WŁodzimierz juszczyk mały słownik zoologiczny gady I płazyPobieranie 5.51 Mb.
Strona35/36
Data02.05.2016
Rozmiar5.51 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

żółwie błotne

308

309


żółwie morskie

U gatunków lądowych kara-paks jest przeważnie silnie wy-sklepiony, a odnóża służą do chodu. 2. te nigdy do wody nie wchodzą. U gatunków ściśle wodnych, zwłaszcza morskich, karapaks jest płaski, często pokryty skórą, plastron częś­ciowo zredukowany, kończyny zaś są typu pływnego. Te ostat­nie ż. nigdy wody nie opusz­czają, z wyjątkiem samic wy­chodzących na ląd tylko w ce­lu złożenia jaj. Są one składa­ne do gniazd wygrzebywanych przez matki w piasku, w nie­wielkiej odległości od brzegu, jednak nie w strefie przypły­wu morza. Po złożeniu jaj i zasypaniu gniazda piaskiem samice natychmiast wracają do wody, zostawiając za sobą charakterystyczny ślad na gład­kim piasku. Umożliwia to tu­bylcom łatwe odnalezienie gniazd i masowe wybieranie jaj, będących cennym składni­kiem pokarmu człowieka. 0-gólnie biorąc, ż. są drapieżni­kami, a tylko nieliczne gatun­ki żywią się pokarmem roślin­nym. 2. powstały w permie, przed około 200 min lat i są starsze od dinozaurów. 2. ów­czesne były gatunkami lądowy­mi i roślinożernymi, mającymi jeszcze zęby na szczękach i ko­ściach podniebiennych. Z uwa­gi na bardzo prymitywne ce­chy budowy ciała, a zwłaszcza brak dołów skroniowych, żół­wie również uważane są za “żywe skamieliny". 2. morskie i słodkowodne są najliczniej­szą grupą współcześnie żyją­cych gadów. 2. zamieszkują w większości strefy klimatu cie­płego i tropikalnego wszystkich kontynentów oraz wysp ocea­nicznych i oceanów. Dzieli się je na 2 podrzędy: —-żółwie bo-koszyjne oraz ->-żółwie skryto-szyjne. Rząd ż. obemuje 12 ro­dzin i ok. 220 gatunków.żółwie błotne {Emydidae)rodzina gadów z podrzędu ->-żółwi skrytoszyjnych. Spo­śród ok. 220 gatunków współ­cześnie żyjących żółwi, rodzina ż.b. jest najliczniejsza, gdyż obejmuje 76 gatunków, tj. ok. 1/3 wszystkich. Owalny pancerz grzbietowy pokryty jest 3 rzę­dami dużych tarczek rogowych, ułożonych symetrycznie i oto­czonych ściśle do nich przyle­gającym rzędem tarczek brze- , żnych. Palce obu par kończyn nie są zrośnięte, a tylko spięte w różnym stopniu błoną skór­ną. Do ż.b. należą gatunki pro­wadzące zarówno wodny, jak i lądowy tryb życia. Gatunki i wodne mają pancerz grzbieto­wy mniej lub więcej spłasz­czony, gatunki lądowe mają pancerz wypukły. Między nimi istnieją gatunki o pośrednich cechach kształtu pancerza. Jed­ne gatunki żywią się wyłącznie pokarmem zwierzęcym, inne roślinnym lub są wszystkożer-ne. Niektóre gatunki lądowe odbywają wędrówki. 2.b. wy­stępują w ciepłych regionach półkuli północnej, w Europie, Ameryce Północnej, w połud-niowo-wschodniej Azji, poza tym mniej liczne gatunki w Afryce Północnej i Ameryce Południowej. Nie występują w Australii.

żółwie bokoszyjne (Pleurodźra)

— podrząd gadów z rzędu

-ł-żółwL Szczególną ich właści­wością odróżniającą je od ->-żół-wi skrytoszyjnych jest możność chowania głowy i szyi między pancerz grzbietowy i brzuszny jedynie przez zgięcie ich w bok (w lewo lub w prawo) w płasz­czyźnie poziomej. Małą ruchli­wość kręgów szyjnych powo­duje silny rozwój ich wyrost- ^ ków poprzecznych. 2.b. maja też sztywne połączenie kości miednicy z pancerzem brzusz­nym. Pancerz brzuszny pokry­wa 13 rogowych tarcz. Wszy­stkie ż.b. żyją tylko w wodach słodkich, dobrze pływają i nur­kują. U większości gatunków palce są spięte błonami pływ-nymi. 2.b. stanowią nieliczną grupę żółwi, obejmującą zaled­wie 2 rodziny i kilkadziesiąt gatunków. Występują one w Ameryce Południowej, Afryce, Australii, na Madagaskarze i na Nowej Gwinei.

żółwie lądowe (Testudinidae)

— rodzina gadów z podrzędu

-rżółwi skrytoszyjnych. W od­różnieniu od osobników prowa­dzących wodny lub półwodny tryb życia, ż.l. posiadają ciężki, często wykształcony do ogrom­nych rozmiarów pancerz. Koń­czyny, zwłaszcza przednie, są silnie rozwinięte, grube, słupo-wate, w których wszystkie palce są zrośnięte i zakończone mocnymi pazurami. Niektóre gatunki nie mogą głęboko wcią­gać głowy do pancerza i za­krywają ją przednimi kończy­nami, pokrytymi z zewnątrz szczególnie dużymi, grubymi, rogowymi tarczkami. Wskutek ciężkiego pancerza ż.l. nie mogą się szybko poruszać. 2ywią się głównie rozmaitym pokarmem roślinnym, w tym kwiatami, soczystymi owocami, a nawet kaktusami. Poza tym zjadają różne małe zwierzęta, jak dżdżownice, owady, ślimaki. 2.1. zamieszkujące obszary chłodniejsze zimują na lądzie, zagrzebane w ziemi. 2.1. wy­stępują w strefach klimatu u-miarkowanego i ciepłego wszy­stkich kontynentów, z wyjąt­kiem Australii i Nowej Gwinei.

żółwie miękkoskóre z Papui (Carettochelyidae) rodzina gadów z podrzędu -*żółwi skrytoszyjnych. U największych znanych osobników pancerz

grzbietowy osiąga długość ok. 50 cm. W budowie ciała wyka­zują cechy pośrednie między

->-żółwiakami a zwyczajnymi ^•żółwiami skrytoszyjnymi. Po­dobnie jak większość —>-żółwi skrytoszyjnych mają w pełni wykształcony kostny pancerz oraz rogowe listwy na szczę­kach. Podobnie zaś jak u ->-żół-wiaków pancerz kostny pokry­wa miękka, gruba skóra za­miast rogowych tarcz. Wresz­cie posiadają mięsisty ryjek na końcu głowy oraz płetwiasto spłaszczone odnóża. 2.m. z P. zamieszkują rzeki i słabo za­solone ich ujścia do morza. W hodowli chętnie jedzą ryby i rozmaity pokarm roślinny. Nie są żółwiami agresywnymi. Bio­logia ich jest bardzo słabo po­znana. 2.m. z P. zamieszkują rzeki Nowej Gwinei.

żółwie morskie (Chelonidae)

- rodzina gadów z podrzędu

->-żółwi skrytoszyjnych. Budo­wą ciała i biologią upodabniają się do ->żółwi skórzastych. Długość pancerza u różnych gatunków waha się w grani­cach 75 cm do 1,4 m i ciężar do 250 kg. Pancerz grzbietowy jest normalnie wykształcony, pancerz brzuszny nieco zredu­kowany, koniec szczęki nie po­siada dzioba. Zarówno przed­nie, jak i tylne kończyny zamienione są w szerokie, pła­skie wiosła. 2.m. są znakomi­tymi pływakami i całe życie przebywają w morzu, w strefie przybrzeżnej lub pelagicznej, zwłaszcza w okresie wędrówek rozrodczych. Jedynie samice wychodzą na ląd, i to tylko w celu złożenia jaj. Poza tym niektóre gatunki wykazują skłonność do wygrzewania się w słońcu na piaszczystych plażach. 2ywią się wyłącznie morskimi roślinami. 2.m. mają zdolność, a raczej instynkt po-żółwie mutowe

310


311

żółwie wielkoglowe

wrotu do stałych miejsc skła­dania jaj, co wiąże się z ko­niecznością odbywania długich wędrówek morskich. 2.m. wy­stępują we wszystkich ciepłych morzach i oceanach świata.żółwie mulowe (Kźreostermdae)

— rodzina gadów z podrzędu

—>-żółwi skrytoszyjnych. Rodzi­na ż.m. obejmuje gatunki ma­jące wiele cech wspólnych z

—•żółwiami skorpuchowatymi. U jednych i u drugich pancerz grzbietowy nie jest połączony bezpośrednio z pancerzem brzusznym, lecz rozdziela je rząd małych tarczek. Podobnie jak —-żółwie skorpuchowate, prowadzą one półwodny tryb życia, zagrzebują się w mule dennym rzek i jezior oraz po­żerają głównie rozkładające się martwe ciała różnych wodnych zwierząt (ryb, raków, ślima­ków, robaków). Należą tu ga­tunki małe i średniej wielko­ści, z których najmniejszy pensylwański Kinosternon suł>-rubrum mierzy zaledwie 10 cm, zaś największy, meksykański Staurotypus triporcatus mierzy przeszło 30 cm. U niektórych gatunków przednia i tylna część pancerza brzusznego jest ruchomo połączona, u niektó­rych na pancerzu grzbietowym występuje l—3 wzdłużnych rzędów wysokich, rogowych gu­zów, poza tym u samców wszy­stkich gatunków ż.m. na we­wnętrznej powierzchni ud wy­stępują rogowe guzy, utworzo­ne z silnie powiększonych ro­gowych tarczek. Ułatwiają one samcowi trzymanie samicy w czasie kopulacji. Wszystkie ż.m. charakteryzują się znakomitym węchem oraz wydawaniem swoistego zapachu produko­wanego przez silnie rozwinięte gruczoły wonne. Szczególnie zaznacza się to u Sterreotherus odoratus osiągającego 12 cm

długości. U wszystkich ż.m. pal­ce tylnych kończyn spięte są dobrze wykształconymi błona­mi pływnymi. Rodzina ż.m. obejmuje 4 rodzaje (Sternothe-rus, Kinosternon, Ciaudius, Staurotypus) i nieliczne gatun­ki. Podobnie jak żółwie skor­puchowate, ż.m. występują wy­łącznie na kontynencie amery­kańskim, na południowo--wschodnich obszarach Amery­ki Północnej, w Meksyku oraz w Ameryce Środkowej.

żółwie skorpuchowate (Chely-dridae) rodzina gadów z pod­rzędu —-żółwi skrytoszyjnych. Posiadają normalnie wykształ­cony pancerz grzbietowy, nato­miast pancerz brzuszny uległ silnej redukcji i przybrał po­stać jakby klamry w kształcie krzyża. Pancerz grzbietowy jest oddzielony od pancerza brzusz­nego rzędem małych, rogowych tarczek. 2.s. charakteryzują się dużą głową, grubą szyją i nie­proporcjonalnie grubymi i moc­nymi odnóżami. Masa ciała jest tak wielka, że ż.s. nie mogą chować głowy, odnóży i ogona do pancerza i wobec tego sta­le sterczą one poza jego obrę­bem. Dorosłe osobniki gatun­ków ż.s., które osiągają duże rozmiary, są największymi żółwiami słodkowodnymi, osią­gającymi długość pancerza do 80 cm i ciężar ok. 100 kg. 2.s. należą do słabych pływaków, zamieszkują płytkie zbiorniki wód śródlądowych, gdzie za­grzebują się w mule dennym. Są wszystkożerne, drapieżne i agresywne. W pewnych oko­licznościach zagrażają nawet ludziom przebywającym w wo­dzie. Szybko rosną. 2.s. wystę­pują na obszarze całej Ame­ryki Północnej i Środkowej.

żółwie skórzaste (Dermoche-lyidae) rodzina gadów z

podrzędu —-żółwi skrytoszyj­nych. Do rodziny ż.s. należą największe współcześnie żyjące żółwie, których pancerz u zna­nych osobników osiąga długość 3 m ł ciężar ciała ok. 1000 kg. Tak duże ż.s. należą jednak do bardzo rzadko spotykanych okazów. Częściej łowi się ż.s. o długości 2,3 m l ciężarze ok. 600 kg. Przednie kończyny zmienione są w potężne wio­sła o rozpiętości do 3 m, tylne kończyny są łopatowato spła­szczone. Pancerz grzbietowy i brzuszny o silnie zredukowa­nych płytkach kostnych pokry­ty jest grubą skórą, na której występuje kilka rzędów zgru­białych, skórnych kilów. U młodych osobników głowa, od­nóża i ogon pokryte są mały­mi, rogowymi tarczkami, które jednak wkrótce zanikają. Gór­na szczęka zakończona jest potężnym dziobem. Kręgi i że­bra nie są zrośnięte. 2.s. nie wciągają do pancerza ani gło­wy, ani też i kończyn z uwagi na ich wielkość. Całe ciało, w tym skóra, mięśnie, narządy wewnętrzne, a nawet szkielet przepojone są tranem, wskutek czego mięso ż.s. nie nadaje się do spożycia przez człowieka, poza tym jest prawdopodobnie trujące. 2.s. nigdy morza nie opuszczają, tylko samice wy­chodzą na ląd w celu złożenia jaj, po czym natychmiast wra­cają do morza. 2ywią się mor­skimi wodorostami, rybami, kalmarami, skorupiakami. Przez ludzi morza ż.s. nazy­wane są “morskimi włóczęga­mi". 2.s. zamieszkują wszyst­kie ciepłe morza i oceany.żółwie skrytoszyjne (Cryptodi-ra) podrząd gadów z rzędu ->-żółwi. Mają one z reguły możliwość wciągania głowy w głąb pancerza dzjeki fesowate-mu zginaniu steyi w płaszczyź­nie pionowej. Ruch ten jest efektem dużej ruchliwości krę­gów szyjnych, spowodowanej brakiem wyrostków poprzecz­nych. Jedynie nieliczne gatun­ki, o dużej głowie, nie mogą jej schować do pancerza. Kości miednicy u ż.s. nie zrastają się z pancerzem brzusznym, tylko łączą się z nim luźno. 2.s. są najliczniejszą grupą żółwi, obejmującą 10 rodzin i 2/3 wszystkich żółwich gatunków. Do ż.s. należy też najliczniej­sza rodzina —-żółwie słodko-wodne (Emydidae) do któ­rej zalicza się ok. 25 rodzajów i ok. 130 gatunków. 2.s. wy­stępują na wszystkich konty­nentach w strefach klimatu umiarkowanego i ciepłego.

żółwie spłaszczone (Dermate-mydidae), rodzina gadów z podrzędu —-żółwi skrytoszyj­nych. Współcześnie żyje jedy­ny przedstawiciel rodziny

—•żółw spłaszczony, którego ce­chy budowy ciała przyjmuje się za cechy całej rodziny Der-matemydidae.żółwie trójpazurzaste —-żół-wiaki.

żółwie wężoszyjne (Chelidae)

— rodzina gadów z podrzędu

—-żółwi bokoszyjnych. Charak­teryzują się nieproporcjonalnie długą, nagą, wężowatą szyją. Pancerz zarówno grzbietowy, jak i brzuszny są normalnie wykształcone. Prowadzą pół­wodny tryb życia. 2ywią się organizmami wodnymi, w tym również rybami. Z.w. wystę­pują w Ameryce Południowej, w Australii i na Nowej Gwi-

żółwie wielkogłowe (Platyster-nidae) rodzina gadów z pod­rzędu —-żółwi skrytoszyjnych. Należą tu średniej wielkości

312


źólwik malowany

żółwie o nieproporcjonalnie du­żej głowie, pokrytej dużą, gru­bą, rogową tarczką, i posiada­jące szczękę zakończoną ma­sywnym, zakrzywionym dzio­bem. Również ogon pokrywa­ją duże tarczki. Normalnie wykształcony pancerz jest sil­nie spłaszczony, natomiast pan­cerz brzuszny pokrywa całą brzuszną powierzchnię ciała. Z.w. zamieszkują zimne, górs­kie i szybko płynące strumie­nie. Żywią się rozmaitymi wodnymi zwierzętami, zwła­szcza mięczakami. Są wrażliwe na podwyższone temperatury otoczenia. Należą do słabych pływaków. Zimują na lądzie, zagrzebane w ziemi. Z.w. wy­stępują w południowych Chi­nach, w Indochinach oraz w Birmie.

nież pokarm roślinny. Przeby­wa zwykle w wodzie, czasem jednak wychodzi na ląd i zna-

zolwik malowany (Chrysemys scrżpta) — gatunek gada z ro­dziny żółwi słodkowodnych (Emydidae) -z podrzędu -»-żólwi skrytoszyjnych. Długość jego karapaksu dochodzi do 18 cm. Gładki i słabo wypukły pan­cerz grzbietowy charakteryzu­ją liczne i małe tarczki brzeż-ne oraz słabo zaznaczone wzdłużne, rogowe zgrubienia, biegnące środkiem tarcz krę­gowych. Ubarwienie karapak­su jest ciemnooliwkowe lub zielonkawe, z żółtymi paskami na dużych tarczach i żółtymi, małymi plamkami na tarczach brzeżnych. Głowę, szyję i od­nóża pokrywają również ja­skrawozielone paski. Z.m. za­mieszkuje rozmaite małe, na­turalne zbiorniki wód stojących i wolno płynących, obficie za­rośnięte roślinnością wodną. Żywi się głównie rozmaitymi drobnymi zwierzętami wodny­mi, a częściowo pożera rów-

Żółwik malowany

cznie oddala się od zbiornika wodnego. Okres jego rozmna­żania się przypada na czerwiec i lipiec. Samice składają na lądzie w pobliżu wody po 5 do 20 jaj. Z.m. zimuje zagrzeba­ny w mule na dnie zbiorników wodnych, które zamieszkuje. Mięso jego jest jadalne, jednak z powodu małych rozmiarów nie odławia się go intensyw­nie. Ze względu na piękne u-barwienie bywa często sprze­dawany w sklepach zoologicz­nych i hodowany częściej od innych żółwi. Z.m. występuje ' w Ameryce Północnej, od po­łudniowej Kanady do Florydy i północnego Meksyku. Na tym obszarze występują 4 rasy geo­graficzne tego pospolitego żół­wia słodkowodnego Ameryki

Północnej.żywe skamieliny —>-żółwie, ->-hatterie.

żyworodnośc — forma rozrodu zwierząt polegająca na odby­waniu całego rozwoju zarod­kowego w organizmie matki. Podczas gdy u zwierząt jajo-żyworodnych substancje od­żywcze potrzebne do rozwoju zarodek czerpie z żółtka za-T»rartpgn_m_jajn^ to u zwierząt

ży2?^^^^^p1^zymuiez

—""rizmu •RCTti.VTIk f

SKOROWIDZ NAZW LACIRSKICH

Ablep?ldTus 136

— alalcus 137

— brandtt 137

deserU 138

— grayanus 137

— łcitaibeiłt 137

— pannontcus 137 Acanthophts antarctlcus 247 Acrantophis madagascarensis 34 Acroc^ordtdae 240 AcrochorcHnae 244 Acrocfaordus granulatus 229

— jauantcus 229 Adelotus brevls 11 Agalycfinis calUdryns 35 Agama caucasłca 13

himalayana 12

lehmanni 15

— planiceps 14

ruderata 14

— sanguinolenta 15

— stelilo 67 Agamtdae 16 Agicistrodon 66

— contortria: 124

halys 123

himalayartus 124

— pisciuorus 123

— rhodostoma W Aglypha 17, 240 Agrionemys hors.fieldii 301 Alligator •mtssissippiensts 19

— sinensts 18 Alltgatoridae 19 Alytes obstetrtcans 142 Amblyrhynchus crtstatus HO Ambystoma 17, 154

— TOaculatliTO 2l

mesicatnum 17

— opacynt 20

— talpołdpum 19 — tigrtnum 22

Ambustomattdae 154 Amelva 24 Amniota 171 ATOphtbia 146

AmpMbolurus barbatus 12 Aniphisbaenia 132 ATOpMunia 25

— means 24, 25

— pholeter 25

— tridactyluin 25, 26 Amphiuniidae 24, 25 Anamnia 151 Anapsida 27, 49, 306 Andrłas japonicus 190 Aneides lugubris 189 Anelytropstdae 75 Anelytropsts 75 Angolosaurus 82 Anguidae 139 Anguts fragtits 140 Aniltus 242

scytale 38 Anntella 81

— geronimemsts 81

pulchra 74, 81 Anniellidae 81 Anoiłs carolinensis 107

— uer-rnłculatus 27 AnomachHus 242 Ansonia 165

— grilltuoca 164 Aparasphenodon brunot 179 Apoda 148 Araceae 276 Arcftosaurta 27, 49 Arthroleptella Ughtfoott t9 Arthroleptis 28

paryulus 28

— stenodactylus 28

— uariabills 28 Ascaphus 115

— truet 281Skorowidz

314


Astrotia stofcesii 29 Astylosternus robustus 271 Atelopodidae 279 Atelopus 280

— stelzneri 29 Atfieris sąuamiger 286

Bachia cophtas 30 Basilteus basżlicus 31

plumifrons 32 Batagur basca 31 BcttTachophrynus wiacrostomus

273, 275 Batrachuperus 92

— Icartsscfimidti 220 Bipes 133

— biporus 17 Bttis artetans 288

— gabonica 283 .

— peringueył 283 Blanus cinereus 133 Boa constrictor 33

— — constrictor 34

— — imperator 34

— — occtdentalls 34 Boaedon Infernalis 231 Boidae 43

Boiga dendrophila 234 Boiginae 244 Boinae 44 Bombina bombina 108

— •mashna 107

— orientalis 105

yariegata 105 Botftrops 66

— alternatus 282

— atrox 85

— błlineatus 281

— insularis 283

— jararaca 281

— schlegelit 282 Brachycephalus 280

— ephtppium 266 Breuldpittdae 259 BrooKesia minima 86

— spectrmn 86 Bufo 169

— americanus 160

— blombergt 160

bufo 165

— calamita 164

— empusus 162

— marinus 11

—• marmoratus 162

Bufo paracnemis 164

— guercicus 161

— regularis 163

— rosei 162

— niridts 166

— woodhousti fowlert 161 Bufonidae 168, 253

Cacosternum capense 255 CaecUtłdae 117, 121, 149 CaiTOan crocodylus 84 Calabaria reinfiardtii 159 Calamaria 240

umfornis 240 Cailopistes maculatus 213 Caretta caretta 91 Carettochelyldae 293, 309 Carettochelys tnsculpta 293 Caudata 150

Caudiuerbera caudiuerbera 275 Centrolene 209 Centrolenella 209

colymłliphyllum 208 Centrolenidae 208 Ceratophrys ornata 264 Cerastes cerastes 287 Cfzalcides chalcides 138

— ocellatus 138 Chamaeleo chama-sleon 88

— cristatus 85

— diiepts 89

mellerl 86

monUum 85 i

— oustaleti 87

— oweni 87

— parsonit 87

— pUTOilis 89

— guadrtcornts '85 Cfiamaeleolts chamaeleontides Chamaeleonidae 90 Chamaesaura 80

— aenea 80

— macrolepis 80 Charina bottae 34 CheUdae 122, 293, 311 Chelodina longłcollis 293 Chelonia mydas 295 Cheloniidae 295, 309 Chelus finibriatus 122 Chelydra serpenttna 29]3 Chelydridae 310 i Chioglossa lusitanica 188 CMromantis lerampelita 267 Chlamydosaurus hingii 13

315


Skorowidz

Cfiondropython tiźridis 158Chordata 6

Chrysemys scripta 292, 312

Chymenochirus 32

Ciaudlus 310CleUa cloelia 125

Cnemidophorus neomexicanus 212

— tesselatus 211 Cochranella 209 Coleonyx va.rlega.tus 53 Coluber fugularls 153 Colubridae 243 Colubrinae 244

Conolopłius subcrżstatus 111 Cophixalus 281 Corallus caninus 237 Cordylidae 80 Cordylosaurus 82 Cordylus 80

— giganteus 209 CoroneUa. austriaca 56 Corucia zebrata 196 Cotylosaurla. 151 Crinła signifera 249 Crocodylia 102 Crocodylidae 105 Crocodylus 105

— cataphractus 102

— niloticus 100

— palustrżs 98

— — kimbula 98

— porosus 101

— rhoTnbi/er 99 Crossopterygi 151 Crotalidae 66 Crotaltis 66

adamanteus 63

— atroz 64

— durissus 91 ;

— — terrificus 92

— uiridis 66 Crotaphytus collarts 110 Cryptobranchidae 39 Cryptobrancfaus alteganłensts 39 Cryptodira 311

Cyctorana platycephala. 273 CytindropTiis 242

Oa.sypeMnae 244 Uasypeltis 'scaber 232 Dendrelaphts ptctus 39 Dendroaspis anguisticeps 121

potylepis 120 Dendrobates auratus 41

Dendrobates pumiUo 40

— tinctorius 41

trlvitta.tus 41 Dendrobatżdae 43 Dermatemydidae 301, 311 Dermatemys mawii 300 Dermochelyidae 299, 310 Dermochelys corlacea. 299 Desmognathus fuscus 184

— ocoee 192

— ochrophaeus 192 Desmognathus wrightl 194 Dibamidae 82 Cibamus 83

Dicamptodon ensatus 23 Diplolaemus darwinii 109 Dipsadinae 244 Dipsas 242 Dżscoglossidae 171 Dłscoglossus pictus 170 Dłspholtdus typus 45 Dracena guaianensis 213 Draco uolans 199 Drymarchus corais 231Echls carinatus 46 Etaphe dione 230

— longźssima 231

qua.tuoTUnea.ta. 154

— schrenłci 152

— sttula 153 Elapidae 248 Eleutherodactylus 267

— augusti iatrans 267

— nasutus 264

— plantrostris 262

Emydidae 31, 83, 214, 303, 308, 312 Emys granosa, 293

— orbicularis 291 Enhydrina schistosa, 241 Eosuchia 118 Epicrates cenchrźa 34 Eremlas 201, 202

— argus 201

— arguta 202

grammlca 203

Intermedia 203

multiocellata 201

— scripta 202Eretmochelys imbricata. 302 Erpeton tentaoulatum 230 Eryx jaculus 205

fołinl 205

— Tmliaris 205

Skorowidz

31S


Eumeces {asciatus 197 Eunectes niurtnus 26 Euproctus asper 220

Farancia abacura 229 FeyUnHdae 82 Fritziana goeidtł 180

Gastrotheca marsuplata .179

ovlfera 181Gastrophryne carolinensłs 275 Gaułaiidae 50 Gauialts gangetlcus 49 Gekfco gecko 215 Gekkonidae 54 Geochelone denticulata 279

— elepftantopus 300

gigantea 298 Gerrhosaurldae 82 Gerrhosaurus major 75, 82 Gopherus polyphemus 297 Gymnophtłiala.mus 212 Gyrinophilus porphyriticus 192

Haemachatus haem.acha.tus 95 Heleophryne 204

— rosei 203 Heleophryntdae 204 Heloderma Iiorridum 69

— suspectum 68 Helodermatidae 69 HeTOidactyHum scutatum 186 Hemidactylus turcicus 54 Hemtsus martnoratus 259 Heterodon platyrhinos 70 Hieremys annandalei 303 Holbroohia maculata 109 Hoplurus 71

— cyclurus 71

— guadriTnaculatus 71

— saricola 71 Hydromantes genei 187

— — genez 188 Hydrophndae 240 Hydrophis 236

— fasciatus 236 Hyla 184

— arborea 174

— aurea 182

avivoca 178

— boans 181

— cinerea 182

crucifer 176

emezchi 175

Hyla fatier 111

femoralls 179

maxima 181

minuta 175

— regtlla 176

— uasta 176 Hylldae 183Iłymenochirus boettgert 268 Hynobłidae 92 Hynotlius 92

— keyserlingi 92, 221

shihl 92

Hyyeroi;us łiorstochiź 276 Hypopachus cuneus 263

— uariolosus 263

Ichthyophis glutlnosus 117 Ichthyostega 174 Jchthyostegalta 174 Iguana iguana 111 Iguanidae 112

Kachuga tecta 83 Kinosternidae 310 Kinosternon 310

— subrubrum 310

Labyrinthodontta 151 Lacerta 73

— agtlis 76

— lepida 73

saxlxola 74

yiridis 76

vivlpara 77 Lacertidae 83 i Lachesis 66

— wuta 58 Lampropeltis doliata 233

triangulum 233 Langafia intermedia 116 Lanthanotus borneensts 224 Lantłianotidae 228 Laticauda lattcauda 236

—, semifasciata 236 Leiolepis belitana 14 Leiopelma 115

hochstetterl 114 Letopelmatidae 114, 115 Lepidosauria 49, 113 Lepospondyll 152 Leptodactylidae 249, 280 Leptodactylus marmorattis 264

nanus 264

— oceilatus 270

317Pobieranie 5.51 Mb.

1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna