Wojewódzki fundusz ochrony środowiska I gospodarki wodnej w lublinie sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2011Pobieranie 0.55 Mb.
Strona1/5
Data08.05.2016
Rozmiar0.55 Mb.
  1   2   3   4   5WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE

Sprawozdanie z działalności
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska


i Gospodarki Wodnej w Lublinie

za rok 2011

Zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej


Nr 27/2012 z dnia 30 marca 2012 r.

Lublin, marzec 2012 r.

Spis treści:

 1. Wprowadzenie 3

 2. Działalność organów statutowych 3


  1. Rada Nadzorcza 3

  2. Zarząd 4

I.Gospodarka finansowa 5


1.Przychody Funduszu 5

2. Rozchody Funduszu 7

2.1. Finansowanie ochrony środowiska w podziale na dziedziny 8

2.2. Zawarte umowy i decyzje umorzeniowe 12

3. Sprawozdanie finansowe 13


 1. Działalność Funduszu na rzecz pozyskiwania i wykorzystania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - I i II oś priorytetowa 16

II.Dziedziny finansowania ochrony środowiska 19


  1. Ochrona wód 19

  2. Gospodarka wodna 22

  3. Ochrona powietrza 24

  4. Ochrona powierzchni ziemi 27

  5. Ochrona przyrody 31

  6. Edukacja ekologiczna 33

  7. Monitoring stanu środowiska 36

  8. Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków 36

  9. Inne kierunki pomocy 37

III.Działalność kontrolna Funduszu 38

IV.Podsumowanie 38
 1. WPROWADZENIE

Prawne i finansowe podstawy działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (zwanego dalej Funduszem) wyznacza ustawa


z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), jak również rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r.
w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479).

W roku sprawozdawczym wartość finansowego wsparcia udzielonego przez Fundusz na inwestycje i przedsięwzięcia ekologiczne wyniosła ponad 72 mln zł. Pomoc finansowa najczęściej udzielana była w formie pożyczek i stanowiła 65,5 mln zł. Dotacji ze środków własnych Funduszu wypłacono ponad 6 mln zł, w tym prawie 0,5 mln zł przekazano państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa. Ponad 0,5 mln zł Fundusz przeznaczył na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w ramach 5-ciu linii kredytowych.

Potrzeby inwestycyjne w zakresie wypełniania wymagań akcesyjnych dotyczą głównie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, stąd zdecydowanie najwięcej środków Fundusz przeznacza na inwestycje w tym zakresie. W minionym roku na ochronę wód Fundusz wydał 68,5% ogółu środków przewidzianych na ochronę środowiska.

Fundusz piąty rok pełnił rolę Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) dla projektów z terenu województwa lubelskiego


o wartości poniżej 25 mln euro w ramach dwóch osi priorytetowych POIiŚ, tj.: osi priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa oraz osi priorytetowej II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. W 2011 r. Fundusz przekazał beneficjentom środki w kwocie ponad 15 mln zł.

Szczegółowy opis działalności Funduszu w 2011 r. w zakresie gospodarki finansowej, kierunków finansowania zadań w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska, wielkości udzielonej pomocy finansowej i uzyskanych efektów ekologicznych i rzeczowych, a także działalność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania.II. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH
 1. RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza Funduszu w 2011 roku pracowała w 7-osobowym składzie:
1. Monika Kaczyńska

-

Przewodnicząca Rady – Przedstawicielka Ministra Środowiska,

2. Jan Kowalik

-

Wiceprzewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody,

3. Józef Kuropatwa

-

Przedstawiciel samorządu gospodarczego,

4. Sławomir Struski

-

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie -
w Radzie od dnia  28.02.2011 r.,

5. Adam Wasilewski

-

Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego - w Radzie od dnia 18.04.2011 r.,

6. Stanisław Zięba

-

Przedstawiciel organizacji ekologicznych,

7. Leszek Żelazny

-

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń, na których podjęła łącznie 171 uchwał. Większość z nich dotyczyła przyznania pomocy finansowej oraz umorzeń pożyczek. Rada zatwierdziła 87 pożyczek, 2 dotacje (uchwały dotyczyły pożyczek


i dotacji, których wartość jednostkowa przekraczała kwotę
177.268 zł, tj. 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim i tym samym udzielenie ich, zgodnie z ustawą, było w kompetencji Rady). Rada podjęła 64 uchwały w sprawie częściowego umorzenia pożyczek. Pozostałe uchwały, w liczbie 18, związane były z organizacją i funkcjonowaniem Funduszu.

Z ważniejszych decyzji Rady Nadzorczej warto wymienić: • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 r.,

 • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2010 r.,

 • uchwalenie listy przedsięwzięć priorytetowych Funduszu, przewidzianych do dofinansowania w roku 2012,

 • uchwalenie korekty planu działalności i planu finansowego Funduszu na 2011,

 • uchwalenie planu działalności i planu finansowego Funduszu na 2012 r.,

 • ustalenie „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania
  i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Lublinie”,

 • uchwalenie „Regulaminu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”,

 • podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Funduszu do Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 2011 – 2013”,

 • wybór oferty dotyczącej badania sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2011.

Ponadto Rada Nadzorcza na bieżąco kontrolowała i wspomagała prace Zarządu, analizowała stan realizacji planu roku 2011 oraz dokonywała bieżącej analizy działalności
w zakresie udzielonej pomocy, zapoznając się z informacjami o podjętych decyzjach. 1. ZARZĄD

W skład Zarządu Funduszu w 2011 r. wchodzili:
-

mgr inż. Wojciech Piekarczyk

-

Prezes Zarządu
-

mgr inż. Andrzej Gajak

-

Z-ca Prezesa Zarządu

-

mgr Jerzy Kuliński

-

Z-ca Prezesa Zarządu

-

mgr Lucjan Orgasiński

-

Z-ca Prezesa ZarząduW roku sprawozdawczym Zarząd odbył 70 posiedzeń, podejmując 780 uchwał, zaś jego prace koncentrowały się między innymi na: • podejmowaniu uchwał o udzielenie pożyczek, dotacji, przyznawaniu środków państwowym jednostkom budżetowym oraz dopłat do oprocentowania kredytów będących w gestii Zarządu,

 • przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu na posiedzenia Rady Nadzorczej,

 • podejmowaniu decyzji o częściowym umarzaniu pożyczek oraz przygotowywaniu wniosków o umorzenie pożyczek, będących w gestii Rady Nadzorczej,

 • realizowaniu uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej,

 • bieżącej analizie przychodów i rozchodów Funduszu, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wykonywania zadań po stronie przychodów i wydatków w celu optymalizacji pomocy finansowej,

 • zagospodarowania okresowo wolnych środków,

 • płynności finansowej i zdolności do realizowania zobowiązań.

 • kontroli realizacji planu finansowo – rzeczowego w roku 2011,

 • prowadzeniu negocjacji z wnioskodawcami, co do zakresu i formy pomocy finansowej udzielanej na inwestycje związane z ochroną środowiska,

 • podejmowaniu decyzji o zmianie warunków zawartych umów,

 • przygotowywaniu dokumentów, materiałów i informacji na posiedzenia Rady

 • realizacji Porozumienia zawartego w 2007 r. z Ministerstwem Środowiska
  w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowych I Gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami
  i ochrona powierzchni ziemi.

Członkowie Zarządu uczestniczyli w naradach, spotkaniach, m.in. z: Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Zarządem NFOŚiGW, Bankiem Ochrony Środowiska, a także w naradach prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W szerokim zakresie realizowana była współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubelskiego.


 1. Pobieranie 0.55 Mb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna