Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w LubliniePobieranie 0.87 Mb.
Strona1/6
Data06.05.2016
Rozmiar0.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGOPROGRAM USUWANIA
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
DLA TERENU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO


NA LATA 2012-2032

Lublin, listopad 2011 r.

„Program usuwania


wyrobów zawierających azbest

dla terenu województwa lubelskiego


na lata 2012 -2032”

opracowano dzięki dotacji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w LublinieZespół Ekspertów firmy CE2 Centrum Edukacji pod kierownictwem
prof. dr hab. Inż. Jerzego Zwoździaka w składzie:


prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Wojciech Świątek

dr Adam Lesiuk

Magdalena Dziewa

Opracowanie wykonano na podstawie umowy zawartej w dniu 18 kwietnia 2011 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a firmą CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa,


E. Tarnas-Szwed Sp. J. przy współpracy Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Szanowni Państwo,
Przekazuję Państwu „Program usuwania wyrobów zwierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2012-2032” uchwalony przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 28 listopada 2011 roku.

Dokument ten stanowi aktualizację Programu przyjętego w 2008 r. i kontynuuje podstawowe założenia w nim zawarte dotyczące całkowitego usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie województwa lubelskiego, minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu, jak i likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Program zawiera ponadto uaktualnioną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, z której wynika, że na terenie województwa lubelskiego jest ich ok. 810 tys. ton oraz wskazuje na nową potencjalną możliwość unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na składowisku podziemnym
w Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance.


W związku z prowadzonymi przez nas licznymi działaniami edukacyjno – informacyjnymi
dot. azbestu poprzez wszystkie dostępne formy przekazu: zarówno media, internet, jak i bezpośrednie spotkania z zainteresowanymi samorządami i mieszkańcami, świadomość zagrożeń związanych
ze szkodliwością azbestu znacznie się poprawiła. Efektem tych działań jest rosnący udział samorządów
w korzystaniu ze środków zewnętrznych na usuwanie azbestu, głównie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.


Dodatkowym źródłem finansowania wskazanym w nowym Programie jest Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, który będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego przez 5 lat i pozwoli w znacznym stopniu wspomóc finansowo właścicieli obiektów z wyrobami azbestowymi w pozbyciu się ich zgodnie z przepisami prawa.

Wyrażam przekonanie, iż poprzez nasze dotychczasowe, jak i przyszłe działania będzie możliwa realizacja priorytetowych celów określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest
dla terenu województwa lubelskiego na lata 2012-2032”oraz „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, co wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego, jak i zapobiegnie negatywnemu oddziaływaniu azbestu na zdrowie mieszkańców naszego województwa.


SPIS TREŚCI


1.
Wstęp

7
1.1

Wprowadzenie

7
1.2

Ogólna charakterystyka województwa lubelskiego

7
1.3

Cele i zadania Programu

10

2.
Charakterystyka wyrobów zawierających azbest

11
2.1

Występowanie i zastosowanie azbestu

11
2.2

Oddziaływanie wyrobów azbestowych na zdrowie człowieka

14
2.3

Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

16

3.
Aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest
w województwie lubelskim

22
3.1.

Ilość i rozmieszczenie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie województwa lubelskiego

22
3.2

Zanieczyszczenie powietrza włóknami azbestowymi

41
3.3.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

43
3.3.1.

Składowanie naziemne odpadów zawierających azbest

43
3.3.2

Składowanie podziemne odpadów zawierających azbest

46
3.3.3.

Technologie przetwarzania odpadów zawierających azbest

47

4.
Założenia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest
i unieszkodliwiania odpadów azbestowych

49
4.1.

Edukacja i informacja

49
4.2.

Zapewnienie możliwości unieszkodliwiania odpadów azbestowych

50
4.3.

Szacunkowe koszty realizacji Programu

51
4.4.

Harmonogram realizacji celów i zadań Programu

53

5.
Finansowanie Programu

57

6.
Zarządzanie i monitoring Programu

63
6.1

Lubelskie Porozumienie Azbestowe

63
6.2

Kompetencje i współpraca poszczególnych organów

66
6.2.1

Poziom centralny

66
6.2.2

Poziom wojewódzki

67
6.2.3

Poziom lokalny – powiaty i gminy

67

7.
Podsumowanie, wnioski

68

8.
Podstawowe regulacje prawne w zakresie użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

71
8.1

Akty międzynarodowe

71
8.2

Ustawy

71
8.3

Rozporządzenia

71
Nr tabeli

SPIS TABEL

Strona

1.

Ilości wyrobów azbestowych u osób indywidualnych
w poszczególnych gminach województwa lubelskiego

23

2.

Ilości wyrobów azbestowych w poszczególnych powiatach
woj. lubelskiego

32

3.

Zmiana ilościowa wyrobów azbestowych w okresie 2007 – 2010
w poszczególnych powiatach woj. lubelskiego

37

4.

Ilości wyrobów azbestowych zinwentaryzowane u osób prawnych
w poszczególnych powiatach na terenie woj. lubelskiego

39

5.

Całkowita ilość wyrobów azbestowych

40

6.

Średnie stężenie włókien azbestu (wł./m3) w powietrzu atmosferycznym wg powiatów na terenie województwa lubelskiego.


41

7.

Koszt usunięcia pokryć azbestowych w województwie lubelskim

52

8.

Oszacowanie kosztów usunięcia wyrobów azbestowych

52

9.

Harmonogram realizacji Programu

54

10.

Klasyfikacja odpadów zawierających azbest

73


Nr rysunku

SPIS RYSUNKÓW

Strona

1.

Wzór oznakowania miejsc, w których jest wykorzystywany azbest

17

2.

Ilości odpadów azbestowych w poszczególnych powiatach
woj. lubelskiego (wykres)

33

3.

Stężenie włókien azbestu w powietrzu na terenie województwa lubelskiego z naniesionymi punktami badań pilotowych (wykres)

34

4.

Stężenie włókien azbestu w powietrzu na terenie województwa lubelskiego z naniesionymi punktami badań pilotowych (wykres)

35

5.

Udział odpadów azbestowych w poszczególnych powiatach
w odniesieniu do całkowitej masy odpadów azbestowych
nagromadzonych u mieszkańców województwa lubelskiego w 2010 roku (wykres)

36


6.

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych składowisk odpadów azbestowych na terenie woj. lubelskiego

46

7.

Schemat systemu zarządzania Programem regionalnym

651. WSTĘP

1.1 Wprowadzenie

Przyjęty w dniu 14 maja 2002 r. przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski", zwany dalej „Programem krajowym", opracowany został w latach 2000-2001 w oparciu


o obowiązujące wtedy wymagania prawne.
Realizacja „Programu krajowego " została przewidziana na lata 2003 - 2032, głównie z uwagi na znaczną, co najmniej trzydziestoletnią, trwałość płyt azbestowo-cementowych i innych wyrobów stosowanych w budownictwie, dużą ich ilość oraz wysokie koszty usuwania tych wyrobów. Oszacowano w nim, że na terenie kraju znajdowało się około 15,5 miliona Mg wyrobów zawierających azbest.

W oparciu o założenia „Programu krajowego" w 2005 i następnie w 2008 r. opracowane zostały programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego.

Zmiany prawne, jakie dokonane zostały w 2010 r., a także przyjęcie przez Radę Ministrów kolejnej edycji „Programu krajowego", implikują potrzebę określenia nowych kierunków i form działania oraz aktualizacji „Programów regionalnych".

Niezbędne staje się zatem przyjęcie nowego programu wieloletniego pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2012 - 2032".

Wieloletni „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2012 - 2032", zwany dalej PROGRAMEM, określając zadania niezbędne do realizacji podstawowego celu, jakim jest oczyszczenie województwa lubelskiego z azbestu w okresie najbliższych 22 lat oraz zminimalizowanie zagrożeń dla zdrowia wynikających z obecności azbestu
w materiałach i wyrobach zlokalizowanych na terenie województwa – jest dostosowaną do obecnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych kontynuacją programów z 2005 i 2008 roku.
1.2 Ogólna charakterystyka województwa lubelskiego

Województwo lubelskie, położone we wschodniej części Polski, należy


do największych województw w kraju. Zajmuje powierzchnię 25 122,5 km2 (8,0%

obszaru kraju, 3 miejsce w kraju) i jest zamieszkiwane przez 2 172,8 tys. osób (5,7% ludności kraju, 12 miejsce w kraju) (GUS, 2007). Gęstość zaludnienia jest niższa


od przeciętnej w kraju - na 1 km2 przypada 86,5 osoby (średnio w kraju -121,9 osoby, średnio w UE – 112,2 osób/km2), co ma znaczący wpływ na planowanie inwestycji
w zakresie gospodarki odpadami.
W skład województwa wchodzą: 4 powiaty grodzkie (Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość) i 20 powiatów ziemskich oraz 213 gmin (16 miejskich, 21 miejsko - wiejskich
i 172 gminy wiejskie).

Województwo charakteryzuje się jednym z najniższych wskaźników urbanizacji w kraju. W miastach województwa mieszka 46,6% ludności (14 miejsce w kraju).

Zgodnie z klasyfikacją NTS w województwie wydzielono 3 podregiony NTS3 (bialskopodlaski, chełmsko-zamojski i lubelski). Najbardziej rozwinięty jest region lubelski, a m. Lublin uważane jest za największy ośrodek gospodarczy i akademicki
we Wschodniej Polsce.

Województwo lubelskie charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem cech środowiska przyrodniczego wynikającym z przebiegu na jego obszarze wielu granic naturalnych: geomorfologicznych, klimatycznych, hydrologicznych, przyrodniczo-leśnych,


zoo-geograficznych i glebowych.

Pod względem fizjograficznym województwo lubelskie leży na pograniczu dwóch obszarów: Europy Wschodniej i Europy Zachodniej. Krajobraz naturalny województwa układa się w trzy szerokie pasy: południowy – kotlin podgórskich, środkowy – wyżyn


i północny – nizin.

Klimat regionu lubelskiego nosi cechy umiarkowanego klimatu kontynentalnego. Świadczą o tym kontrasty termiczne pomiędzy latem a zimą oraz długi czas trwania najcieplejszej i najzimniejszej pory roku. Większy kontynentalizm zauważalny


jest w północno-wschodniej części województwa, natomiast w części południowo-zachodniej regionu rozkład temperatur i niektórych innych elementów klimatycznych jest bardziej wyrównany. Wschodnia część województwa charakteryzuje się dużym nasłonecznieniem, co stwarza dogodne warunki do rozwoju rekreacji i lecznictwa uzdrowiskowego. Osobliwy zespół cech klimatu lokalnego (łagodny, o małej przewiewności) występuje w rejonie Nałęczowa.

Województwo lubelskie jest regionem o niskim stopniu uprzemysłowienia. Jednym


z najważniejszych działów gospodarki województwa jest rolnictwo. Wpływają
na to duże zasoby gleb o wysokiej przydatności rolniczej, wysoki udział ludności zajmującej się rolnictwem oraz znacząca produkcja rolnicza w skali kraju.

Układ sieci dróg krajowych i wojewódzkich w województwie zaspokaja podstawowe potrzeby obsługi ruchu międzynarodowego i regionalnego. Poważnym problemem jest natomiast słaba jakość dróg.

Województwo zaliczane jest do mało zasobnych w wody powierzchniowe oraz posiada duże zasoby wód podziemnych. Region charakteryzuje ciągle niski wskaźnik skanalizowania. Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 0,20.

Na obszarze województwa znajduje się częściowo lub w całości osiem głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), z których pięć należy do prowincji nizinnej


a pozostałe trzy do prowincji górsko - wyżynnej. (wg regionalizacji wprowadzonej przez A.S. Kleczkowskiego). GZWP obejmują swym zasięgiem przeważającą część województwa lubelskiego. Poza ich obszarem znajduje się jedynie północno-wschodnia i południowo-zachodnia część województwa oraz przebiegająca centralnie dolina Wieprza, stanowiąca strefę silnego drenażu rozdzielającą GZWP Nr 406
i GZWP Nr 407.

Województwo należy do obszarów o średnim poziomie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zajmuje 8 miejsce w kraju pod względem emisji pyłów i 12 miejsce pod względem emisji gazów z zakładów szczególnie uciążliwych.

Województwo jest obszarem atrakcyjnym turystycznie z miejscowościami turystycznymi o znaczeniu międzynarodowym (Lublin, Zamość, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Puławy, Kozłówka, Janów Podlaski). Na terenie województwa znajdują
się także tereny o walorach wypoczynkowych (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Roztocze, kompleksy lasów Puszczy Solskiej i Lasy Janowskie). Bardzo atrakcyjne
są: dolina Wisły oraz dzikie, naturalne doliny Bugu i Wieprza.

Łączna powierzchnia obszarów objętych prawną ochroną przyrody na terenie województwa wynosi 570421,6 ha co stanowi 22,7% jego powierzchni (US w Lublinie, 2007).


Obszary prawnie chronione nie są rozmieszczone równomiernie na terenie województwa. Najuboższe pod tym względem są północne i południowo-wschodnie części województwa (powiaty: bialski, radzyński, parczewski, rycki, tomaszowski).

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, zostały utworzone 123 obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalnej ochrony siedlisk.

Grunty leśne w województwie zajmują powierzchnię 574 tys. ha, w tym lasy – 565,6 tys. ha (stan na 31.12.2006 r.). Pod względem lesistości województwo zajmuje
14 miejsce w kraju. Lesistość województwa wynosi 22,5%, a lesistość kraju 28,9%.
Największe kompleksy leśne zachowały się na piaszczystych i podmokłych równinach Kotliny Sandomierskiej oraz na silnie urzeźbionym Roztoczu. Wylesiona jest natomiast bardzo urodzajna Wyżyna Lubelska. Największym kompleksem leśnym jest Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie (31 620 ha.) oraz Puszcza Solska i Lasy Parczewskie.
1.3 Cele i zadania PROGRAMU

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2012 - 2032" utrzymuje cele i aktualizuje zadania Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego " przyjętych w latach 2005 i 2008.

Główne cele PROGRAMU to:


 • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

 • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie województwa lubelskiego,

 • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Pośród celów szczegółowych można wymienić:

 • instruktaż z zakresu postępowania z wyrobami zawierającymi azbest dla osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych, na których ciążą określone obowiązki z tytułu posiadania obiektów zawierających depozyty azbestowe oraz obowiązki wynikające z faktu wytwarzania, w wyniku remontów, odpadów zawierających azbest,

stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych, norm, standardów postępowania oraz procedur odnoszących się do wyrobów i odpadów zawierających azbest,

 • pomoc mieszkańcom województwa i podległym jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji wymiany płyt azbestowo-cementowych i innych wyrobów zgodnie z przepisami prawa,

 • identyfikacja dostępnych źródeł finansowania oraz zaprogramowanie wsparcia finansowego przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu.

Zadaniem PROGRAMU jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest.


W PROGRAMIE zawarte zostały:

 • ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie województwa
  (w oparciu o dokonany bilans oraz szacunki własne),

 • oceny stężenia włókien azbestowych w powietrzu na terenie województwa lubelskiego,

 • harmonogram realizacji działań i celów Programu

 • szacunkowe koszty usuwania wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo
  – cementowych),

 • propozycje odnośnie udzielenia przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji PROGRAMU.
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna