Wniosek o prowadzenie kierunku studióWPobieranie 0.88 Mb.
Strona6/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ad. 3.

O potencjale naukowym Instytutu Historycznego UW w zakresie badań nad historią Żydów świadczą także rozmaite działania edytorskie i translatorskie. Bogaty dorobek w tym zakresie posiada dr Anna Michałowska-Mycielska, która opracowała i wydała Gminy żydowskie w dawnej Rzeczypospolitej. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 2003, w przekładzie na język polski, oraz Sejmy i sejmiki koronne wobec Żydów. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 2006. Obecnie prowadzi ona prace nad edycją ksiąg gminnych (pinkasów) – pierwsze fragmenty ukazały się w 1999 r. (Pinkas gminy żydowskiej w Boćkach (edycja fragmentów tekstu hebrajskiego wraz z tłumaczeniem polskim), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” t. 190, 1999, z. 2; Pinkas gminy w Swarzędzu ukazał się w 2005 r., następny poświęcony Boćkom oraz pinkas Sejmu Litewskiego są przygotowane do wydania.

Jolanta Żyndul wydała w roku 1996 wspomnienia działacza syjonistycznego Apolinarego Hartglasa (Apolinary Hartglas, Na pograniczu dwóch światów). Przekrojowy zbiór dokumentów poświęconych samorządowi żydowskiemu wraz z międzynarodowym zespołem badaczy przygotowuje dr Artur Markowski. Działalność edytorską i translatorską z języka jidysz prowadzi także dr Monika Polit. Jej szczególne znaczenie przejawia się w pokaźniej liczbie profesjonalnych, wydanych drukiem przekładów z języka jidysz, istotnych dokumentów życia społecznego i kulturalnego Żydów w XX wieku: Warszawska awangarda jidysz. Antologia, Warszawa 2006 (wraz z Karoliną Szymaniak), Lejb Szczekacz (Rozen), Legion żydowski w armii Andersa. Marzenia i rzeczywistość, Warszawa 2007; Szmul Rozensztajn, Notatnik, Warszawa 2008; Perec Opoczyński, Reportaże z warszawskiego getta, Warszawa 2009; Życie i twórczość Geli Seksztajn (IV tom Archiwum Ringelbluma), Warszawa 2011, Losy Żydów Łódzkich (X tom Archiwum Ringelbluma), Warszawa 2013; Awrom Pinkas Unger, Moje miasteczko Stryków, Stryków 2013.

Pracownicy Instytutu Historycznego dbają także o upowszechnianie wiedzy o źródłach oraz sami aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach translatorskich. Mgr Jakub Petelewicz współtworzył Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich - Przewodnik archiwalno-bibliograficzny, Warszawa 2007; dr Mateusz Wilk pracuje nad tłumaczeniem (dla WUW) syntezy historii Żydów w Polsce i Rosji, pióra Antony`ego Polonsky`ego.Ad. 4.

Pracownicy Instytutu Historycznego UW inicjują, prowadzą i uczestniczą w rozmaitych projektach naukowych. Dr Anna Michałowska-Mycielska wielokrotnie pracowała przy ewidencjach cmentarzy żydowskich i edycjach oraz tłumaczeniach inskrypcji, czego wyrazem są publikowane materiały książkowe. Obecnie prowadzi projekt wydawania w językach oryginału lub w tłumaczeniach serii pinkasów - ksiąg kahalnych z terenów I RP.

Prof. Jerzy Tomaszewski i dr Artur Markowski prowadzą projekt badawczy polegający na edycji wyboru źródeł do dziejów samorządu żydowskiego na ziemiach polskich do średniowiecza do dziś, przy współpracy z UCL i finansowaniu Fundacji Gerda Henkel.

Dr Markowski kieruje finansowanym przez NPRH największym w dziejach polskich badań judaistycznych projektem badawczym dotyczącym pogromów Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX w. Projekt ten skupia blisko sześćdziesięciu badaczy z siedmiu krajów i wielu ośrodków polskich; realizowany jest przy współpracy z UCL i partnerami z Izraela. Jego rezultatem ma być trzytomowe, gruntowne i wieloaspektowe opracowanie problematyki pogromów oraz organizowane w Bibliotece Instytutu Historycznego archiwum pogromowe, skupiające kopie materiałów pozyskanych w czasie międzynarodowych kwerend archiwalnych i bibliotecznych. Na serwerach Instytutu Historycznego UW pojawi się (jako jeden z rezultatów projektu) serwis – encyklopedia pogromów na ziemiach polskich.

Dr Markowski i prof. Kopczyński opracowali i przygotowali do wdrożenia projekt badania tworzonej przez Żydowski Instytut Historyczny bazy ocalonych z Zagłady. Prace mają objąć usprawnienie istniejących baz danych, obliczenia statystyczne i omówienie wyników.

Równolegle pracownicy Instytutu otrzymują i realizują granty badawcze związane z tematyką ich monograficznych studiów poświęconych historii Żydów. Dwukrotnie Instytut Historyczny UW zdobył granty Rothschild Foundation (w 2008 r. dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w dziedzinie judaistyki a w 2009 r. dr Artur Markowski na międzynarodowy warsztat naukowy). Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò oraz dr Anna Michałowska-Mycielska wielokrotnie zdobywali granty ministerialne (dawne KBN) na badania poświęcone tematyce żydowskiej.Ad. 5.

Pracownicy Instytutu Historycznego corocznie uczestniczą w wielu prestiżowych konferencjach naukowych organizowanych w Polsce i zagranicą. Reprezentują Instytut Historyczny na kongresach judaistycznych (w Jerozolimie i Moskwie), wygłaszają referaty i odczyty w Izraelu, USA, Rosji, Anglii, Niemczech.

Nie pozostają też bierni jako organizatorzy życia naukowego. Instytut był inicjatorem i organizatorem kilku międzynarodowych konferencji naukowych, z których najistotniejszą był Warszawski Kongres Judaistyczny w roku 2009, skupiający blisko 300 badaczy z Polski i zagranicy. Coroczne konferencje poświęcone historii starożytnej Palestyny z powodzeniem organizuje i współorganizuje dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, a warsztaty dotyczące tematyki pogromowej i samorządności żydowskiej – dr Artur Markowski. Od wielu lat organizowane są także konferencje judaistyczne studentów i doktorantów, skupiające także gości zagranicznych. Materiały z tych spotkań są sukcesywnie wydawane drukiem.

W Instytucie przez wiele lat prowadzone było otwarte seminarium naukowe prof. Jerzego Tomaszewskiego. Obecnie realizowane są comiesięczne spotkania naukowe poświęcone tematyce pogromów Żydów w XIX i XX wieku.

Od lat 90-tych XX wieku, Instytut Historyczny przyciągał znakomitych gości, chcących realizować swoje badania naukowe przy wsparciu pracowników i infrastruktury uczelni. Gościli tu dr Joshua Zimmerman, prof. Antony Polonsky, prof. Gershon Hundert, prof. Moshe Rosman, prof. Doris Bergen, prof. Paweł Maciejko, prof. Jakub Goldberg, prof. Marcin Wodziński; dr Andrej Zamoiski, dr Andrej Szpirt. W styczniu 2014 r. planowana jest wizyta i wykład prof. Shaula Stampfera.

Ad. 6.

Pracownicy Instytutu Historycznego UW prowadzą szeroką działalność popularyzującą wiedzę o przeszłości i kulturze Żydów oraz aktywnie uczestniczą w pracach na rzecz środowiska naukowego.

Dr Anna Michałowska-Mycielska jest członkiem Rady Naukowej „Kwartalnika Historii Żydów”, dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò jest członkiem Redakcji „Scripta Biblica et Orientalia”, a dr Artur Markowski pracuje w Redakcjach „Studia Judaica” i „Cajtshrift”. Prof. Jerzy Tomaszewski od lat zasiada w Radzie Naukowej pism „Polin” i „Kwartalnik Historii Żydów”, podobnie jak prof. Szymon Rudnicki.

Pracownicy Instytutu współpracują z Muzeum Historii Żydów Polskich zarówno jako konsultanci wystaw, ale także programów edukacyjnych i publikacji wydawanych przez MHŻP (dr Michałowska-Mycielska, dr hab. Jolanta Żyndul, mgr Regina Gromacka, dr Dobrochna Kałwa).

Pracownicy wygłaszają także wiele wykładów popularnonaukowych kierowanych do licealistów. Uczestniczą w Festiwalu Nauki, przedsięwzięciach edukacyjnych rozmaitych fundacji (konkurs Historia i kultura Żydów Fundacji Shalom, Uniwersytet III wieku Fundacji Shalom, wykłady Fundacji im. M. Schorra). Mgr Regina Gromacka wielokrotnie organizowała i prowadziła judaistyczne objazdy naukowe dla studentów dziennych i podyplomowych. Warto dodać, że lektor języka hebrajskiego, pani Gromacka jest wysoce wyspecjalizowanym specjalistą także w innych obszarach: jej drugim zajęciem jest tłumaczenie i redagowanie książek naukowych i popularnonaukowych, jako redaktor naczelny Wydawnictwa Cyklady była pomysłodawcą, a jednocześnie redaktorem naukowym, merytorycznym, językowym lub tłumaczem około 100 tytułów o tematyce żydowskiej; ponadto jest główną konsultantką ds. języka i piśmiennictwa hebrajskiego przy wystawie głównej (7 galerii) Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie; przez 3 miesiące była zatrudniona w MHŻP jako główny specjalista ds. reformy muzealnego portalu Wirtualny Sztetl (opracowała wytyczne i plan naprawczy portalu).

Pracownicy Instytutu Historycznego UW działają aktywnie zarówno w redakcjach i radach naukowych czasopism specjalistycznych, jak i w organizacjach środowiskowych czy grupach eksperckich. Dr Artur Markowski jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, z kolei dr Michałowska-Mycielska bierze aktywny udział w pracach komisji podręcznikowej.Dydaktyka

Dydaktyka prowadzona w zakresie studiów żydowskich w Instytucie Historycznym UW rozpoczęła się za sprawą prof. Majera Bałabana przed II wojną światową. Jej powrót w mury Instytutu Historycznego nastąpił w latach `90 XX wieku za sprawą prof. Jerzego Tomaszewskiego. Seminarium i wykłady prowadzone przez profesora oraz z czasem przez dr Annę Michałowską-Mycielską oraz dr hab. Jolantę Żyndul, cieszyły się dużym powodzeniem wśród studentów różnych kierunków i wydziałów. W efekcie powstał jeszcze w czasach istnienia 5-cio letnich jednolitych studiów magisterskich blok tematyczny „Historia i kultura Żydów Polskich”, w ramach którego realizowano wykłady ze Wstępu do judaizmu, Historii i kultury Żydów (w podziale na dwie epoki do- i porozbiorową), lektoraty przede wszystkim języka jidysz, lecz również hebrajskiego, a także liczne konwersatoria monograficzne prowadzone przez pracowników Instytutu Historycznego i zaproszonych gości. Po wprowadzeniu zmian związanych z procesem bolońskim, blok tematyczny jest realizowany na studiach II stopnia (magisterskich). Modyfikacji uległ jego plan. Wprowadzono obowiązkowe konwersatorium Wprowadzenie do studiów żydowskich oraz dwa obowiązkowe konwersatoria (zamiast wielu monograficznych do wyboru), dotyczące historii Żydów (podobnie jak wykłady podzielone na okres przed- i porozbiorowy).

Wokół bloku tematycznego szybko rozwinął się prężnie działający studencki ruch naukowy. Koło naukowe młodych judaistów od wielu lat organizuje cykliczne, międzynarodowe konferencje, współpracuje z instytucjami kultury oraz wydaje studenckie prace naukowe.

Od kilku lat Instytut Historyczny UW prowadzi cieszące się uznaniem na rynku edukacyjnym studia podyplomowe Historia i Kultura Żydów w Polsce. W trakcie zajęć poświęconych historii, literaturze polsko-żydowskiej, filmowi i sztuce żydowskiej, studenci (często przewodnicy lub pracownicy instytucji kultury) otrzymują szczegółową wiedzę o podstawowych zjawiskach społecznych, politycznych i kulturowych, jakie dotykały Żydów w Polsce od średniowiecza po czasy nam współczesne.

W dydaktykę judaistyczną w Instytucie Historycznym UW angażowani byli goście odwiedzający Instytut. Wykłady i konwersatoria prowadzili m.in. prof. Marcin Wodziński czy prof. Doris Bergen. W zajęcia angażowali się także zaprzyjaźnieni naukowcy z innych instytucji: prof. Maria Janion, prof. Daniel Grinberg, dr Jurgen Hensel, Maria i Kazimierz Piechotkowie czy dr Eleonora Bergman. Dłużej współpracowali przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych Nili Amit (MHZP) i dr Alina Molisak WP UW. Zajęcia z języka jidysz prowadzili wybitni specjaliści, tacy jak prof. Ewa Geller, jej uczennica mgr Sylwia Szymańska-Smolkin czy dr Jakow Weitzner.

C5. Informacja o liczbie studentów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz proporcji na każdych prowadzonych przez jednostkę studiach oraz udokumentowanie (dla studiów stacjonarnych), że co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów:

W Instytucie Historycznym UW na kierunku „Historia” na studiach I stopnia w bieżącym roku akademickim (2013/2014) w trybie stacjonarnym uczy się 253 studentów, natomiast w trybie niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym) 112, co stanowi 44%; na studiach II stopnia odpowiednio 153 studentów i 34, co stanowi 22%. Na studiach I stopnia łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów wynosi 92,5 (na 180 ECTS) natomiast na studiach II stopnia łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów wynosi 63 (na 120 ECTS).

Na planowanych studiach „Judaistyka” łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów wynosi 131,5 (na 180 ECTS).


14. Kosztorys studiów zawierający kalkulację kosztów i wysokość opłat na studiach płatnych

załącznik D

Nie dotyczy

15. Uchwała(y) rady wydziału/rad wydziałów/rady międzywydziałowej jednostki organizacyjnej wnioskująca(e) do Senatu UW o nowy kierunek studiów oraz Porozumienia:

załącznik E:

E1. Uchwały

Uchwała Rady Wydziału Historycznego UW

E2. Porozumienie o współpracy zawarte między jednostkami UW

Nie dotyczy

E3. Porozumienie dotyczące przypadku, gdy kierunek będzie prowadzony wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, w tym zagraniczneNie dotyczy: zalki
zalki -> Recenzja pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Osieckiej „System kancelaryjny I archiwalny komisji rządowych w Królestwie Polskim w latach 1814-1867, napisanej pod kierunkiem prof. Uw, dr hab
zalki -> Recenzowanie I archiwizowanie prac dyplomowych w apd na Wydziale Historycznym uw
zalki -> Celem badań jest charakterystyka gospodarki zwierzętami na ziemiach Polski w poszczególnych regionach we wczesnym średniowieczu
zalki -> Uchwała Rady Wydziału Historycznego uw nr 13 z dnia 27. 06. 2007 r w sprawie zasad studiowania na Wydziale Historycznym uw
zalki -> Interpretacje i ich legitymizacja
zalki -> 1. Wprowadzenie
zalki -> Uchwała nr 27
zalki -> Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Adama Majewskiego „Marszałek wielki litewski Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679). Działalność polityczno-wojskowa”
zalki -> Warszawa, 28 marca 2015 r prof dr hab. Andrzej Rachuba
zalki -> Noryckie zagłębie metalurgii żelaza


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna