Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 stopień rejonowy – 01. 2013Pobieranie 52.97 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar52.97 Kb.Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013

stopień rejonowy – 4.01.2013

KOD UCZNIA


  • ARKUSZ LICZY 10 STRON I ZAWIERA 12 ZADAŃ, EWENTUALNE BRAKI PROSZĘ ZGŁOSIĆ KOMISJI KONKURSOWEJ

  • PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ZADAŃ, PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ KAŻDE POLECENIE

  • CZAS NA WYKONANIE WSZYSTKICH ZADAŃ WYNOSI 90 MINUT

  • NIE WOLNO UŻYWAĆ KOREKTORA, EWENTUALNE POMYŁKI NALEŻY SKREŚLIĆ I OBOK NAPISAĆ POPRAWNĄ WERSJĘ

  • SWOJE IMIĘ I NAZWISKO NALEŻY NAPISAĆ TYLKO NA KARCIE KODOWEJ, NIE PODPISYWAĆ PRACY!CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

ZNAJOMOŚĆ KONSTRUKCJI GRAMATYCZNYCH

ZNAJOMOŚĆ SŁOWNICTWA I ZWROTÓW

WIEDZA NA TEMAT KULTURY KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

SUMA PUNKTÓW

_____ / 15

_____ / 38

_____ / 38

_____ / 9

_____ / 100

POWODZENIA 

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

I. Przeczytaj tekst.

Adverts turns TV viewers off’

Recently fans of top soaps, dramas and reality shows in the USA have started to get angry about the number and frequency of the adverts in the middle of the programmes. Sometimes it seems that the adverts are more important than the programmes themselves. For example, American dramas aren’t as long as they were in the past. Nowadays in the US, an ‘hour-long’ drama lasts about 40 minutes (in the 1980s they lasted 48 minutes). The rest is adverts. Or, in other words, for every two minutes of programme there’s one minute of adverts.

The ABC channels had slightly more adverts than other channels. But recently they’ve changed … and what they do now is even worse than before! Before, all their dramas had four sections. But now ABC tells producers to separate each programme into six sections. Usually the first section is approximately ten minutes long. Then they have the first break. When people have watched a programme for ten minutes, it’s much less probable that they will stop watching or change channels. But then, in the next 45 minutes, there are four commercial breaks. Each break is about three and a half minutes long.All of this makes it much more difficult for writers of dramas to write good stories. Quiet scenes make no impact because there are more and more adverts and the adverts are longer and longer. ‘It’s OK for game shows or more exciting adventure series,’ says American TV producer David Kelley. ‘But for programmes that don’t depend on violence or melodramatic scenes, it’s more difficult to make a story with six sections than to make one with four. The only thing you can do is be more aggressive, either with the music or the visual impact, just to attract people’s attention after the adverts.’

Zdecyduj, czy poniższe zdania (1-6) są zgodne z treścią tekstu (T-true), czy nie (F-false).

6 PKT/___

1. Today American dramas consist of around 40 minutes of programme and 20 minutes of adverts. __________

2. On the ABC channel dramas now have six parts. __________

3. After ten minutes, viewers often change channels. __________

4. It’s difficult for game shows to have frequent breaks. __________

5. TV drama writers like having lots of different sections in programme. __________

6. Some shows use exciting music to get people’s attention after the adverts. __________

Dopasuj pytania (7-10) do odpowiedzi (a-d). 4 PKT/___

7. Why do drama programmes have more sections now than before? ____

8. Why do they wait ten minutes before the first break? ____

9. Why is it more difficult for dramas than for game shows? ____

10. Why do dramas need fast music? ____

a Because it isn’t easy writing a slow, non-violent story with a lot of different, short stories.

b Because after the adverts they need to make people pay attention.

c Because that way there are more adverts.

d Because they know that when people have watched the start of the programme they continue watching.

Dopasuj podane definicje (11-15) do odpowiednich wyrazów w tekście. 5 PKT/___

11. people who like something a lot (paragraph 1) ____________

12. the best, most popular (paragraph 1) ____________

13. short rest (paragraph 2) ____________

14. very dramatic, too dramatic or emotional (paragraph 3) ____________

15. strong or big effect (paragraph 3) ____________

ZNAJOMOŚĆ KONSTRUKCJI GRAMATYCZNYCH

II. Cztery z podanych poniżej zdań zawiera czasownik posiłkowy (do, does, did, has, have, was, were), którego nie powinno tam być. Wykreśl go. Jeśli zdanie jest poprawne – napisz (C – correct). 8 PKT/___

1. Do you know anybody who has been in prison? __________

2. Does anyone in your family does speak English fluently? __________

3. Have you ever done anything that you did not mean to do? __________

4. How long have you known your closest friend? __________

5. Is there anybody in your family who does wears a fur coat? __________

6. What were you doing before you started this exercise? __________

7. When was the last time you have read your horoscope? __________

8. Who were you were speaking to last night? __________

III. Przeczytaj pary zdań (1-8). Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie 4 elementów. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. 8 PKT/___

1. You definitely spend too much time on playing computer games.

If I were you, I _______________________________ time on playing computer games.2. His friends invited my older brother to their summer house.

My older brother ______________________________ friends to their summer house.3. We’re really glad they are planning a gig next season.

We’re really glad there is ________________________________ gig next season.4. If you don’t eat another piece, I’ll be disappointed.

I’ll be disappointed ______________________________ piece.5. In London there are users of 250 different languages these days.

In London, 250 different _____________________________ these days.6. The ADBC Company is rebuilding the damaged stadium.

The damaged stadium ________________________________ ADBC Company.7. I promise to phone you before our next meeting.

Before we ________________________________ phone you.8. They’ve closed the mountain road.

The mountain road ________________________________ .IV. Do podanych zdań dopisz odpowiednie zwroty typu „nieprawdaż”. 6 PKT/___

1. Let’s change the subject, _______________ ?

2. This pizza tastes horrible, _______________ ?

3. She never said she would go, ________________ ?

4. OK, I forgot to tell you yesterday, but I’m telling you now, ______________ ?

5. Somebody must like her music, _______________ ?

6. You don’t feel much better now, ________________ ?

V. Zakreśl prawidłową odpowiedź w tekście. 8 PKT/___

I 1. am just buying / have just bought / will just buy this really cool pair of blue sunglasses. I 2. am walking / walked / was walking around Camden Market when I 3. have seen / saw / see this new designer shop. I had been looking for the right style for ages, and there they were. I 4. have just had / was just having / just had to get them. I 5. am going / have gone / have been going to this new club next Wednesday – nobody ever 6. is going / goes / went to clubs at the weekend – and these shades 7. have been / had been / will be perfect, you know what I mean? Everyone 8. has worn / is wearing / would wear them these days. They’re so coooool!VI. Uzupełnij zdania ilustrujące rzeczywiste wypowiedzi poszczególnych osób.

8 PKT/___

1. The receptionist told us that our room would be ready in about half an hour.

The receptionist said: ‘Your room _________________________________________ .’2. A woman told us that there was a terrible traffic jam in the city centre.

‘There __________________________________________ ‘, a woman in the street told us.3. Tom told Ms Green that his dog had bitten his shoes the day before.

Tom said: ‘My dog _____________________________________________________ .’4. My neighbour said he was going to sell his house.

‘I ___________________________________________________ ‘ said my neighbour.5. One of the fans told the reporter that he hadn’t seen such an exciting game before.

‘I ____________________________________________’, one of the fans told the reporter.6. Some of the guests said that they didn’t like the food very much.

Some of the guests said:’ We ________________________________________________ .’7. The guide told us that we were leaving the hotel at 9 a.m. the following day.

‘We ______________________________________________________ , the guide told us.8. The mechanic told me that he wouldn’t repair my car until the next week.

The mechanic told me:’ ____________________________________________________ .’ZNAJOMOŚĆ SŁOWNICTWA I ZWROTÓW

VII. Do każdej z podanych sytuacji (1-6) dopasuj odpowiednie reakcje. Zaznacz a, b lub c. 6 PKT/___

1. Chcesz wyrazić niezadowolenie z powodu brzydkiej pogody. Co powiesz?

a) Do you think it’s going to rain?

b) Oh no, is it raining again?

c) Don’t you like it when it rains?

2. Nie wiesz na pewno, co będziesz robić w weekend. Co powiesz?

a) I may visit my friends in Warsaw at the weekend.

b) I’m sure I won’t visit my friends in Warsaw at the weekend.

c) I know I will visit my friends in Warsaw at the weekend.

3. Chcesz mieć nowe buty piłkarskie. Co powiesz swojemu rodzicowi?

a) These football boots are new.

b) Do you like my football boots?

c) I really need some new football boots.

4. Jesteś w sklepie. Poproś uprzejmie sprzedawcę o parę spodni w innym rozmiarze.

a) Help me! Give me a larger size.

b) Excuse me. Do you have them in medium?

c) They’re small. Get me some more.

5. Dyskutujecie z kolegą na temat terapii genowej. Jak rozpoczniesz dyskusję?

a) Yes, I suppose that’s a good idea.

b) On the other hand, it may save lives.

c) I think there are arguments both for and against.

6. Zastajesz swoją siostrę samą w jej pokoju. Wydaje ci się, że jest przygnębiona, ale nie wiesz dlaczego. Jak zaczniesz rozmowę?

a) Look at it this way!

b) You should take it seriously!

c) You look a bit down!

VIII. Wpisz brakujące litery. 8 PKT/___

1. Some people feel it is safer to carry ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ‘s

___ ___ ___ ___ ___ e ___ rather than cash when they’re travelling. (2 words)

2. There is a fascinating ___ ___ ___ ___ ___ i ___ ___ ___ ___ at the museum – they’re showing the Chinese Terracotta Army.

3. Please give me some ___ ___ ___ ___ s to help me solve the mystery.

4. How often do you play a concert in front of an ___ ___ ___ ___ e ___ ___ ___ ?

5. To play volleyball you will need both of these: c ___ ___ ___ ___ and ___ ___ ___.

(2 words)

6. Maria Skłodowska – Curie is not the only Polish Nobel ___ ___ ___ ___ e winner.

IX. Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1–6) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 6 PKT/___

SHOP

IT

GO

COME

BUILD

HAVE

RICH

The Shoe House which, 1. _____________ in 1948 by M.M. Haines, was a huge advertisement of his business. ‘Shoe Wizard’, as Haines was commonly known, owned over forty shoe 2. ____________ in Maryland and Pennsylvania and was one of 3. _____________ shoe makers in the whole US. One day, he decided to open his house to the public. Soon tourists from different corners of America started 4. ______________ to see the exceptional house, 5. ____________ equally extraordinary owner and all the shoe-shaped decorations which filled the house. Since Haines’s death in 1962, the Shoe House 6. ____________ a few owners, but none of them has been as unusual as Haines.

X. Przeczytaj tekst i zaznacz prawidłową odpowiedź a, b, c lub d. 10 PKT/___

All the locals had 1. … us against camping near the military base but we paid no attention. What could possibly go 2. … ?

After a busy day catching fish we got straight into our sleeping bags. My friend was fast 3. … , but I was awake as I had a 4. … feeling.

5. … a strange noise came from behind the bushes. I stood up 6. … with fear and I shouted in a deep 7. … , ‘Who’s there?’

Then I saw a bright object, the size of a tennis ball, which appeared out of 8. … . It was flying fast towards me when I instinctively lowered my head. Luckily it passed a few centimeters above me. ‘That was a narrow 9. … ,’ I thought. The object vanished and never appeared again. I guess I’ll never find out if the army had 10. … out an experiment or if I’d seen a real UFO.1. a) warned b) stated c) suggested d) glimpsed

2. a) well b) wrong c) bad d) fast

3. a) tired b) asleep c) awake d) sleepy

4. a) tiny b) marvellous c) brilliant d) weird

5. a) Suddenly b) Finally c) Thankfully d) Luckily

6. a) shaking b) walking c) waiting d) glowing

7. a) shape b) voice c) skin d) noise

8. a) nowhere b) somewhere c) everywhere d) anywhere

9. a) mistake b) take off c) escape d) scratch

10. a) carried b) did c) found d) jumped

XI. Do podanych początków zdań (1-8) dobierz właściwe zakończenie (a-h). 8 PKT/___

1. We can cross the guests’ names ____ a) through your bag to check for library books.

2. Barton always puts ____ b) down everything we have to do.

3. Before we leave, we plan ____ c) on my lucky socks before I play soccer.

4. I always put ____ d) off doing housework because he hates it.

5. I clean ____ e) off the list as they arrive.

6. Let’s write ____ f) out what we’re going to do on holidays.

7. Each morning, I go ____ g) out my car every Saturday.

8. Please go ____ h) over things I have to do that day.

WIEDZA NA TEMAT KULTURY KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

XII. W każdym wierszu skreśl nazwę jednej atrakcji turystycznej, którą można zobaczyć w innym kraju niż dwie pozostałe. 9 PKT/___

1. The Tower The Willis Towers Hyde Park

2. Niagara Falls Kew Gardens Montreal Botanical Gardens

3. Balmoral Castle Loch Ness Conwy Castle

4. Anfield Road Old Trafford Madison Square Garden

5. Ayers Rock Jasper National Park The Harbour Bridge

6. McKinley Coromandel Peninsula Auckland Sky Tower

7. Lake Superior Lake Erie Lake Windermere

8. Royal Albert Hall St. James Palace The Empire State Building

9. Yosemite National Park Cairngorms National Park

Pembrokeshire Coast National Park
: kuratorium2 -> konk przedm -> 2012-2013 -> Testy
Testy -> Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 stopień wojewódzki – 03. 2013r
Testy -> Kod ucznia
Testy -> Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 stopień szkolny – 28. 11. 2012
Testy -> Wojewódzki konkurs przedmiotowy z jęZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJACH ETAP wojewódzki 19. 03. 2013 kod ucznia
Testy -> Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów Szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 stopień szkolny
Testy -> Kod ucznia liczba uzyskanych punktów wojewódzki Konkurs Historyczny dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013
Testy -> Wojewódzki Konkurs z Plastyki dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 stopień rejonowy – 11. 01. 2013
Testy -> Wojewódzki konkurs z plastyki eliminacje szkolne dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012 / 2013

Pobieranie 52.97 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna