WprowadzeniePobieranie 1.72 Mb.
Strona1/17
Data02.05.2016
Rozmiar1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


WPROWADZENIE
Rzeczowy wykaz akt – jest to system klasyfikacji akt wszystkich spraw powstających w firmie lub do niej wpływających.
Rzeczowy wykaz akt ma ogromne znaczenie, ułatwia bowiem odszukanie akt konkretnej sprawy i umożliwia sklasyfikowanie akt spraw nowych, które powstały lub wpłynęły.
Rzeczowy wykaz akt stanowi część instrukcji kancelaryjnej i zbudowany jest w formie tabeli, która zawiera następujące kolumny:

a) symbol klasyfikacyjny,

b) hasło klasyfikacyjne,

c) kategoria archiwalna,d) uwagi.
Symbole klasyfikacyjne w rzeczowym wykazie akt zbudowane są według dziesiętnego systemu klasyfikacji, który zawiera dziesięć cyfr od 0 do 9.
Hasła klasyfikacyjne dopowiadają tematyce zagadnień i spraw występujących w firmie.
Sprawy sklasyfikowane są wielostopniowo, poczynając do zagadnień najbardziej ogólnych do coraz bardziej szczegółowych.

PRZYKŁAD


JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT


NA PODSTAWIE RZECZOWEGO WYKAZU AKT W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LUBLINIE


Spis klas I, II i II rzędu

0ZARZĄDZANIE
00
ORGANY KOLEGIALNE000

Przepisy prawne dotyczące organów kolegialnych001

Organy obce002

Rada Społeczna003

Komisje i zespoły własne (stałe i doraźne)
004

Komisje zewnętrzne
005

Zjazdy, sesje, konferencje, narady
006

Obsługa organizacyjno-techniczna organów kolegialnych

01ORGANIZACJA010

Przepisy prawne dotyczące organizacji i zarządzania011

Organizacja Szpitala012

Organizacja biurowości, archiwum zakładowe, biblioteka
02Akty normatywne. Obsługa prawna020

Zbiór aktów normatywnych władz nadrzędnych021

Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki022

Opinie prawne.023

Sprawy cywilne024

Sprawy ze stosunku pracy025

Sprawy sądowo-administracyjne026

Sprawy karne i o wykroczenia027

Sprawy gospodarcze028

Rejestr spraw sądowych
03
Planowanie, sprawozdawczość, statystyka i analizy działalności030

Metodyka i organizacja planowania sprawozdawczości031

Prognozowanie i planowanie perspektywiczne032

Plany i sprawozdania wieloletnie033

Plany i sprawozdania roczne
034

Plany i sprawozdania komórek organizacyjnych
035

Statystyka036

Analizy (kompleksowe i problemowe)
04Informatyka040

Projektowanie i koordynacja systemów i programów041

Tworzenie i eksploatacja baz danych
042

Eksploatacja systemów informatycznych
043

Przetwarzanie danych
044

Wspomaganie użytkowników systemów (konsultacje, szkolenia)

05Skargi i wnioski
050

Przepisy własne i ich interpretacja w sprawie załatwiania skarg i wniosków
051

Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio
052

Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
053

Analizy skarg i wniosków
054

Rejestr skarg i wniosków

06Prace badawcze, wydawnictwa i publikacje, promowanie działalności Szpitala
060

Prace badawcze i opracowania problemowe własne
061

Wydawnictwa
062

Współpraca z mediami
063

Kroniki i monografie
064

Imprezy własne
065

Udział w obcych imprezach krajowych i zagranicznych066

Techniczna obsługa imprez
067

Sponsoring
068

Patronat

07Współdziałanie, kontakty, REPREZENTACJA
070

Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi
071

Współpraca i kontakty zagraniczne
072

Współdziałanie pomiędzy komórkami organizacyjnymi Szpitala
073

Reprezentacja

08Kontrole
080

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli
081

Kontrole zewnętrzne (NIK, UKS, PIP i inne jednostki nadrzędne) własnej jednostki
082

Książki kontroli
083

Kontrola wewnętrzna
084

Badania różnych aspektów funkcjonowania i organizacji własnej jednostki


1


Kadry

10Zasady pracy i płacy
100

Zbiór przepisów prawnych dotyczących pracy, płac i spraw osobowych
101

Taryfikatory kwalifikacyjne, siatki płac
102

Regulamin pracy

11Zatrudnianie pracowników
110

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
111

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników specjalnych kategorii
112

Etaty
113

Prace dodatkowe

12Sprawy osobowe
120

Akta osobowe
121

Pomoce ewidencyjne do akt osobowych
122

Kadra kierownicza
123

Wynagradzanie, nagradzanie i awansowanie pracowników
124

Odznaczenia
125

Kary porządkowe i dyscyplinarne
126

Wojskowe sprawy pracowników
127

Opinie i oceny kwalifikacyjne pracowników

13Bezpieczeństwo i higiena pracy
130

Przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy
131

Środki ochronne
132

Wypadki przy pracy, choroby zawodowe
133

Ocena warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

14
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW140

Przepisy prawne dotyczące szkolenia pracowników141

Plany i programy szkolenia pracowników oraz sprawozdania z ich realizacji142

Kursy, szkolenia doskonalące, szkolenia specjalistyczne143

Seminaria, sympozja, kursokonferencje144

Dokumentacja szkolenia145

Ewidencja szkolonych146

Protokoły egzaminów i świadectwa nauki147

Staże zawodowe, praktyki, specjalizacja, studia podyplomowe, doktoranckie148

Szkolenia stanowiskowe, bhp, p.poż.
15
Racjonalizacja i usprawnienie pracy150

Podstawowe zasady151

Racjonalizacja i wynalazczość
16
DYSCYPLINA PRACY, URLOPY160

Dowody obecności w pracy161

Absencja162

Książki wyjść na zewnątrz163

Urlopy wypoczynkowe164

Urlopy wychowawcze165

Urlopy bezpłatne166

Delegacje służbowe167

Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej
17
SPRAWY SOCJALNO – BYTOWE170

Przepisy prawne dotyczące spraw socjalno – bytowych pracowników171

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych172

Pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna