Wniosek wa-01



Pobieranie 232.88 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar232.88 Kb.

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

WNIOSEK WA-01



o przeprowadzenie audytu

bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego
oraz wydanie świadectwa akredytacji


bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego

(wypełnia właściwa terytorialnie jednostka organizacyjna ABW)


Wniosek spełnia wymogi pod względem formalnym
..................................................

Podpis osoby odpowiedzialnej
za weryfikację poprawności wypełnienia wniosku

Wniosek zarejestrowano:
pod nr ....................................
Data rejestracji ..........................
ZATWIERDZAM

do realizacji
..................................................

Kierownik komórki organizacyjnej ABW właściwej do realizacji wniosku






Wniosek WA-01 wypełnia się po zatwierdzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w trybie art. 49 ust. 8 UOIN dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego lub/i aneksu zawierającego dane dotyczące konkretnej lokalizacji, sporządzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której znajdują się elementy systemu TI (§ 27 RPRM BTI).


Wypełnienie i przesłanie do ABW wniosku WA-01 oznacza pełną gotowość wnioskodawcy
do wykonania czynności audytowych przez ABW.


 1. Wniosek WA dotyczy przeprowadzenia audytu dla:

   Autonomicznego stanowiska/stanowisk systemu teleinformatycznego (ASTI) „     ”

  LAN/WAN systemu teleinformatycznego „     ”

   Centralnego węzła/serwerowni systemu TI „     ”

   Lokalnego węzła systemu TI „     ”

   Stanowiska/stanowisk dostępowych systemu teleinformatycznego „     ”

   Innego (jakiego):      

 2. Zgłoszenie:

   Pierwszy raz

   Ponowna akredytacja

   Po dokonanych zmianach w STI

 3. Architektura systemu:

   Autonomiczne stanowisko/a systemu TI

   LAN

   WAN

   Inny (jaki)      

 4. Maksymalna klauzula informacji niejawnych przetwarzanych w STI:

  Krajowe

  NATO

  UE

  ESA

  

  

  

  

 5. Dane jednostki organizującej / użytkującej system TI i przeznaczenie systemu TI:

   1. Nazwa i adres jednostki organizującej system

  Nazwa JO:      

  ul.      

  miejscowość:      

  kod:      



   1. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej,
    w której będą funkcjonowały elementy systemu TI


  Nazwa JO:      

  ul.      

  miejscowość:      

  kod:      



   1. Lokalizacja elementów systemu TI (adres, piętro, nr pomieszczenia, dane identyfikacyjne stanowiska np. numer/nazwa stanowiska)

  Nazwa JO:      

  ul.      

  miejscowość:      

  kod:      

  budynek:      

  piętro:      

  nr pomieszczenia:      

   strefa ochronna I,

   strefa ochronna II

   strefa ochronna III

  Identyfikator/nazwa/numer stanowiska*1:      


   1. Rodzaj jednostki organizacyjnej

   jednostka budżetowa w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

   przedsiębiorca obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zadań publicznych


  na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

   jednostka organizacyjna podlegająca opłatom


  za czynności akredytacyjne, o których mowa
  w art. 53 ust. 1 UOIN

   1. Przeznaczenie systemu teleinformatycznego*2

   system teleinformatyczny organizowany jest w celu wykonywania przez wnioskodawcę zadań publicznych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, do których realizacji przedsiębiorca jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów, (zgodnie z art. 53 ust. 3 UOIN)

   realizacja innych zadań, niż określone w art. 53


  ust. 3 UOIN

 6. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:

NIP wnioskodawcy*3:

REGON wnioskodawcy:

KRS wnioskodawcy:

     

     

     



 1. Kierownik jednostki organizacyjnej (w rozumieniu UOIN), w której będzie funkcjonował
  system TI / elementy systemu TI (§ 27 RPRM BTI):


  Stanowisko:      

  Imię i nazwisko:      

  Poświadczenia bezpieczeństwa

  Krajowe

  Numer:      

  Data ważności:      

  Maksymalna klauzula:      


  NATO

  Numer:      

  Data ważności:      

  Maksymalna klauzula:      


  UE

  Numer:      

  Data ważności:      

  Maksymalna klauzula:      


  ESA

  Numer:      

  Data ważności:      

  Maksymalna klauzula:      


  Zaświadczenia stwierdzające przeszkolenie
  w zakresie ochrony informacji niejawnych

  Krajowe

  Numer:      

  Data wydania:      



  NATO

  Numer:      

  Data wydania:      



  UE

  Numer:      

  Data wydania:      



  ESA

  Numer:      

  Data wydania:      



  Tel.:      

  Fax.:      

 2. Osoba upoważniona w drodze pisemnej decyzji przez kierownika jednostki organizacyjnej
  do realizacji zadań określonych w art. 43 ust. 3-5 oraz art. 49 ust. 5-7 UOIN (o ile została wyznaczona):


  Stanowisko:      

  Imię i nazwisko:      

  Poświadczenia bezpieczeństwa

  Krajowe

  Numer:      

  Data ważności:      

  Maksymalna klauzula:      


  NATO

  Numer:      

  Data ważności:      

  Maksymalna klauzula:      


  UE

  Numer:      

  Data ważności:      

  Maksymalna klauzula:      


  ESA

  Numer:      

  Data ważności:      

  Maksymalna klauzula:      


  Zaświadczenia stwierdzające przeszkolenie
  w zakresie ochrony informacji niejawnych

  Krajowe

  Numer:      

  Data wydania:      



  NATO

  Numer:      

  Data wydania:      



  UE

  Numer:      

  Data wydania:      



  ESA

  Numer:      

  Data wydania:      



  Sygnatura i data upoważnienia:

       

  Tel.:      

  Fax.:      

 3. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w której będzie funkcjonował system TI / elementy systemu TI (§ 27 RPRM BTI):

  Imię i nazwisko:      

  Poświadczenia bezpieczeństwa

  Krajowe

  Numer:      

  Data ważności:      

  Maksymalna klauzula:      


  NATO

  Numer:      

  Data ważności:      

  Maksymalna klauzula:      


  UE

  Numer:      

  Data ważności:      

  Maksymalna klauzula:      


  ESA

  Numer:      

  Data wydania:      

  Maksymalna klauzula:      


  Zaświadczenia stwierdzające przeszkolenie
  w zakresie ochrony informacji niejawnych

  Krajowe

  Numer:      

  Data wydania:      



  NATO

  Numer:      

  Data wydania:      



  UE

  Numer:      

  Data wydania:      



  ESA

  Numer:      

  Data wydania:      



  Tel.:      

  Fax.:      

 4. Inspektor/Inspektorzy bezpieczeństwa teleinformatycznego w jednostce organizacyjnej,
  w której będzie funkcjonował system TI / elementy systemu TI (§ 27 RPRM BTI), wyznaczeni przez kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 1 UOIN:


  Imię i nazwisko:      

  Poświadczenia bezpieczeństwa

  Krajowe

  Numer:      

  Data ważności:      

  Maksymalna klauzula:      


  NATO

  Numer:      

  Data ważności:      

  Maksymalna klauzula:      


  UE

  Numer:      

  Data ważności:      

  Maksymalna klauzula:      


  ESA

  Numer:      

  Data wydania:      

  Maksymalna klauzula:      


  Zaświadczenia stwierdzające przeszkolenie
  w zakresie ochrony informacji niejawnych

  Krajowe

  Numer:      

  Data wydania:      



  NATO

  Numer:      

  Data wydania:      



  UE

  Numer:      

  Data wydania:      



  ESA

  Numer:      

  Data wydania:      



  Nr zaświadczenia stwierdzającego przeszkolenie o którym mowa w art. 52 ust. 4 UOIN:

       

  Tel.:      

  Fax.:      

 5. Administrator/Administratorzy STI w jednostce organizacyjnej, w której będzie funkcjonował system TI / elementy systemu TI (§ 27 RPRM BTI), wyznaczeni przez kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 2 UOIN:

  Imię i nazwisko:      

  Poświadczenia bezpieczeństwa

  Krajowe

  Numer:      

  Data ważności:      

  Maksymalna klauzula:      


  NATO

  Numer:      

  Data ważności:      

  Maksymalna klauzula:      


  UE

  Numer:      

  Data ważności:      

  Maksymalna klauzula:      


  ESA

  Numer:      

  Data wydania:      

  Maksymalna klauzula:      


  Zaświadczenia stwierdzające przeszkolenie
  w zakresie ochrony informacji niejawnych

  Krajowe

  Numer:      

  Data wydania:      



  NATO

  Numer:      

  Data wydania:      



  UE

  Numer:      

  Data wydania:      



  ESA

  Numer:      

  Data wydania:      



  Nr zaświadczenia stwierdzającego przeszkolenie o którym mowa w art. 52 ust. 4 UOIN:

       

  Tel.:      

  Fax.:      

 6. Dokumentacja bezpieczeństwa systemu TI tj.: szczególne wymagania bezpieczeństwa i procedury bezpiecznej eksploatacji:

  Sygnatura literowo-cyfrowa dokumentu SWB:      

  Sygnatura literowo-cyfrowa dokumentu PBE:      

  Sygnatura literowo-cyfrowa pisma ABW zatwierdzającego wyżej wymienioną dokumentację:      
  z dnia:      

 7. Należy wypełnić w przypadku, gdy wniosek dotyczy przeprowadzenia audytu elementów systemu TI (§ 27 RPRM BTI) np. stanowisk dostępowych systemu teleinformatycznego:

Sygnatura literowo-cyfrowa dokumentu opisującego elementy systemu TI:      

Sygnatura literowo-cyfrowa dokumentu Analiza ryzyka:      

Sygnatura literowo-cyfrowa pisma ABW zatwierdzającego wyżej wymieniony opis elementów systemu TI:       z dnia:      



 1. Należy wypełnić w przypadku, gdy wniosek dotyczy przeprowadzenia audytu
  dla wprowadzanych zmian na podstawie aneksów w systemie TI posiadającym akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego:


  Sygnatura literowo-cyfrowa aneksu dokumentu SWB:      

  Sygnatura literowo-cyfrowa aneksu dokumentu PBE:      

  Sygnatura literowo-cyfrowa pisma ABW zatwierdzającego wyżej wymienione aneksy:     
  z dnia:      

 2. Bezpieczeństwo osobowe:

   1. Wszystkie osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemu TI (AS/IBTI) zostały formalnie wyznaczone przez kierownika jednostki organizacyjnej

  Tak

  


  Nie

  


   1. Wszyscy użytkownicy posiadają poświadczenia bezpieczeństwa lub inne stosowne uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, adekwatne
    do klauzuli informacji niejawnych przetwarzanych w systemie

  Tak

  


  Nie

  


   1. Wszyscy użytkownicy systemu TI ukończyli szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych, adekwatne do klauzuli informacji niejawnych przetwarzanych
    w systemie

  Tak

  


  Nie

  


   1. Wszyscy użytkownicy zostali wyznaczeni zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Wszyscy użytkownicy systemu TI ukończyli szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, o którym mowa w § 7 RPRM BTI

  Tak

  


  Nie

  


   1. Wszyscy użytkownicy systemu TI zapoznali się z treścią procedur PBE
    i potwierdzili ten fakt pisemnie

  Tak

  


  Nie

  


 3. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji:

   1. Prowadzony jest dziennik pracy administratora systemu, w formie zgodnej
    z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Prowadzony jest dziennik pracy inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, w formie zgodnej z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Loginy i hasła administratora systemu (dostępu do BIOS-u, systemu operacyjnego, urządzeń sieciowych) zostały odpowiednio zabezpieczone
    i zdeponowane zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


 4. Bezpieczeństwo fizyczne:

   1. Informacje dotyczące rodzajów, obszaru i lokalizacji stref ochronnych zawarte
    w zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa są zgodne z treścią planu ochrony zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej

  Tak

  


  Nie

  


  Sygnatura literowo cyfrowa planu ochrony:
       


   1. Zastosowane środki ochrony fizycznej stref ochronnych są zgodne z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Wszystkie strefy ochronne zabezpieczono zgodnie z opisem zawartym
    w zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa systemu TI oraz planie ochrony informacji niejawnych jednostki organizacyjnej

  Tak

  


  Nie

  


   1. Dla strefy ochronnej III wprowadzono możliwość kontrolowania osób i pojazdów zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Dla strefy ochronnej II wprowadzono system kontroli wejść i wyjść osób posiadających stałe i czasowe uprawnienia dostępu do tej strefy zgodny
    z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Dla strefy ochronnej II wprowadzono system kontroli wejść i wyjść osób nie posiadających stałych lub czasowych uprawnień do przebywania w tej strefie, zgodny z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Dla strefy ochronnej I wprowadzono system kontroli wejść i wyjść osób posiadających stałe i czasowe uprawnienia dostępu do tej strefy zgodny
    z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   Nie dotyczy

   1. Dla strefy ochronnej I wprowadzono system kontroli wejść i wyjść osób nie posiadających stałych lub czasowych uprawnień do przebywania w tej strefie, zgodny z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   Nie dotyczy

   1. Dla pomieszczenia lub obszaru, w którym zlokalizowane są komponenty systemu TI określono poziom zagrożeń związanych z utratą poufności, integralności lub dostępności informacji niejawnych, zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 RRM BF

  Tak

  


  Nie

  


   1. Zastosowano środki bezpieczeństwa fizycznego zgodnie z:

   zapisami RRM BF

   zapisami zarządzenia wydanego w trybie art. 47 ust. 3 UOIN

  adekwatne do wyznaczonego poziomu zagrożeń związanych z utratą poufności, integralności i dostępności informacji niejawnych dla pomieszczenia lub obszaru, w którym będą przetwarzane informacje niejawne w systemie teleinformatycznym


  Tak

  


  Nie

  


   1. Jednostka organizacyjna jest w posiadaniu dokumentów (i/lub certyfikatów) wydanych przez uprawnione osoby lub organizacje, potwierdzających spełnienie przez zastosowane środki bezpieczeństwa fizycznego wymagań zawartych
    w RRM BF oraz normach określonych w ww. rozporządzeniu lub zarządzeń wydanych w trybie art. 47 ust. 3 UOIN

  Tak

  


  Nie

  


   1. Klucze do pomieszczeń, w których znajdują się komponenty systemu TI
    są przechowywane i prowadzony jest rejestr ich wydawania zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Wejścia do pomieszczeń, w których zlokalizowane są komponenty systemu TI zostały zabezpieczone zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa (drzwi, zamki)

  Tak

  


  Nie

  


   1. Okna pomieszczeń, w których zlokalizowane są komponenty systemu TI zostały zabezpieczone, zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Wdrożone rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony osobowej (służba ochrony/personel bezpieczeństwa) są zgodne z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Zastosowany system sygnalizacji włamania i napadu (SWIN) funkcjonuje zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Zastosowany system dozoru wizyjnego (CCTV) funkcjonuje zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Usytuowanie komponentów systemu TI wyklucza możliwość nieuprawnionego podglądu przetwarzanych w systemie informacji niejawnych

  Tak

  


  Nie

  


   1. Urządzenia systemu TI zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed ingerencją do wnętrza urządzeń za pomocą ewidencjonowanych plomb (giloszy)

  Tak

  


  Nie

  


   1. Nośniki wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych zostały oznaczone i zarejestrowane

  Tak

  


  Nie

  


   1. Nośniki wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych
    są przechowywane zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Wdrożono środki umożliwiające realizację procedur dotyczących sposobu i zasad niszczenia materiałów niejawnych wykorzystywanych w systemie TI, zgodnie
    z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. W pomieszczeniach, w których zlokalizowane są komponenty systemu TI nie znajdują się komponenty systemów TI nieujęte w dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Przyjęte rozwiązania organizacyjne zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanym informacjom niejawnym w przypadku równoległej pracy kilku systemów TI, zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


 5. Bezpieczeństwo teleinformatyczne:

   1. Dostęp do systemu BIOS został zabezpieczony hasłem

  Tak

  


  Nie

  


   1. W systemie BIOS wyłączono zbędne urządzenia, porty, interfejsy zgodnie
    z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. W systemie BIOS ustawiono sekwencję uruchamiania (tj. bootowania) zgodnie
    z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Pozostałe ustawienia systemu BIOS skonfigurowano zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa (np. w zakresie wyłączenia automatycznego wykrywania urządzeń tj. napędów, nośników)

  Tak

  


  Nie

  


   1. Zastosowano ustawienia zabezpieczeń zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa




    1. Zasady haseł

  Tak

  


  Nie

  


    1. Zasady blokady konta

  Tak

  


  Nie

  


    1. Zasady inspekcji lub konfiguracja zaawansowanych zasad inspekcji

  Tak

  


  Nie

  


    1. Przypisywanie praw użytkownika

  Tak

  


  Nie

  


    1. Opcje zabezpieczeń

  Tak

  


  Nie

  


    1. Ustawienia logów systemowych

  Tak

  


  Nie

  


   1. Uprawnienia do plików systemowych skonfigurowano zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Konta i grupy użytkowników skonfigurowano zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Uprawnienia użytkowników systemu są zgodne z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa i założeniami zastosowanego w systemie trybu bezpieczeństwa pracy

  Tak

  


  Nie

  


   1. Uprawnienia administratora(-ów) systemu są zgodne z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Uprawnienia inspektora(-ów) bezpieczeństwa teleinformatycznego są zgodne
    z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa w tym umożliwiają przeglądanie wszystkich logów systemowych

  Tak

  


  Nie

  


   1. Zainstalowane oprogramowanie jest zgodne z wykazem oprogramowania przedstawionym w zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Zainstalowano aktualizacje dostępne dla danej wersji systemu operacyjnego

  Tak

  


  Nie

  


   1. Program antywirusowy został skonfigurowany zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Bazy (wzorce) wirusów są aktualne

  Tak

  


  Nie

  


   1. Dostęp do portów i usług jest zabezpieczony zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. W urządzeniach sieciowych skonfigurowano np. porty, adresację, tunele, routing zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   Nie dotyczy

   1. W urządzeniach sieciowych zapewniono rozliczalność dostępu (tj. osobne konta dla każdego administratora systemu i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego)

  Tak

  


  Nie

  


   Nie dotyczy

   1. W urządzeniach sieciowych skonfigurowano logi systemowe zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   Nie dotyczy

 6. Bezpieczeństwo elektromagnetyczne:

   1. Dla pomieszczeń, w których zlokalizowane są komponenty systemu TI wyznaczona została sprzętowa strefa ochrony elektromagnetycznej

        

  rodzaj SSOE nr certyfikatu

  Tak

  


  Nie

  


   1. Komponenty systemu TI posiadają certyfikaty ochrony elektromagnetycznej.
    (W przypadku większej ilości urządzeń, poniższe informacje należy przedstawić
    w załączniku do przedmiotowego wniosku WA)






  Nazwa urządzenia

  Zapewniany poziom ochrony

  Nr certyfikatu

  Data ważności

  

  Jednostka centralna

  

       

       

  

  Monitor

  

       

       

  

  Klawiatura

  

       

       

  

  Mysz

  

       

       

  

  Drukarka

  

       

       

  

  Skaner

  

       

       

  

  Inne      

  

       

       



  Tak

  


  Nie

  


   1. Pozostałe środki ochrony elektromagnetycznej (kabina, obudowa itp.) posiadają certyfikaty ochrony elektromagnetycznej


  ____            

  zapewniany poziom ochrony nr certyfikatu data ważności

  Tak

  


  Nie

  


   1. Wszystkie certyfikaty ochrony elektromagnetycznej są ważne tj. okresowe badania wymagane certyfikatami zostały przeprowadzone i potwierdzone stosownymi dokumentami

  Tak

  


  Nie

  


 7. Bezpieczeństwo kryptograficzne:

   1. W systemie są przekazywane informacje niejawne w formie transmisji poza strefy ochronne

  Tak

  


  Nie

  


  (punkty od 20.2 do 20.8 należy wypełnić w przypadku, gdy w systemie teleinformatycznym
  są przekazywane informacje niejawne w formie transmisji poza strefy ochronne)


   1. W systemie teleinformatycznym zastosowano certyfikowane środki ochrony kryptograficznej do transmisji poza strefy ochronne.

  Nazwa, typ i model urządzenia lub narzędzia kryptograficznego:      

  Wersja oprogramowania:      

  Nr certyfikatu typu:       data ważności:      

  Nr certyfikatu zgodności:       data ważności:      

  Nr seryjny urządzenia lub narzędzia kryptograficznego:      


  Tak

  


  Nie

  


   1. Ustawienia konfiguracyjne zastosowanych urządzeń lub/i narzędzi kryptograficznych są zgodne z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Ukompletowanie urządzeń lub/i narzędzi kryptograficznych jest zgodne
    z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Ewidencja materiałów kryptograficznych jest prowadzona zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Materiały kryptograficzne są przechowywane zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Hasła, PIN-kody, karty, moduły uwierzytelniające itp. są zabezpieczone
    i zdeponowane zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa

  Tak

  


  Nie

  


   1. Urządzenia i/lub narzędzia kryptograficzne są oznakowane i zabezpieczone plombami zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa
    i certyfikatem ochrony kryptograficznej

  Tak

  


  Nie

  


 8. Oświadczenie administratora systemu:

Oświadczam, że system teleinformatyczny „     ” został skonfigurowany zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa. Deklaruję pełną gotowość do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

……………………………………………………

(data i czytelny podpis administratora systemu)




 1. Oświadczenie inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego:

  Oświadczam, że zweryfikowałem/am konfigurację systemu teleinformatycznego „     ” wykonaną przez administratora systemu. Potwierdzam zgodność konfiguracji systemu z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa.

  ……………………………………………………

  (data i czytelny podpis inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego)


 2. Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej:

Oświadczam, że wdrożone zostały wszystkie środki ochrony opisane w dokumentacji bezpieczeństwa systemu wskazanej w pkt. 12-14 wniosku, oraz mechanizmy bezpieczeństwa określone w pkt. 15.1-20.8 niniejszego wniosku. Potwierdzam pełną gotowość jednostki organizacyjnej do wykonania czynności audytowych przez ABW.

Wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów przeprowadzenia przez ABW czynności, o których mowa w art. 48 ust. 3-6 UOIN, zgodnie z art. 53 ust. 1 UOIN.


Z opłat tych zwolnione są jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 53 ust. 2 i 3 UOIN.
Do wniosku dołączono       str. załączników.


……………………………………………………

(pieczęć firmowa jednostki organizacyjnej)



……………………………………………………

(data i czytelny podpis kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej


w drodze pisemnej decyzji przez kierownika jednostki organizacyjnej do realizacji zadań określonych w art. 43 ust. 3-5 oraz art. 49 ust. 5-7 UOIN oraz pieczęć jeśli występuje)
OBJAŚNIENIA I UWAGI




 1. Wniosek przesłany do ABW przed zatwierdzeniem dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego zostanie odesłany do wnioskodawcy bez rozpatrzenia.

 2. Wniosek, w jednym egzemplarzu, należy przesłać do właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wszelkie odciski pieczęci wnioskodawcy umieszczane
  na wniosku powinny być wyraźne i czytelne.


 3. ABW zastrzega sobie możliwość wystąpienia do wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub materiałów niezbędnych do przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa w ramach prowadzonej akredytacji.

 4. Warunkiem rozpoczęcia czynności, o których mowa w art. 48 ust. 6 pkt 2 UOIN jest kompletność dokumentów wymaganych do przeprowadzenia tych czynności. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku lub załączonych dokumentach, wnioskodawca zostanie wezwany
  do ich uzupełnienia ze wskazaniem terminu ich uzupełnienia. W przypadku nie usunięcia braków
  lub nie uzupełnienia wymaganych dokumentów we wskazanym przez ABW terminie, wniosek zostanie odesłany wnioskodawcy bez rozpatrzenia.


 5. W przypadku, gdy wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów przeprowadzenia przez ABW akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, wnioskodawca otrzyma świadectwo akredytacji
  po opłaceniu rachunku za przeprowadzone czynności akredytacyjne.


 6. Jeśli w pkt. 15.1-20.8, z wyłączeniem punktu 20.1, zaznaczono odpowiedź „NIE” do wniosku należy dołączyć informację uzasadniającą zakreślenie takiej odpowiedzi.

 7. W przypadku, gdy kierownik jednostki organizacyjnej powołał więcej niż jednego inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego lub więcej niż jednego administratora systemu należy wymienić wszystkie osoby pełniące te funkcje w formie załącznika do wniosku.

 8. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia przez ABW (w terminie 90 dni od otrzymania wniosku) audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego z winy wnioskodawcy, wniosek WA-01 zostanie odesłany do wnioskodawcy bez rozpatrzenia.

 9. Użyte skróty we wniosku:

 • UOIN – ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.10.182.1228)

 • RPRM BTI – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U.2011.159.948)

 • RRM BF – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U.2012.683)

 • ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • JO – jednostka organizacyjna

 • STI, system TI – system teleinformatyczny

 • SWB – szczególne wymagania bezpieczeństwa

 • PBE – procedury bezpiecznej eksploatacji

 • Dokumentacja bezpieczeństwa – dokumentacja, o której mowa w art. 2 pkt. 9 UOIN

 • AS – administrator systemu

 • IBTI – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

1 Należy wypełnić w przypadku gdy nadano identyfikator/nazwę/numer stanowiska

2 Należy wypełnić w przypadku jednostki organizacyjnej niebędącej jednostką budżetową

3 Należy wypełnić w przypadku gdy jednostce organizacyjnej został nadany NIP

WA-01




Obowiązuje od dnia: 15.03.2016 r.

Strona z





Pobieranie 232.88 Kb.





©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna