Wniosek o wsparcie w formie sponsoringuPobieranie 46.78 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar46.78 Kb.
WNIOSEK o wsparcie w formie sponsoringu

I część
INFORMACJE O WNIOSKODAWCY :

Pełna nazwa wnioskodawcy

Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych "KEJA"

Dokładny adres

ul. Otwarta 2/7, 80-169 Gdańsk

Adres www http://www.fundacjakeja.org.pl

Telefon +48 583017209

e-mail biuro@fundacjakeja.org.pl

Opis działalności wnioskodawcy

Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych "Keja" działa na rzecz rozwoju sportu i turystyki w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku.
Proszę przedstawić główne cele i obszary prowadzonej działalności

Celem Fundacji jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych oraz dotyczących kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, polegających na: rozwijaniu i organizacji powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych i dzieci z ośrodków szkolno-wychowawczych.

Priorytetowe cele fundacji:

- rozpowszechnianie w środowisku osób niepełnosprawnych sportu, turystyki oraz rekreacji, przede wszystkim żeglarstwa,

- rozwijanie wiedzy teoretycznej (warsztaty żeglarskie) i praktycznej (pływanie na jachtach pełnomorskich), związanej z żeglowaniem,

- integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,

- promocja zdolności adaptacyjnych i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,

- aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,

- budowa otwartego, opartego na wiedzy, społeczeństwa, poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich, w drodze kształcenia, szkolenia i pracy w środowisku osób niepełnosprawnych,

- wspieranie działalności społecznej na rzecz integracji społecznej, w celu ograniczenia dyskryminacji osób niepełnosprawnych,

- dążenie do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz społeczności osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabo widzących.

Celem Fundacji jest, aby wśród osób objętych jej działalnością, co najmniej 80% stanowiły osoby niewidzące lub słabo widzące.

Fundacja realizuje swoje cele przez nieodpłatne:

- umożliwienie zainteresowanym korzystania, w drodze pierwszeństwa, ze wszystkich form jej działalności,

- objęcie zakresem swojej działalności osób niepełnosprawnych oraz dzieci z placówek i ośrodków szkolno-wychowawczych,

- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki rehabilitacji i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych oraz organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w tym zakresie,

- opiekę i wspieranie ponadprzeciętnych sportowców niepełnosprawnych, przez przyznawanie stypendiów i nagród,

- pozyskiwanie sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opiekę nad sprzętem, urządzeniami i obiektami turystycznymi,

- organizowanie imprez, szkoleń i spotkań integrujących niepełnosprawnych,

- współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Fundacji,

- prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej,

- inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom, realizującym cele wspólne z celami Fundacji,

II część


INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU

Nazwa


Rajd Rowerowy osób niewidomych „Wisła”

Miejsce


Wiślańska Trasa Rowerowa z Wisły do Gdańska

Data


22.06.2013 do 07.07.2013

Opis przedsięwzięcia

Rajd rowerowy osób niewidomych „Wisła” będzie przebiegał wiślaną trasą rowerową. Weźmie w nim udział co najmniej 20 osób niewidomych i słabo widzących, które na rowerach typu tandem przejadą z gór do morza szlakiem rzeki Wisły. Trasa rajdu Wisła osób niewidomych została wytyczona zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiej Odznaki PTTK "Wiślana Trasa Rowerowa". Na trasie rajdu będą nam towarzyszyć lokalne kluby turystyki rowerowej, oraz sportowcy i podróżnicy. Do najbardziej znanych i utytułowanych z tych osób należy Czesław Lang, organizator rajduTour de Pologne. Udział wezmą także Krzysztof Kosikowski i Artur Korc, zdobywcy srebrnego medalu Paraolimpiady w Londynie w wyścigu na tandemie.

Proszę podać szczegółowy opis przedsięwzięcia

Rajd rozpoczyna się noclegiem w Wiśle 22 czerwca a kończy 7 lipca w Gdańsku

Punkty kontrolne Ogólnopolskiej Odznaki PTTK "Wiślana Trasa Rowerowa"

Lp. Punkty kontrolne Krótka charakterystyka miejsca

1. Barania Góra (1220 m n.p.m.) - Schronisko PTTK na Przysłopie woj. śląskie, w partiach podszczytowych bierze swój początek Czarna Wisełka, Biała Wisełka, Potok Wątrobny, których wody łączą się w Zbiorniku Czarne stąd płynie już rzeka Wisła.

2. Wisła

- Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego woj. śląskie, pierwsze miasto na drodze rzeki, jej imienniczka. Miejscowość wypoczynkowo-wczasowa w Beskidzie Śląskim. Istnieje od poł. XVII w., jako lotnisko i uzdrowisko odkryta została w XIX-XX w. przez Bogumiła Hoffa i Juliana Ochorowicza. Jest niezmiennie odwiedzane przez turystów. W okolicach szereg rezerwatów przyrody ożywionej. W mieście zabytkowe drewniane chałupy, pałac myśliwski Habsburgów, Zameczek Prezydenta RP, nowoczesna skocznia narciarska im. Adama Małysza.

3. Ustroń-Zdrój

- Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa woj. śląskie, miasto u stóp Czantorii (994 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim, uzdrowisko wczasowe. Miejscowość znana od XIV w., większy rozwój przynosi XVIII w. Okolice miasta to piękne górskie krajobrazy z lasami bukowo-świerkowymi, liczne domy wczasowe, szlaki turystyczne, wyciągi narciarskie i krzesełkowe. Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. Jana Jarockiego.

4. Skoczów

- Muzeum im. Gustawa Morcinka woj. śląskie, miasto z początku XIV w., barokowy ratusz z końca XVII w., barokowy kościół p.w. śś. Piotra i Pawła, kościół szpitalny z XVI w., kościół ewangelicki z poł. XIX w., domy mieszczańskie z XVIII-XIX w., dwa muzea.

5. Wisła Mała

- kościół parafialny drewniany kościół św. Jakuba Starszego z XVIII w. z sobotami.

6. Goczałkowice-Zdrój woj. śląskie w obrębie m. Pszczyny, uzdrowisko - solanka i bromowo-jodowa, borowiny. Zbiornik retencyjny na Wiśle, zapora ziemna, pow. 3200 ha, głęb. 12 m, wys. zwierciadła wody 257 m n.p.m.

7. Grzawa

- kościół parafialny woj. śląskie, drewniany kościół parafialny z pocz. XVIII w. p.w. św. Leonarda, drewniane domy i ośmioboczne stodoły z XIX w.

8. Oświęcim

- hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz woj. małopolskie, miasto u ujścia rzeki Soły do Wisły, o rodowodzie z XII w., stare miasto piastowskie, tragiczna historia z poł. XX w. związane z założeniem tu przez hitlerowców największego za ziemiach polskich obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, w którym męczeńską śmiercią zginął milion ludzi. Obóz wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

9. Zator


- kościół śś. Wojciecha i Jerzego woj. małopolskie, miasto o rodowodzie z XIII w.,

zamek gotycki - wielokrotnie przebudowany z parkiem, typu krajobrazowego, gotycki kościół śś. Wojciecha i Jerzego z XIV w. - przebudowany z bogatym wyposażeniem.

10. Tyniec

- klasztor Benedyktynów woj. małopolskie, zespół klasztory Benedyktynów.

11. Kraków

- Zamek Królewski na Wawelu woj. małopolskie, miasto wojewódzkie, pierwsze ślady osadnictwa sięgają paleolitu, zalążki miasta VIII-IX w., biskupstwo w X w., stolica Polski do pocz. XVII w., pierwszy polski uniwersytet XIV w., szereg wyższych uczelni, przemysł lekki i ciężki. Miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

12. Kraków - Nowa Huta

- zespół klasztorny oo. Cystersów dawniej wieś_Mogiła: zespół klasztorny oo. Cystersów

- kościół Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Wojciecha.

13. Niepołomice - zamek woj. małopolskie, miasto o rodowodzie z XIV w., kościół z XIV w., renesansowy zamek z XIV w., Kopiec Grunwaldzki z 1910 r., Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim.

14. Hebdów

- zespół klasztorny woj. małopolskie, kościół Wniebowzięcia NMP, wczesnogotycki rozbudowany w okresie baroku; zespół klasztorny norbertanów, obecnie pijarów, trójskrzydłowy z XVII w.

15. Przemyków

- kościół św. Katarzyny Przemyków - woj. małopolskie, późnogotycki kościół św. Katarzyny (1451-1464), nawy boczne z 2 poł. XVI w.

16. Opatowiec

- kościół św. Jakuba niegdyś miasto, na wysokim brzegu Wisły, na wprost ujście Dunajca, na dawnym szlaku handlowym Śląsk - Ruś, kościół św. Jakuba.

17. Nowy Korczyn

- kościół św. Stanisława Biskupa woj. świętokrzyskie, wieś o rodowodzie z XII w., liczne zabytki architektury sakralnej i świeckiej, na cmentarzu mogiły powstańców styczniowych i ofiar egzekucji z okresu okupacji hitlerowskiej, przeprawa promowa.

18. Szczucin

- Muzeum Historii Drogownictwa woj. podkarpackie, wieś o rodowodzie z XVIII w., na prawym brzegu Wisły, zabudowa typu miejskiego, park podworski z pomnikowymi dębami.

19. Pacanów

- Europejskie Centrum Bajek Europejskie Centrum Bajek.

20. Baranów Sandomierski - zamek woj. podkarpackie, miasto prywatne, rodowód z XIV w., zamek w stylu manierystycznym Rafała Leszczyńskiego z XVI w.

21. Tarnobrzeg - kościół NMP woj. podkarpackie, miasto o rodowodzie z XVI w, w 1918-1919 Republika Tarnobrzeska, znaczny rozwój miasta po II wojnie światowej (przemysł siarkowy).

22. Sandomierz

- Muzeum Diecezjalne w tzw. Domu Długosza woj. świętokrzyskie, miasto o rodowodzie z XI w., wielokrotnie niszczone w czasie najazdów Tatarów, Litwinów, Szwedów. Liczne budynki gotyckie, renesansowe, barokowe. Lochy -podziemna trasa turystyczna, wąwozy, muzea.

23. Zawichost

- jeden z kościołów woj. świętokrzyskie, miasto - dawna osada targowa i gród z XI w., wielokrotnie niszczony przez Tatarów, Litwinów, Szwedów. Wśród zabytków budynki gotycko-barokowe. Dziś stąd każdego dnia nadawany jest komunikat w radio o poziomie wody w polskich rzekach. Kościół św. Jana Chrzciciela, kościół Wniebowzięcia NMP, kościół św. Trójcy.

24. Annopol

- kościół parafialny woj. lubelskie, wieś o rodowodzie z XVIII w., zespół kościoła parafialnego śś. Joachima i Anny: drewniany kościół z XVIII w. i kościół murowany z XX w.

25. Piotrawin - kościół kościół gotycki (1410-1441), miejsce cudu św. Stanisława Biskupa.

26. Kazimierz Dolny

- Muzeum Sztuki Złotniczej woj. lubelskie, miasto o rodowodzie z XII w., szereg spichrzów, świadczących o bogactwie dawnych mieszkańców, miasto plenerów i artystów, ośrodek turystyczny i letniskowy, wąwozy lessowe, liczne zabytki architektury XIV-XIX w. Muzeum Sztuki Złotniczej.

27. Puławy

- Muzeum Regionalne PTTK woj. lubelskie, zespół pałacowo-parkowy, siedziba Instytutu Weterynarii, Uprawy, Nawożenie i Gleboznawstwa Geologicznego Nawozów Sztucznych. W XVIII w. rezydencja Adama i Izabeli Czartoryskich, twórców życia kulturalnego i politycznego zw. Polskimi Atenami, Muzeum Regionalne PTTK im. Izabeli ks. Czartoryskiej.

28. Gołąb

- muzeum rowerów późnorenesansowy domek loretański, prywatne Muzeum Nietypowych Rowerów Józefa Majewskiego.

29. Dęblin woj. lubelskie, twierdza z 1 poł. XIX w., siedziba Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych.

30. Kozienice

- Muzeum Regionalne woj. mazowieckie, stadnina koni, pałac króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

31. Świerże Górne - elektrownia elektrownia cieplna Kozienice.

32. Magnuszew

- kościół św. Jana Chrzciciela niegdyś miasto, miejsce walk w 1944 r. I Armii WP na tzw. przyczółku warecko-magnuszewskim, późnobarokowy kościół św. Jana Chrzciciela.

33. Mniszew skansen wojskowy, pomnik walk o przyczółek warecko-magnuszewski.

34. Czersk - zamek woj. mazowieckie, liczne budowle sakralne z XVII-XVIII w.; na trasie w odległości 3 km Czersk dawna siedziba książąt mazowieckich, zamek.

35. Konstancin-Jeziorna

- Centrum Handlowe "Stara Papiernia" woj. mazowieckie, uzdrowisko, letnisko, tężnie, willowa zabudowa Konstancina, Skolimowa, izba pamięci Stefana Żeromskiego.

36. Warszawa

- Muzeum Pałac zespół pałacowo-parkowy Jana III Sobieskiego.

37. Warszawa

- Zamek Królewski woj. mazowieckie, stolica Rzeczypospolitej Polskiej początek XVII w. Rozwijała się jako miasto szlacheckie, dwory i rezydencje otoczone parkami, budownictwo barokowe i klasycystyczne, duży ośrodek kultury, przemysłu, akademicki. Miejsce wielkich wydarzeń historycznych od XVI-XX w., Stare i Nowe Miasto wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

38. Nowy Dwór Mazowiecki

- Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin woj. mazowieckie, twierdza z pocz. XIX w., powstała z inicjatywy cesarza Napoleona Bonapartego. Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin.

39. Czerwińsk nad Wisłą

- Muzeum Misyjne i Parafialne woj. mazowieckie, zespół klasztorny Salezjanów z XII w., zabudowanie klasztorne.

40. Wyszogród

- kościół św. Trójcy woj. mazowieckie, miasto o rodowodzie z XIV w., szereg budowli sakralnych i świeckich od XIV-XIX w., układ urbanistyczny z XVII-XIX w., przyczółki rozebranego drewnianego mostu przez Wisłę.

41. Płock - katedra woj. mazowieckie, stara osada z VIII w., od XI w. siedziba biskupstwa, w XI-XII w. siedziba władców Polski, od XII w siedzibie książąt mazowieckich, bazylika katedralna z XI-XII w., zamek książęcy, liczne budowle sakralne, Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego (tzw. "Małachowianka"), katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ul. Kazimierza Wielkiego.

42. Rokicie

- kościół romański pierwszy na Mazowszu kościół romański z cegły.

43. Dobrzyń n. Wisłą

- Muzeum Dobrzyńskie lub kościół Wniebowzięcia NMP woj. kujawsko-pomorskie, miasto z rodowodem XI w., pierwsza siedziba zakonu rycerskiego - krzyżaków, zalew włocławski, zespół klasztorny pofranciszkański: kościół Wniebowzięcia NMP, barokowy klasztor. Kościół Wniebowzięcia NMP lub Muzeum Dobrzyńskie.

44. Włocławek

- jedno z muzeów lub katedra NMP woj. kujawsko-pomorskie, osada w X w., gród warowny w XI w., biskupstwo kujawskie od XII w., liczne kościoły z XIII-XVI w. - gotyckie i barokowe, zapora na Wiśle.

45. Nieszawa

- Muzeum Stanisława Noakowskiego miasto (Statuty Nieszawskie króla Kazimierza Jagiellończyka), przeprawa promowa przez Wisłę, muzeum i lapidarium, klasztor pofranciszkański.

46. Ciechocinek

- tężnia lub Muzeum - zabytkowa warzelnia soli woj. kujawsko-pomorskie, największe polskie uzdrowisko nizinne, podstawowym środkiem leczniczym są solanki o temperaturze do 54 °C i lokalny klimat o małej ilości opadów, tężnie solankowe.

47. Toruń Stare Miasto - ratusz miejsce ur. Mikołaja Kopernika i Samuela Lindego, lokowane zostało w XIII w., bogata historia miasta i regiony, liczne budowle sakralne i świeckie od XIII-XVII w. w stylu gotyku-baroku, twierdza pruska z XIX w., ośrodek kulturalny, akademicki i przemysłowy, miasto wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

48. Ostromecko - pałac woj. kujawsko-pomorskie, zespół pałacowo-parkowy.

49. Fordon

- kościół parafialny św. Mikołaja woj. kujawsko-pomorskie, w XIII w. gród kasztelański od XIV w. miasto, od XV w. starostwo, od XX w. powiat i województwo, zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, duży ośrodek kulturalny i naukowy, szereg zakładów przemysłowych, miejsce pamięci narodowej w dzielnicy Fordon.

50. Świecie nad Wisłą - zamek woj. kujawsko-pomorskie, wzmiankowane w XII w., gród kasztelański w XIII w., miasto od XIV w., szereg budowli gotyckich z okresu średniowiecza na Starym i Nowym Mieście.

51. Chełmno

- Muzeum Ziemi Chełmińskiej woj. kujawsko-pomorskie, jedno z najstarszych miast Polski o rodowodzie z XII-XIII w., zachowany średniowieczny układ przestrzenny z murami obronnymi i basztami, gotyckie budowle sakralne, renesansowy ratusz, domy mieszkalne z XVIII-XIX w.

52. Grudziądz

- muzeum ul. Wodna woj. kujawsko-pomorskie, gród-strażnica państwa od X w., od XIII w siedzibie komturów, od XV w. siedziba starostów, odbywały się tu sejmiki generalne Prus Książęcych. Duży ośrodek przemysłowy w XX w., kulturalny i wojskowy, zachował się średniowieczny układ urbanistyczny, pruska twierdza z XVIII w. liczne budynki średniowieczne.

53. Nebrowo Wielkie - kościół lub sołtys visa vis miasta Nowe, kościół MB Królowej Polski (XVIII w.).

54. Kwidzyn - zamek woj. pomorskie, miasto o rodowodzie z XIII w., liczne zabytki architektury świeckiej i sakralny od XIV-XIX w.

55. Gniew - zamek woj. pomorskie, prawa miejskie od XIII w., dawna siedziba komturów krzyżackich, starostów gniewskich, dawna posiadłość rodziny Sobieskich, budowle z XIII-XVI w. w stylu gotycko-renesansowo-barokowym.

56. Pelplin

- Muzeum Diecezjalne woj. pomorskie, wieś o rodowodzie z X w., siedziba opactwa, liczne zabytki architektury sakralnej od gotyku do XIX w.

57. Tczew

- Muzeum Wisły woj. pomorskie, rodowód miasta z XII w., od XIII w. prawa miejskie, od XV w. siedziba starosty, po rozbiorach w zaborze pruskim, zabytki techniki z XIX w. - mosty na Wiśle, gotyckie budowle sakralne. Muzeum Wisły.

58. Śluza Przegalińska lub Ś wibno śluza na Martwej Wiśle, miejscowość u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej, prom (Świbno-Mikoszewo).

59. Sobieszewo

- Izba Pamięci Wincentego Pola woj. pomorskie, w obrębie miasta Gdańska, osada o rodowodzie z XV w., ośrodki wczasowe, letnisko, kąpielisko, plaże, Izba Pamięci Wincentego Pola.

60. Gdańsk

- Twierdza Wisłoujście woj. pomorskie, gotycka twierdza z XV w. nad Martwą Wisłą, wielokrotnie rozbudowywana w okresie renesansu (XVI w.), manieryzmu (XVII w.), baroku (XVIII w.), z szańcami zachodnimi i wschodnimi (XVII w.).
cykliczne

jednorazowe

*niewłaściwe skreślić

Cele


Proszę opisać, jakie cele zostaną osiągnięte poprzez realizację przedsięwzięcia

Udział w Rajdzie Wisła osób niewidomych pozwala osobom niewidomym poznanie wielu dóbr kultury, promuje aktywność osób niepełnosprawnych. Dodatkowe uczestnictwo w Rajdzie Wisła znanych sportowców, podróżników, lokalnych klubów turystyki rowerowej pozwala na szerszą integrację środowiska osób niepełnosprawnych z społeczeństwem.

Celem rajdu jest promowanie aktywności osób niewidomych oraz popularyzacja i upowszechnianie turystyki kolarskiej. Poprzez realizację przedsięwzięcia będziemy również promować idee ochrony środowiska naturalnego człowieka.

Dodatkową wartością będzie tworzenie więzi i dobrych relacji między niepełnosprawnymi i sprawnymi uczestnikami rajdu oraz nawiązywanie nowych kontaktów, Celem projektu będzie także promocja aktywnego, zdrowego, pro sportowego stylu życia.

Impreza o charakterze rajdu rowerowego stanie się również przedsięwzięciem minimalizującym negatywny wpływ turystyki na stan środowiska naturalnego. Będzie to także doskonała okazja do popularyzacji i wspierania wykorzystywania rowerów w transporcie publicznym.

Jazda osób niepełnosprawnych na rowerach szlakiem Wisły ukaże możliwości i pasje osób niepełnosprawnych, ale także przyczyni się do wpływu na kulturę środowiskową, promującą zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, natężenia w ruchu drogowym, hałasu, oszczędności na remontach dróg czy leczeniu chorób cywilizacyjnych oraz tworzenia lokalnych społeczności.

Nasz cel oparty jest na założeniu, że uczestnicy rajdu, dla których przyroda stanowi główny walor turystyczny, będą promowali ochronę jej zasobów.
Profil odbiorców

Proszę określić profil odbiorców przedsięwzięcia


Odbiorcami przedsięwzięcia będzie całe społeczeństwo oraz osoby niewidome i niedowidzące uczestniczące w rajdzie, jak również podmioty administracji publicznej, instytucje i organizacje. Dzięki dużej promocji rajdu rowerowego, wykorzystującej wszystkie dostępne nośniki informacji i promocji będziemy docierali do szerokich grup społecznych, wśród których przedsięwzięcie pozwoli osiągnąć zakładane cele.
Planowane działania promocyjno-reklamowe

Media lokalne i ogólnopolskie: prasa, radio i TV.

Media internetowe informacyjne i społecznościowe

Witryny internetowe organizacji i instytucji działających na rzecz promocji i popularyzacji sportu


Oferowane pakiety i tytuły sponsorskie

Odznaka PTTK "Wiślana Trasa Rowerowa"


Pozostali sponsorzy przedsięwzięcia

W trakcie pozyskiwania


Patronaty

Proszę o podanie pozyskanych patronatów medialnych i honorowych przedsięwzięcia

Polski Komitet Olimpijski

Grażyna Staniszewska Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia

W trakcie decyzji:

Europoseł Tadeusz Cymański

Europoseł Jan Kozłowski

MOSiR Gdańsk

Polski Związek Kolarski

Prezydent Miasta Gdańska


Planowane rezultaty

Promocja wiślanej trasy rowerowej.

Uczestnictwo co najmniej 20 osób niepełnosprawnych wzrokowo w rajdzie ogólnopolskim.

Zaangażowanie ważnych osób i instytucji do realizacji przedsięwzięcia.

Aktywizacja i ukazanie aktywności osób niewidomych oraz popularyzacja i upowszechnianie turystyki kolarskiej.

Popularyzacja i rozpowszechnianie idei ochrony środowiska naturalnego człowieka.

Tworzenie więzi między niepełnosprawnymi i sprawnymi uczestnikami rajdu i nawiązywanie nowych kontaktów.

Promocja aktywnego, zdrowego, pro sportowego stylużycia.

Minimalizacja negatywnego wpływu turystyki na stan środowiska naturalnego.

Wspieranie i promowanie transportu rowerowego.


Całkowity budżet wydarzenia

50 000 pln

III część
DANE KONTAKTOWE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA WSPÓLPRACĘ ZE SPONSOREM

Imię i nazwisko

Waldemar Rogowski

Telefon


+48608609969

e-mail


waldek@fundacjakeja.org.pl

IV część
Załączniki

Prosimy o załączenie ewentualnych materiałów związanych z przedsięwzięciem


  1. Patronat honorowy Polskiego Komitetu Olimpijskiego
  1. Czekamy na objęcie patronatem imprezy następujące urzędy, instytucje oraz osoby i podmioty prawne:

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

Fundacja Gdańska

Minister Sportu i Turystyki

Minister Transportu

Europoseł Tadeusz Cymański

Europoseł Jan Kozłowski

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku

Polski związek Kolarski
Ewentualni sponsorzy:

Sponsorstrategiczny: Grupa Lotos

Sponsor: Fundacja Energa

Oświadczenie

Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku są prawdziwe.

Data sporządzenia:


Podpis Wnioskującego


…………………………………………………………………….

Pobieranie 46.78 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna