Wniosek o wyrażenie zgodyPobieranie 22.81 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar22.81 Kb.KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWAWNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY


NA ZAKWALIFIKOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UZYSKANYCH TYTUŁEM POŻYCZKI PODPORZĄDKOWANEJ JAKO INSTRUMENTU KAPITAŁU TIER II BANKU SPÓŁDZIELCZEGO1
Na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) w związku z art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013 r.)


Bank .............................................................................................................................................
Podmiot udzielający pożyczki podporządkowanej .................................................................

.......................................................................................................................................................UZASADNIENIE WNIOSKU

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


ZAŁĄCZNIKI:
umowa zawarta pomiędzy bankiem a podmiotem udzielającym pożyczki podporządkowanej;

oświadczenie zarządu banku o braku bezpośredniego lub pośredniego zabezpieczenia przez bank zwrotu środków;

informacje o podmiocie udzielającym pożyczki;

potwierdzenie wpłaty środków (opcjonalnie w zależności od postanowień umowy);

projekcja rachunku funduszy własnych oraz kształtowanie się współczynnika wypłacalności w okresie korzystania ze środków pożyczki podporządkowanej;

analiza amortyzacji zobowiązań podporządkowanych w porównaniu do planowanego wyniku netto;

potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej;

inne załączone dokumenty (proszę wymienić jakie) …………………………………………………………..

.......................................................................................................................................................


INFORMACJE O BANKU


Firma ............................................................................................................................................

Siedziba i adres ............................................................................................................................

Forma prawna ..............................................................................................................................

Telefon .................... fax......................... adres e-mail................................................................INFORMACJE O PODMIOCIE UDZIELAJĄCYM POŻYCZKI PODPORZĄDKOWANEJ


Firma ............................................................................................................................................

Siedziba i adres ............................................................................................................................

Forma prawna ..............................................................................................................................

Telefon .................... fax......................... adres e-mail................................................................


OSOBY PODPISUJĄCE WNIOSEK

Imię i nazwisko

Funkcja/stanowisko

sposób reprezentacjiData i podpis
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKTY Z URZĘDEM KNF


Imię i nazwisko

Podmiot

Funkcja/stanowiskoTelefon, fax, adres e-mail


1 Wypełnienie formularza nie gwarantuje uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wydanie decyzji jest poprzedzone przeprowadzeniem postępowania administracyjnego, w którym organ nadzoru może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowych informacji.

Wykorzystanie przez wnioskodawcę formularza nie jest obowiązkowe, wniosek do KNF można również złożyć w innej formie pisemnej. Wykorzystanie formularza nie wyklucza wystąpienia nieprawidłowości we wniosku, a tym samym nie jest przeszkodą do żądania przez organ nadzoru usunięcia tych nieprawidłowości. Na kompletny wniosek składają się wszystkie niezbędne załączniki. Organ nadzoru nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłowym wypełnieniem formularza.
/

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna