Wniosek podmiotu o dofinansowanie rozwoju sportu w ramach realizacji zadaniaPobieranie 117.46 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar117.46 Kb.


Załącznik nr 1

Do uchwały nr ………………

z dnia …………………….

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

......................................................... ...............................................

(pieczęć podmiotu) (data i miejsce złożenia oferty)

WNIOSEK PODMIOTU
O DOFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU

W RAMACH REALIZACJI ZADANIA

UDZIAŁ W ROZGRYWKACH EKSTRAKLASY I PUCHARZE POLSKI W KOSZYKÓWCE KOBIET

(nazwa zadania)


w okresie od 10.01.2014 do 31.12.2014 r.
składana na podstawie przepisów

ustawy o sporcie

W FORMIE

WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*


PRZEZ

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z

WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 450 000,00  zł

I. Dane na temat podmiotu


1) pełna nazwa Klub Sportowy Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
2) forma prawna Stowarzyszenie
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000144728
4) data wpisu rejestracji lub utworzenia 20.12.2002 r.
5) nr NIP 599-26-46-712 nr REGON 211046160
6) dokładne dane adresowe:

miejscowość Gorzów Wielkopolski

ul. Teatralna 25
7) dokładne dane do kontaktu:

Tel 95 727 95 01 faks 95 727 95 01

e-mail: azs@pwsz.pl http://azspwszgorzow.pl
8) dokładny numer rachunku

6

6

8

3

6

3

0

0

0

4

0

0

0

0

5

8

2

9

2

0

0

0

0

0

0

5

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego:Madej Ireneusz - I Wiceprezes, AKD 250662

Sosulski Zbigniew V-ce Prezes, AJU 596445
10) dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Joanna Cieślak, 95 727 95 01
II. Opis zadania

1. Nazwa zadaniaW ramach realizacji zadania publicznego pt. „Udział w rozgrywkach ekstraklasy i pucharze polski w koszykówce kobiet”. W ramach szkolenia nasi zawodnicy biorą udział w zawodach sportowych na szczeblu centralnym.


2. Miejsce wykonywania zadaniaZadanie będzie realizowane głównie na hali sportowej i boisku tartanowym PWSZ . Natomiast rozgrywki ligowe odbywać się będą również na obiektach w innych miastach w kraju.


3. Cel zadaniaGłównymi celami realizacji zadania są:

Wywalczenie medalu MP oraz gra w Pucharze Polski i Europy.

-występy naszych zawodniczek w reprezentacji Polski.
4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/SEKCJA KOSZYKÓWKI KOBIET

  1. Zajęcia szkoleniowe- przygotowanie do rozgrywek sportowych

  2. Udział w obozach sportowych,

  3. Mecze sparingowe i turnieje przygotowujące do rozgrywek ligowych,

  4. Udział w rozgrywkach ekstraklasy koszykówki kobiet.

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/


Zadanie publiczne realizowane w okresie od 10.01.2014 do 31.12.2014
Poszczególne działania w zakresie

realizowanego zadania

publicznego14)


Terminy realizacji

poszczególnych działań
Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny

za działanie w zakresie realizowanego

zadania publicznego


Rozgrywanie meczy ekstraklasy koszykówki kobiet II runda sezonu 20014/2015

10.01- 15.05.2014

Oferent

Okres roztrenowania

16.05 – 31.07.2014

Oferent

Okres przygotowawczy do sezonu 2014/2015

01.08 -31.09.2014

Oferent

Mecze sparingowe , turnieje, mityngi przygotowujące do rozgrywek ligowych

01-30.09.2014

Oferent

Rozpoczęcie sezonu 2014/2015

I runda


01.10.2014

Oferent

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.Naszym priorytetem jest utrzymanie poziomu szkolenia w klubie, czego efektem są zawodniczek, które debiutowały w drużynach narodowych w swoich kategoriach wiekowych. Do tej pory wychowaliśmy już 25 kadrowiczek. Odpowiedni poziom szkolenia pozwoli przechodzić zawodniczkom do I-go zespołu.III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania


Lp.

Rodzaj kosztów16)

Ilość jednostek

Rodzaj miary

Koszt jednostkowy (w zł)

Koszt całkowity w zł)

z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł)

z tego z finansowych środków własnych środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego 17) w (zł)

Koszt do pokrycia z wkładu osobowego w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (zł)

I.

Koszty obsługi zadania publicznego merytoryczne

 

 

 

 

 

1

Szkoleniowcy

10

m-c

7 660,00

76 600,00

63 000,00

13 600,00
2

Wynagrodzenia zawodniczek

10

m-c

47 600,00

476 000,00

285 000,00

191 000,00
3

Koszty przejazdów

6500

km

4,00

26 000,00

25 000,00

1000,00
4

Delegacje sędziowskie

10

mecz

2 600,00

26 000,00

21 000,00

5 000,00
5

Napoje

1000

szt.

2,00

2 000,00

0,00

2 000,00
II.

Koszty obsługi20) zadania publicznego , w tym koszty administracyjne:

 

1

Obsługa medyczna

9

m-c

1 500,00

13 500,00

12 500,00

1 000,00
2

Ubezpieczenia

2

polisa

2 500,00

5 000,00

0,00

5 000,00
3

Opłaty licencyjne i menadżerskie

1

sezon

60 000,00

60 000,00

25 000,00

35 000,00
4

Obsługa administracyjno-księgowa

11

m-c

3 000,00

33 000,00

13 000,00

20 000,00
5

Statystyk meczowy

10

mecz

450,00

4 500,00

4 500,00

0,00
III.

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji
1

Sprzęt sportowy

2

kpl.

500,00

1000,00

1 000,00

0,00
2

Wynajem hali sportowej

11

m-c

3 100,00

34 100,00

0,00

34 100,00
3

Ochrona zawodów

4

mecz

500,00

2 000,00

0,00

2 000,00
4

Wynajem samochodów

5

szt.

5 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00
5

Bilety lotnicze

3

szt.

5 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00
7

Inne

10

m-c

 2000,00

20 000,00

0,00

20 000,00
IV

Ogółem:

 

819 700,00

450 000,00

369 700,001. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1

Wnioskowana kwota dotacji

450 000zł

54,90%

2

Środki finansowe własne

369 700zł

45,10%

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione

w pkt 3.1—3.3)0zł

0%

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego

0zł

0%

3.2środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)

0zł

0%

3.3

pozostałe

0zł

0%

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

0zł

0%

5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1—4)

819 700zł

100%

3. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.Nie dotyczy

4. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.
Posiadamy kompletne stroje zawodniczek, piłki i sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia treningów.


V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania.


Nie dotyczy2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań/.

Naszą kadrę trenerską w sekcji koszykówki kobiet stanowią trener klasy Mistrzowskiej (Dariusz Maciejewski), 2 trenerów instruktorów (Robert Pieczyrak, Radosław Duchnowski) oraz trener odpowiedzialny za przygotowanie siłowe ( Jerzy Chmielnicki), trener odpowiedzialny za przygotowanie ogólno rozwojowe (Radosław Kownacki).

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.Od 13 lat prowadzimy szkolenia w koszykówce kobiet we wszystkich grupach wiekowych. Od 11 lat korzystamy także ze wsparcia środków miejskich. W ciągu tego okresu wyszkoliliśmy 25 reprezentantów kraju. 15 naszych wychowanków występuje bądź występowała w ekstralidze koszykówki kobiet.

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszego podmiotu,

2) podmiot jest związany niniejszym wnioskiem przez okres do dnia 31.12.2014,

3) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

............................................................................................................................................................

(pieczęć podmiotu oraz podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu)

Załączniki i ewentualne referencje:

1. Aktualna licencja klubu wydana przez Polski Związek Sportowy,

2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

3. Oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach do ZUS i US, a także o braku zobowiązań finansowych w stosunku do zawodników, sztabu szkoleniowego oraz osób trzecich.

4. ........................................................................................................................................................
Poświadczenie złożenia ofertyAdnotacje urzędowe (nie wypełniać)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna