Wniosek podmiotu o dofinansowanie rozwoju sportu w ramach realizacji zadaniaPobieranie 116.34 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar116.34 Kb.


Załącznik nr 1

Do uchwały nr ………………

z dnia …………………….

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

......................................................... ...............................................

(pieczęć podmiotu) (data i miejsce złożenia oferty)

WNIOSEK PODMIOTU
O DOFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU

W RAMACH REALIZACJI ZADANIA

UDZIAŁ W ROZGRYWKACH EKSTRAKLASY I PUCHARZE POLSKI W KOSZYKÓWCE KOBIET

(nazwa zadania)


w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
składana na podstawie przepisów

ustawy o sporcie

W FORMIE

WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*


PRZEZ

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z

WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 450 000,00 zł

I. Dane na temat podmiotu


1) pełna nazwa Klub Sportowy Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
2) forma prawna Stowarzyszenie
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000144728
4) data wpisu rejestracji lub utworzenia 20.12.2002 r.
5) nr NIP 599-26-46-712 nr REGON 211046160
6) dokładne dane adresowe:

miejscowość Gorzów Wielkopolski

ul. Teatralna 25
7) dokładne dane do kontaktu:

Tel 95 727 95 01 faks 95 727 95 01

e-mail: azs@pwsz.pl http://azspwszgorzow.pl
8) dokładny numer rachunku

6

6

8

3

6

3

0

0

0

4

0

0

0

0

5

8

2

9

2

0

0

0

0

0

0

5

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego:Woźny Janusz - Prezes, ATT 184412

Madej Ireneusz - V-ce Prezes, AKD 250662
10) dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Turecka Patrycja, 95 727 95 01
II. Opis zadania

1. Nazwa zadaniaW ramach realizacji zadania publicznego pt. „Udział w rozgrywkach ekstraklasy i pucharze polski w koszykówce kobiet”. W ramach szkolenia nasi zawodnicy biorą udział w zawodach sportowych na szczeblu centralnym.

2. Miejsce wykonywania zadaniaZadanie będzie realizowane głównie na hali sportowej i boisku tartanowym PWSZ . Natomiast rozgrywki ligowe odbywać się będą również na obiektach w innych miastach w kraju.

3. Cel zadaniaGłównymi celami realizacji zadania są:

Wywalczenie medalu MP oraz gra w Pucharze Polski i Europy.

-występy naszych zawodniczek w reprezentacji Polski.4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/SEKCJA KOSZYKÓWKI KOBIET

  1. Zajęcia szkoleniowe- przygotowanie do rozgrywek sportowych

  2. Udział w obozach sportowych,

  3. Mecze sparingowe i turnieje przygotowujące do rozgrywek ligowych,

  4. Udział w rozgrywkach ekstraklasy koszykówki kobiet.
5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/


Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013
Poszczególne działania w zakresie

realizowanego zadania

publicznego14)


Terminy realizacji

poszczególnych działań
Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny

za działanie w zakresie realizowanego

zadania publicznego


Rozgrywanie meczy ekstraklasy koszykówki kobiet II runda sezonu 2012/2013

01.01- 15.05.2013

Oferent

Okres roztrenowania

16.05 – 31.07.2013

Oferent

Okres przygotowawczy do sezonu 2013/2014

01.08 -31.09.2013

Oferent

Mecze sparingowe , turnieje, mityngi przygotowujące do rozgrywek ligowych

01-30.09.2013

Oferent

Rozpoczęcie sezonu 2013/2014

I runda


01.10.2013

Oferent

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.Naszym priorytetem jest utrzymanie poziomu szkolenia w klubie, czego efektem są zawodniczek, które debiutowały w drużynach narodowych w swoich kategoriach wiekowych. Do tej pory wychowaliśmy już 25 kadrowiczek. Odpowiedni poziom szkolenia pozwoli przechodzić zawodniczkom do I-go zespołu.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania


Lp.

Rodzaj kosztów16)

Ilość jednostek

Rodzaj miary

Koszt jednostkowy (w zł)

Koszt całkowity w zł)

z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł)

z tego z finansowych środków własnych środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego 17) w (zł)

Koszt do pokrycia z wkładu osobowego w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (zł)

I.

Koszty obsługi zadania publicznego merytoryczne

 

 

 

 

 

1

Szkoleniowcy

10

m-c

6 500,00

65 000,00

55 000,00

10 000,00
2

Wynagrodzenia zawodniczek

10

m-c

49 000,00

490 000,00

300 000,00

190 000,00
3

Koszty przejazdów

7500

km

4,10

30 750,00

25 000,00

5 750,00
4

Delegacje sędziowskie

7

mecz

3 000,00

21 000,00

21 000,005

Napoje

1500

szt.

2,00

3 000,00
3 000,00
II.

Koszty obsługi20) zadania publicznego , w tym koszty administracyjne:

 

1

Obsługa medyczna

9

m-c

1 500,00

13 500,00

12 500,00

1 000,00
2

Ubezpieczenia

2

polisa

2 500,00

5 000,00
5 000,00
3

Opłaty licencyjne

1

sezon

15 000,00

15 000,00

10 000,00

5 000,00
4

Obsługa administracyjno-księgowa

12

m-c

4 000,00

48 000,00

13 000,00

35 000,00
5

Statystyk meczowy

10

mecz

450,00

4 500,00

4 500,00III.

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji
1

Sprzęt sportowy

18

kpl.

700,00

12 600,00

9 000,00

3 600,00
2

Wynajem hali sportowej

12

m-c

2 100,00

25 200,00
25 200,00
3

Ochrona zawodów

10

mecz

500,00

5 000,00
5 000,00
4

Wynajem samochodów

5

szt.

5 000,00

25 000,00
25 000,00
5

Materiały promocyjne

800

szt.

25,00

2 000,00
2 000,00
6

Bilety lotnicze

4

szt.

5 000,00

20 000,00
20 000,00
7

Inne

12

m-c

 3 000,00

36 000,00
36 000,00
IV

Ogółem:

 

821 550,00

450 000,00

371 550,001. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1

Wnioskowana kwota dotacji

450 000zł

54,78%

2

Środki finansowe własne

371 550zł

45,22%

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione

w pkt 3.1—3.3)0zł

0%

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego

0zł

0%

3.2środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)

0zł

0%

3.3

pozostałe

0zł

0%

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

0zł

0%

5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1—4)

450 000zł

100%

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych
Nazwa organu administracji

publicznej lub innej jednostki

sektora finansów publicznych


Kwota środków

(w zł)Informacja o tym,

czy wniosek (oferta)

o przyznanie środków

został(-a) rozpatrzony(-a)

pozytywnie, czy też nie

został(-a) jeszcze

rozpatrzony(-a)


Termin rozpatrzenia —

w przypadku wniosków

(ofert) nierozpatrzonych

do czasu złożenia

niniejszej oferty


Nie dotyczyTAK/NIETAK/NIETAK/NIETAK/NIE

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Nasze osiągnięcia to:

Brązowy medal w sezonie 2007/2008 i 2010/2011

Srebny medal w sezonie 2008/2009 i 2009/2010

Udział w rozgrywkach Euroligi w sezonie 2009/2010 i 2010/2011

Udział w rozgrywkach Pucharu FIBA 2007/2008 i 2008/2009

IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego
Naszą kadrę trenerską w sekcji koszykówki kobiet stanowią trener klasy Mistrzowskiej (Dariusz Maciejewski), 2 trenerów instruktorów (Robert Pieczyrak, Radosław Duchnowski) oraz trener odpowiedzialny za przygotowanie siłowe ( Jerzy Chmielnicki), trener odpowiedzialny za przygotowanie ogólno rozwojowe (Radosław Kownacki).

2. Zasoby rzeczowe wnioskodawcy przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania
Posiadamy kompletne stroje zawodniczek, piłki i sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia treningów.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)
Od 12 lat prowadzimy szkolenia w koszykówce kobiet we wszystkich grupach wiekowych. Od 10 lat korzystamy także ze wsparcia środków miejskich. W ciągu tego okresu wyszkoliliśmy 25 reprezentantów kraju. 15 naszych wychowanków występuje bądź występowała w ekstralidze koszykówki kobiet.


Oświadczam(-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie naszej działalności sportowej;

2) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie/niepobieranie opłat od adresatów zadania;

3) wnioskodawca jest/są związany(-ni) niniejszym wnioskiem do dnia 31.12.2013;

4) w zakresie związanym z realizacją zadania określonego we wniosku, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) wnioskodawca składający niniejszy wniosek nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne;

6) dane określone w części I niniejszego wniosku są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym lub właściwą ewidencją;

7) wszystkie podane we wniosku oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

…………........................…………


…………........................…………
…………........................……………

(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów)


Data ……………..............……………..

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24).

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru — dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).


Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędoweUWAGA!

W celu ułatwienia wypełniania wniosku pola do wpisywania tekstu i liczb są aktywne. Dlatego prosimy o wypełnianie ofert w komputerze w programie WORD.

Pobieranie 116.34 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna