Wojewódzkie centrum pediatrii „kubalonka” w istebnej 43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,faxPobieranie 125 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar125 Kb.


WOJEWÓDZKIE CENTRUM PEDIATRII „KUBALONKA” W ISTEBNEJ

43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,fax. (033) 857-56-30

NIP: 548-21-32-121, REGON: 000297260SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na:
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA POZIOMU

IGE-SPECYFICZNYCH W SYSTEMIE PANELOWYM Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO AUTOMATYCZNEGO WYKONANIA BADAŃ ORAZ KOMPUTEROWEJ ANALIZY WYNIKU

Sygn. Sprawy: ZP 1/16

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  1. Pełna nazwa zamawiającego:

Wojewódzkie Centrum Pediatrii „KUBALONKA” w Istebnej

  1. Adres:

Istebna 500; 43-470 Istebna

  1. REGON, NIP:

000297260, 548-21-32-121

  1. Numer telefonu: (0-33)857-56-00, faks: (0-33) 857-56-30

5. e-mail: istebnakubalonka@poczta.onet.pl
2. Tryb udzielanie zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46 w związku z art.10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z  2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z  2015 r. poz. 349, 478 i 605).


3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników do oznaczania poziomu ige-specyficznych w systemie panelowym z dzierżawą sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku przez okres 24 miesięcy. Termin gwarancji oferowanych odczynników nie może być krótszy niż 8 miesięcy. Wykonawca, któremu zostanie powierzona realizacja powyższego zadania dostarczy Zamawiającemu niezbędny sprzęt w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.Warunki graniczne:

1) Panel wziewny 20-alergenowy zawiera następujące alergeny: Derm. Pteronyssinus, Derm. farinae, Acarus siro, Lepidoglyphus destruktor, Tyrophagus putrescentiae, Leszczyna, Olcha, Brzoza, Pokrzwa, Bylica pospolita, Babka lancetowata, Trawy mix, Naskórek kota, Naskórek psa, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Candida albicans, Żyto.Panel wziewno-pokarmowy 30-alergenowy zawiera następujące alergeny: Derm. Pteronyssinus, Derm. farinae, Acarus siro, Lepidoglyphus destruktor, Tyrophagus putrescentiae, Leszczyna, Olcha, Brzoza, Pokrzwa, Bylica pospolita, Trawy mix, Naskórek kota, Naskórek psa, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Orzech laskowy, Orzech ziemny, Ziarna sezamu, -Laktoglobulina, -Laktoglobulina, Kazeina, Dorsz, Kurczak, Wołowina, Mąka żytnia, Mąka pszenna, Białko jaja, Żółtko jaja, Seler.

2) Zestaw paneli zawiera wszystkie odczynniki oraz ewentualne materiały zużywalne potrzebne do wykonania badania

3) Jeden panel przeznaczony jest dla jednego pacjenta

4) Wynik podawany jest w jednostkach międzynarodowych oraz przyporządkowany jest do standardowych sześciu klas – każdy alergen oceniany jest indywidualnie

5) Czas wykonania badania nie przekracza 5 godzin a ilość potrzebnej surowicy nie przekracza 300μl dla jednego badania

6) Dostawca dostarczy panel umożliwiający kontrolę jakości lub zapewni inną formę kontroli jakości metody przewidzianą przez producenta

7) Dostawca udostępni na zasadzie dzierżawy kompletny sprzęt konieczny do automatycznego wykonania badań – inkubacji paneli. Wymagane jest aby urządzenie było nie starsze niż 3 lata. Jednorazowo aparat musi wykonywać co najmniej 20 testów. Sprzęt musi posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające do pracy w laboratorium – stosowne dokumenty należy dostarczyć wraz ze sprzętem. Dostawca wykona na własny koszt badanie techniczne urządzenia w drugim roku trwania umowy.
8) Dostawca udostępni na zasadzie dzierżawy:

A. Przenośny sprzęt komputerowy w postaci nowego laptopa z odpowiednim oprogramowaniem w języku polskim umożliwiającym automatyczną identyfikację paneli, wydruk badania jako pojedyncze sprawozdanie dla jednego pacjenta oraz archiwizację wyników badań

B. Nowe, nie używane urządzenie umożliwiające jednoczesny odczyt przynajmniej 10 testów- sprzęt musi posiadać aktualne badanie techniczne dopuszczające do pracy w laboratorium – stosowne dokumenty należy dostarczyć wraz ze sprzętem. Dostawca wykona na własny koszt badanie techniczne urządzenia w drugim roku trwania umowy.

C. Drukarkę

9) Dostawca zapewni bezpłatne szkolenie pracowników obsługujących sprzęt w siedzibie zamawiającego.
Wymagane dokumenty:

1) Metryki i instrukcje wykonania oznaczenia

2) Deklaracje CE

3) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

4) Przykładowy wynik badania
Zamówienie obejmuje dostawę w ilościach i według asortymentu określonego w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3, 33.69.65.00-0
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


4. Termin wykonania zamówienia.

   1. Dostawa: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00, sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy, według pisemnych zamówień składanych przez Kierownika Laboratorium loco Laboratorium.

   2. Dostawa oznaczona w sposób jednoznacznie wskazujący wewnętrznego odbiorcę i zawartość np. Adres.....Laboratorium Odczynniki... oraz informację na opakowaniu o sposobie przechowywania np. „przechowywać w lodówce”.


5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące:

a). posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b). posiadania wiedzy i doświadczenia;

c). dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d). znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

2. Opis warunków:


 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie ww. warunek spełniają łącznie.


 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie ww. warunek spełniają łącznie.


 1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie ww. warunek spełniają łącznie.


 1. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie ww. warunek spełniają łącznie.


 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie ww. warunek spełniają łącznie.

6) W celu potwierdzenia że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP, Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ww. warunek każdy z podmiotów występujących wspólnie musi spełniać osobno.

Brak jakiegokolwiek dokumentu żądanego przez zamawiającego od wykonawcy, wskazanego w informacji o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i odrzucenia oferty.


6. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają zostać dostarczone celem potwierdzenia spełnienia warunków.

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty: 1. Wypełniony formularz oferty cenowej stanowiący załącznik nr 1 oraz wypełniony formularz asortymentowo-cenowy będący załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 2. Oświadczenie Wykonawcy jak załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SIWZ

 4. Parafowany projekt umowy (na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do SIWZ).

 5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ

 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie, składa każdy ze współwykonawców.

 1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie, składa każdy ze współwykonawców.

 1. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie, składa każdy ze współwykonawców

 1. Pełnomocnictwo - Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

W sytuacji wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

 1. Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji- wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów- winno być dołączone do oferty,

 2. Oferta powinna być podpisana przez każdego z partnerów lub ustanowionego pełnomocnika,

 3. Ustanowiony pełnomocnik powinien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

a). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)

b). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

c). W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.


7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Każdy z wykonawców ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji i uzyskanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących zamówienia. Zapytanie musi zostać wniesione z zachowaniem formy pisemnej, w dni robocze od pn. do pt. w godzinach od 8:00 do 14:30. Zamawiający dopuszcza wnoszenie pism za pomocą faksu, listownie, e-mailem (skan dokumentu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono istotne warunki zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono siwz.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść siwz. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże wykonawcom, którym doręczono siwz oraz umieści ją na stronie internetowej na której udostępniono siwz.

Do kontaktów telefonicznych uprawnieni są:


 1. Kierownik Laboratorium – Małgorzata Kocik – tel. 033/ 857-56-00 wew. 646

 2. Inspektor ds. zamówień publicznych -Marcin Stawowski - tel. 033/ 857-56-00 wew. 606, kubalonkazp@poczta.onet.pl

Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.
8. Wadium.

Kwota wadium w wysokości 3 000,00 złotych /trzy tysiące złotych 00/100 / wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w każdej dopuszczalnej prawem formie, jednak wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone lub przelane na rachunek Zamawiającego:

PKO BP S.A. nr. 98 1020 1390 0000 6002 0232 1743

z dopiskiem: „wadium na dostawę odczynników do oznaczania poziomu IGE, ZP 1/16”

Wykonawca, który nie wniósł wadium zostaje, wykluczony z postępowania, jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Nie będzie wymagane.


10. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od momentu ostatecznego terminu składania ofert.


11. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z umocowaniem dla tych osób wynikających z odpisu lub wyciągu właściwego rejestru, ewidencji działalności gospodarczej albo umowy. W przypadku złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika, dokument pełnomocnictwa powinien zostać dołączony do oferty.

 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 3. Ofertę należy przygotować na formularzu oferty cenowej oraz formularzu asortymentowo-cenowym wraz z wszystkimi dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.

 4. Wszystkie strony winne być spięte, a każda strona ponumerowana.

 5. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 6. Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego przez Wykonawcę przedstawiciela.

 7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.

 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej wiarygodności.

 9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.

 10. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE.

 11. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu lub kopercie oznakowanej w następujący sposób:


Nazwa(firma)Wykonawcy

Adres, nr telefonu, faxuWojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej

43-470 Istebna 500, woj. Śląskie, SEKRETARIAT
Dostawa odczynników do oznaczania poziomu IGE” nr sprawy: ZP 1/16

Nie otwierać przed 11 kwietnia 2016r. godz. 10:00”
 1. W razie niewłaściwego oznaczenia oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje tego działania.

 2. Zaleca się, by w lewym górnym rogu koperty znajdowała się pieczęć firmowa wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.

 3. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, iż są zastrzeżoną tajemnicą przedsiębiorstwa. Wykonawca w ofercie winien ponadto wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą,

-nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,

-przedsiębiorca podjął wobec nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

W przypadku nie wykazania, nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający dokona odtajnienia zastrzeżonych informacji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy PZP. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej lub faksowej.


12. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 kwiecień 2016r. do godz.09:45 (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, 43-470 Istebna 500.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem dostarczenia ich Zamawiającemu do jego siedziby przez pocztę/kuriera do wskazanego powyżej terminu składania ofert. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
13. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, Istebna 500, 43-470 Istebna, GABINET DYREKTORA; w dniu 11 kwiecień 2016r. o godz. 10:00.


14. Opis sposobu obliczenia ceny.

 • Cena ofertowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, zaokrąglając do 2 miejsc po przecinku.

 • Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.

 • Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314 z zm.);

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. • Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.15. Opis kryteriów oceny ofert.

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (w ramach każdego z pakietów): • CENA - 95%

Punkty za kryterium CENA zostaną przyznane wg następującego wzoru:
cena (brutto) najniższa

---------------------------------------- x 95

cena (brutto) ocenianej oferty
Maksymalna ilość punktów w kryterium - 95


 • TERMIN DOSTAWY – 5 %

Punkty za kryterium termin dostawy zostaną przyznane w skali od 0-5 według poniższego zestawienia:

4 dni od dnia złożenia zamówienia – 0 pkt,

3 dni od dnia złożenia zamówienia – 3 pkt,

2 dni od dnia złożenia zamówienia – 5 pkt (maksymalna ilość pkt.)Termin dostawy nie może być dłuższy niż 4 dni od dnia złożenia zamówienia.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów wynikająca ze zsumowania liczby punktów uzyskanych w przyjętych kryteriach oceny ofert. Ocena punktowa kryteriów zostanie dokonana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.
16. Istotne postanowienia umowy.

 • Wykonawca wyraża zgodę na zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia w zależności od bieżącego zużycia i potrzeb Zamawiającego na poziomie 20% wartości zamówienia podstawowego.

 • Termin płatności: przelewem do 30 dni od daty wystawienia faktury.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny w okresie trwania umowy za wyjątkiem ewentualnej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zaoferowana cena netto pozostanie bez zmian, natomiast cena brutto zostanie zmieniona odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT.

 • Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej siwz.


17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Każdemu załączników oferentów oraz innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku załączników wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późn. zm.


18. Postanowienia końcowe.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegającego się o zamówienie publiczne zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wykaz załączników do SIWZ:

1 – Formularz oferty cenowej,

2 - Formularz asortymentowo-cenowy

3 – Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców,

4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

5 – Projekt umowy,

6 – Projekt umowy dzierżawy,

7 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Zamówienie

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA POZIOMU IGE” ZP 1/16

Zamawiający

WOJEWÓDZKIE CENTRUM PEDIATRII „KUBALONKA” W ISTEBNEJ

ISTEBNA 500, 43-470 ISTEBNA

Tel. 033/857-56-00, Fax 033/857-56-30Nazwa, siedziba oferentaNumer telefonu,

numer faksu, e-mail


Osoba uprawniona do kontaktów z zamawiającym, nr tel.


Oferujemy realizację zamówienia obejmującego dostawę odczynników i dzierżawę sprzętu przez okres 24 m-cy w następującej kwocie:

Kwota netto (liczbowo):

Kwota brutto (wartość odczynników + dzierżawa sprzętu)

(liczbowo):

Słownie:


TERMIN DOSTAWY (nie dłuższy niż 4 dni): …………………. dni

Wycenę poszczególnych pozycji oferowanego asortymentu zawarto w załączniku do oferty – formularzu asortymentowo-cenowym. Załącznik ten będzie stanowił integralną częścią umowy.
Ponadto oświadczamy że:

1. Wybór mojej/naszej oferty nie będzie / będzie * prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług /*-niewłaściwe skreślić/

2. Zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowieniami umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, a w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy.

3. Czujemy się związanymi ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, których rodzaj jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

4. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie sukcesywnie w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, loco Laboratorium w siedzibie Zamawiającego.

5. Gwarantujemy niezmienność zaoferowanych cen przez cały okres trwania umowy.

Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia składamy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu korzyści majątkowych.

…………………………………………………………………………………..

data, miejsce i podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY/WYKONAWCÓW

Nazwa i adres wykonawcy:

Przystępując do przetargu nieograniczonego pn. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA POZIOMU IGE” nr sprawy ZP 1/16 oświadczamy, że:

Spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji finansowej i ekonomicznej.

…………………………………………………………………………………..

data i podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

wraz z pieczątkaZałącznik nr 4

OŚWIADCZENIE


O braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do przetargu nieograniczonego pn. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA POZIOMU IGE” nr sprawy ZP 1/16 oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy:


(Nazwa i adres wykonawcy)

…………………………………………………………………………………..

data i podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

wraz z pieczątka

Załącznik nr 5

PROJEKT UMOWY

Zawarta w Istebnej w dniu ...................... r. pomiędzy:

Wojewódzkim Centrum Pediatrii „KUBALONKA” w Istebnej

43 –470 Istebna, Istebna 500;

reprezentowanym przez:

Mirosława Rzepkę – Dyrektora Ośrodka

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................[ NIP:........................, REGON:...........................]

reprezentowaną przez: .............................................................

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ.
Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia niniejszej Umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony
w niniejszej Umowie.

§1.


 1. W wyniku przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza Wykonawcy realizację dostawy i sprzedaży paneli alergenów, których asortyment i ilość zostały określone w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca jednocześnie oddaje Zamawiającemu w dzierżawę niezbędny sprzęt konieczny do wykonania i analizy wyniku.

 2. Wartość przedmiotu umowy wraz z dzierżawą sprzętu wynosi ………. zł (słownie: .................................. zł). Kwota nie zawiera podatku VAT, wraz z nim stanowi kwotę: ………………zł

 3. Wykonawca wyraża zgodę na zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia w zależności od bieżącego zużycia i potrzeb Zamawiającego na poziomie 20% wartości umowy.

 4. Wykonawca gwarantuje stałość zaoferowanych cen i będzie stosował ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku asortymentowo-cenowym.

 5. W przypadku zmiany przepisów podatkowych dotyczących przedmiotu umowy, w tym przepisów VAT, zmiana stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, przy czym wprowadzenie nowych cen w załączniku do umowy wymaga formy aneksu. Zmiana może dotyczyć tylko cen brutto, z zachowaniem cen netto.

 6. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne nie będą miały wpływu na koszty wykonania przedmiotu umowy.


§2

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, tj. od dnia ............................. r. do ............................. r.


§3

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy za jedno-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Początek biegu terminu wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie a kończy się ostatniego dnia miesiąca.

 2. W przypadku powtarzającego się przez Wykonawcę naruszenia postanowień niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczania odszkodowania.

 3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Wykonawca z własnej winy nie dostarczy zamówionej części towaru w terminie.


§4

 1. Wykonawca będzie dokonywał sprzedaży na podstawie zamówień składanych przez Kierownika laboratorium lub inną upoważnioną przez Zamawiającego osobę.

 2. Towar dostarczany będzie w oryginalnym opakowaniu transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, loco Laboratorium w siedzibie Zamawiającego tj. WCP „Kubalonka” w Istebnej, w godz. od 7.30 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

§5

 1. Towar dostarczany będzie w terminie dni od dnia złożenia zamówienia.

 2. W przypadku nieterminowych realizacji dostaw będą naliczane przez Zamawiającego odsetki za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości towaru nie dostarczonego przez Wykonawcę.


§6

 1. Odbioru jakościowego zamówionego towaru dokona osoba upoważniona przez Zamawiającego.

 2. Wymiana wadliwego towaru nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez osobę upoważnioną do odbioru towaru.

§7

Płatność za dostarczony towar będzie realizowana przez Zamawiającego przelewem na podstawie oryginału faktury VAT, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, na konto wskazane w fakturze.§8

Wykonawca udziela minimum ośmiomiesięcznego terminu gwarancji odczynników, co potwierdza każdorazowo dokumentem określającym termin ważności towaru.§9

 1. Wszelkie spory związane z realizacją postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane na drodze polubownej, w przypadkach ostatecznych mogą być poddane do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne uregulowania w zakresie przedmiotu umowy.

 3. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§10

Zmiany treści umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 PZP, wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności, a ewentualne zmiany mogą być do niej wprowadzone tylko za zgodą obu stron.


§11

Nad prawidłową realizacją umowy po stornie Zamawiającego czuwać będzie Kierownik Laboratorium WCP „Kubalonka” w Istebnej.§12

Kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru zamówionego w razie odstąpienia przez Zamawiającego od złożonego uprzednio zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. W przypadku odstąpienia jednej ze stron z realizacji umowy, zapłaci ona karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy. Kara może nie być pobrana w przypadku, gdy strona przyjmie wyjaśnienia drugiej strony, co do okoliczności odstąpienia od umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, jeżeli kara umowna nie pokrywa wynikłej szkody w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.


§13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załącznik nr 6

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY

zawarta dnia ………………….r. pomiędzy:

Wojewódzkie Centrum Pediatrii „KUBALONKA” w Istebnej

43-470 Istebna 500, NIP 548-21-32-121, REGON 000297260,

reprezentowanym przez:

Mirosława Rzepkę – Dyrektora Ośrodka

zwanym dalej Dzierżawcą

a

.....................................................................................................................................................................................reprezentowanym przez: …………………………………………………………….

zwanym dalej Wydzierżawiającym,§1

 1. Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem (opis urządzenia) ................................................................, rok prod. ............................. nr seryjny .................................................................. i przedmiotowe urządzenie oddaje Dzierżawcy w dzierżawę.

 2. Urządzenie z pkt. 1 jest kompletne, wolne od wad uszkodzeń, posiada odpowiednie dopuszczenia do użytku i gotowe do pracy bez ponoszenia przez Wydzierżawiającego dodatkowych kosztów, wyposażone w komputer zewnętrzny.

 3. Urządzenie spełnia wszystkie wymagania techniczne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§2

 1. Strony ustalają, iż z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości netto ………………………………..zł / miesięcznie (słownie: ……………….……miesięcznie)

Do powyższej kwoty należy doliczyć 23% podatku VAT.

 1. Czynsz dzierżawny płatny będzie na podstawie wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

 2. Za datę dokonania płatności uznaje się dokonanie przez Dzierżawcę nieodwołalnego polecenia przelewu bankowego.

§3

 1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy i obowiązuje do dnia ……………………….

 2. Wydzierżawiający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu dzierżawy w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

§4

 1. Wydzierżawiający w dniu dostawy przedmiotu dzierżawy wykona nieodpłatną instalację analizatora we wskazanym przez dzierżawcę miejscu (odpowiednim do pracy urządzenia) oraz przeprowadzi pełne szkolenie personelu z obsługi analizatora.

 2. Wydzierżawiający dostarczy nieodpłatnie protokoły transmisji i wszystkie dane niezbędne do połączenia z laboratoryjnym systemem informatycznym na żądanie administratora systemu.

 3. Wydzierżawiający zobowiązuje się do zapewnienia przeglądów technicznych urządzenia i części eksploatacyjnych (zużywalne materiały) na okres trwania umowy.

 4. Wydzierżawiający zobowiązuje się ubezpieczyć na własny koszt przedmiot dzierżawy oraz zobowiązuje się do dokonania na własny koszt wszelkich napraw i remontów, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy z wyjątkiem, gdy uszkodzenie sprzętu następuje z powodu wady ukrytej.


§5.

Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim zmian lub napraw bez zgody Wydzierżawiającego.§6.

Dzierżawca zobowiązuje się nie poddzierżawiać ani w jakikolwiek sposób obciążać przedmiotu dzierżawy prawami osób trzecich bez zgody Wydzierżawiającego. W razie naruszenia powyższego obowiązku Wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania okresu wypowiedzenia.§7

 1. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym, wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji na podstawie postanowień niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa.

§8

Każdej ze stron służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1 miesiąca okresu wypowiedzenia.


§9

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu za 3 pełne okresy płatności lub narusza inne istotne postanowienia umowy.§10.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących wynikać z realizacji niniejszej umowy jest Sąd miejsca Dzierżawcy.


§12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYDZIERŻAWIAJĄCY DZIERŻAWCA

Załącznik nr 7
INFORMACJA

o przynależności do grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA POZIOMU IGE” nr sprawy ZP 1/16 w imieniu Wykonawcy:


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

nazwa Wykonawcy
informuję, że:
* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP

* należę do grupy kapitałowej, określonej w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, w skład której wchodzą następujące podmioty:Lp.

Nazwa

Adres

1.2.…………………… dnia …………..

……………………………………………………

podpis i pieczęć oferenta

*- niepotrzebne skreślićUWAGA: niniejszą „INFORMACJĘ” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
: files -> uploads
uploads -> Akademia wychowania fizycznego
uploads -> Prof dr hab. Mirosław Ponczek (wybór najważniejszych publikacji spośród ponad 260)
uploads -> Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
uploads -> Uchwała Rady Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach nr rwf – 2/XI/2013 z dnia 12 listopada 2013r w sprawie szczegółowych
uploads -> Nauka w Służbie Kultury Fizycznej” awf katowice, 13 czerwiec 2014 r. Miejsce – sala 302,
uploads -> Powtarzanie przedmiotu
uploads -> Ważniejsze publikacje naukowe (monografie)
uploads -> Struktura organizacyjna i działalność Katedry od roku akademickiego 1970/1971 do 2012/2013
uploads -> IM. jerzego kukuczki w katowicach
uploads -> Gimnazjum Przymierz Rodzin im. Jana Pawła II grupa A

Pobieranie 125 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna