Wojewódzki Plan działania na wypadek wystąpienia epidemii Opracował Wydział Centrum Zdrowia PublicznegoPobieranie 0.74 Mb.
Strona1/10
Data08.05.2016
Rozmiar0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Wojewódzki Plan działania

na wypadek wystąpienia epidemii
Opracował

Wydział Centrum Zdrowia Publicznego

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Kielcach
Kielce

kwiecień 2012 roku

Wojewódzki plan działania

na wypadek wystąpienia epidemii

Strony uzgodnień

L.p.

Osoba funkcyjna

Podpis

Uwagi

1

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach

 

 

2

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

 

 

3

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach

 

 

4

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach

 

 

5

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach6

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach7

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach8

Państwowy Inspektor Sanitarny MSW i A na obszarze woj. świętokrzyskiego
SPIS TREŚCI


 1. Wstęp

 2. Ocena zagrożenia epidemiologicznego na obszarze województwa świętokrzyskiego

 3. Specjalistyczne lecznictwo zakaźne w województwie świętokrzyskim

 4. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie wybranych chorób zakaźnych

4.1. Choroby zakaźne wieku dziecięcego.

4.2. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie innych, wybranych chorób zakaźnych

w województwie świętokrzyskim w 2011 roku

4.3. Zakażenia szpitalne4.4. Realizacja programu szczepień ochronnych

 1. Działania w sytuacjach kryzysowych

 2. Procedury postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii

 3. Działania i rola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

 4. Wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia izolowania lub poddawania kwarantannie

 5. Imienne listy osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi

11. Koordynowanie działań na szczeblu wojewódzkim administracji państwowej
Spis załączników:

 1. Załącznik nr 1: Informacja dla lekarzy, organów założycielskich i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej w sprawie podstawowych zasad postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1

 2. Załącznik nr 2: Schemat powiadamiania i współpracy służb w przypadku zagrożenia niebezpieczną chorobą zakaźną lub bioterroryzmem

 3. Załącznik nr 3: Wykaz Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych wraz z telefonami kontaktowymi

 4. Załącznik nr 4: Skład osobowy Zespołu Kierowniczego do zwalczania zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne.

 5. Załącznik nr 5: Skład Osobowy Sekcji Przeciwepidemicznej

 6. Załącznik nr 6: Skład osobowy sekcji ds. administracyjnych, organizacji i zabezpieczania obiektów epidemicznych.

 7. Załącznik nr 7: Skład osobowy sekcji do spraw współpracy z innymi resortami

 8. Załącznik nr 8: - Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach wykaz wybranych stanowisk, telefony kontaktowe

 9. Załącznik nr 9: Wykaz jednostek chorobowych, których wystąpienie powoduje uruchomienie systemu wczesnego powiadamiania.

 10. Załącznik nr 10 : Wykaz i organizacja punktów szczepień przeciwko ospie prawdziwej

 11. Załącznik nr 11 : Preparaty o działaniu sporobójczym, które mogą być stosowane do momentu ustalenia rodzaju zagrożenia

 12. Załącznik nr 12: Komory dezynfekcyjne w szpitalach województwa świętokrzyskiego

 13. Załącznik nr 13: Wykaz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 14. Załącznik nr 14: Wykaz placówek wytypowanych do odbioru środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego / środki ochrony znajdują się w składnicy ARM w Zalesiu/

 15. Załącznik nr 15: Pakowanie, oznakowanie i dokumentacja przy transporcie materiału zakaźnego

 16. Załącznik nr 16: Wykaz środków ochrony indywidualnej dla personelu laboratorium

 17. Załącznik nr 17: Wykaz szpitali z oddziałami zakaźnymi na terenie województwa świętokrzyskiego

 18. Załącznik nr 18: Wykaz zespołów ratownictwa medycznego i miejsc ich stacjonowania (stan na
  2011 r. )18 a- liczba zespołów transportowych będących w dyspozycji wg miejsc stacjonowania

 19. Załącznik nr 19: Wykaz danych teleadresowych głównego inspektoratu sanitarnego

 20. Załącznik nr 20: Wykaz firm zajmujących się transportem odpadów medycznych w województwie świętokrzyskim

 21. Załącznik nr 2: Wykaz funkcjonujących spalarni odpadów medycznych w województwie świętokrzyskim

 22. Załącznik nr 22: Wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki zdrowotnej
  i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia izolowania lub poddawania kwarantannie .

 23. Załącznik nr 23: Imienne listy osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi znajdują się w bazie Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Kielcach, Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 1. Wstęp

Podstawą prawną opracowania dokumentu (z możliwością aktualizacji) „Wojewódzkiego planu działań na wypadek wystąpienia epidemii” jest art. 44 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 30 grudnia 2008 r. Nr 234, poz. 1570).

Dokument składa się z części opisowej oraz 23 załączników.

Sytuacje kryzysowe to sprawdzian dla szpitali, które jako część systemu opieki zdrowotnej muszą zapewnić opiekę medyczną ludności zamieszkującej dany rejon. Każde zdarzenie, którego następstwem są straty infrastruktury lub zwiększona liczba pacjentów, takie jak atak terrorystyczny, klęska żywiołowa, zagrożenie chemiczne i biologiczne, radiologiczne lub nuklearne czy zagrożenie eksplozją wymaga często połączenia kompetencji i funkcji w podejmowaniu działań. Wymaga także działań zmierzających do przywrócenia stanu pierwotnego, których nieodłącznym elementem jest zapewnienie opieki medycznej. Bez odpowiedzialnego planowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych lokalne systemy opieki zdrowotnej mogą nie poradzić sobie z objęciem pacjentów opieką w sytuacji krytycznej. Ograniczenie zasobów i dostaw to istotna bariera uniemożliwiająca zapewnienie opieki medycznej.


Aby poprawić swoją gotowość do radzenie sobie z wyzwaniami sytuacji kryzysowych należało opracować ten dokument i przygotować się do wdrożenia podstawowych działań wspomagających skutecznie szybką reakcję.

Sporządzenie planu ma na celu dostarczenie praktycznego narzędzia przydatnego w planowaniu odpowiednich działań, które powinny być powzięte przez szpital i pozostałe jednostki w celu lepszego przygotowania się do ewentualnej sytuacji kryzysowej. Powinno być ono efektem współpracy wielu różnych specjalistów z dziedziny zarządzania służbami ratowniczymi.

Plan powinien stanowić podręczne narzędzie przydatne do określenia środków, które powinny być uruchomione w celu lepszego przygotowania sytuacji kryzysowej.

Biorąc pod uwagę fakt, że do głównych zadań organów administracji państwowej należy podejmowanie działań przeciwepidemicznych i monitorowanie sytuacji epidemiologicznych, bardzo ważne jest aby


w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii występującej na obszarze województwa przyjąć ramowy plan działania i postępowania.


 1. Ocena zagrożenia epidemiologicznego na obszarze województw świętokrzyskiego

Województwo świętokrzyskie obejmuje obszar 11,7 tys. km2. Tworzą je 102 gminy, 13 powiatów, 1 miasto na prawach powiatu, 29 miast oraz 284 miejscowości wiejskich a zamieszkuje je ok. 1 250 tys. mieszkańców. Poprzez swoje położenie geograficzne jest mniej narażone na wystąpienie epidemii ponieważ nie posiada portów lotniczych i morskich sprzyjających powstawaniu pandemii.

W minionym roku nie obserwowano istotnych zagrożeń epidemiologicznych. Nadal duży problem dla prawidłowej oceny sytuacji epidemiologicznej stanowi zgłaszalność przypadków grypy i podejrzeń grypy przez lekarzy

Zapadalność na salmonellozy w województwie wykazuje stałą tendencję spadkową, ze wskaźnikami mniejszymi od średnich krajowych i większości pozostałych województw. Rośnie natomiast znacząco liczba zakażeń rota wirusami, osiągając w 2011 roku ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. W wybranych do oceny zakażeniach bakteryjnych wieku dziecięcego tylko w naszym województwie jako jedynym obserwuje się korzystne zjawisko spadku zachorowań na płonicę. Zachorowania na chorobę meningokokową w ostatnim pięcioleciu nie wykazują istotnych wahań,


z ogólnie wskaźnikami nieco poniżej średnich krajowych. Podobne trendy w zapadalności (a właściwie zapadalności i wykrywalności) obserwuje się w budzącej ciągle najwięcej emocji boreliozie. Dane epidemiologiczne plasują nasze województwo w grupie województw o najniższych wskaźnikach. Kolejnym bardzo ważnym problemem epidemiologicznym jest wirusowe zapalnie wątroby (wzw).
W ogólnej zapadalności za wzw świętokrzyskie od lat plasuje się w czołówce krajowej, jednakże przy stałej tendencji zniżkowej. Po analizie poszczególnych postaci (wzw) należy zinterpretować to zjawisko, jak pozytywne. System rejestracji wzw w Polsce nie jest doskonały. W rzeczywistości
z wyjątkiem wzw A, wskaźniki zapadalności sa wskaźnikami wykrywalności przewlekłych zakażeń wirusami hepatotropowymi B i C. Analiza epidemiologiczna ostrych wzw B i C wskazuje na ich systematyczny spadek. Tak więc wykrywane są głównie zakażenia przewlekłe i z punktu widzenia epidemiologicznego jak i klinicznego jest to zjawisko korzystne. Wykrywalność wzw B nadal plasuje świętokrzyskie w grupie 4- 5 województw o najwyższym wskaźniku. Zapadalność na wzw C od początku rejestracji tej choroby w Polsce była do niedawna najwyższa spośród wszystkich województw ale w ostatnich dwóch latach wskaźnik zapadalności umieszcza nas na 8 miejscu w kraju.
Przy sporadycznie występujących ostrych zapaleniach wątroby typu C, może to wskazywać na korzystne zjawisko wykrycia większości zakażonych HCV w województwie.

Wskaźnik zakażenia HIV na terenie naszego województwa należący do niedawna do najniższych w Polsce. W ostatnim roku wykazał znaczny wzrost. Jest to niepokojąca tendencja, którą obserwuje się również przy zapadalności na AIDS.

NA terenie województwa świętokrzyskiego istnieje realizowany na bieżąco i monitorowany przez Urząd Marszałkowski- interdyscyplinarny program zapobiegania zakażeniom HIV.


 1. Specjalistyczne lecznictwo zakaźne w województwie świętokrzyskim

Opiekę szpitalną nad populacją dorosłą województwa świętokrzyskiego w zakresie chorób zakaźnych sprawują oddziały chorób zakaźnych w Kielcach, Busku- Zdroju, Skarżysku


i Starachowicach w których łącznie zatrudnionych jest (dane ze stycznia 2012 r.- raport konsultanta wojewódzkiego) 13 lekarzy medycyny w tym: 10 specjalistów II stopnia z chorób zakaźnych , 2 z I stopniem specjalizacji oraz 1 bez specjalizacji. Dodatkowo 4 lekarzy jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin lub na dyżury kontraktowe. Podkreślić należy, że w ostatnich latach zainteresowanie specjalizacją z chorób zakaźnych w naszym województwie było zerowe. Niektóre oddziały funkcjonują tylko dzięki zatrudnianiu na dyżurach kontraktowych lekarzy z zewnątrz. Szczególnie trudna sytuacja była w Busku Zdroju ale uległa poprawie tylko ze względu po przyjściu do pracy specjalisty z oddziału w Kielcach, natomiast w Skarżysku nadal pracują tylko dwie lekarki i tylko ordynator posiada specjalizację II stopnia chorób zakaźnych. Powoduje to trudności w uzyskaniu odpowiednich kontraktów z NFZ. Oddział Zakaźny w Skarżysku Kamiennej jest zagrożony zamknięciem z powodu nierentowności. Obsada pielęgniarska jest wystarczająca jednak w minimalnym zakresie, jeśli uwzględnić liczbę leczonych chorych.

Warunki hospitalizacji nie uległy istotnej zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim


z wyjątkiem zwiększenia w wyniku zakończenia remontu, ilości łóżek do 47 w oddziale w Busku- Zdroju. Ogółem lecznictwo zakaźne dysponuje 158 łóżkami w 4 oddziałach szpitalnych, pomieszczonych w 77 salach chorych. Pełne warunki izolacji, w tzw. Boksach melzerowskich (pełny węzeł sanitarny plus dwa wejścia) są zapełnione we wszystkich oddziałach za wyjątkiem Starachowic. Mimo zapewnień Dyrekcji, nadal nie rozpoczęto remontu oddziału chorób zakaźnych w Starachowicach. Należy rozważyć celowość utrzymania statusu oddziału zakaźnego w salach wielołóżkowych. Sytuacja zabezpieczenia świętokrzyskiego w łóżka zakaźne ulegnie pogorszeniu w roku 2012 z powodu rozpoczęcia kapitalnego remontu oddziału zakaźnego w Kielcach. Mimo tych problemów kadrowych i częściowo lokalowych, personel medyczny wszystkich oddziałów zakaźnych w świętokrzyskim zabezpiecza pełną dostępność do diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych a także wszystkich patologii wątroby o etiologii niezakaźnej. We wszystkich oddziałach ilość leczonych chorych w 2011 roku zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2010. Ogółem w skali województwa z 5440 (2010 r) do 5789 (2011 r.) co stanowi wzrost o 6,4 % a w poszczególnych oddziałach w przedziale od 4,9 % (Starachowice) do 9,7 % (Busko).

Średni czas pobytu w oddziałach waha się od 4,9 dnia (Kielce) do 5,5 dnia (Busko- Zdrój). Obłożenie łóżek w poszczególnych oddziałach wynosiło od 43,1 % (Starachowice) do 59,9% (Skarżysko).Wyposażenie oddziałów zakaźnych na terenie województwa w diagnostyczny sprzęt medyczny jest znikome: poza elektrokardiografami i w pojedynczych przypadkach- rektoskopami, brak innego sprzętu diagnostycznego. Macierzyste szpitale natomiast dysponują sprzętem pozwalającym
na diagnostykę obrazującą wykonywanie określonych procedur terapeutycznych w stopniu umożliwiającym prowadzenie pełnej diagnostyki. Jak sygnalizują wszyscy ordynatorzy, w roku 2011 nie było żadnych ograniczeń w dostępności do kompleksowej diagnostyki i leczenia. W 2011 oddział chorób zakaźnych
w Busku- Zdroju dołączył do oddziałów leczących wirusowe zapalenie wątroby B i C w ramach programów terapeutycznych NFZ.

Personel medyczny lekarze pełnoetatowi z ordynatorami- stan na 31.01.2012 r.
Lekarze

Pielęgniarki
II°-zakaźne

I°-zakaźne

II°-inne

bez spec

razem

n

studia c

Busko

2

1

2a

-

3+2a

22

5

Kielce

5

-

2 b

-

5+2b

23

12

Skarżysko

1

1

-

-

2

12

7

Starachowice

2

-

1 a

1

2+1+1 a

13

2

Razem

10

2

4d

1

12(+5)

70

26

Objaśnienia:

a specjaliści z zewnątrz zatrudnieni na dyżury kontraktowe;

b emeryci, specjaliści (choroby zakaźne i choroby wewnętrzne) zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin i/lub na dyżury kontraktowe

c licencjat lub magister pielęgniarstwa

1 lekarz zatrudniony w Busku i w Kielcach na dyżury kontraktowe

Warunki hospitalizacji w oddziałach ( stan na 31.01.2012 r.)


Liczba sal chorych

OddziałLiczba leczonych w 2011
Ogółem

1-os

2-os

3-os

4-os

5-os
Liczba łóżek

Busko

1408

47

23

bd

bd

bd

bd

-

Kielce

2869

67

38

22(2ac/10a/10b)

2b

14(13b)

-

-

Skarżysko

671

16

8

-

8 (4ac/4a)

-

-

-

Starachowice

841

28

8

1 ac

1b

1

3

2

Razem

5789

158

77

bd

bd

bd

bd

2

 1. pełny węzeł sanitarny

 2. węzeł sanitarny

 3. boksy melzerowskie


Liczba chorych leczonych w latach 2007 – 2011w oddziałach zakaźnych województwa świętokrzyskiego


Rok

Busko

Kielce

Skarżysko

Starachowice

2007

1369

2844

726

782

2008

1427

3194

783

969

2009

1398

2753

704

922

2010

1248

2716

638

802

2011

1408

2869

671

841

Jak sygnalizują wszyscy ordynatorzy w województwie świętokrzyskim istnieje niedobór specjalistów w dziedzinie epidemiologii, zwłaszcza wśród lekarzy. Aktualnie specjalizację tą kontynuuje wg starego rozporządzenia 7 przedstawicieli innych zawodów pracujących w służbie Zdrowia, z czego jeden rozpoczął specjalizację w 2008 r. Obecnie na terenie naszego województwa nie ma ośrodka posiadającego akredytację do szkolenia specjalistów w tej dziedzinie wg nowego rozporządzenia. 1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie wybranych chorób zakaźnych

Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w woj. świętokrzyskim w roku 2011 należy uznać
za dobrą. Nie obserwowano epidemicznego wzrostu poziomu zachorowań na rejestrowane choroby zakaźne.

W 2011 roku na terenie województwa świętokrzyskiego nie wystąpiły, zarejestrowane


w Polsce między innymi: dur brzuszny, czerwonka bakteryjna, zatrucie jadem kiełbasianym, tularemia, leptospiroza, tężec, legineloza, choroba Creutzfeldta-Jacoba, wzw A, bąblowica, malaria, włośnica.

Podane w niniejszym opracowaniu dane liczbowe za 2011 rok pozostają w trakcie weryfikacji przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.


4.1. Choroby zakaźne wieku dziecięcego

Ospa wietrzna

W 2011 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 5730 zachorowań (w 2010 r. - 6455 przypadków).

Zapadalność w województwie świętokrzyskim wyniosła 451,80/100tys. ludności (w 2010 r. - 509,0/100 tys.), a w Polsce - 452,7/100 tys.

Różyczka

W 2011 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 99 przypadków zachorowań (w 2010r. - 107 przypadków).

Zapadalność w woj. świętokrzyskim wyniosła 7,8/100tys. (w 2010r. - 8,4/100tys.), a w Polsce 11,2/100 tys. ludności.

Objęcie szczepieniami przeciwko różyczce dzieci w 13-14 miesiącu życia oraz w 10 roku życia (dawka przypominająca), prowadzi do systematycznego eliminowania zachorowań na różyczkę w grupie dzieci
i młodzieży.
Nagminne zapalenie przyusznic (świnka)

W 2011 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 72 zachorowania (w 2010r. – 99 zachorowań).

Zapadalność w woj. świętokrzyskim wyniosła 5,7/100tys. (w 2010r. – 7,8/100 tys.), a w Polsce 6,8/100 tys. mieszkańców.

Krztusiec

W 2011r., w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 36 przypadków krztuśca – współczynnik zapadalności wyniósł 2,84/100tys. ludności (w 2010r. - 37 przypadków, a zapadalność wyniosła 2,92/100tys.). Współczynnik zapadalności dla Polski wyniósł 4,37/100tys.
Biegunki u dzieci do lat 2 (A04; A08; A09)

Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2”

W 2011 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 40 przypadków
(w 2010r. - 39 przypadków).

Współczynnik zapadalności wyniósł 160,54/100tys. dzieci do lat 2 (w 2010r.- 156,52/100tys.), a w Polsce 257,84/100tys. dzieci w tej grupie wiekowej.Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2

W 2011 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 708 przypadków


(w 2010r. – 418 przypadków).

Współczynnik zapadalności wyniósł 2 800,3/100tys. dzieci do lat 2 (w 2010r.- 1 653,3/100tys.), a


w Polsce 2 549,1/100tys. dzieci w tej grupie wiekowej.

Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu
u dzieci do lat 2

W 2011 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 650 przypadków


(w 2010r. - 616 przypadków).

Współczynnik zapadalności wyniósł 2570,9/100tys. dzieci do lat 2 (w 2010r.- 2436,4/100tys.), a w Polsce 1 567,5/100tys. dzieci w tej grupie wiekowej.4.2. Sytuacja epidemiologiczna innych, wybranych chorób zakaźnych w województwie świętokrzyskim w 2011 roku.

Grypa

Od początku sezonu epidemicznego grypy 2011/2012 (tj. od września 2011r. do 7 marca br.) organy PIS woj. świętokrzyskiego zarejestrowały 142 przypadki i podejrzenia grypy. W analogicznym okresie ubiegłego sezonu 2010/2011 zarejestrowano 4 346 podejrzeń i przypadków grypy.

W województwie świętokrzyskim prowadzony jest nadzór nad grypą w systemie sentinel,
w którym w sezonie epidemicznym 2011-2012 uczestniczy na zasadach wolontariatu 17 lekarzy: 14
z Kielc i 3 ze Starachowic. Od początku sezonu epidemicznego w ramach omawianego nadzoru zostało pobranych 7 prób do badania laboratoryjnego. Wynik badania 1 próby potwierdził zakażenie wirusem typu B.Wirusowe zapalenie wątroby typu C

W 2011 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 157 przypadków wzw C ogółem (dane odnoszą się do liczby zarejestrowanych osób, niezależnie od spełnienia przez nie kryteriów obecnie obowiązujących, dwóch różnych definicji wzw C – z 2005r. i 2009r.), w tym 1 ostry (w 2010r. - 147 przypadków, w tym 1 ostry).

Współczynnik zapadalności/wykrywalności wzw C w woj. świętokrzyskim wyniósł ogółem 12,4/100 tys. ludności. Najwyższy współczynnik zapadalności/wykrywalności wzw C dotyczył terenów: PSSE Kielce (miasto i powiat) – 22,8/100tys. oraz PSSE Starachowice - 22,6/100tys. .
Według definicji wzw C na potrzeby nadzoru epidemiologicznego z 2009r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 97 przypadków wzw C, z zapadalnością/wykrywalnością na poziomie 7,65/100 tys. a
w Polsce 5,73/100 tys.

Biorąc pod uwagę wykryte zachorowania, spełniające kryteria definicji z 2009r.,woj. świętokrzyskie


w 2011r. znalazło się na siódmej pozycji w rankingu województw Polski.

W 2011r. na terenie województwa świętokrzyskiego, kontynuowany był projekt badawczy pod tytułem: „Rozpowszechnienie występowania zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C z analizą użyteczności różnych strategii badań przesiewowych”.


Wirusowe zapalenie wątroby typu B (łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV)

W 2011 roku w woj. świętokrzyskim zarejestrowano łącznie 71 przypadków wzw B, w tym 1 postać ostrą (w 2010r.- 48 przypadków, w tym 1 postać ostra).

Zapadalność/wykrywalność wzw B ogółem w woj. świętokrzyskim wyniosła 5,6/100 tys., a w Polsce 4,15/100tys.

Wśród zarejestrowanych chorych było 30 kobiet i 41 mężczyzn.

Na terenach wiejskich zarejestrowano 35 zachorowań, a w miastach 36.

W 2011r. woj. świętokrzyskie znalazło się na piątej pozycji w rankingu województw Polski.

Dzięki powszechności obowiązkowych szczepień dzieci, popularności szczepień zalecanych przed zabiegami operacyjnymi a także stale poprawiającym się warunkom w jakich świadczone są usługi zdrowotne, jedynie sporadycznie dochodzi do ostrego wzw B.
Wirusowe zapalenie wątroby typu A

W 2011 roku w woj. świętokrzyskim nie zarejestrowano przypadków wzw A (w 2010r. – 1). W Polsce zarejestrowano 65 zachorowań (w 2010r. – 155).Gruźlica (dane tymczasowe)

W 2011 roku w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 314 przypadków gruźlicy (o 30 więcej niż w 2010 roku), zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wyniosła 24,8/100tys. ludności (wg danych tymczasowych z Wojewódzkiej Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach). W województwie świętokrzyskim od lat utrzymywała się niekorzystna na tle Polski sytuacja epidemiologiczna w zakresie gruźlicy. W latach 2010-2011 odnotowano spadek zachorowań i zbliżenie do wskaźnika zapadalności dla Polski. W rankingu województw w roku 2010, przy zapadalności 22,4/100tys. ludności (brak danych z 2011r. w czasie tworzenia niniejszego opracowania), województwo świętokrzyskie znalazło się na czwartym miejscu, po województwach: łódzkim (31,9/100tys.), lubelskim (30,0/100tys.) i śląskim (25,5/100tys.).

Wydaje się, że w ocenie sytuacji epidemiologicznej gruźlicy istotny jest fakt, że zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci potwierdzoną bakteriologicznie była zbliżona do odpowiedniego współczynnika dla Polski. Wg danych tymczasowych, współczynnik zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci potwierdzoną bakteriologicznie wyniesie w 2011r. w woj. świętokrzyskim około 15,1/100tys. ludności


(w 2010r. – 12,8/100tys.).
Tabela: Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce i woj. świętokrzyskim w latach 2006 – 2011. Współczynniki na 100 tys. ludności2006

2007

2008

2009

2010

2011

Polska

22,5

22,6

21,2

21,6

19,7
woj. świętorzyskie

32,1

30,9

33,0

32,3

22,4

(24,8)


Pobieranie 0.74 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna