Wprowadzenie do przedmiotu Ergonomia i bhp


Wartościowanie ryzyka [R=SxExP]Pobieranie 0.63 Mb.
Strona4/10
Data28.04.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   104. Wartościowanie ryzyka [R=SxExP]

Wartość ryzyka R

Kategoria ryzyka

Działanie zapobiegawcze

R<20

Akceptowalne

Wskazana kontrola

20

Małe

Potrzebna kontrola

70

Istotne

Potrzebna poprawa

200

Duże

Potrzebna natychmiastowa poprawa

R>400

Bardzo duże

Wskazane wstrzymanie pracy


Przykładowe zestawienie czynników zagrażających oraz zagrożeń


Czynniki zagrażające

Zagrożenia (alfabetycznie)


Dojazd do pracy

Jazda samochodem

Dojście do pracy

Chodzenie po śliskiej nawierzchni

Chodzenie po nierównie powierzchni

Chodzenie po schodach

Używanie prądu elektrycznego

Używanie gazu palnego

Używanie ostrych narzędzi

Używanie sprzętu zmechanizowanego

Kuchnia gazowa

Kuchnia mikrofalowa

Odkurzacz

Wentylator

Frytkownica elektryczna

Wyparzarka

Zmywarka

Lodówka


Zamrażarka

Krajalnica

Maszynka do mięsa

Robot kuchenny

Patelnia elektryczna

Obieraczka do ziemniaków

Warniki sita i siedzidła

Podgrzewacze wody

Garnki specjalne (gotowanie mleka)

Pyły białkowe (mąki, kasze)

Środowisko termicznie gorące

Instalacja wodna

Krystaliczna krzemionka

Tlenek węgla

Olej jadalne

Szafki, regały, stoły, krzesła, drabiny

Tlenek węgla

Oświetlenie

Czyściwa,

Środki do czyszczenia i zmywania

Naczynia metalowe, plastikowe i szklane

Rękawice ochronne

Odpadki i zlewki

Wózki do przewożenia

Wyposażenie specjalne:: tostery, ekspresy do kawy, miksery, itd.

PomieszczeniaAlergia

Astma


Atopowe zapalenie skóry

Ból stawów

Bezsenność

Drgania


Duszności

Hałas


Gryzonie

Oblanie wrzątkiem

Olśnienie

Odory i zapachy szkodliwe

Omdlenie

Oparzenie rąk

Oparzenie twarzy

Niedotlenienie

Niewłaściwe oświetlenie

Pomyłkowe użycie składników

Porażenie prądem

Promieniowe elektromagnetyczne

Promieniowanie świetlne

Podrażnienie dróg oddechowych

Podrażnienie oczu

Przemęczenie

Przeciążenie

Przewianie (przeciąg)

Pożar

Rany cięteRany kłute

Skaleczenie ościami rybnymi i kośćmi

Skaleczenia szkłem i stłuczonymi naczyniami

Stres


Torsie

Uczulenia doraźne

Uderzenia o meble

Uderzenia upadających przedmiotów

Ukąszenia owadów

Uderzenia upadającym przedmiotem

Upadek na poziomie

Upadek z wysokości

Uraz głowy

Uraz kręgosłupa

Wybuch gazu

Wymuszona pozycja

Wypadek drogowy

Zaczadzenie

Zagrożenie insektami i gryzoniami

Złamanie kości i zmiażdźenie

Zapylenie i zakażenie1. Specyfika rolnictwa i leśnictwa jako działów produkcji i zatrudnienia

(materiały do opracowań kontrolnych z zakresu oceny ryzyka zawodowego z zastosowaniem różnych metod)
1.1. Wprowadzenie

Tematy seminaryjne podporządkowane są problematyce oceny i dokumentowa-


nia ryzyka zawodowego. W rolnictwie pracodawcą jest rolnik – prowadzący gospodarstwo. Efekt samozatrudnienia polega na braku mechanizmów nad-zorowania i kontroli. Obowiązki wynikające z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są wykonywane z dobrej woli i we własnym interesie przedsiębiorców – osób fizycznych nie zatrudniających pracowników. Jeżeli pojawia się fakt zatrudnienia, przyjęcia na praktykę lub staż musi być realizowany pełny zakres obowiązków pracodawcy. Jednym z ważniejszych obowiązków dotychczas nie rozpoznanych wystarczająco dokładnie jest:

ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego.

Obowiązek ten wynika z § 39 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844). W myśl tego przepisu „pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy określonych pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne, zmniejszające ryzyko”.

Przepis ten uszczegółowia, określony w art. 226 Kodeksu pracy, obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, jakie wiąże się z wykonywaną pracą. Obowiązek dokonywania przez pracodawców oceny ryzyka zawodowego wynika również z postanowień Dyrektywy Ramowej Wspólnot Europejskich z dnia 12 czerwca 1998 r. w sprawie wprowadzenia środków sprzyjających poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (89/391/EWG). Ponadto z dyrektywy maszynowej (89/392/EWG) wynika konieczność ograniczenia ryzyka zagrożeń jeszcze przed dopuszczeniem wyrobu (maszyny) do eksploatacji.

Według definicji podanej w Polskiej Normie PN–N-18002:2000 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego: ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia nie-pożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowo-tnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.


1.2. Przebieg oceny ryzyka zawodowego

Wykonanie oceny ryzyka zawodowego ma na celu przede wszystkim: • sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe,

 • wykazanie, że przeprowadzono analizę zagrożeń i zastosowano właściwe środki dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy,

 • ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego,

 • zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena ryzyka jest wieloetapowym procesem analizowania ryzyka, obejmującym: • zebranie informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego,

 • identyfikację zagrożeń,

 • oszacowanie ryzyka zawodowego,

 • wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego (wartościowanie ryzyka).

Oceny ryzyka dokonuje zespół w składzie:

 • pracodawca

 • wyznaczeni pracownicy

 • eksperci spoza zakładu pracy (akceptowani przez pracodawcę).

Schemat oceny ryzyka zawodowego zilustrowano na rysunku1, a na rysunku 2 podano rozwiniętą procedurę (algorytm oceny ryzyka zawodowego).

Oceniając ryzyko zawodowe należy wykorzystać informacje dotyczące:

 • lokalizacji stanowiska pracy i realizowanych na nim zadań,

 • osób pracujących na stanowisku z uwzględnieniem szczególnych kryteriów, takich jak: wymagane uprawnienia, kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne,

 • wykonywanych czynności oraz sposobu i czasu ich wykonywania przez pracujące na stanowisku osoby,

 • stosowanych urządzeń i narzędzi, materiałów, substancji, organizacji pracy i stanowiska pracy,

 • wymagań przepisów prawnych i norm odnoszących się do analizowanego stanowiska,

 • zidentyfikowania zagrożeń i ich źródeł,

 • możliwych skutków występujących zagrożeń,

 • stosowanych środków ochronnych i zabezpieczających,

 • wypadków i chorób zawodowych oraz wszystkich innych czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników,

 • określenie potrzeb szkoleniowych i zapewnienie szkolenia osobom przeprowa –

dzającym ocenę ryzyka zawodowego,

 • określenia sposobu dokumentowania wyników oceny ryzyka zawodowego,

 • zapewnienia udziału pracowników w ocenie ryzyka zawodowego,

 • zapewnienia osobom oceniającym ryzyko zawodowe dostępu do odpowiednich informacji i zasobów (w tym potrzebnych konsultacji),

 • przeprowadzenia analizy struktury organizacyjnej w celu sporządzenia wykazu stanowisk pracy,

 • określenia sposobu informowania pracowników o wynikach oceny ryzyka zawodowego.

Analiza ryzyka zawodowego to przede wszystkim identyfikacja występujących w procesach pracy zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi czynnikami fizycznymi i chemicznymi, a także czynnikami uciążliwymi, w celu zastosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających prawdopodobieństwo wy-stąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą. Identyfikacja zagrożeń jest procesem rozpoznawania czy zagrożenie istnieje oraz określenia jego charakterystyki. Jest to najistotniejszy etap analizy ryzyka. Należy ją zrealizować w sposób usystematyzowany, przyjmując określoną metodę, odpowiednią do celu i zakresu analizy (np. polegającą na szczegółowym opisie wszystkich zadań wykonywanych przez pracowników na stanowisku pracy i ustaleniu związanych z nimi zagrożeń lub przewidywaniu możliwych skutków zagrożeń i ich następstw).
Oszacowanie ryzyka zawodowego wynikającego z poszczególnych zagrożeń zidentyfikowanych na stanowiskach pracy polega na ustaleniu:

 • prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń (jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia rozpoznanych skutków wypadkowych lub chorobowych),

 • ciężkości szkodliwych następstw tych zagrożeń (jakie skutki wypadkowe lub chorobowe mogą powstać pod wpływem zagrożenia).

Wyniki szacowania ryzyka powinny być w pełni wystarczające do wyznaczenia jego dopuszczalności i właściwego planowania działań koordynujących i zapobiegawczych. Wartościowanie ryzyka – to formułowanie sądu o ryzyku i określanie wartości ryzyka wg przyjętych kryteriów. Podstawowym kryterium dopuszczalności ryzyka zawodowego są wymagania odpowiednich przepisów prawnych i innych dokumentów normatywnych. Dopuszczalność ryzyka zawodowego można wyznaczyć bezpośrednio na podstawie jego oszacowania.

Najczęściej określa się ryzyko w sposób jakościowy, używając różnego rodzaju wskaźników będących odzwierciedleniem określonych kombinacji prawdopodobieńst-

wa wystąpienia następstw i ich ciężkości. Jedną z metod szacowania parametrów ryzyka i wartościowania ryzyka jest metoda RISK SCORE. Metodę tę zastosowano przykładowo w niniejszym opracowaniu w celu zobrazowania sposobu wyznaczania wskaźnika poziomu ryzyka.

1.3. Wartościowanie ryzyka w metodzie RISC SCOREPobieranie 0.63 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna