Wnioskodawca: tel.: PełnomocnikPobieranie 19.12 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar19.12 Kb.
DRUK WA-09
Olkusz, dnia......................................
Wnioskodawca:

........................................................................................................................................

....................................................................

Tel.:……………………………………………Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony):

....................................................................

....................................................................Tel.:............................................................
STAROSTWO POWIATOWE

W OLKUSZU

UL. MICKIEWICZA 2

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

WNIOSEK

O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI

LOKALU / LOKALI1
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) wnoszę o wydanie zaświadczenia /…………szt. zaświadczeń o samodzielności lokalu / lokali:


 • mieszkalnego/-ych
nr lokalu ..............................................................................................................................

 • z pomieszczeniami przynależnymi

nr lokalu ..............................................................................................................................

w budynku nr ......... położonym w ………………………… przy ul. ......................................................

na działce nr .............................. obr. ..............................jedn. ewid. .......................................... • o przeznaczeniu innym niż mieszkalne
 • bez pomieszczeń przynależnych

nr lokalu...............................................................................................................................

 • z pomieszczeniami przynależnymi

nr lokalu ..............................................................................................................................

w budynku nr ......... położonym w ……………..…………… przy ul. .......................................................na działce nr .............................. obr. ..............................jedn. ewid. .............................................


............................................................................................

(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

Do wniosku dołączam:


 • mapę – wyrys z ewidencji gruntów (znajdujący się w zasobach geodezyjno-kartograficznych), a w przypadku, gdy do lokali przynależą pomieszczenia zlokalizowane poza budynkiem, w którym znajduje się wydzielony lokal – oznaczyć na niniejszej mapie wnioskowane pomieszczenia przynależne

 • inwentaryzacja lokali: rzut (rzuty) kondygnacji z oznaczonymi lokalami i pomieszczeniami przynależnymi (jeśli są) w dwóch identycznych egzemplarzach

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za każde zaświadczenie ( oprócz lokali mieszkalnych)

 • w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony/, opłacone zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

 • dokument potwierdzający sposób reprezentacji wnioskodawcy (np. KRS) /oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem/

............................................................................................

(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)
Informacje dodatkowe dla wnioskodawcy :

 1. Inwentaryzacja ( rysunki- załączniki do zaświadczeń) winna zawierać:

 • adres budynku

 • numer (symbol) lokalu oraz, w przypadku występowania pomieszczeń przynależnych - zapis określający, do którego lokalu przynależy dane pomieszczenie przynależne,

 • oznaczenie kondygnacji,

 • graficzne oznaczenie granic lokalu, pomieszczeń przynależnych (zgodnie z zapisem ustawy o własności lokali), części wspólnych wraz z legendą oznaczeń,

 • funkcję lokalu (zgodnie z zapisem ustawy o własności lokali),

 • opis funkcji izb i pomieszczeń pomocniczych wyodrębnianego lokalu i pomieszczeń przynależnych (jeśli są),

 • opis (charakterystykę) ścian wydzielających lokal, pomieszczenia przynależne, z wyjaśnieniem, czy są to ściany trwałe (zgodnie z zapisem ustawy o własności lokali),

 • oświadczenie autora opracowania o zgodności dokumentacji ze stanem istniejącym - faktycznym - z podaniem daty (dzień, miesiąc, rok) – w przypadku korzystania z dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do pozwolenia na budowę,

 • oryginalny podpis autora opracowania (osoby uprawnionej do sporządzania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych) z datą i czytelną pieczęcią – w przypadku osobiście wykonanej inwentaryzacji,,

 • legendę oznaczeń,

 • określenie, czy dojście/dojazd do lokali prowadzi z terenu w użytkowaniu wspólnym/części wspólnej budynku (zapis na rysunku).

 • Oświadczenie podpisane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlanego, potwierdzające, ze przedmiotowy lokal ( lokale) spełnia wymogi art. 2 ust.2 ustawy z dn. 24 czerwca 1994r z późn. zm. O własności lokali i może służyć swemu przeznaczeniu.

 • Kopia uprawnień + zaświadczenie o przynależności do Izby zawodowej, aktualne na dzień opracowania inwentaryzacji

 1. Dokumentacja winna być złożona w dwóch identycznych egzemplarzach.

 


1 Niepotrzebne skreślić.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna