Wojewódzki Plan działania na wypadek wystąpienia epidemii Opracował Wydział Centrum Zdrowia PublicznegoPobieranie 0.74 Mb.
Strona2/10
Data08.05.2016
Rozmiar0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

W 2011 roku w woj. świętokrzyskim (wg danych tymczasowych), tak jak w latach poprzednich, dominowała gruźlica układu oddechowego: 291 przypadków zachorowań, co stanowi 92,7% ogółu zachorowań na gruźlicę; współczynnik zapadalności wyniósł 22,9/100tys. Chorzy na gruźlicę pozapłucną – 23 przypadki, stanowili 7,3 % wszystkich zachorowań w woj. świętokrzyskim; współczynnik zapadalności wyniósł 1,8/100tys..

Przedstawiony rozkład zachorowań w województwie jest zbliżony do rozkładu zachorowań w Polsce.
W 2010r. w Polsce przypadki gruźlicy płuc stanowiły 93,1% ogółu zachorowań a gruźlicy pozapłucnej – 6,9% ogółu zarejestrowanych.
W 2011 roku obszarami o największej liczbie zachorowań na gruźlicę były w województwie świętokrzyskim powiaty objęte nadzorem przez PPIS: w Busku-Zdroju (48 przypadków zachorowań - zapadalność 32,3/100tys.), w Ostrowcu Świętokrzyskim (35 przypadków zachorowań - zapadalność 30,7/100tys.), w Starachowicach (28 przypadków zachorowań - zapadalność 30,1/100tys), w Opatowie (16 przypadków zachorowań - zapadalność 29,0/100tys) oraz w Kielcach (117 przypadków zachorowań - zapadalność 28,8/100tys.).
W 2011 roku na terenie woj. świętokrzyskiego zarejestrowano 2 przypadki gruźlicy układu oddechowego u dzieci do 14 roku życia - zapadalność 1,1/100tys. dzieci w tej grupie wiekowej. Potwierdzenie bakteriologiczne uzyskano w 1 przypadku gruźlicy dziecięcej.W 2011 roku zarejestrowano 5 przypadków zachorowań na gruźlicę wśród młodzieży w wieku 15 - 19 lat – zapadalność 6,0/100tys. młodzieży w tej grupie wiekowej. Potwierdzenie bakteriologiczne uzyskano w 3 przypadkach gruźlicy.

Inwazyjna choroba meningokokowa

W 2011r. na terenie województwa świętokrzyskiego zarejestrowano 9 przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej (w 2010r. - 7 przypadków). W 2011r. współczynnik zapadalności w woj. świętokrzyskim wyniósł 0,71/100tys. ludności, kształtując się na tym samym poziomie jak w Polsce - 0,77/100tys.. Wśród przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej wystąpiły 4 przypadki zakażenia Neisseria meningitidis serogrupy C i 5 przypadków zakażenia Neisseria meningitidis serogrupy B.

Najwięcej zachorowań ( 4 ) na IChM na terenie woj. świętokrzyskiego w 2011r. wystąpiło w grupie wiekowej 0-4 lata. W grupie wiekowej 5-9 lat wystąpiły dwa zachorowania oraz po jednym w grupach wiekowych 10-14 lat, 15-19 lat i 20-24 lata.

Kleszczowe Zapalenie Mózgu

W 2011 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 8 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu (w 2010r. – 5).

W 2011r. zapadalność w województwie świętokrzyskim wyniosła 0,63/100tys. ludności (w 2010r. – 0,39/100tys.), a w Polsce 0,58/100tys.


Borelioza

W 2011 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 155 przypadków boreliozy


(w 2010r. – 179).

Zapadalność w woj. świętokrzyskim wyniosła 12,2/100tys. (w 2010r. – 14,1/100tys.), a w Polsce 24,0/100 tys.

Najwyższą zapadalność zarejestrowano na terenie powiatów: buskiego – 24,7/100tys, pińczowskiego – 21,98/100tys., oraz skarżyskiego – 21,82/100tys.

Najwięcej, 46 zachorowań (29,6%) zarejestrowano, podobnie jak w latach ubiegłych, wśród osób


w wieku 50-59 lat.

Współczynnik zapadalności w tej grupie wiekowej wyniósł 23,5/100tys.


Salmonelozy – zatrucia pokarmowe

W 2011 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 210 zachorowań (w 2010r. – 267). Zapadalność w woj. świętokrzyskim wyniosła 16,6/100tys. (w 2010r. – 21,1/100tys.), a w Polsce 22,7/100 tys.

Wśród chorych zarejestrowanych w 2011 roku w województwie świętokrzyskim, 53,8% mieszkało na terenach wiejskich a 46,2% w miastach.
Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową

W 2011r. w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 28 ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową (w 2010r. - 36).

Liczba chorych w ogniskach wahała się od 2 do 60 osób.

Łącznie zachorowało 260 osób (w 2010r. - 482).

Stan zdrowia 37 osób (14,2% chorych) wymagał hospitalizacji.

Spośród 28 ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową:

- 15 ognisk wystąpiło po spożyciu posiłków przygotowywanych w mieszkaniach prywatnych, bądź też było związanych ze wspólnym zamieszkiwaniem,

- 11 ognisk związanych było z pobytem w szpitalu,

- 1 ognisko wystąpiło w trakcie zorganizowanego wyjazdu sportowego,

- 1 ognisko wystąpiło w sanatorium uzdrowiskowym.


Czynniki etiologiczne ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową

 • 9 ognisk wywołanych było zakażeniem rotawirusami (zachorowało 40 osób)

- 3 ogniska wystąpiły w trakcie pobytu w szpitalu (zachorowało 21 osób),
- 6 ognisk wystąpiło w mieszkaniach prywatnych (zachorowało 19 osób),

 • 7 ognisk wywołanych było zakażeniem pałeczkami Salmonella (zachorowało 41 osób z czego 15 - 37% chorych, hospitalizowano) - ogniska te wystąpiły po spożyciu posiłków przygotowywanych w mieszkaniach prywatnych.

 • 6 ognisk spowodowanych było zakażeniem norowirusami (zachorowało 137 osób):

- 3 ogniska wystąpiły w trakcie pobytu w szpitalu (zachorowało 88 osób),

- 1 ognisko wystąpiło w mieszkaniu prywatnym (zachorowały 2 osoby),

- 1 ognisko wystąpiło w trakcie pobytu w sanatorium (zachorowały 33 osoby),

- 1 ognisko wystąpiło podczas zorganizowanego wyjazdu sportowego (14 osób), • w 1 ognisku domowym za czynnik etiologiczny zachorowań uznano Adenowirusy (zachorowały 3 osoby),

 • w 5 ogniskach nie ustalono czynnika etiologicznego (zachorowało 36 osób), ogniska te wystąpiły
  w trakcie hospitalizacji.


Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS

W 2011 roku na terenie województwa świętokrzyskiego zarejestrowano 11 nowych przypadków zakażenia HIV (w 2010 – 2 przypadki, w 2009r. – 10 przypadków) oraz 4 przypadki zachorowania na AIDS (w 2010r. - 1 przypadek, w 2009r. - brak przypadków).

Wskaźnik zapadalności nowowykrytych zakażeń HIV w woj. świętokrzyskim wyniósł 0,87/100tys.
(w 2010r. – 0,16/100tys.), a w Polsce 3,16/100 tys.

4.3 Zakażenia szpitalne
We wszystkich szpitalach woj. świętokrzyskiego działają zespoły i komitety kontroli zakażeń szpitalnych oraz wprowadzone były indywidualne karty rejestracji zakażenia zakładowego
i drobnoustroju alarmowego.

W 2011r. w szpitalach woj. świętokrzyskiego włączono do rejestrów łącznie 3 527 kart rejestracji zakażenia zakładowego, tj. około 1,1 karty na 100 hospitalizowanych (w 2010r. –


3 221 kart, tj. 0,9 karty na 100 hospitalizowanych).

W 2011r. w szpitalach woj. świętokrzyskiego włączono do rejestrów łącznie 4 552 karty rejestracji drobnoustroju alarmowego tj. 1,4 karty na 100 hospitalizowanych (w 2010r. – 3 948 kart co stanowiło 1,2 karty na 100 hospitalizowanych).

Wzrost liczby zarejestrowanych zakażeń szpitalnych jest tendencją oczekiwaną, która na tym poziomie świadczy o pozytywnym zjawisku zwiększania czułości tego nadzoru.

W 2011r. w szpitalach woj. świętokrzyskiego:

- najwięcej kart rejestracji zakażenia zakładowego i drobnoustroju alarmowego zakładano w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii tj. średnio 12,9 karty rejestracji zakażenia zakładowego na 100 hospitalizowanych oraz 17,9 karty rejestracji drobnoustroju alarmowego na 100 hospitalizowanych.

- najmniej omawianych kart zakładanych było w oddziałach ginekologiczno - położniczych tj. średnio 0,4 karty rejestracji zakażenia zakładowego na 100 hospitalizowanych i około 0,3 karty rejestracji drobnoustroju alarmowego na 100 hospitalizowanych.

- na oddziałach wewnętrznych zarejestrowano średnio 2,5 przypadków zakażeń zakładowych i 1,4 przypadków drobnoustrojów alarmowych na 100 hospitalizowanych.
W 2011r. w szpitalach województwa świętokrzyskiego wykonano 160791 badań mikrobiologicznych,
co stanowiło średnio 20 badań na łóżko (średnia dla województwa w 2010r. – 23; średnia dla Polski
w 2010r. - 20,9 na podstawie danych uzyskanych z Głównego Inspektoratu Sanitarnego) i 0,5 badania na jednego statystycznego pacjenta (podobnie jak średnia dla województwa i Polski w 2010r.).

W 2011r. organy PIS zarejestrowały 20 ognisk zakażenia szpitalnego (podobnie jak w 2010r.), które objęły łącznie 192 pacjentów i 10 osób personelu. W 9 zarejestrowanych ogniskach czynnikiem etiologicznym były bakterie, w 11 określono wirusową etiologię zakażeń.Wybrane choroby zakaźne i zatrucia w województwie świętokrzyskim

w latach 2011 i 2010. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 tys.


Jednostka chorobowa

Liczba zachorowań


Zapadalność

na 100 tys. ludności

2011

2010

2011

2010

Salmonelozy

zatrucia pokarmowe

210

338

16,59

21,02

zakażenia pozajelitowe

5

1

0,39

0,08

Lamblioza

29

40

2,29

3,14

Płonica

371

471

29,30

37,08

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu , określone i nieokreślone*

25

24

1,97

1,88

Wirusowe zapalenie opon mózgowych określone i nie określone

30

36

2,37

2,83

Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)

8

5

0,63

0,39

Choroba wywołana przez Haemophilus inf. typ B

(inwazyjna)ogółem

1

1

0,08

0,08

zapalenie opon i/lub mózgu

1

1

0,08

0,08

Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae (inwazyjna)

ogółem

3

6

0,24

0,47

zapalenie opon i/lub mózgu

1

4

0,08

0,31

posocznica

2

2

0,16

0,15

Choroba meningokokowa

ogółem

9

7

0,71

0,55

zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu

8

6

0,63

0,47

posocznica

6

4

0,47

0,31

Wirusowe zapalenie wątroby

typu A

0

1

0

0,08

typu B

71

48

5,61

3,77

typu C wg definicji przypadku z 2009r.

97

77

7,65

6,07

typu B + C

3

3

0,24

0,23

inne i nieokreślone

0

5

0

0,39

Grypa – ogółem (potwierdzona laboratoryjnie)

1

10

0,08

10

Grypa wywołana nowym wirusem A(H1N1)

ogółem (potwierdzona laboratoryjnie)

70

7

5,53

0,55

u dzieci w wieku 0-14 lat

4

0

2,19

0

Legioneloza

choroba legionistów

0

1

0

0,08


* - w tym wierszu nie ujęto zapaleń opon mózgowych i /lub mózgu w przebiegu inwazyjnej choroby meningokokowej, choroby wywołanej przez Haemophilus influenzae czy Streptococcus pneumoniae
4.4. Realizacja programu szczepień ochronnych
Na terenie woj. świętokrzyskiego w 2011 roku szczepieniom w ramach realizacji Programu Szczepień Ochronnych podlegała populacja 247 334 dzieci i młodzieży do lat 19.

Szczepienia dzieci i młodzieży wykonywane były na terenie województwa świętokrzyskiego w 319 punktach szczepień, w których pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili 310 kontroli. Podczas 17 kontroli (~ 6%) stwierdzono uchybienia, które dotyczyły np. braku procedury postępowania


z preparatami szczepionkowymi w przypadku awarii urządzenia chłodniczego, niewłaściwego postępowania z odpadami medycznymi, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, nieprawidłowego wyposażenia stanowiska do mycia i dezynfekcji rąk.

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie warunków przechowywania preparatów szczepionkowych.

W przyjętym okresie sprawozdawczym (IV kw. 2010r. - III kw. 2011r.), na terenie woj. świętokrzyskiego zidentyfikowano 63 środowiska oporne (opiekun prawny nie wypełniający obowiązku poddania dziecka/dzieci szczepieniom obowiązkowym). W 17 przypadkach właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego. W wyniku działań podjętych przez organy PIS, szczepienia uzupełniono u około 54% dzieci ze środowisk opornych.

W 2011 roku na terenie woj. świętokrzyskiego zarejestrowano 18 niepożądanych odczynów poszczepiennych (w 2010r. – 22 wg NIZP-PZH), na co najmniej 100 tys. (dane szacunkowe) podanych preparatów szczepionkowych w ramach szczepień obowiązkowych i zalecanych.Wykonawstwo szczepień w województwie świętokrzyskim w 2011 roku należy ocenić jako generalnie dobre, jednak z utrzymującym się, stosunkowo niskim wykonawstwem szczepienia przypominającego
p/ błonicy i tężcowi wśród młodzieży w 19 roku życia oraz nie rejestrowanym dotąd niższym poziomem wykonawstwa szczepienia przeciwko krztuścowi, błonicy i tężcowi w 6 roku życia (86,9%).

Tabela: Liczba wykonanych, wybranych szczepień zalecanych w woj. świętokrzyskim
w latach 2007-2011.Choroba, przeciw której wykonano szczepienie

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

WZW typu A

242

309

329

457

455

Biegunka rotawirusowa

102

676

1672

2131

2062

Grypa

38 892

40 189

52 857

41 216

37 796

Zakażenia Neisseria meningitidis

2 136

17 987

6 746

5 962

7 330

Zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego

107

143

236

265

189

Żółta gorączka

0

0

45

88

117

Tabela: Wykonawstwo szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych w rocznikach podlegających szczepieniu w woj. świętokrzyskim, w 2011 roku


Szczepienie

Rocznik

Rodzaj szczepienia

Wykonawstwo
w województwie w 2010 r.


Wykonawstwo w województwie
w 2011 r.


BCG

2011

Szczepienie noworodkowe

99,87%

99,92%

Szczepienie p/ wzw B


2011

szczepienie pierwotne
+ uzupełniające

91,73%

92,77%

2010

Szczepienie podstawowe

99,94%

99,9%

1998
(14 r. życia)

Szczepienie podstawowe

100,0%

100%

1997

Szczepienie podstawowe

99,97%

100%

DTP

(p/błonica, tężec, krztusiec)2011

Szczepienie pierwotne

62,26%

61,84%

2010

szczepienie pierwotne
+ uzupełniające

99,36%

99,41%

p/odra, świnka, różyczka

2010

Szczepienie podstawowe

85,14%

85,7%

2009

Szczepienie podstawowe

99,21%

99,16%

p/poliomyelitis


2011

Szczepienie pierwotne

62,26%

61,84%

2010

szczepienie pierwotne
+ uzupełniające

99,34%

99,44%

DTaP + p/poliomyelitis

2006

szczepienie I przypominające

90,39%

86,9%

2005

szczepienie I przypominające

97,80%

97,93%

Odra / Odra Świnka Różyczka

(10 rok życia)2002

rewakcynacja

91,13%

90,61%

2001

rewakcynacja

97,40%

98%

Td – p/błonica, tężec
( 14 rok życia)

1998

szczepienie II przypominające

95,14%

95,03%

Td – p/błonica, tężec
( 19 rok życia)

1993

szczepienie III przypominające

83,63%

84,66%5. Działania w sytuacjach kryzysowych

W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej wywołanej, między innymi, wystąpieniem epidemii lub zagrożeniem bioterroryzmem, w tym w szczególności użyciem wysoce niebezpiecznych patogenów, działania służb sanitarnych województwa są ściśle skoordynowane z funkcjonowaniem pozostałych uczestników wojewódzkiego systemu reagowania kryzysowego. Bieżąca wymiana informacji prowadzona jest za pośrednictwem centrów zarządzania kryzysowego poszczególnych szczebli administracji samorządowej, a w szczególności poprzez całodobowy dyżur w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego. Zgodnie z obowiązującymi w województwie świętokrzyskim planami reagowania kryzysowego Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny spełnia funkcję wiodącą „W” w realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwepidemicznej i bioterroryzmu. Funkcja wiodąca dotyczy współdziałania wszystkich instytucji i organizacji na terenie województwa świętokrzyskiego, które w swoich dokumentach planistycznych zobowiązane są do posiadania i stosowania niezbędnych procedur w zakresie systemu ochrony ludności, na następujących etapach działania: • zgłaszania przypadków i sposób przekazywania informacji dotyczących zagrożeń,

 • koordynacja działań na poszczególnych szczeblach zarządzania,

 • podejmowanie decyzji administracyjnych, postępowanie z chorymi lub mającymi styczność ze źródłami zakażeń (transport, hospitalizacja, diagnozowanie),

 • postępowanie z materiałem zakaźnym (transport pobranych próbek materiału zakaźnego, przeprowadzanie zabiegów dezynfekcyjnych, dezynfekcja powierzchni, utylizacja materiału zakaźnego i adresy kontaktowe wyspecjalizowanych laboratoriów mikrobiologicznych),

 • zadania służb sanitarnych w miejscu zdarzenia (monitorowanie sytuacji, przeprowadzanie dochodzenia epidemiologicznego i podejmowanie działań zapobiegawczych),

 • stosowanie środków ochrony osobistej (dobór rodzaju zabezpieczenia i egzekwowanie posiadania),

 • określanie potrzeb w zakresie dodatkowego zatrudniania, oraz zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby podjętych działań.

 • Obowiązujące ustalenia zawarte w dokumentach planistycznych są na bieżąco uaktualniane przez wszystkich uczestników systemu ochrony ludności na terenie woj. świętokrzyskiego. Wojewoda Świętokrzyski przeprowadza okresowe oceny funkcjonowania systemu na posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w skład którego wchodzi Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

 • Doskonalenie wojewódzkich struktur realizowane jest poprzez ćwiczenia zgrywające i inne formy działań, w tym szkoleniowe i organizacyjne.

 • Systemowi koordynującemu działania wszystkich uczestników ochrony ludności, podporządkowane są wewnętrzne procedury funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Informacje o strukturach i aktualnej problematyce znajdują się na stronach internetowych: WSSE i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

W roku 2011 na terenie województwa świętokrzyskiego nie zaistniały zdarzenia, których następstwa mogły wywołać konieczność uruchamiania elementów zarządzania kryzysowego. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadziła stały monitoring bezpieczeństwa sanitarnego ludności ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej. W ocenie zagrożenia posługiwano się metodami polegającymi na zbieraniu informacji o zachorowaniach w układzie obowiązujących sprawozdań statystycznych oraz wykorzystywano wyniki zintegrowanego nadzoru epidemiologicznego
i wirusologicznego nad grypą „Sentinel”.

Merytoryczne oddziały Działu Nadzoru Sanitarnego prowadziły bieżącą działalność statutową oraz realizowały różne formy doskonalenia umiejętności działania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego ludności. W ramach doskonalenia współdziałania wszystkich uczestników systemu zarządzania kryzysowego objętych „Planem działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach w sytuacjach kryzysowych” przeprowadzono wojewódzkie ćwiczenie pk. Terminal gazowy 2011, którego organizatorem był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. W trakcie realizacji kolejnych epizodów ćwiczenia struktury wojewódzkie i powiatowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizowały swoje statutowe zadania w następujących przypadkach:

- zaistnienia prawdopodobnej sytuacji spowodowanej przerwą w dostawach energii elektrycznej
dla ważnych obiektów użyteczności publicznej, zespołów opieki zdrowotnej oraz infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,

- wystąpienia skażenia ujęcia wody do spożycia przez ludzi,

- ewakuacji chorych z rejonu zagrożenia niebezpieczną chorobą zakaźną oraz prowadzenia dekontaminacji i zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym.

Realizując zamierzenia w zakresie doskonalenia zdolności działania w sytuacjach kryzysowych wykonywano zadania związane z doskonaleniem posiadanych procedur oraz zapewnieniem dostępności bazy laboratoryjnej. Dzięki dobrej współpracy poszczególnych elementów wojewódzkiego systemu reagowania kryzysowego przetestowano istniejące procedury obiegu informacji, podejmowania decyzji, uruchamiania i dysponowania siłami i środkami, w tym procedury ostrzegania i alarmowania oraz ewakuacji.

Problemem wymagającym rozwiązania pozostaje dostępność testów do szybkiej identyfikacji czynnika zagrożenia.

Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa świętokrzyskiego zapewniają następujące podmioty lecznicze:

L.p.

Rodzaj opieki zdrowotnej

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego

1.

Leczenie stacjonarne- szpitale

18

7

2.

Ambulatoryjna opieka Specjalistyczna

70

211

3.

Stacje pogotowia ratunkowego, jednostka opieki doraźnej

12

20

4.

Opieka stomatologiczna

42

87

5.

Opieka psychiatryczna

18

37

6.

Zakłady opiekuńczo- lecznicze i zakłady Pielęgnacyjno - Opiekuńcze

9

11

7.

Podstawowa opieka zdrowotna

78

115

RAZEM

247
488

w/g stanu na dzień 26.03. 2012 r.6.Procedury postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii

Przedsięwzięcia

Wykonawcy
A. Monitorowanie stanu sanitarno-epidemicznego.

W celu monitorowania sytuacji epidemicznej chorób chorób zakaźnych oraz zapewnienia systemu wczesnego

powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym funkcjonuje sieć sieć nsieć nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych zakaźnych w kraju.


- lekarze podstawowej opieki, ,zdrowotnej- laboratoria wykonujące badania mikrobiolo serologiczne i molekularne,

- państwowi powiatowi i nwojewódz wojewódzcy inspektorzy sanitarni

Przedsięwzięcia

Wykonawcy

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków:

- warunki izolacji lub kwarantanny (pomieszczenia, wyposażenia orraz osoby oraz osoby) - wyznaczane doraźnie przez Wojewodę

- środki zabezpieczające będące w dyspozycji Państwowej Inspekcji Sanitarnej S Sanitarnej, pogotowia ratunkowego i WCZK

- miejsca hospitalizacji - według świadczeń kontraktowanych przez NFZ,

- wydzielone siły i środki Sił Zbrojnych RP - na wniosek Wojewody

- środki będące w dyspozycji Agencji Rezerw Materiałowych - na WNIOSEK wniosek Wojewody

- nosze dla chorych zakaźnie - typu Biowag.

C. Uruchamianie działań.
Wariant I - w przypadku pandemii grypy.

1. Okres międzypandemiczny.

1)Dostosowanie planów reagowania kryzysowego do wymogów planowania pandemic pandemicznego przeciwko grypie.
Opracowa Opracowanie planów reagowania kryzysowego w zakresie zarządzania zasobami m zasobami materialnymi i pracownikami mającymi zasadnicze znaczenie
pracow m w czasie pandemii; okresowe uaktualnianie planów.

2)Zapewnienie, by proponowane w planach reagowania kryzysowego środki działania In działania interwencyjnego były przedyskutowane z podmiotami


przedysku z w obrębie i poza sektorem zdrowotnym (transport, wodociągi)
elektrociep) 3) Koordynacja działań związanych z wyznaczeniem i przygotowaniem zastępczych miejsc szpitalnych wraz ich obsługą kadrowa i wyposażeniem w niezbędny
z ich obsad sprzęt medyczny, leki, miejsca zakwaterowania oraz środki transportu
środki Osza 4)Oszacowanie liczby zachorowań i absencji chorobowej w odniesieniu do zespolonyc zespolonych i niezespolonych służb inspekcji i straży

Przeprowadzenie oceny i wpływu zachorowań, hospitalizacji i absencji chorobowej na funkcjonowanie infrastruktury zdrowotnej, gospodarczej i społecznej na obszarze województwa

5) Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych majaaaaaaa mających celu zwiększenie odsetka osób zaszczepionych
zaszczepio przeciwko grypie.

6) Przeprowadzenie ćwiczeń w realizacji planów pandemicznychWCZK (Wojewódzkie Centrum Zarzadzani Zarządzania Kryzysowego)

Urząd Marszałkowski,

Służby inspekcje i straże
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

2. Okres alarmu pandemicznego.

1) Uruchomienie WZZK, koordynowanie przygotowań ZOZ do działań w przypadku przypadku napływu chorych oraz współpraca z organizacjami


wz organiza pozarządowymi i środkami masowego przekazu.

2) Aktualizowanie, we współpracy z podmiotami służby zdrowia oraz innymi plan innymi planów reagowania kryzysowego.

3) Zapewnienie, by proponowane w planach reagowania kryzysowego środki dział środki działania interwencyjnego były uzgadniane z podmiotami
uzgadniane w obrębie i poza sektorem zdrowotnym (transport, wodociągi, elektrociepł elektrociepłownie).

4) Aktualizacja i ocena szacunkowej liczby zachorowań i absencji cccccccccc chorobowej w odniesieniu do zespolonych i niezespolonych służb, inspekcji i s inspekcji i straży. Ocena wpływu zachorowań, hospitalizacji i absencji chorobowej na funkcjonowanie infrastruktury zdrowotnej, gospodarczej i społecznej na obszarze na obszarze województwa.WZZK (Wojewódzki Zespół Zarzadzani Zarządzania Kryzysowego)

WCZK,


UM (Urząd Miasta)

służby, inspekcje i straże3. Okres pandemiczny.

1) Ogłoszenie w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora I Inspektora Sanitarnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemina o na obszarze województwa lub jego części.

2) W przypadku konieczności organizowanie warunków izolacji lub kwarantann kwarantanny , przez zapewnienie pomieszczeń, wyposażenia oraz
pomieszcz personelu.

3) Finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczan ze zwalczaniem epidemii, w tym nagradzania osób skierowanych do


kosztów wy pracy przy jej zwalczaniu.

4)Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących podjętych działań przeciwepi przeciwepidemicznych.

5) Dostosowanie, we współpracy z podmiotami służby zdrowia i innymi planów Rea planów reagowania kryzysowego do wymogów planowania
wymogów pandemicznego przeciwko grypie.

6) Szacowanie liczby zachorowań i absencji chorobowej w odniesieniu do zespolonyc zespolonych i niezespolonych służb, inspekcji i straży. Przeprowadzenie we współpr we współpracy z marszałkami województw oceny wpływu zachorowań, hospitalizac hospitalizacji i absencji chorobowej na funkcjonowanie infrastruktury zdrowotnej, gospodarczej i społecznej na obszarze województwa.WZZK, WCZK, UM, służby, inspekcje i s inspekcje i straże.
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

Wariant II - w przypadku pandemii grypy i innych chorób zakaźnych.
1. Przedstawianie informacji o stanie sanitarno-epidemicznym województw województwa

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzk Wojewódzki Inspektor Sanitarny

2. Działania WCZK zgodnie z procedurą SPO-12.1.

Kierownik WCZK

3. W przypadkach uzasadnionych uruchamia się funkcjonowanie WZZK -.SPO-12.

Wojewoda

4. Wniosek Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Sanitarnego o nałożenie obowiązku szczepień ochronnych w drodze rozporządzenia.

ŚPWIS (Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny)

5. Podjęcie decyzji, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, o wydaniu rozporządz rozporządzenia w sprawie szczepień ochronnych i opublikowanie w wojewódzki wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wojewoda

6. Wprowadzenie rozporządzenia Wojewody w sprawie szczepień ochronnych - SPO-2.1.

WCZK i WPS ŚUW (Wydział Polityki Polityki Społecznej Świętokrzykiego kiego Urz Urzędu Wojewódzkiego), ŚPWIS

7. W przypadku dalszego wzrostu zagrożenia sanitarno-epidemicznego zorganizo z zorganizowanie rozszerzonego posiedzenia WZZK, podjęcie decyzji o ogłoszeni ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, po zasięgnięci zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wojewoda
8. Opracowanie rozporządzenia:

1) procedura wydawania rozporządzenia ogłaszającego /odwołującego/ stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii

- SPO - 2.2;

2) Wojewoda może wprowadzić rozporządzeniem:

- czasowe ograniczenia w ruchu osobowym,

- czasowe ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładó lub zakładów pracy,

- zakaz organizowania widowisk, zgromadzeń i innych skupisk ludności n lu

obowiązek - obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych i szczepień o szc ochronnych,

- nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczeni transportu ś środków do działań przeciwepidemicznych,

- czasowe ograniczenia lub zakaz obrotu i używania przedmiotów i artykułów spożywczych.WCZK, WS WCZK, WSO iC (Wydział Spraw Oby Spraw Obyw atelskich i Cudzoziem Cudzoziemców) WPiN i WPS ŚUW, KW Policji PWIS, PIIH, PIJHARS Państwowa (Państwowa Inspekcja Jakości Handlowej Handlowej Artykułów Rolno SPOŻYWC Spożywczych )

9. Przekazywania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty akt aktów prawnych wydanych przez Radę Ministrów, ministra kierującego działem ad działem administracji rządowej lub wojewody - SPO - 11.3.

WCZK

10. Uruchomienie zaplanowanych miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpiecz zabezpieczeniem logistycznym - według SPO-2.4. W sytuacjach szczególnych szczególnyc, gdy posiadane miejsca hospitalizacji lub izolacji okazały się nie wystarcz niewystarczające następuje podwyższanie gotowości działania szpitali - SPO-11.7, c celem zwiększenia możliwości przyjęcia osób w zakresie hospitalizacji i izolacji.

Wojewoda/LKRM, WCZK/ ZOZ, Policj

11. Nadzór nad przestrzeganiem ograniczeń w prawach obywateli i nakazach Re nakazach realizacji określonych czynności -poprzez kontrolowanie przez właśc. właściwe służby i podmioty.

Skoordynowane działania przez WZZK z Policją, PWIS, PIH, WIJHARS

12. Kierowanie osób do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województ województwa - SPO-2.3.

WCZK

13. Realizacja usług pocztowych na obszarach zapowietrzonych, zagrożonych zagrożony oraz na obszarach zagrożenia epidemicznego i epidemii według pro według procedury SPO-2.9, która jest nakładana do realizacji na operatorów operatorów pocztowych w planach operatorów pocztowych na wypadek szczególnych szczególnyc zagrożeń.

WCZK, operatorzy pocztowi

14. Koordynowanie działań PRM - SPO-13.

LKRM
15. Wnioskowanie o wsparcie działań siłami i środkami wojska - SPO-11.11

WCZK

16. Wnioskowanie o wsparcie przez Agencję Rezerw Materiałowych środkami z z rezerwy państwowej - w ten sposób planuje się zapewnić wyposażeni miejsc izolacji, kwarantanny i hospitalizacji w ramach podnoszenia gotowości d gotowości działania szpitali - w ramach SPO-2.4 i 11.7.

WCZK

17. W przypadku eskalacji epidemii i braku możliwości przeciwdziała normalnym przeciwdziałania w stanie prawnym Wojewoda wnioskuje do Rady Ministrów o o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej zgodnie z SPO-7.1. Dalsze postępowanie realizowane jest zgodnie z PRK-7.

Wojewoda/WZZK

18. Informowanie ludności SPO-11.4.

Rzecznik prasowy, WCZK

19. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO-11.1.

Wojewoda/WCZK

20. Posiedzenie WZZK i podjęcie decyzji o odwołaniu stanu zagrożenia epidemiczneepidemicznego lub stanu epidemii SPO-12.

Wojewoda

21. Refundowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniu epidemii - według procedury SPO-2.5.

ŚUW7. Działania i rola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach wykonuje następujące zadania: • koordynuje działalność zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w przypadku
  wystąpienia zachorowań na choroby zakaźne,

 • prowadzi wzmożony nadzór nad utrzymaniem należytego stanu higienicznego
  nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów użyteczności publicznej
  i transportu,

 • kontroluje w zwiększonym i rozszerzonym zakresie warunki zdrowotne żywności
  i żywienia oraz zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę,

 • współdziała z organami administracji zespolonej Wojewody oraz administracji
  samorządowej w zakresie ochrony przeciwepidemicznej,

 • współpracuje ze środkami masowego przekazu,

Ponadto ŚPWIS w Kielcach jest zobowiązany do: • wzajemnej wymiany informacji o nadzwyczajnych zdarzeniach, szczególnie ze służbami dyżurnymi lub dyspozytorskimi: Państwowej Straży Pożarnej, Policji,
  Pogotowia Ratunkowego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
  i centrów powiatowych,

 • bieżącej znajomości ilości i rodzaju podległych (nadzorowanych) sił biorących udział w operacji reagowania, ilości wykorzystywanych środków i materiałów,
  a także stanu realizacji zadań,

 • bieżącego (terminowego) przesyłania do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego informacji (meldunków sytuacyjnych, sprawozdań) doraźnych lub okresowych, odpowiednio do ustaleń,

Prowadząc postępowanie przeciwepidemiczne, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej działają poprzez wydawanie: • decyzji administracyjnych (PSSE, WSSE),

 • wniosków do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o uruchomienie, w miarę potrzeb, innych służb oraz inspekcji,

 • wniosków do Wojewody o wydanie rozporządzeń.

Działalność pionu przeciwepidemicznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa świętokrzyskiego obejmuje głównie:

• realizację zadań związanych z nadzorem nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi, w tym kontynuację działań związanych z funkcjonowaniem systemu nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą Sentinel; • kontynuację nadzoru nad uodpornieniem populacji w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych;

 • nadzoru nad placówkami ochrony Zdrowia w celu poprawy ich stanu sanitarno- higienicznego i zmniejszenia zagrożenia szerzenia się zakażeń zakładowych;

 • współpracę ze służbami i inspekcjami oraz jednostkami naukowo badawczymi w zakresie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami.

W ostatnich latach na terenie województwa świętokrzyskiego nie zarejestrowano przypadków zawleczenia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych, jak również dużych zdarzeń katastroficznych.

W roku 2010 na terenie województwa świętokrzyskiego odnotowano sytuację powodziową.


W związku z tym Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w miesiącu maju i czerwcu realizował zadania wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z procedurami reagowania kryzysowego ze szczególnym uwzględnianiem:

 • nasilonego nadzoru nad sytuacją epidemiologiczną chorób zakaźnych,

 • nadzoru nad urządzeniami wodnym i wodą do spożycia,

 • bezpieczeństwa żywienia i żywności,

 • nadzoru nad placówkami oświatowymi

 • nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej

 • działań informacyjno oświatowych

 • współpracy z administracją samorządową i innymi organami inspekcji

Na terenach objętych powodzią i podtopieniami główny wysiłek skupiono na: 1. Zintensyfikowaniu nadzoru nad nosicielami duru brzusznego

 2. Prowadzeniu bezpośredniego nadzoru nad wyznaczonymi punktami szczepień na terenach zalanych. Do punktów szczepień na terenach powodziowych dostarczono pokrywającą potrzeby ilość preparatów szczepionkowych, którymi zaszczepiono przeciwko tężcowi po narażeniowo biorących czynny udział w akcji przeciwpowodziowej oraz 10 osób przeciwko wzw A.

 3. Zintensyfikowaniu monitoringu występowania chorób zakaźnych, a także zachorowań spowodowanych toksycznym działaniem środków chemicznych. Dane na bieżąco przekazywano do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 4. Zaopatrywaniu powodzian w środki odkażające oraz prowadzeniu szkoleń na temat właściwego ich stosowania. Indywidualnym mieszkańcom zalanych domów i studni przydomowych wydano 1925 kg chloraminy, 785 kg wapna chlorowanego oraz 112 litrów preparatów do dezynfekcji rąk.

 5. Prowadzeniu doraźnych kontroli sanitarno-technicznych, kontrolowano na bieżąco 21 obiektów, w których byli zakwaterowani powodzianie oraz funkcjonariusze służb mundurowych pomagający w usuwaniu skutków powodzi.

 6. Zintensyfikowaniu nadzoru techniczno-laboratoryjnego nad urządzeniami zaopatrującymi ludność w wodę do spożycia, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatów: sandomierskiego, staszowskiego, opatowskiego i buskiego. Profilaktycznie przeprowadzono dezynfekcje wszystkich wodociągów na terenach objętych powodzią i podtopieniami.

Reasumując, wyjątkowy charakter letniej powodzi 2010 r. i jej skutki, stały się szczególnym wyzwaniem dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa świętokrzyskiego. Fakt zapewnienia pełnego bezpieczeństwa sanitarnego na terenach objętych powodzią był pozytywnym sprawdzianem dla realizowanych procedur postępowania kryzysowego. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sandomierzu, na której spoczywał główny ciężar odpowiedzialności, profesjonalnie rozwiązywała bieżące problemy, w dobrej współpracy ze służbami sanitarnymi MON, MSW i A oraz jednostkami z innych województw. Wnioski i uwagi uczestników zarządzania i reagowania kryzysowego wykorzystano jako materiał do analiz w celu wprowadzenia usprawnień we współdziałaniu wszystkich uczestników systemu reagowania kryzysowego oraz doskonalenia procedur postępowania

Kontynuowane były działania związane z przygotowaniem struktur PIS na wypadek wystąpienia masowych zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne, w tym w szczególności, będące wynikiem celowego uwolnienia czynnika zakaźnego, a także zdarzeń losowych.

Organy PIS kontynuowały przygotowania do likwidacji skutków pandemii grypy w ścisłej współpracy z instytucjami, organizacjami i jednostkami zaangażowanymi w działania zapobiegawcze.
Merytoryczne oddziały Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, odpowiedzialne za wykonanie planowanych czynności kryzysowych, kierowane przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, prowadzą działalność bieżącą a ponadto realizują zadania w zakresie utrzymywania gotowości do działania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej:
8. Wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia izolowania lub poddawania kwarantannie – załącznik nr 22.

9. Imienne listy osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi- Dane znajdują się w bazie Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - załącznik nr 23.
10. Koordynowanie działań na szczeblu wojewódzkim administracji państwowej
Koordynatorem działań na terenie województwa świętokrzyskiego w zakresie
przedstawionym w planie jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego spływają meldunki od wszystkich służb biorących udział w postępowaniu przeciwepidemicznym.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego podejmuje decyzje w imieniu Wojewody.

Stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza lub odwołuje Wojewoda w drodze rozporządzenia na wniosek Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Sanitarnego.

Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu zagrożenia lub stanu epidemii na obszarze


województwa lub jego części jest ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym.
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – nr telefonu: 987 ”infolinia”

344-33-33

- dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

- lekarz koordynator ratownictwa medycznego;1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna