Wniosek podmiotu klubu Sportowego azs – awf w Gorzowie WielkopolskimPobieranie 103.75 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar103.75 Kb.

......................................................... ...............................................

(pieczęć podmiotu) (data i miejsce złożenia oferty)

WNIOSEK PODMIOTU

Klubu Sportowego AZS – AWF w Gorzowie Wielkopolskim


O DOFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU

W RAMACH REALIZACJI ZADANIA


REGATY WIOŚLARSKIE Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA KARIERY SPORTOWEJ PRZEZ MICHAŁA JELIŃSKIEGO


(nazwa zadania)
w okresie od 01 września 2014 do 31 grudnia 2014
składana na podstawie przepisów

ustawy o sporcie

W FORMIE

POWIERZENIE WYKONANIA ZADANIA


PRZEZ

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

(nazwa organu zlecającego)


WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH


W KWOCIE 29.200,00 zł

I. Dane na temat podmiotu


1) pełna nazwa KLUB SPORTOWY AZS – AWF W GORZOWIE WLKP.
2) forma prawna STOWARZYSZENIE
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000023409
4) data wpisu rejestracji lub utworzenia 28.06.2001 r.
5) nr NIP 599-23-31-629 nr REGON 210245472
6) dokładne dane adresowe:
ul. Myśliborska 36 miejscowość Gorzów Wlkp.
7) dokładne dane do kontaktu:

tel. 95 72 79 281 faks 95 72 79 283

e-mail: azsawf@poczta.onet.pl http:// www.azsawfgorzow.com
8) dokładny numer rachunku


7

4

1

3

2

0

1

0

1

6

3

2

5

1

5

4

6

4

2

0

0

0

0

0

1

4

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego wraz z nr dowodu osobistego:


a) Horoszkiewicz Jan – Prezes Klubu (ALI 241985)

b) Zachara Marek – Wice Prezes Urzędujący (AUY 937702)

c) Michalski Paweł – Główny Księgowy (AJP 266985)
10) dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Marek Zachara – 95 72 79 281, 601 78 80 64.


II. Opis zadania

1. Nazwa zadania


Regaty wioślarskie z okazji zakończenia kariery sportowej przez Michała Jelińskiego.
2. Miejsce wykonywania zadaniaRzeka Warta na wysokości Bulwaru Zachodniego w Gorzowie Wlkp.


3. Cel zadaniaPopularyzacja wioślarstwa w regionie. Uroczyste zakończenie kariery przez zawodnika sekcji wioślarskiej Michała Jelińskiego.


4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/1.Start do pierwszego wyścigu dwójek podwójnych młodziczek godzinie 12.

2.Od godziny 12.00 do 14.30 regaty w wybranych konkurencjach. Start co 10 minut.

3.Uroczyste wręczenie okolicznościowych medali i nagród – godzina 15.00.

4.Przekazanie symbolicznego olimpijskiego wiosła przez Michała Jelińskiego przyszłym olimpijczykom.
5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/1. 12 września 2014 roku przygotowanie toru regatowego na rzece Warcie na wysokości Bulwaru Zachodniego. Start na wysokości mostu kolejowego, meta na wysokości pomnika Pionierom Miasta Gorzowa Wlkp.

2. 13 września 2014 roku w godzinach 9.00-11.00 przywitanie zaproszonych gości, zawodników. Przygotowanie sprzętu regatowego. Przystań Sportów Wodnych.

3. Start do pierwszego wyścigu dwójek podwójnych młodziczek godzinie 12.

4. Od godziny 12.00 do 14.30 regaty w wybranych konkurencjach. Start co 10 minut.

5. Uroczyste wręczenie okolicznościowych medali i nagród. Godzina 15.00.

6. Obiad dla uczestników zawodów oraz zaproszonych gości na Przystani Sportów Wodnych.

7. 13 września 2014 roku składanie infrastruktury i sprzątanie areny zmagań sportowych.


6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.Popularyzacja wioślarstwa.

Możliwość aktywnego udziału w zawodach sportowych oraz spotkania wybitnych zawodników, w tym mistrzów olimpijskich.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp.

Rodzaj kosztów


Ilość jednostek


Rodzaj miary


Koszt jednostkowy (w zł)


Koszt

całkowity

(w zł)


z tego

do pokrycia

z wnioskowanej

dotacji (w zł)
z tego

z finansowych

środków

własnych,środków

z innych źródeł,

w tym wpłat

i opłat


adresatów

zadania


publicznego

(w zł)


Koszt

do pokrycia

z wkładu

osobowego,

w tym pracy

społecznej

członków

i świadczeń

wolontariuszy

(w zł)I.

Koszty

merytoryczne
1.

Nagrody finansowe

12

os.

800,00

9600,00

9600,00

0,00

0,00

2.

Nagrody rzeczowe

22

szt.

140,45

3090,00

3090,00

0,00

0,00

3.

Delegacje ekip, sędziów, zawodników

25

szt.

220,00

5500,00

5500,00

0,00

0,00

4.

Ryczałty dla sędziów

5

os.

100,00

500,00

500,00

0,00

0,00

5.

Wyżywienie - catering

1

usługa

6000,00

6000,00

6000,00

0,00

0,00

6.

Noclegi

1

usługa

1600,00

1600,00

1600,00

0,00

0,00

7.

Obsługa medyczna zawodów - karetka

3

h

150,00

450,00

450,00

0,00

0,00

8.

Obsługa medyczna zawodów - lekarz

1

usługa

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

9.

Zakup megafonów

2

szt.

700,00

1400,00

1400,00

0,00

0,00

10.

Zakup paliwa do motorówek

30

l

5,33

160,00

160,00

0,00

0,00

II.

Koszty obsługi zadania

publicznego, w tym koszty

administracyjne:
1)

Artykuły biurowe

1

szt.

600,00

600,00

600,00

0,00

0,00

III.

Inne koszty, w tym koszty

wyposażenia i promocji:IV.

Ogółem:

29.200,00

29.200,00

0,00

0,00

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1

Wnioskowana kwota dotacji

29.200,00zł

100%

2

Środki finansowe własne

0,00zł

0%

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione

w pkt 3.1—3.3)0,00zł

0%

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego

0,00zł

0%

3.2środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)

0,00zł

0%

3.3

pozostałe

0,00zł

0%

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

0,00zł

0%

5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1—4)

29.200,00zł

100%

3. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.Nie dotyczy.

4. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.1. Łodzie dla zawodników.

2. Motorówki dla sędziów 2 szt.

3. Wiosła.

4. Pomost.

5. Wolontariat przy organizacji i obsłudze regat.

6. Obsługa systemu pomiaru czasu.
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania.Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., OSiR Gorzów Wlkp., Posnania Poznań, KW04 Poznań, AZS Szczecin, KS Admira Gorzów Wlkp.


2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań/.

1. Piotr Basta – trener wioślarstwa klasy I , posiadający licencję trenerską Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.

2. Paulina Zastawa – Schodowska , instruktor.

3. Małgorzata Suwary – instruktor.
3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.

Zadania realizujemy corocznie we współpracy z administracją publiczną.

2011 rok:

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i Sportu : Przygotowanie zawodników sekcji kajakowej i wioślarskiej Klubu Sportowego AZS – AWF Gorzów Wlkp. do Igrzysk Olimpijskich – Londyn 2012 – 100.000,00 zł.2012 rok:

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej : Przygotowanie zawodników KS AZS-AWF do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012, Młodzieżowych Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy – 145.000,00 zł.2013 rok:

- Sport wyczynowy – Przygotowanie zawodników sekcji kajakowej i wioślarskiej do Mistrzostw Świata Seniorów, Mistrzostw Europy, Uniwersjady i Mistrzostw Polski Seniorów – 180.000,00 zł.

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszego podmiotu,

2) podmiot jest związany niniejszym wnioskiem przez okres do dnia 31.12.2014 r.,

3) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

............................................................................................................................................................

(pieczęć podmiotu oraz podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu)

Załączniki i ewentualne referencje:

1. Aktualna licencja klubu wydana przez Polski Związek Sportowy,

2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

3. Oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach do ZUS i US, a także o braku zobowiązań finansowych w stosunku do zawodników, sztabu szkoleniowego oraz osób trzecich.

4. ........................................................................................................................................................

5. ........................................................................................................................................................


Poświadczenie złożenia oferty


Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
Pobieranie 103.75 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna