Wojewódzki Szpital w Przemyśl ul. Monte Cassino 18Pobieranie 25.93 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar25.93 Kb.
Przemyśl, 02.08.2007 r.

Wojewódzki Szpital w Przemyśl

ul. Monte Cassino 18


37-700 PRZEMYŚL

DZP/393/07/2007ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu do utrzymania czystości do Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, woj. podkarpackie. tel.: (016) 677 50– 65 ; fax: ( 016 ) 677 50 64.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu jako zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu do utrzymania czystości do Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego wg procedury postępowania dla wartości przedmiotu zamówienia o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamówień publicznych'' ( Dz. U. nr 164 / 2004r. poz. 1163 z późn. zm.). Nr sprawy wg ewidencji zamawiającego: ZP/55/PN/2007.Wykaz wybranych wykonawców w poszczególnych zadaniach wraz uzasadnieniem wyboru


Numer zadania

Nazwa wykonawcy

Uzasadnienie wyboru oferty


1

DAUNPOL Sp. z o.o., ul. Annopol 6, 03 – 236 Warszawa


Najniższa cena = 100 pkt

2

DAUNPOL Sp. z o.o., ul. Annopol 6, 03 – 236 Warszawa


Jedyna ważna oferta = 100 pkt

3

DAUNPOL Sp. z o.o., ul. Annopol 6, 03 – 236 Warszawa

Najniższa cena = 100 pkt

4

DAUNPOL Sp. z o.o., ul. Annopol 6, 03 – 236 Warszawa

Jedyna ważna oferta = 100 pkt

6

Firma Handlowa „SOFT”- Marta Mazur, Mariusz Mazur – Spółka Jawna, ul. Prof. L. Chmara 4, 35 – 021 Rzeszów

Najniższa cena = 100 pkt

7

Firma Handlowa „SOFT”- Marta Mazur, Mariusz Mazur – Spółka Jawna, ul. Prof. L. Chmara 4, 35 – 021 Rzeszów

Najniższa cena = 100 pkt


Nazwy i adresy pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty do w/w postępowania przetargowegoNr oferty


Numer

zadania


Nazwa wykonawcy

Streszczenie oceny

i porównanie złożonych

ofert w 100 pkt skali – kryterium ceny 100%

1

1

Firma Handlowa „SOFT”- Marta Mazur, Mariusz Mazur – Spółka Jawna, ul. Prof. L. Chmara 4, 35 – 021 Rzeszów

67,990 pkt

1

3

Firma Handlowa „SOFT”- Marta Mazur, Mariusz Mazur – Spółka Jawna, ul. Prof. L. Chmara 4, 35 – 021 Rzeszów

95,000 pkt

2

6

Piotr Niepsuj – prowadzący działalność pod nazwą – InterClean, ul. Płk. J. Dunin-Brzezińskiego 7/10, 32-400 Myślenice

43,130 pkt

3

6

DAUNPOL Sp. z o.o., ul. Annopol 6, 03 – 236 Warszawa

44,362 pkt

2

7

Piotr Niepsuj – prowadzący działalność pod nazwą – InterClean, ul. Płk. J. Dunin-Brzezińskiego 7/10, 32-400 Myślenice

42,135 pkt

3

7

DAUNPOL Sp. z o.o., ul. Annopol 6, 03 – 236 Warszawa

75,757 pktZad. nr 5 – zostało unieważnione z powodu braku ważnych ofert.
Podstawa prawna unieważnienia postępowania w/w zadania: art. 93 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamówień publicznych’’ ( Dz. U. nr 164 / 2006 r. poz. 1163 z późn. zm.).
Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – podstawa prawna: art. 179 – 183 cytowanej na wstępie ustawy ,,Prawo zamówień publicznych''.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.Z p o w a ż a n i e m
D Y R E K T O R

Wojewódzkiego Szpitala

w Przemyślu

Adam Balicki

Jednocześnie wnoszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji na nr faksu: (016 ) 677 50 64 oraz podanie informacji j.n. ( ZP/55/PN/2007):


  1. Otrzymaliśmy ( podać ilość stron ): ..........................................................................

  2. Data otrzymania: ...........................................................................Podstawa prawna: art. 27.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamówień publicznych’’( Dz. U. nr 164 / 2006 r. poz. 1163 z późn. zm.)

………………………………………………..Uprawniony przedstawiciel wykonawcy –

– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna