Wniosek o prowadzenie kierunku studióWPobieranie 0.88 Mb.
Strona7/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Data podpis Dziekana (ów) /Kierownika (ów) podstawowej jednostki organizacyjnej

ZAŁĄCZNIK B 1.

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

nazwa kierunku studiów: JUDAISTYKA

poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA

profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI

symbol kierunkowych efektów kształcenia

efekty kształcenia

odniesienie do obszarowych efektów kształcenia

Wiedza


K_W01

Posiada wiedzę o historii, kulturze i religijności Żydów poszerzoną w stosunku do jej elementów uzyskiwanych na poziomie 4KRK.

H1A_W04

K_W02

Zna dzieje Żydów w starożytności i na ziemiach polskich w ujęciu chronologicznym i tematycznym od czasów najdawniejszych do współczesności.

H1A_W04

K_W03

Zna wybrane zagadnienia historii Żydów w diasporach żyjących poza Polską w ujęciu chronologicznym i tematycznym od czasów najdawniejszych do współczesności.

H1A_W04

K_W04

Zna i systematyzuje źródła do badania przeszłości i kultury Żydów.

H1A_W03; H1A_W07

K_W05

Posiada podstawową wiedzę o naukach wspierających badania w obszarze judaistyki.

H1A_W03; H1A_W07

K_W06

Zna fachową terminologię z zakresu judaistyki oraz podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych.

H1A_W02

K_W07

Ma podstawową wiedzę o typach prac naukowych spotykanych w obszarze judaistyki (synteza, monografia, artykuł, artykuł recenzyjny, recenzja itp.).

H1A_W03

K_W08

Posiada podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej judaistyki.

H1A_W01

K_W09

Zna różne kierunki i obszary badań judaistycznych.

H1A_W06

K_W10

Zna dorobek głównych nurtów badawczych dla wybranych obszarów judaistyki.

H1A_W06

K_W11

Ma podstawową wiedzę o metodach wnioskowania, zasadach krytyki źródła oraz zasadniczych etapach postępowania badawczego judaisty.

H1A_W07

K_W12

Rozumie znaczenie metodologii dla poprawności naukowej badań judaistycznych.

H1A_W03; H1A_W07

K_W13

Dostrzega i rozumie obecność elementów innych dyscyplin naukowych w pracy badacza zajmującego się dziejami i kulturą Żydów.

H1A_W05

K_W14

Rozumie wpływ podłoża narodowego, kulturowego i religijnego na stanowiska reprezentowane w judaistyce.

H1A_W07

K_W15

Definiuje miejsce judaistyki wśród innych nauk humanistycznych i społecznych oraz dostrzega podstawowe różnice i podobieństwa metodologiczne między judaistyką a innymi naukami humanistycznymi.

H1A_W01; H1A_W05

K_W16

Posiada znajomość słownictwa oraz wiedzę z zakresu fleksji i składni języka jidysz i/lub hebrajskiego, pozwalającą na tłumaczenie prostszych tekstów źródłowych.

H1A_W09

K_W17

Ma świadomość znaczenia historycznej zmienności języka jidysz i hebrajskiego dla interpretacji źródeł.

H1A_W09

K_W18

Zna podstawową terminologię judaistyczną przynajmniej w jednym języku obcym nowożytnym.

H1A_W02

K_W19

Zna instytucje kultury upowszechniające wiedzę o dziejach i kulturze Żydów.

H1A_W10

K_W20

Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej.

H1A_W08

Umiejętności


K_ U01

Dokonuje krytyki źródeł historycznych i literackich.

H1A_U05

K_ U02

Tłumaczy i objaśnia prostsze teksty źródłowe z języka jidysz i/lub hebrajskiego.

H1A_U05

K_ U03

Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób systematyczny i uporządkowany.

H1A_U03

K_ U04

Pozyskuje szczegółowe informacje wykorzystując publikacje naukowe oraz wydawnictwa pomocnicze opublikowane w druku lub w formie elektronicznej.

H1A_U01

K_ U05

Selekcjonuje i hierarchizuje zebrane dane.

H1A_U01

K_ U06

Formułuje wnioski na podstawie krytycznej analizy źródeł.

H1A_U05

K_ U07

Formułuje problemy badawcze i dobiera metody oraz narzędzia służące ich rozwiązaniu.

H1A_U02; H1A_U03

K_ U08

Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem literatury fachowej dotyczącej wybranego zagadnienia.

H1A_U06; H1A_U09

K_ U09

Odróżnia tekst naukowy od publicystycznego i literackiego.

H1A_U08

K_ U10

Sporządza bibliografie do wybranych tematów oraz redaguje przypisy do tekstu.

H1A_U08

K_ U11

Posługuje się fachową terminologią judaistyki w języku polskim oraz wybranym języku obcym nowożytnym.

H1A_U04; H1A_U07; H1A_U10

K_ U12

Charakteryzuje wybrane szkoły badawcze oraz różne kierunki badań w obszarze judaistyki.

H1A_U04

K_ U13

Krytycznie odnosi się do dyskursu prezentowanego w opracowaniach naukowych.

H1A_U06

K_ U14

Prezentuje w usystematyzowanej wypowiedzi zagadnienia z dziejów i kultury Żydów polskich i wybrane zagadnienia z historii i kultury Żydów z innych diaspor w języku polskim i wybranym języku obcym nowożytnym.

H1A_U09

K_ U15

Tworzy samodzielnie różne formy tekstów naukowych i popularnonaukowych.

H1A_U08

K_ U16

Przedstawia wyniki swoich badań za pomocą nowoczesnych metod prezentacji i z wykorzystaniem fachowej terminologii w języku polskim.

H1A_U02; H1A_U03; H1A_U07

K_ U17

Umieszcza omawiane zagadnienia z dziejów i kultury Żydów polskich oraz wybrane zagadnienia z historii i kultury Żydów w innych diasporach, w szerszym kontekście procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.

H1A_U02

K_ U18

Dokonuje całościowego opisu obiektów zabytkowych związanych z kulturą żydowską z uwzględnieniem kontekstu geograficznego, gospodarczego, kulturowego i społecznego.

H1A_U05

Kompetencje społeczne


K_K01

Wykazuje postawę krytyczną wobec świadectw przeszłości.

H1A_K05

K_ K02

Docenia wartość samodzielnej interpretacji źródeł i opracowań naukowych.

H1A_K01

K_ K03

Reprezentuje postawę poszanowania dla standardów pracy naukowej.

H1A_K04

K_ K04

Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy badawczej i w popularyzacji wiedzy o dziejach i kulturze Żydów.

H1A_K04

K_ K05

Prezentuje postawę otwartości na właściwy dla różnych nauk humanistycznych typ refleksji.

H1A_K01

K_ K06

Ma świadomość konieczności nieustannego kształcenia umiejętności związanych z pracą badawczą.

H1A_K01

K_ K07

Posiada umiejętność prowadzenia dyskusji, formułowania merytorycznych argumentów, wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych.

H1A_K02

K_ K08

Tworzy i realizuje procedury rozwiązywania zadań. Współpracuje w grupie w celu osiągnięcia zdefiniowanych priorytetów.

H1A_K02; H1A_K03

K_ K09

Rozumie historyczną i kulturową rolę języków żydowskich w dziejach Żydów.

H1A_K05

K_ K10

Postrzega otaczającą przestrzeń jako zapis przeszłości i rozumie konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego.

H1A_K05

K_ K11

Rozumie wagę zachowania świadectw przeszłości we współczesnej przestrzeni publicznej oraz środowisku geograficznym.

H1A_K05; H1A_K06

K_ K12

Wykazuje zainteresowanie życiem naukowym i uczestniczy w przedsięwzięciach popularyzujących wiedzę o historii i kulturze Żydów.

H1A_K06

ZAŁĄCZNIK B2

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Grupa 1 (G1) – przedmioty dotyczące dziejów i kultury Żydów w poszczególnych epokach historycznych od czasów starożytnych do współczesności

Grupa 2 (G2) – egzaminy z poszczególnych okresów dziejów i kultury Żydów

Grupa 3 (G3) – zajęcia wprowadzające w warsztat judaistyczny

Grupa 4 (G4) – języki żydowskie

Grupa 5 (G5) – nauki humanistyczne - socjologia, antropologia

Grupa 6 (G6) – zajęcia fakultatywne

Grupa 7 (G7) – zajęcia ogólnouniwersyteckie poza ofertą Instytutu Historycznego

Przedmiot 1 (P1) – praca roczna

Przedmiot 2 (P2) – seminarium dyplomowe

Przedmiot 3 (P3) – objazd naukowy

Przedmiot 4 (P4) – język nowożytny

Przedmiot 5 (P5) – technologia informacyjna

Przedmiot 6 (P6) – BHP

Przedmiot 7 (P7) - WF

symbol kierun-kowych efektów kształcenia

efekty kierunkowe

moduły kształcenia (przedmioty/grupy przedmiotów)

: zalki
zalki -> Recenzja pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Osieckiej „System kancelaryjny I archiwalny komisji rządowych w Królestwie Polskim w latach 1814-1867, napisanej pod kierunkiem prof. Uw, dr hab
zalki -> Recenzowanie I archiwizowanie prac dyplomowych w apd na Wydziale Historycznym uw
zalki -> Celem badań jest charakterystyka gospodarki zwierzętami na ziemiach Polski w poszczególnych regionach we wczesnym średniowieczu
zalki -> Uchwała Rady Wydziału Historycznego uw nr 13 z dnia 27. 06. 2007 r w sprawie zasad studiowania na Wydziale Historycznym uw
zalki -> Interpretacje i ich legitymizacja
zalki -> 1. Wprowadzenie
zalki -> Uchwała nr 27
zalki -> Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Adama Majewskiego „Marszałek wielki litewski Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679). Działalność polityczno-wojskowa”
zalki -> Warszawa, 28 marca 2015 r prof dr hab. Andrzej Rachuba
zalki -> Noryckie zagłębie metalurgii żelaza


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna