Wniosek o prowadzenie kierunku studióW


D Wprowadzenie do judaizmu (konwersatorium oraz egzamin)Pobieranie 0.88 Mb.
Strona4/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.D Wprowadzenie do judaizmu (konwersatorium oraz egzamin)

Po zaliczeniu przedmiotu student:Wiedza

- ma podstawową wiedzę dotyczącą religii i kultury żydowskiej oraz zjawisk i nurtów w historycznym i współczesnym judaizmie;

- ma podstawową wiedzę na temat kierunków badań i literatury przedmiotu;

Umiejętności

- potrafi właściwie zrozumieć i zinterpretować pojawiające się w źródłach informacje dotyczące religijności i obrzędowości żydowskiej;

- przy lekturze opracowań i źródeł rozpoznaje najważniejsze nurty judaizmu;

- posługuje się odpowiednimi pojęciami dotyczącymi judaizmu;

- samodzielnie korzysta z literatury dotyczącej judaizmu;

Kompetencje społeczne

- dostrzega powiązania między zjawiskami historycznymi a współczesnym życiem żydowskim;

- zdaje sobie sprawę z historycznego i współczesnego zróżnicowania judaizmu;

- wykazuje wrażliwość na odmienność kulturową i religijną;

- potrafi formułować wypowiedzi z zachowaniem szacunku wobec przekonań religijnych innych osób.

3.E Religijna literatura żydowska (konwersatorium)

Po zaliczeniu przedmiotu student:Wiedza

- ma wiedzę na temat różnych rodzajów tekstów religijnych, a zwłaszcza literatury talmudycznej;

- ma wiedzę na temat stanu zachowania literatury żydowskiej;

- rozumie napięcia chrześcijańsko-żydowskie na tle różnej lektury tekstu biblijnego;

- rozumie, dlaczego do czasów późniejszych przetrwał nurt judaizmu rabinicznego, i że nie można jedynie przez jego pryzmat patrzeć na różnorodne prądy religijne;

Umiejętności

- potrafi powiązać zachowaną literaturę religijną z prądami religijnymi i środowiskami, w których ona powstała;

- potrafi prześledzić formy przekazu tekstów religijnych (papirusy, rękopisy, druki);

- posiada podstawową umiejętność analizy tekstów religijnych;

- potrafi rozpoznać odniesienia do testów religijnych w różnego typu źródłach;

Kompetencje społeczne

- potrafi formułować wypowiedzi z zachowaniem szacunku wobec przekonań religijnych innych osób;

- rozumie i docenia rolę tekstów literackich w kształtowaniu tożsamości religijnej i narodowej;

- uświadamia sobie możliwość różnorodnego odbioru tekstów religijnych;

- zdaje sobie sprawę ze złożoności historycznego i współczesnego judaizmu.

3.F Literatura żydowska (jidysz) – tradycja, nowoczesność, awangarda (konwersatorium)

Po zaliczeniu przedmiotu student:Wiedza

- ma wiedzę na temat twórców języka jidysz, gatunków literackich oraz środowisk i grup artystycznych;

- ma wiedzę na temat podstawowych procesów kulturowych i politycznych, które stały się źródłem lub inspiracją dla kształtowania się poszczególnych gatunków i stylów oraz powstawania środowisk twórczych;

Umiejętności

- dokonuje prawidłowej periodyzacji twórczości literackiej powstałej w języku jidysz w okresie od XVIII do XX wieku;

- rozpoznaje gatunki typowe dla literatury żydowskiej oraz potrafi wskazać formy literackie zapożyczone ze skarbca literatury europejskiej;

- potrafi wymienić postacie najistotniejsze dla kształtowania się poszczególnych gatunków i stylów oraz twórców środowisk i grup artystycznych;Kompetencje społeczne

- krytycznie odnosi się do zawężonego oglądu literatury żydowskiej jako nienowoczesnej i jednorodnej, czyli ukazującej jedynie tradycyjne środowiska religijne;

- potrafi ocenić i docenić wkład twórców języka jidysz w dorobek literatury europejskiej.

3.G Wstęp do pisania prac uniwersyteckich

Po zaliczeniu przedmiotu student:Wiedza

- ma podstawową wiedzę o typach prac naukowych;

- zna podstawowe zasady prawidłowego konstruowania wstępu i zakończenia pracy pisemnej;

- rozpoznaje podstawowe typy błędów logicznych w argumentacji naukowej;Umiejętności

- samodzielnie tworzy krótkie teksty;

- samodzielnie prezentuje w wypowiedzi pisemnej streszczenie artykułu naukowego, przedstawiając pytania badawcze, argumentację autora oraz wykorzystane źródła;

- posługuje się podstawową terminologią nauk humanistycznych;

- dostrzega niebezpieczeństwo przejmowania języka źródła w budowanej przez siebie narracji;

Kompetencje społeczne

- ma świadomość swoich umiejętności w zakresie pisania prac uniwersyteckich i rozumie potrzebę rozwijania swoich kompetencji w tym zakresie;

- ma świadomość znaczenia poprawnego formułowania wypowiedzi na piśmie dla prawidłowego przebiegu komunikacji społecznej.

3.H Podstawy ochrony własności intelektualnej

Efekty kształcenia zdefiniowane przez jednostkę prowadzącąGrupa 4 (G4) – języki żydowskie

4.A Język jidysz (lektorat)

Po zaliczeniu przedmiotu student:Wiedza

- posiada znajomość słownictwa języka jidysz;

- posiada wiedzę z zakresu fleksji i składni języka jidysz;

- posiada wiedzę na temat zróżnicowania rejestrów tego języka, pozwalającą na prawidłowe odczytywanie i interpretowanie tekstów źródłowych;Umiejętności

- potrafi w mowie i piśmie posługiwać się podstawowymi konstrukcjami gramatycznymi języka jidysz;

- samodzielnie odczytuje oraz tłumaczy drukowane i rękopiśmienne teksty w języku jidysz;

- potrafi pozyskiwać informacje zawarte w jidyszowych materiałach leksykograficznych, biograficznych, katalogach, inwentarzach oraz na stronach internetowych;Kompetencje społeczne

- rozumie historyczną i kulturową rolę języka jidysz w dziejach Żydów aszkenazyjskich oraz w kulturze europejskiej;

- rozumie wagę podtrzymania znajomości tego języka jako jednego z języków zagrożonych wymarciem.

4.B Język hebrajski (lektorat)

Po zaliczeniu przedmiotu student:Wiedza

- posiada znajomość podstawowego słownictwa hebrajskiego;

- ma podstawową wiedzę z zakresu fonetyki, morfologii i składni języka hebrajskiego;

- posiada wiedzę o kulturze hebrajskiego obszaru językowego;

- zna wybrane zagadnienia dotyczące historii, geografii i literatury Izraela;

- rozumie historyczną i kulturową rolę języka hebrajskiego w dziejach Żydów oraz w kulturze europejskiej;Umiejętności

- potrafi w mowie i piśmie posługiwać się podstawowymi konstrukcjami gramatycznymi języka hebrajskiego;

- komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w typowych sytuacjach społecznych;

- rozumie i wykorzystuje informacje zawarte w wybranych tekstach;

- potrafi wyszukać proste informacje źródłowe z wykorzystaniem różnych środków i metod;

Kompetencje społeczne

- zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności;

- potrafi współpracować w grupie;

- potrafi zgodnie z wymogami danej kultury wyrażać swoje intencje i przekonania;

- rozumie i szanuje przekonania innych;

- jest uwrażliwiony na problemy wynikające z odmienności kulturowej.Grupa 5 (G5) – nauki humanistyczne – socjologia, antropologia (konwersatorium)

Po zaliczeniu przedmiotu student:Wiedza

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą socjologii narodu;

- zna najważniejsze prace poświęcone dziejom kształtowania się świadomości narodowej, nowoczesnego nacjonalizmu i antysemityzmu;

- ma podstawową wiedzę w zakresie charakterystycznych dla socjologii i antropologii metod badawczych oraz najważniejszych narzędzi interpretacyjnych;

- definiuje miejsce wybranej nauki humanistycznej wśród innych nauk humanistycznych i społecznych;

- zna podstawowe nurty wybranej nauki społecznej

- dostrzega podstawowe różnice metodologiczne i warsztatowe między wybraną nauką humanistyczną a judaistyką

Umiejętności

- posługuje się najważniejszymi pojęciami z zakresu antropologii lub socjologii;

- posiada umiejętność krytycznego czytania wyników badań socjologicznych lub antropologicznych;

- potrafi omówić i ocenić poglądy autorów przeczytanych opracowań;

- rozpoznaje wspólne dla judaistyki i wybranej nauki humanistycznej obszary badań;

Kompetencje społeczne

- ma świadomość złożoności świata społecznego i wielości mechanizmów nim rządzących;

- jest otwarty na różnice kulturowe;

- prezentuje postawę otwartości na właściwy dla wybranej nauki humanistycznej typ refleksji.Grupa 6 (G6) – zajęcia fakultatywne

Student:


Wiedza

- posiada poszerzoną wiedzę z wybranej dziedziny judaistyki lub problematyki badawczej;

- szczegółowe efekty kształcenia właściwe dla wybranej formy zajęć;

Umiejętności

- posługuje się terminologią naukową z wybranej dziedziny judaistyki lub problematyki badawczej;

- szczegółowe efekty kształcenia właściwe dla wybranej formy zajęć;

Kompetencje społeczne

- wykazuje samodzielność w określaniu swoich zainteresowań naukowych;

- szczegółowe efekty kształcenia właściwe dla wybranej formy zajęć.

Grupa 7 (G7) – zajęcia ogólnouniwersyteckie poza ofertą Instytutu Historycznego

Efekty kształcenia zdefiniowane przez jednostkę prowadzącą.Przedmiot 1 (P1) – praca roczna

Student:


Wiedza

- posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł przydatnych dla opracowania wybranego tematu z zakresu judaistyki;

- ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej badań judaistycznych;

- ma podstawową wiedzę na temat literatury przedmiotu dotyczącej tematyki pracy;Umiejętności

- samodzielnie prezentuje w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej wypowiedzi pisemnej opracowany temat;

- stosuje podstawowe elementy warsztatu badawczego, metody i narzędzia właściwe dla wybranego tematu;

- definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w piśmie podstawowe terminy fachowe właściwe dla badań nad epoką lub zagadnieniem;

- rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje teksty historiograficzne oraz teksty źródłowe przydatne w opracowaniu wybranego tematu;

- formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem literatury fachowej dotyczącej opracowywanego tematu;

- wykazuje samodzielność w formułowaniu twierdzeń naukowych;

Kompetencje społeczne

- rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy badawczej;

- ma świadomość swoich umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym;

- okazuje zrozumienie dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych;

- potrafi krytycznie czytać świadectwa o przyszłości, mając świadomość, że na ogół nie są one wiernym zapisem rzeczywistości;

- rozumie językowe uwarunkowania odbioru tekstów literackich.Przedmiot 2 (P2) – seminarium dyplomowe

Student:


Wiedza

- ma podstawową wiedzę na temat wybranych aspektów z zakresu judaistyki;

- ma podstawową wiedzę na temat różnorodnych źródeł;

- zna dorobek głównych nurtów badań dotyczących wybranych zagadnień judaistyki;Umiejętności

- stosuje metody krytyki źródeł;

- samodzielnie zbiera i porządkuje źródła i opracowania naukowe do tematu pracy dyplomowej;

- samodzielnie przygotowuje ustne wystąpienia dotyczące tematu pracy dyplomowej;

- samodzielnie formułuje tezy pracy dyplomowej i argumentuje na ich rzecz;

Kompetencje społeczne

- ocenia poziom własnych kompetencji w zakresie warsztatu badawczego;

- jest świadom konieczności stałego poszerzania swej wiedzy i umiejętności warsztatowych;

- posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych.Przedmiot 3 (P3) – objazd naukowy

Student:


Wiedza

- posiada podstawową wiedzę o stylach w żydowskiej architekturze, sztuce zdobniczej i użytkowej;

- zna podstawową terminologię w zakresie historii sztuki w odniesieniu do obiektów zabytkowych;

- posiada podstawową wiedzę na temat historycznego rozwoju form różnego typu obiektów zabytkowych: synagog, budynków gminnych, cmentarzy, architektury mieszkalnej i miejsc pamięci;

- posiada podstawową wiedzę na temat wpływu procesów gospodarczych, społecznych i politycznych na kształt przestrzenny zespołów zabytkowych;

Umiejętności

- rozpoznaje historyczne style w żydowskiej architekturze, sztuce zdobniczej i użytkowej;

- posiada podstawową umiejętność datowania obiektów i zespołów zabytkowych;

- dokonuje całościowego opisu obiektu zabytkowego z uwzględnieniem charakterystyki ogólnej i omówienia detali;

- omawia obiekt zabytkowy z uwzględnieniem kontekstu geograficznego, gospodarczego, kulturowego i społecznego;

- dostrzega powiązania między architekturą żydowską i nieżydowską;Kompetencje społeczne

- docenia wagę materialnych świadectw przeszłości we współczesnym środowisku geograficznym;

- rozumie wagę zachowania świadectw przeszłości we współczesnej przestrzeni publicznej;

- posiada umiejętność postrzegania otaczającej przestrzeni, jako zapisu przeszłości;

- dostrzega unikalny charakter żydowskiego dziedzictwa i kultury materialnej.

Przedmiot 4 (P4) – język nowożytny

Efekty kształcenia zdefiniowane przez jednostkę prowadzącą.Przedmiot 5 (P5) – technologia informacyjna

Efekty kształcenia zdefiniowane przez jednostkę prowadzącą.Przedmiot 6 (P6) – BHP

Efekty kształcenia zdefiniowane przez jednostkę prowadzącą.Przedmiot 7 (P7) - WF

Efekty kształcenia zdefiniowane przez jednostkę prowadzącą.Praktyki zawodowe

Student:


Wiedza

  • ma wiedzę na temat funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i procedur obowiązujących w instytucjach naukowo-badawczych, kulturalnych, oświatowych, w administracji publicznej oraz w firmach prywatnych, których charakter działalności jest zgodny z profilem studiów;

Umiejętności

  • potrafi odpowiedzialnie organizować pracę własną oraz pracę zespołową w instytucjach naukowo-badawczych, kulturalnych, oświatowych, w administracji publicznej oraz w firmach prywatnych;

  • potrafi prezentować i upowszechniać wiedzę na temat dziejów i kultury Żydów, szczególnie dla potrzeb naukowych, popularyzatorskich i szeroko rozumianej edukacji judaistycznej;

  • potrafi gromadzić i analizować informacje potrzebne do pracy zawodowej, dokonując ich krytycznej interpretacji;

Kompetencje społeczne

  • ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań popularyzujących historię i kulturę Żydów w środowisku społecznym;

  • jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych;

  • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania popularyzujące wiedzę o przeszłości i kulturze Żydów;

  • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH: ZAŁĄCZNIK B1.

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: ZAŁĄCZNIK B 2.PROGRAM STUDIÓW :

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia:180 ECTS

Plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej ze wskazaniem wymagań etapowych, liczby punktów ECTS przewidzianej dla każdego etapu studiów, sposobów realizacji modułów kształcenia (z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta – nie mniej niż 30% punktów ECTS):JUDAISTYKA

plan studiów stacjonarnych I stopnia z podziałem na etapy i punktacją ECTS (obowiązuje od 1 października 2014)

UWAGA: kolorem szarym zaznaczono moduły podlegające wyborowi przez studenta (72 ECTS; 40%punktów ECTS)

ROK 1

przedmiot

forma zajęć

sposób zaliczenia

ECTS

Cywilizacja języków żydowskich

konwersatorium - 30h

zaliczenie na ocenę

3

Etniczność i religie: Żydzi w świecie starożytnym

wykład - 30h

zaliczenie na ocenę

2

Historia Żydów w starożytności

egzamin

ocena

5

Hebrajczycy, Judejczycy, Żydzi

ćwiczenia - 30h

zaliczenie na ocenę

4

Wprowadzenie do studiów żydowskich

ćwiczenia (+kwerenda) - 30h

zaliczenie na ocenę (wraz z kwerendą)

4+2

Język nowożytny

lektorat – 60 h

zaliczenie na ocenę

2

Biblia: teksty i ich historia

konwersatorium - 30h

zaliczenie na ocenę

3

Biblia: teksty i ich historia

egzamin

ocena

4

semestr letni


Język żydowski (wybrany)

lektorat – 60 h

zaliczenie na ocenę

3

Wprowadzenie do judaizmu

konwersatorium - 30h

zaliczenie na ocenę

3

Wprowadzenie do judaizmu

egzamin

ocena

4

Religijna literatura żydowska

konwersatorium - 30h

zaliczenie na ocenę

3

Wstęp do pisania prac uniwersyteckich

ćwiczenia - 30h

zaliczenie na ocenę

3

Nauki humanistyczne (socjologia / antropologia)

konwersatorium - 30h

zaliczenie na ocenę

3

Język nowożytny

lektorat – 60 h

zaliczenie na ocenę

2

Zajęcia poza IH (do wyboru przez studenta)

wykłady, konwersatoria, ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

5

WF (dwa semestry)
zaliczenie

1

Technologia informacyjna

ćwiczenia – 30h

zaliczenie na ocenę

2

BHP

wykład

zaliczenie na ocenę

0,5

Podstawy ochrony własności intelektualnej

wykład

zaliczenie na ocenę

0,5

: zalki
zalki -> Recenzja pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Osieckiej „System kancelaryjny I archiwalny komisji rządowych w Królestwie Polskim w latach 1814-1867, napisanej pod kierunkiem prof. Uw, dr hab
zalki -> Recenzowanie I archiwizowanie prac dyplomowych w apd na Wydziale Historycznym uw
zalki -> Celem badań jest charakterystyka gospodarki zwierzętami na ziemiach Polski w poszczególnych regionach we wczesnym średniowieczu
zalki -> Uchwała Rady Wydziału Historycznego uw nr 13 z dnia 27. 06. 2007 r w sprawie zasad studiowania na Wydziale Historycznym uw
zalki -> Interpretacje i ich legitymizacja
zalki -> 1. Wprowadzenie
zalki -> Uchwała nr 27
zalki -> Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Adama Majewskiego „Marszałek wielki litewski Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679). Działalność polityczno-wojskowa”
zalki -> Warszawa, 28 marca 2015 r prof dr hab. Andrzej Rachuba
zalki -> Noryckie zagłębie metalurgii żelaza


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna