Wołomin, dnia 9 stycznia 2013 rPobieranie 24.2 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar24.2 Kb.

Wołomin, dnia 9 stycznia 2013 r.

ZDI.522.1.2013PROTOKÓŁ Nr 13

posiedzenia Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
W dniu 9 stycznia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Wołominie odbyło się posiedzenie Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi kadencji 2011 – 2014 (lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyła zaproszona: Dorota Romańczuk – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.Zebranie otworzył Przewodniczący Zespołu, który przedstawił porządek posiedzenia:

 1. przyjęcie protokołu posiedzenia Zespołu z dnia 27 listopada 2012 r.,

 2. wyrażenie opinii w sprawie kandydatur do komisji konkursowych oceniających oferty
  w konkursach ofert na realizację zadań publicznych.


ad. 1
Członkowie Zespołu zapoznali się z protokołem posiedzenia Zespołu z dnia 27 listopada
2012 r. Nie wniesiono uwag ani poprawek, protokół został jednomyślnie przyjęty.
ad. 2
Przewodniczący Zespołu oddał głos Pani Dorocie Romańczuk, która poinformowała obecnych, że na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2013 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013. Ogłoszono konkursy w siedmiu zakresach: 1. ochrona zdrowia, 2. pomoc społeczna, 3. pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, 4. edukacyjna opieka wychowawcza, 5. kultura... oraz 6. kultura fizyczna. Zarząd zdecydował, że konkursy z zakresu turystyki ogłoszone zostaną w terminie późniejszym.
Pani Romańczuk poinformowała, że Wydział Spraw Obywatelskich zaproponuje Zarządowi Powiatu Wołomińskiego utworzenie pięciu komisji konkursowych (z uwagi na niewielkie zainteresowanie organizacji pozarządowych udziałem w pracach komisji), do siedmiu wymienionych wyżej zakresów, w tym jedną komisję, która opiniowała będzie konkursy ofert z zakresów turystyka
i kultura fizyczna oraz jedną, która opiniowała będzie konkursy z zakresów pomoc społeczna
i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.
Z kolei Pani Romańczuk przypomniała, że zgodnie z zapisami Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi... na rok 2013 w skład komisji wchodzi 6 osób, w tym 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Na wystosowane przez Starostwo zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisjach konkursowych (w załączeniu) 8 podmiotów zgłosiło 11 kandydatur (członkowie Zespołu otrzymali wszystkie formularze zgłoszeń za pośrednictwem maila).
KANDYDACI DO KOMISJI KONKURSOWYCH

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA ORGANIZACJI

Dariusz Biernacki

Rodzinny Klub Sportowy „Family Active” z Kobyłki

Krzysztof Dobrzyniecki

Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” z Radzymina

Agnieszka Jachimowicz

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” z Tłuszcza

Krystyna Ołdak

Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki ze Strachówki

Grażyna Radomska

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Wołominie

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA ORGANIZACJI

Jacek Staniszewski

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” z Tłuszcza

Wacława Sumara

Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie „Słyszę-Mówię-Czuję” z Wołomina

Beata Trojanek

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” z Tłuszcza

Kinga Zielińska

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” z Tłuszcza

Dorota Walaśkiewicz

Stowarzyszenie „AXA” z Rysia

Paweł Zaniewski

Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej z Kobyłki

Pani Romańczuk poinformowała, że Wydział Spraw Obywatelskich zgłaszał wątpliwości dot. statusu Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej z Kobyłki (jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej utworzona na podstawie ustawy o muzeach przez osobę fizyczną), Wydział prowadził korespondencję mailową z Panem Zaniewskim (w załączeniu), który stanowczo twierdzi, ze Muzeum jest organizacją pozarządową.

Wobec wątpliwości wystąpiono do Biura Prawnego Starostwa - w dniu 8 stycznia Wydział uzyskał opinię, z której wynika że Muzeum nie spełnia wymogów art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w załączeniu), zatem nie może zgłosić kandydata do składu komisji konkursowej.
Ponieważ w skład pięciu komisji winno wejść ogółem 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych, zaś kandydatów pozostaje 10, konieczne będzie zarekomendowanie tych samych osób do składu dwóch komisji konkursowych.
W wyniku dyskusji, biorąc pod uwagę zakres działalności organizacji, które kandydaci reprezentują, Zespół doradczo-inicjatywny zarekomendował następujące osoby do składu komisji konkursowych:

W zakresie turystyka i kultura fizyczna: • Krystyna Ołdak - przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki,

 • Wacława Sumara - przedstawiciel Fundacji Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie „Słyszę-Mówię-Czuję”,

 • Dorota Walaśkiewicz - przedstawiciel Stowarzyszenia AXA.

W zakresie ochrona zdrowia:

 • Dariusz Biernacki - przedstawiciel Rodzinnego Klubu Sportowego „Family Active” Kobyłka,

 • Agnieszka Jachimowicz - przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”,

 • Krystyna Ołdak - przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki.

W zakresie pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

 • Krzysztof Dobrzyniecki - przedstawiciel Stowarzyszenia „Radzymińskie Forum”,

 • Grażyna Radomska - przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,

 • Beata Trojanek - przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”.

W zakresie edukacyjna opieka wychowawcza:

 • Dariusz Biernacki - przedstawiciel Rodzinnego Klubu Sportowego „Family Active” Kobyłka,

 • Grażyna Radomska - przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,

 • Kinga Zielińska - przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”.

W zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

 • Jacek Staniszewski - przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”,

 • Wacława Sumara - przedstawiciel Fundacji Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie „Słyszę-Mówię-Czuję”,

 • Dorota Walaśkiewicz - przedstawiciel Stowarzyszenia AXA z Rysia.

Ponieważ wyczerpano porządek obrad, nikt nie zgłaszał dodatkowych wniosków


i uwag Przewodniczący Zespołu zakończył spotkanie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Dorota Romańczuk


Przewodniczący Zespołu
Marek SzafrańskiPobieranie 24.2 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna