Wniosek o prowadzenie kierunku studióWPobieranie 0.88 Mb.
Strona3/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Kompetencje społeczne

- zauważa i pojmuje charakterystyczną różnorodność metodologii badań nad kulturą i historią Żydów;

- zauważa i rozumie złożoność wzajemnych relacji Żydów z nieżydowskim otoczeniem społecznym i rolę, jaką odgrywa w nich ideologia antysemityzmu;

- rozumie powstanie i krytycznie odnosi się do stereotypów Żyda w XIX wieku;

- dostrzega i docenia zróżnicowanie życia żydowskiego w XIX wieku.

1.F Żydzi pod zaborami (ćwiczenia)

Po zaliczeniu przedmiotu student:Wiedza

- ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł historycznych, literackich i etnograficznych dotyczących przeszłości Żydów pod zaborami;

- ma wiedzę dotyczącą zróżnicowania położenia i funkcjonowania ludności żydowskiej w poszczególnych zaborach;

- dostrzega interdyscyplinarność i wielowątkowość badań dziejów i kultury Żydów w tym okresie;

- posiada szczegółową wiedzę na temat wybranych aspektów historii i kultury Żydów.

Umiejętności

- potrafi dokonać wieloaspektowej krytyki źródeł o charakterze urzędowym, literackim, etnograficznym, itd.;

- potrafi ocenić wartość rozmaitych źródeł do poznania dziejów i kultury Żydów;

- umie analizować i interpretować zróżnicowane materiały źródłowe;

- jest w stanie budować spójne wypowiedzi na podstawie analizowanych materiałów i właściwie dobierać argumenty na poparcie swoich tez.

Kompetencje społeczne


  • potrafi dyskutować i prowadzić spór naukowy na podstawie źródeł historycznych;

 • prezentuje wysoki poziom krytycyzmu wobec treści źródeł i literatury naukowej;

 • dostrzega uwarunkowania polityczne i ideologiczne historiografii dotyczącej dziejów Żydów w XIX wieku;

 • prowadzi konstruktywną wymianę poglądów, formułuje merytoryczne argumenty, wypowiada swoje racje z zachowaniem szacunku dla innych;

 • dostrzega potrzebę samodzielnego przygotowywania się do rozwiązania postawionego problemu;

 • rozumie wartość pracy w grupie wspólnie rozwiązującej postawiony problem.

1.G Ku nowoczesności. Żydzi w czasie pierwszej wojny światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym (1914–1939) (wykład)

Po zaliczeniu przedmiotu student:Wiedza

- ma pogłębioną wiedzę na temat dziejów i kultury Żydów polskich w latach 1914-1939;

- ma wiedzę na temat czynników formujących nowoczesne społeczeństwo żydowskie na początku XX wieku;

- ma wiedzę na temat najistotniejszych procesów społeczno-kulturowych dotyczących ludności żydowskiej w latach 1914 – 1939;Umiejętności

- potrafi powiązać wydarzenia polityczne z procesami społeczno-kulturowymi, a także wyjaśnić ich znaczenie i określić ich przebieg;

- potrafi dostrzec zależności pomiędzy czynnikami politycznymi, społecznymi i kulturowymi odpowiedzialnymi za kształtowanie nowoczesnego życia żydowskiego;

- potrafi ocenić rodzaj i skalę zmian, które zaszły w społeczeństwie żydowskim w latach 1914-1939.Kompetencje społeczne

- dostrzega złożoność i bogactwo życia społecznego w okresie międzywojennym;

- odnosi się krytycznie do uproszczonych przekazów na temat tego okresu;

- dostrzega złożoność zagadnienia tożsamości żydowskiej.1.H Ku nowoczesności. Żydzi w czasie pierwszej wojny światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym (1914–1939) (ćwiczenia)

Po zaliczeniu przedmiotu student:Wiedza

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach dotyczących Żydów polskich w latach 1914-1939;

- ma wiedzę na temat podstawowych źródeł do badania dziejów i kultury Żydów polskich w okresie międzywojennym;

- ma wiedzę na temat złożoności życia społecznego, politycznego i kulturalnego Żydów polskich w okresie międzywojennym;Umiejętności

- potrafi krytycznie analizować przekazy źródłowe dotyczące Żydów w okresie międzywojennym;

- potrafi scharakteryzować przemiany, jakie przechodziła ludność żydowska w tym okresie;

- potrafi budować spójne wypowiedzi na podstawie analizowanych materiałów i właściwie dobierać argumenty na poparcie swoich tez;Kompetencje społeczne

 • prowadzi konstruktywną wymianę poglądów, formułuje merytoryczne argumenty, wypowiada swoje racje z zachowaniem szacunku dla innych;

 • dostrzega związek między zróżnicowaniem życia żydowskiego w okresie międzywojennym a nurtami współczesnego judaizmu;

 • dostrzega znaczenie międzywojennych formacji intelektualno-kulturowych dla późniejszego życia żydowskiego;

 • dostrzega potrzebę samodzielnego przygotowywania się do rozwiązania postawionego problemu;

 • rozumie wartość pracy w grupie wspólnie rozwiązującej postawiony problem.

1.I Zagłada (wykład)

Po zaliczeniu przedmiotu student:Wiedza

 • posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą genezy, przebiegu i skutków Zagłady;

 • posiada pogłębioną wiedzę na temat relacji polsko-żydowskich w czasie wojny;

 • posiada wiedzę na temat kierunków badań, literatury oraz najważniejszych dyskusji i sporów dotyczących Zagłady.

Umiejętności

 • potrafi wymienić i scharakteryzować czynniki, które doprowadziły do Zagłady Żydów;

 • umie zanalizować naturę przemocy wobec Żydów;

 • potrafi przedstawić psychologiczne dylematy ukrywania i bycia ukrywanym;

 • umie wskazać i omówić różnorodne konsekwencje Zagłady.

Kompetencje społeczne

- jest świadom wielowymiarowego znaczenia Zagłady;

- wykazuje wrażliwość na przejawy różnego rodzaju postaw i zachowań związanych z nietolerancją we współczesnym świecie;

- zdaje sobie sprawę z różnorodnych interpretacji problematyki Zagłady.1.J Zagłada (ćwiczenia)

Po zaliczeniu przedmiotu student:Wiedza

- ma pogłębioną wiedzę dotyczącą genezy, przebiegu i skutków Zagłady;

- posiada wiedzę na temat źródeł do badania Zagłady;

- zna najważniejsze nurty badań nad Zagładą;Umiejętności

- potrafi analizować i interpretować różnorodne źródła dotyczące Zagłady;

- potrafi ocenić wartość rozmaitych źródeł do badania Zagłady;

- potrafi formułować wypowiedzi na podstawie analizowanych materiałów, przedstawiając argumenty na poparcie swoich tez;Kompetencje społeczne

 • zdaje sobie sprawę z etycznych uwarunkowań badań i dyskusji nad Zagładą;

 • rozumie znaczenie Zagłady dla współczesnych debat ideologicznych, religijnych i etycznych;

 • wykazuje wrażliwość na różnego typu przejawy nietolerancji i dyskryminacji;

 • prowadzi konstruktywną wymianę poglądów, formułuje merytoryczne argumenty, wypowiada swoje racje z zachowaniem szacunku dla innych;

 • dostrzega potrzebę samodzielnego przygotowywania się do rozwiązania postawionego problemu;

 • rozumie wartość pracy w grupie wspólnie rozwiązującej postawiony problem.

1.K Państwo Izrael (wykład)

Po zaliczeniu zajęć student:Wiedza

- ma ogólną wiedzę na temat historii Bliskiego Wschodu w XX wieku;

- ma ogólną wiedzę na temat geografii językowej, religijnej i etnicznej Bliskiego Wschodu w XX wieku;

- zna chronologię dziejów Państwa Izrael;

- ma wiedzę na temat głównych problemów historii tego kraju w zakresie sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Umiejętności

- potrafi wskazać główne determinanty rozwoju Państwa Izrael;

- potrafi dostrzec wpływ ideologii i oddziaływanie charyzmatycznych osobowości na dzieje Państwa Izrael;

- potrafi opisać znaczenie czynników geograficznych i demograficznych dla dziejów Izraela;

- potrafi dostrzec znaczenie religii w życiu społeczeństwa izraelskiego;

- potrafi odczytać i objaśnić występujące w języku politycznym Izraela słowa-skróty („Sprawa”, „Terytoria” itp.).Kompetencje społeczne

- dostrzega potrzebę zrozumienia przeciwstawnych racji stron konfliktu na Bliskim Wschodzie;

- rozumie potrzebę interdyscyplinarnych badań nad dziejami państwa izraelskiego;

- widzi znaczenie wydarzeń z przeszłości dla kształtu teraźniejszości.1.L Diaspora po II wojnie światowej (ćwiczenia)

Po zaliczeniu zajęć student:Wiedza

 • ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych zagadnień historii i kultury Żydów po II wojnie światowej;

 • ma podstawową wiedzę na temat geografii diaspory po II wojnie światowej;

 • ma wiedzę o przejawach aktywności społecznej, kulturalnej i politycznej wybranych ośrodków diaspory.

Umiejętności

 • dostrzega złożoność relacji Żydów z nieżydowskim otoczeniem po Zagładzie;

 • zauważa zróżnicowanie diaspory żydowskiej po Zagładzie;

 • potrafi krytycznie zanalizować uwarunkowania rozwoju diaspory żydowskiej po Zagładzie.

Kompetencje społeczne

 • jest świadom politycznego, kulturowego i językowego zróżnicowania diaspory;

 • widzi złożoność relacji między diasporą a Państwem Izrael;

 • prowadzi konstruktywną wymianę poglądów, formułuje merytoryczne argumenty, wypowiada swoje racje z zachowaniem szacunku dla innych;

 • dostrzega potrzebę samodzielnego przygotowywania się do rozwiązania postawionego problemu;

 • rozumie wartość pracy w grupie wspólnie rozwiązującej postawiony problem.

Grupa 2 (G2) – egzaminy z poszczególnych okresów dziejów i kultury Żydów

2.A Historia Żydów w starożytności

Student:


Wiedza

- ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o dziejach Żydów i Izraela w starożytności;

- opanował fachową terminologię z zakresu dziejów Izraela, jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych;

- ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej badań nad historią Żydów w starożytności;

- zna różne kierunki badań nad dziejami Żydów w starożytności;

Umiejętności

- samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny;

- definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie podstawowe terminy fachowe właściwe dla badań nad dziejami Żydów w starożytności;

- potrafi wskazać związki przyczynowo-skutkowe i dostrzega diachroniczną strukturę przeszłości;

- potrafi sformułować logiczną i przejrzystą wypowiedź na wskazany temat z zakresu dziejów starożytnego Izraela;

- formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych autorów prac historycznych w zakresie znanej mu literatury fachowej dotyczącej dziejów Żydów w starożytności;Kompetencje społeczne

- ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat wybranej epoki i dostrzega potrzebę jej uzupełniania;

- uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym;

- okazuje zrozumienie dla świata wartości i postaw ludzi w starożytności;

- dostrzega związki starożytności z późniejszymi epokami i teraźniejszością;

- wykazuje odpowiedzialność w przedstawianiu obrazu dziejów zgodnego z aktualnym stanem wiedzy historycznej.2.B Żydzi w średniowieczu i nowożytności

Student:


Wiedza

- ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o dziejach Żydów w średniowieczu i nowożytności;

- opanował fachową terminologię z zakresu dziejów Żydów w średniowieczu i nowożytności;

- zna różne kierunki badań nad dziejami Żydów w średniowieczu i nowożytności;Umiejętności

- samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny;

- potrafi wskazać związki przyczynowo-skutkowe i najważniejsze procesy w dziejach Żydów w średniowieczu i nowożytności;

- potrafi powiązać zjawiska i procesy dotyczące Żydów na ziemiach polskich ze zjawiskami i procesami na terenie diaspory europejskiej w okresie średniowiecza i nowożytności;

- potrafi sformułować logiczną i przejrzystą wypowiedź na wskazany temat;

Kompetencje społeczne

- okazuje zrozumienie dla świata wartości i postaw ludzi w średniowieczu i nowożytności i nie ocenia dawnych zjawisk przez pryzmat wydarzeń późniejszych;

- dostrzega historyczne związki i uwarunkowania współczesnych relacji między środowiskami żydowskimi i nieżydowskimi;

- uznaje i szanuje różnorodność poglądów i postaw determinowaną różnym podłożem historycznym i kulturowym;

- ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat wybranej epoki i dostrzega potrzebę jej uzupełnania;

- wykazuje odpowiedzialność w przedstawianiu zgodnego z aktualnym stanem wiedzy obrazu dziejów.2.C Żydzi pod zaborami

Student:


Wiedza

- ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o dziejach Żydów pod zaborami;

- opanował fachową terminologię z zakresu dziejów Żydów na ziemiach polskich w XIX wieku;

- zna różne kierunki badań nad dziejami Żydów pod zaborami;Umiejętności

- samodzielnie zdobywa wiedzę i utrwala ją w sposób uporządkowany i systematyczny;

- potrafi wskazać związki przyczynowo-skutkowe i dostrzega diachroniczną strukturę przeszłości;

- potrafi sformułować logiczną i przejrzystą wypowiedź na wskazany temat z zakresu dziejów i kultury Żydów na ziemiach polskich w XIX wieku;

- formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych autorów prac historycznych w zakresie znanej mu literatury fachowej dotyczącej dziejów Żydów w okresie zaborów;

Kompetencje społeczne

- uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym;

- okazuje zrozumienie dla świata wartości i postaw ludzi w XIX stuleciu;

- dostrzega wagę przeszłości dla współczesnych relacji Żydów ze środowiskiem nieżydowskim;

- ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat wybranej epoki i dostrzega potrzebę jej uzupełnania;

- wykazuje odpowiedzialność w przedstawianiu zgodnego z aktualnym stanem wiedzy obrazu dziejów.2.D Żydzi w okresie międzywojennym

Student:


Wiedza

- ma pogłębioną oraz uporządkowaną wiedzę na temat historii i kultury Żydów polskich w latach 1914-1939;

- opanował podstawową terminologię związaną z żydowskim życiem kulturalnym i politycznym w latach 1914-1939;

- zna podstawowe pozycje historiograficzne, literackie i literaturoznawcze dotyczące dziejów Żydów w latach 1914-1939;Umiejętności

- w sposób uporządkowany zdobywa i utrwala wiedzę na temat dziejów Żydów w latach 1914-1939;

- definiuje, objaśnia i stosuje podstawowe terminy związane z dziejami Żydów w latach 1914-1939;

- potrafi sformułować logiczną i przejrzystą wypowiedź na temat związany z dziejami Żydów w latach 1914-1939;Kompetencje społeczne

- ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat dziejów Żydów w latach 1914-1939;

- okazuje zrozumienie dla postaw i działań jednostek oraz całych grup kształtujących ten etap historii Żydów;

- dostrzega złożoność i bogactwo żydowskiego życia społecznego i kulturalnego w latach 1914-1939;

- rozumie konieczność krytycznego podejścia do uproszczonych przekazów na temat tego okresu;

- ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat wybranej epoki i dostrzega potrzebę jej uzupełnania;

- wykazuje odpowiedzialność w przedstawianiu zgodnego z aktualnym stanem wiedzy obrazu dziejów.

2.E Zagłada

Student:


Wiedza

- ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o genezie, przebiegu i skutkach Zagłady;

- posiada pogłębioną wiedzę na temat bazy źródłowej i literatury przedmiotu;

- ma wiedzę na temat relacji Żydów z nie-Żydami w okresie II wojny światowej;Umiejętności

- posługuje się fachową terminologią z zakresu dziejów Żydów w okresie Zagłady;

- potrafi przedstawić najważniejsze wydarzenia, procesy i zjawiska związane z Zagładą Żydów;

- potrafi na podstawie literatury sformułować wypowiedź na temat z zakresu Zagłady Żydów;Kompetencje społeczne

- ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat Zagłady Żydów;

- dostrzega złożoność postaw i działań jednostkowych i zbiorowych w okresie Zagłady;

- rozumie konieczność krytycznego traktowania uproszczonych twierdzeń na temat Zagłady;

- ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat wybranej epoki i dostrzega potrzebę jej uzupełnania;

- wykazuje odpowiedzialność w przedstawianiu zgodnego z aktualnym stanem wiedzy obrazu dziejów.2.F Państwo Izrael

Student:


Wiedza
- ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o dziejach i kulturze Izraela;

- opanował fachową terminologię z zakresu wiedzy o Izraelu;

- zna różne kierunki badań nad dziejami Izraela;

Umiejętności
- samodzielnie zdobywa wiedzę i utrwala ją w sposób uporządkowany i systematyczny;

- potrafi wskazać związki przyczynowo-skutkowe i dostrzega diachroniczną strukturę przeszłości;

- potrafi sformułować logiczną i przejrzystą wypowiedź na wskazany temat z zakresu dziejów i kultury Izraela;

- formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych autorów opracowań naukowych dotyczących dziejów i kultury Izraela;Kompetencje społeczne

- uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym;

- dostrzega znaczenie powstania państwa Izrael jako punktu zwrotnego w polityce bliskowschodniej;

- widzi i rozumie znaczenie istnienia państwa Izrael dla społeczności żydowskiej w diasporze;

- ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat wybranej epoki i dostrzega potrzebę jej uzupełnania;

- wykazuje odpowiedzialność w przedstawianiu zgodnego z aktualnym stanem wiedzy obrazu dziejów.Grupa 3 (G3) – zajęcia wprowadzające w warsztat judaistyczny

3.A Biblia: teksty i ich historia (konwersatorium oraz egzamin)

Po zaliczeniu przedmiotu student:Wiedza

 • ma wiedzę na temat procesu narastania literatury biblijnej;

 • ma wiedzę na temat kanonów biblijnych, starożytnych tłumaczeń Biblii oraz komentarzy biblijnych;

 • ma wiedzę na temat procesów kanonizacji tekstów biblijnych;

 • dysponuje wiedzą dotyczącą rozwoju piśmiennictwa w Palestynie w epoce żelaza;

Umiejętności

 • rozróżnia typy i gatunki literackie w obrębie tekstów biblijnych;

 • potrafi wskazać zależności między tekstami i podobieństwa literatury biblijnej do wybranych tekstów powstałych w innych kulturach;

 • potrafi wskazać wzajemne oddziaływanie intelektualnych prądów w obrębie tradycji biblijnej;

Kompetencje społeczne

 • rozumie, że formowanie się tradycji religijnych ma charakter dynamiczny;

 • rozumie wzajemne związki między różnymi typami literatury, ich odmienne interpretacje i zastosowania;

 • rozumie istotę procesów kanonizacji tekstów normatywnych jako zjawisko tworzenia ortodoksji.

3.B Wprowadzenie do studiów żydowskich (ćwiczenia)

Po zaliczeniu przedmiotu student:Wiedza

- zna zakres i interdyscyplinarny charakter studiów żydowskich;

- ma wiedzę o dziejach studiów żydowskich i najważniejszych ośrodkach, w jakich były i są one uprawiane;

- dostrzega wagę i znaczenie istotnych czasopism naukowych, serwisów i internetowych baz danych oraz ważniejszych edycji źródłowych.Umiejętności

- potrafi posługiwać się pomocami naukowymi (bibliografie, słowniki, bazy danych itp.);

- umie prawidłowo sporządzić opis bibliograficzny;

- rozumie podstawowe różnice między rodzajami opracowań naukowych;

- umie posługiwać się kalendarzem żydowskim i potrafi przeliczać daty;

- potrafi przeprowadzić podstawową krytykę źródła;Kompetencje społeczne

- potrafi krytycznie analizować różnego rodzaju teksty i wypowiedzi;

- rozpoznaje problemy etyczne w studiach żydowskich i docenia ich wagę;

- potrafi pracować w grupie wspólnie rozwiązującej postawiony problem.3.C Cywilizacja języków żydowskich (konwersatorium)

3.C.A Wprowadzenie do języka jidysz

Po zaliczeniu przedmiotu student:Wiedza

- ma podstawową wiedzę dotyczącą historii oraz zakresu używania języka jidysz, a także tekstów, które powstawały bądź powstają w tym języku;

- ma podstawową wiedzę na temat liter alfabetu jidysz;

- ma podstawową wiedzę na temat sposobów transkrypcji i transliteracji;

- posiada wiedzę o miejscu języka jidysz pośród innych języków żydowskich;

- ma wiedzę o głównych nurtach badań nad językiem jidysz;

- ma wiedzę o zróżnicowaniu geograficznym języka jidysz;

Umiejętności

- potrafi rozpoznać i odczytać litery drukowane;

- potrafi zapisać i odczytać litery zapisane kursywą;

- potrafi samodzielnie dokonać transkrypcji i transliteracji tekstu oraz skorzystać z transkrybowanego i transliterowanego tekstu;

- potrafi samodzielnie skorzystać ze słownika języka jidysz, leksykonu, bibliografii, katalogu bibliotecznego i inwentarza archiwalnego, kalendarza żydowskiego;

Kompetencje społeczne

- dostrzega różnorodność i obfitość piśmiennictwa powstałego w języku jidysz;

- rozumie rolę języka jidysz w procesach kształtowania się tożsamości Żydów Europy Środkowo-Wschodniej;

- rozumie i docenia rolę pisma w kształtowaniu się tożsamości religijnej i etnicznej;

- dostrzega wielojęzyczność Żydów Europy Środkowo-Wschodniej i związane z nią uwarunkowania ideologiczno-światopoglądowe.

3.C.B Wprowadzenie do języka hebrajskiego

Po zaliczeniu przedmiotu student:Wiedza

- ma podstawową wiedzę na temat rozwoju języka hebrajskiego i piśmiennictwa tym języku;

- posiada wiedzę o miejscu języka hebrajskiego pośród innych języków żydowskich;

- zna alfabet hebrajski oraz system znaków samogłoskowych;

- ma wiedzę o głównych nurtach badań nad językiem hebrajskim;

Umiejętności

- potrafi wzrokowo i słuchowo identyfikować język hebrajski;

- umie dokonać transkrypcji i transliteracji słów hebrajskich;

- umie odczytać podstawowe słowa i rozumie ich znaczenie;

- potrafi odczytać i napisać litery drukowane i kursywne;

- potrafi samodzielnie skorzystać ze słownika języka hebrajskiego, leksykonu, bibliografii, katalogu bibliotecznego i inwentarza archiwalnego, kalendarza żydowskiego;Kompetencje społeczne

- jest świadomy zjawiska wielojęzyczności i jego uwarunkowań we współczesnym świecie żydowskim;

- zdaje sobie sprawę z wzajemnych wpływów języka polskiego i języka hebrajskiego;

- jest uwrażliwiony na biblijne pochodzenie wielu frazeologizmów i metaforyki w języku polskim.: zalki
zalki -> Recenzja pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Osieckiej „System kancelaryjny I archiwalny komisji rządowych w Królestwie Polskim w latach 1814-1867, napisanej pod kierunkiem prof. Uw, dr hab
zalki -> Recenzowanie I archiwizowanie prac dyplomowych w apd na Wydziale Historycznym uw
zalki -> Celem badań jest charakterystyka gospodarki zwierzętami na ziemiach Polski w poszczególnych regionach we wczesnym średniowieczu
zalki -> Uchwała Rady Wydziału Historycznego uw nr 13 z dnia 27. 06. 2007 r w sprawie zasad studiowania na Wydziale Historycznym uw
zalki -> Interpretacje i ich legitymizacja
zalki -> 1. Wprowadzenie
zalki -> Uchwała nr 27
zalki -> Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Adama Majewskiego „Marszałek wielki litewski Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679). Działalność polityczno-wojskowa”
zalki -> Warszawa, 28 marca 2015 r prof dr hab. Andrzej Rachuba
zalki -> Noryckie zagłębie metalurgii żelaza


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna