Wojewódzki plan działania systemu państwowe ratownictwo medyczne na lata 2008 – 2010 DLA województwa warmińsko mazurskiego olsztyn, 2007 rokPobieranie 3.48 Mb.
Strona1/28
Data03.05.2016
Rozmiar3.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

ZATWIERDZAMWOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
NA LATA 2008 – 2010

DLA WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGOOLSZTYN, 2007 ROK
Spis treści


 1. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń

   1. ukształtowanie terenu..................................................................................................... 5

   2. sieć komunikacyjna........................................................................................................ 6

   3. warunki hydrologiczno – meteorologiczne. ............................................................... 12

   4. zagrożenia powodziowe .............................................................................................. 15

   5. zagrożenia związane ze zdarzeniem radiacyjnym ...................................................... 34

   6. zagrożenia związane z przechowywaniem lub przetwarzaniem materiałów niebezpiecznych .......................................................................................................... 35

   7. struktura demograficzna .............................................................................................. 47

   8. statystyczna analiza zagrożeń ......................................................................................51
 1. Informacje o liczbie i rozmieszczeniu na obszarze województwa jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych
  dla ratownictwa medycznego


   1. liczba, rodzaj i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego ......................... 61

   2. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.................................................................................. 74

   3. liczba i rozmieszczenie szpitalnych oddziałów ratunkowych .................................... 79

   4. liczba i rozmieszczenie jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych
    w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego ................................................................................................................ 83
 1. Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
  1. rozmieszczenie i wyposażenie centrów powiadamiania ratunkowego wraz
  z ich obszarami działania ........................................................................................... 99

 1. struktura i organizacja systemów teletechnicznych wykorzystywanych na potrzeby systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego....................... 103

 2. organizacja i procedury koordynacji działań jednostek systemu .............................. 117


 1. Określenie sposobu współpracy pomiędzy organami administracji publicznej
  i jednostkami systemu z innych województw
  ...............................................................118
 1. Jednostki współdziałające z systemem ratownictwa medycznego .............................131VI. Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego .......................155

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne


dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego powstał na podstawie zapisów ustawy z dnia
8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie trybu tworzenia powiatowych, wojewódzkich i krajowych rocznych planów zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych (Dz. U. Nr 79, poz. 721).

W/w plan został podzielony na 2 części: opisowo-tabelaryczną oraz kartograficzną. Część opisowo-tabelaryczna zawiera charakterystykę obszaru, statystyczną analizę zagrożeń występujących na obszarze województwa, posiadane środki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, planowane jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz kalkulację kosztów zespołów wyjazdowych.

Część kartograficzną planu stanowi mapa systemu PRM.

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne


na lata 2008 - 2010 powstał na podstawie informacji uzyskanych m. in. z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Województwo warmińsko-mazurskie położone jest w północno-wschodniej części Polski. Powierzchnia województwa wynosi 24,2 km2, jest czwartym, co do wielkości regionem Polski. Obszar województwa zajmuje 7,7% powierzchni kraju.

Województwo warmińsko-mazurskie zamieszkuje 1 428 601 osób. Największymi ośrodkami miejskimi są: Olsztyn liczący 174 473 mieszkańców oraz Elbląg liczący 127 275 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest najniższa w Polsce – 59 osób na km2 (Polska – 122), wskaźnik przyrostu naturalnego wynosi 1,6.

Teren województwa podzielony został na 19 powiatów ziemskich oraz 2 powiaty grodzkie - Olsztyn i Elbląg. W granicach województwa znajduje się 49 miast i 116 gmin,
w tym 16 gmin miejskich, 33 gmin miejsko-wiejskich oraz 67 gmin wiejskich.

Województwo warmińsko-mazurskie od zachodu i północnego zachodu


na odcinku 195 km graniczy z województwem pomorskim. Jako jedyne w kraju posiada granicę lądową z Rosją - od północy na odcinku 208 km przebiega granica państwowa
z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Od wschodu i południowego wschodu
na odcinku 225 km graniczy z województwem podlaskim, od południa na odcinku 218 km graniczy z województwem mazowieckim, natomiast od południowego zachodu na odcinku 133 km graniczy z województwem kujawsko-pomorskim.

Region województwa warmińsko-mazurskiego został ukształtowany głównie


w wyniku zlodowacenia bałtyckiego. Cechuje go krajobraz typowo polodowcowy.
Pod względem ukształtowania pionowego ma charakter nizinno-pagórkowaty, od terenów depresyjnych w części północno-zachodniej, obejmujących rejon Żuław Elbląskich
z najniższym punktem: –1,8m poniżej poziomu morza (m. Raczki Elbląskie),
do terenów pagórkowatych ze wzniesieniami sięgającymi od kilku do kilkudziesięciu
i powyżej stu metrów z najwyższym wzniesieniem: 312 metrów powyżej poziomu morza (Góra Dylewska) położonym w Garbie Lubawskim (m. Wysoka Wieś, gmina Ostróda).

Bogactwem województwa są lasy i puszcze. Udział lasów w powierzchni województwa ogółem wynosi 30%. Największe kompleksy leśne rozciągają się na wschód


i południowy wschód od Wysoczyzny Elbląskiej oraz w okolicach Szczytna, Pisza, Nidzicy, Ostródy i Iławy.

Użytki rolne zajmują 1 078 146 ha powierzchni ogólnej województwa, w tym: • grunty orne 756 475 ha,

 • sady 2 527 ha,

 • łąki 167 654,

 • pastwiska 151 489 ha,

 • lasy 741 208 ha.

Pozostałe grunty zajmują 599 826 ha powierzchni województwa.

Województwo warmińsko-mazurskie, jako jedno z najmniej zanieczyszczonych regionów kraju, objęte jest programem Zielonych Płuc Polski.


SIEĆ KOMUNIKACYJNA

W województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na dzień 31.12.2005 roku długość dróg publicznych o twardej nawierzchni wynosiła 12 352 km, w tym 1 655 km stanowiły drogi miejskie i 10 697 km drogi zamiejskie.

W 2005 roku długość poszczególnych rodzajów dróg publicznych wynosiła:


 • krajowych - 1 324 km,

 • wojewódzkich - 1 914 km,

 • powiatowych - 7 123 km,

 • gminnych - 1 993 km.

Przez województwo przebiegają główne drogi, takie jak: • droga krajowa nr 7 łącząca Wybrzeże z Warszawą i innymi regionami Polski,

 • droga krajowa nr 54 biegnąca od przejścia granicznego z Rosją w Gronowie przez Braniewo i łącząca się z drogą krajową nr 22,

 • droga krajowa nr 22 biegnąca od przejścia granicznego z Rosją w Grzechotkach przez Elbląg, do granicy województwa,

 • droga krajowa nr 51 biegnąca od przejścia granicznego z Rosją w Bezledach przez Bartoszyce, Olsztyn, do Olsztynka,

 • droga krajowa nr 16 przebiegająca na kierunku wschód-zachód z woj. podlaskiego
  do kujawsko-pomorskiego,

 • droga krajowa nr 53 biegnąca od Olsztyna przez Szczytno, do granicy województwa,
  droga krajowa nr 15 biegnąca od Ostródy przez Nowe Miasto Lubawskie, do granicy województwa,

 • droga krajowa nr 58 biegnąca od Olsztynka przez Szczytno, Pisz, aż do granicy województwa,

 • droga krajowa nr 57 biegnąca od Bartoszyc przez Biskupiec, Szczytno, do granicy województwa,

 • droga krajowa nr 59 biegnąca od Giżycka przez Mrągowo, do miejscowości Rozogi,

 • droga krajowa nr 63 biegnąca od przejścia granicznego z Rosją w Rudziszkach przez Węgorzewo, Giżycko, Orzysz, Pisz, do granicy województwa,

 • droga krajowa nr 65 biegnąca od granicy z Rosją przez Gołdap, Olecko, Ełk, do granicy województwa.

W województwie na 100 km2 przypada tylko 51 km dróg publicznych o twardej nawierzchni (przy średniej w kraju 80 km). Drogi publiczne o twardej nawierzchni liczą 12 000 km (5% sieci krajowej) Nawierzchnię ulepszoną (w różnym stanie technicznym)
ma 92 % dróg. Drogi Warmii i Mazur są w większości kręte i wąskie, z drzewami w skrajni,
bez utwardzonych poboczy, ze zdewastowaną nawierzchnią. Uwarunkowania te zwiększają zagrożenie wypadkami drogowymi.

Na terenie województwa w 2006 roku zaistniało 1 640 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 245 osób, a 2 105 osób doznało obrażeń ciała. Ponadto zgłoszono do policji 16 266 kolizji drogowych tj. zdarzeń w wyniku, których powstały jedynie szkody materialne.Liczba wypadków drogowych i ich skutki w latach 2000 - 2006:Lata

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba

kolizji

2000

2001


2002

2003


2004

2005


2006

1 985

1 860


1 790

1 913


2 001

1 934


1 640

285

279


253

271


316

279


245

2 624

2 395


2 316

2 504


2 508

2 600


2 105

12 826

12 732


13 399

13 914


16 581

15 849


16 266

Ogółem

13 123

1 928

17 052

101 481

Średnia ilość
dla siedmiu lat

1 874

275

2 436

14 497


Powyższe dane świadczą o poprawie bezpieczeństwa na drogach województwa, w szczególności w zakresie liczby wypadków oraz ich ciężkości.


Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych powiatach województwa,
w latach 2004 - 2006:Jednostka Policji w powiecie

Wypadki

2004

2005

2006

wzrost/
spadek


rok 2005
=100%

bartoszyckim

54

47

35

-12

74,47

braniewskim

62

54

49

-5

90,74

działdowskim

65

71

66

-5

92,96

elbląskim

158

164

121

-43

73,78

ełckim

91

46

63

17

136,96

giżyckim

62

61

55

-6

90,16

gołdapskim

22

27

17

-10

62,96

iławskim

80

117

150

33

128,21

kętrzyńskim

74

75

58

-17

77,33

lidzbarskim

49

70

65

-5

92,86

mrągowskim

72

70

70

0

100,00

nidzickim

74

59

65

6

110,17

nowomiejskim

59

69

60

-9

86,96

oleckim

47

44

39

-5

88,64

olsztyńskim

633

608

457

-151

75,16

ostródzkim

158

129

126

-3

97,67

piskim

90

73

52

-21

71,23

szczycieńskim

112

114

63

-51

55,26

węgorzewskim

39

36

29

-7

80,56

Ogółem

2001

1 934

1 640

-294

84,80  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna