stopniu, języka hebrajskiego, jako istotnych narzędzi do poznania piśmiennictwa oraz szeroko pojmowanej kultury Żydów aszkenazyjskich.

Istotą dominujących w dydaktyce ćwiczeń i konwersatoriów jest dyskusja naukowa. Studenci uczą się wnioskowania na podstawie zebranych danych, formułowania własnego zdania, argumentowania oraz poszanowania zdania innych uczestników dialogu. Przekonują się, że istnieją różne, równoprawne interpretacje tych samych zjawisk, wynikające np. z odmiennych założeń metodologicznych. Instytut Historyczny wciela tym samym w życie ideę „uniwersytetu jako wspólnoty dialogu”.

Poznając przeszłość i kulturę Żydów, studenci dowiadują się o zróżnicowaniu wewnętrznym społeczności żydowskiej. Poznają i uczą się rozumieć i doceniać wkład kultury żydowskiej w kulturę Polski i Europy. Nabywają szczególnych kompetencji w zakresie budowania społeczeństwa opartego na dialogu, poprzez zrozumienie podstaw odmienności kulturowych jako cech społeczeństwa zamieszkującego ziemie polskie w różnych okresach historycznych. Studia judaistyczne rozbudzają nie tylko wrażliwość na zainteresowanie odmiennymi kulturami, lecz także uczą zgodnej i pozytywnej komunikacji międzykulturowej oraz kształtują – wspomnianą w Misji UW – postawę „respektowania odmienności”.

Wpisana w Misję UW idea szacunku dla „tożsamości historyczno-kulturowej” własnego kraju, regionu czy miasta realizowana jest w programie studiów judaistycznych I stopnia podczas zajęć terenowych, na które składa się m.in. objazd naukowy. Studenci poznają wówczas pozostałości materialne, ślady przeszłości zapisane w krajobrazie oraz tradycję lokalną poszczególnych regionów Polski ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego Żydów jako części wielobarwnej mozaiki społecznej naszej ojczyzny.

Studia judaistyczne z natury rzeczy wiążą się z postulowaną w Misji Uniwersytetu Warszawskiego syntezą wartości uniwersalnych i lokalnych. Program studiów uwzględnia treści z zakresu historii i kultury Żydów polskich w powiązaniu z dziejami państwa, regionu oraz historii i kultury społeczności lokalnych. Nacisk położony jest na przedstawianie historii i kultury polskich Żydów, często w ujęciu porównawczym, oraz na wprowadzanie do „nauki i nauczania” zagadnień podnoszonych we współczesnej historiografii światowej, np. redefinicji chasydyzmu, znaczenia samorządności żydowskiej czy unikatowego dorobku literatury jidysz.EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Kierunkowe efekty kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Judaistyka wyrażone zostały w trzech kategoriach: wiedzy (20), umiejętności (18), kompetencji społecznych (12). W nawiasach podano metody weryfikacji opisanych kierunkowych efektów kształcenia: egzamin ustny (E), sprawdzian pisemny (S), praca pisemna (P), ocena przygotowania i aktywności na zajęciach (O):Wiedza:

Po ukończeniu studiów absolwent:K_W01 Posiada wiedzę o historii, kulturze i religijności Żydów poszerzoną w stosunku do jej elementów uzyskiwanych na poziomie 4KRK. (E, P, O)

K_W02 Zna dzieje Żydów w starożytności i na ziemiach polskich w ujęciu chronologicznym i tematycznym od czasów najdawniejszych do współczesności. (E, P, O)

K_W03 Zna wybrane zagadnienia historii Żydów w diasporach żyjących poza Polską w ujęciu chronologicznym i tematycznym od czasów najdawniejszych do współczesności. (E, P, O)

K_W04 Zna i systematyzuje źródła do badania przeszłości i kultury Żydów. (E, P, O)

K_W05 Posiada podstawową wiedzę o naukach wspierających badania w obszarze judaistyki. (E, P, O)

K_W06 Zna fachową terminologię z zakresu judaistyki oraz podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych. (E, P, O)

K_W07 Ma podstawową wiedzę o typach prac naukowych spotykanych w obszarze judaistyki (synteza, monografia, artykuł, artykuł recenzyjny, recenzja itp.). (E, P, O)

K_W08 Posiada podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej judaistyki. (E, P, O)

K_W09 Zna różne kierunki i obszary badań judaistycznych. (E, P, O)

K_W10 Zna dorobek głównych nurtów badawczych dla wybranych obszarów judaistyki. (E, P, O)

K_W11 Ma podstawową wiedzę o metodach wnioskowania, zasadach krytyki źródła oraz zasadniczych etapach postępowania badawczego judaisty. (P, O)

K_W12 Rozumie znaczenie metodologii dla poprawności naukowej badań judaistycznych. (E, P, O)

K_W13 Dostrzega i rozumie obecność elementów innych dyscyplin naukowych w pracy badacza zajmującego się dziejami i kulturą Żydów. (E, P, O)

K_W14 Rozumie wpływ podłoża narodowego, kulturowego i religijnego na stanowiska reprezentowane w judaistyce. (E, P, O)

K_W15 Definiuje miejsce judaistyki wśród innych nauk humanistycznych i społecznych oraz dostrzega podstawowe różnice i podobieństwa metodologiczne między judaistyką a innymi naukami humanistycznymi. (E, P, O)

K_W16 Posiada znajomość słownictwa oraz wiedzę z zakresu fleksji i składni języka jidysz i/lub hebrajskiego, pozwalającą na tłumaczenie prostszych tekstów źródłowych. (S, O)

K_W17 Ma świadomość znaczenia historycznej zmienności języka jidysz i hebrajskiego dla interpretacji źródeł. (S, P, O)

K_W18 Zna podstawową terminologię judaistyczną przynajmniej w jednym języku obcym nowożytnym. (P, O)

K_W19 Zna instytucje kultury upowszechniające wiedzę o dziejach i kulturze Żydów. (P, O)

K_W20 Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej. (S)

Umiejętności:

Po ukończeniu studiów absolwent:K_U01 Dokonuje krytyki źródeł historycznych i literackich. (P, O)

K_U02 Tłumaczy i objaśnia prostsze teksty źródłowe z języka jidysz i/lub hebrajskiego. (S, O)

K_U03 Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób systematyczny i uporządkowany. (E, S, P, O)

K_U04 Pozyskuje szczegółowe informacje wykorzystując publikacje naukowe oraz wydawnictwa pomocnicze opublikowane w druku lub w formie elektronicznej. (P, O)

K_U05 Selekcjonuje i hierarchizuje zebrane dane. (P, O)

K_U06 Formułuje wnioski na podstawie krytycznej analizy źródeł. (P, O)

K_U07 Formułuje problemy badawcze i dobiera metody oraz narzędzia służące ich rozwiązaniu. (P, O)

K_U08 Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem literatury fachowej dotyczącej wybranego zagadnienia. (E, P, O)

K_U09 Odróżnia tekst naukowy od publicystycznego i literackiego. (E, P, O)

K_U10 Sporządza bibliografie do wybranych tematów oraz redaguje przypisy do tekstu. (P, O)

K_U11 Posługuje się fachową terminologią judaistyki w języku polskim oraz wybranym języku obcym nowożytnym. (E, P, O)

K_U12 Charakteryzuje wybrane szkoły badawcze oraz różne kierunki badań w obszarze judaistyki. (E, P, O)

K_U13 Krytycznie odnosi się do dyskursu prezentowanego w opracowaniach naukowych. (E, P, O)

K_U14 Prezentuje w usystematyzowanej wypowiedzi zagadnienia z dziejów i kultury Żydów polskich i wybrane zagadnienia z historii i kultury Żydów z innych diaspor w języku polskim i wybranym języku obcym nowożytnym. (E, P, O)

K_U15 Tworzy samodzielnie różne formy tekstów naukowych i popularnonaukowych. (P, O)

K_U16 Przedstawia wyniki swoich badań za pomocą nowoczesnych metod prezentacji i z wykorzystaniem fachowej terminologii w języku polskim. (P, O)

: zalki
zalki -> Recenzja pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Osieckiej „System kancelaryjny I archiwalny komisji rządowych w Królestwie Polskim w latach 1814-1867, napisanej pod kierunkiem prof. Uw, dr hab
zalki -> Recenzowanie I archiwizowanie prac dyplomowych w apd na Wydziale Historycznym uw
zalki -> Celem badań jest charakterystyka gospodarki zwierzętami na ziemiach Polski w poszczególnych regionach we wczesnym średniowieczu
zalki -> Uchwała Rady Wydziału Historycznego uw nr 13 z dnia 27. 06. 2007 r w sprawie zasad studiowania na Wydziale Historycznym uw
zalki -> Interpretacje i ich legitymizacja
zalki -> 1. Wprowadzenie
zalki -> Uchwała nr 27
zalki -> Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Adama Majewskiego „Marszałek wielki litewski Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679). Działalność polityczno-wojskowa”
zalki -> Warszawa, 28 marca 2015 r prof dr hab. Andrzej Rachuba
zalki -> Noryckie zagłębie metalurgii żelaza


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna