Wpływ chemicznych środków do retrakcji dziąsła brzeżnego na czas polimeryzacji winylosiloksanoeterowego elastomeru wyciskowego w badaniach reometrycznych



Pobieranie 46.49 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar46.49 Kb.






Wpływ chemicznych środków do retrakcji dziąsła brzeżnego na czas polimeryzacji winylosiloksanoeterowego elastomeru wyciskowego w badaniach reometrycznych

Dr n. med. Danuta Nowakowska¹, dr n. chem. Zbigniew Raszewski²


Zakład Materiałoznawstwa¹

(p.o. Kierownika: dr n. med. Danuta Nowakowska)

Katedry Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu

(Kierownik: dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz prof. nadzw.)

Zhermapol, Warszawa²

Adres do korespondencji:

Zakład Materiałoznawstwa Katedry Protetyki Stomatologicznej AM We Wrocławiu

50-425 Wrocław, ul. Krakowska 26

tel. : + 48 71 784 02 91

fax.: +48 71 784 02 92

e-mail: WS-2@am.wroc.pl

Streszczenie

Wprowadzenie: W warunkach klinicznych środki stosowane do retrakcji dziąsła brzeżnego mogą pozostawać w bezpośrednim kontakcie z materiałami wyciskowymi.

Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu różnych chemicznych środków retrakcyjnych na czas polimeryzacji elastomeru wyciskowego na bazie winylosiloksanoeteru®.

Material i metody: Badaniu poddano wpływ dziesięciu roztworów retrakcyjnych, w tym pięciu tradycyjnych astringentów i pięciu eksperymentalnych adrenergików, na czas polimeryzacji winylosiloksanoeteru® Identium® Light (Kettenbach, Niemcy). Czas tężenia 0,33 g próbek tego materiału mieszanych z 20µl każdego z ocenianych środków retrakcyjnych mierzono metodą reometryczną z zastosowaniem wiskozymetru Brookfield Engineering Labs (Brookfield, USA). Badania wykonano trzykrotnie w temperaturze 23°C i 37°C (±2°C) i obliczono wartości średnie. Grupę kontrolną stanowiły próbki badanego elastomeru wyciskowego polimeryzujące bez kontaktu ze środkami retrakcyjnymi.

Wyniki: W temperaturze 23°C najmniejszy wpływ na czas polimeryzacji badanego materiału wykazały: spośród astringentów Orbat sensitive i Racestyptine, a wśród środków kurczących naczynia krwionośne preparat Neosynephrin-POS® 10%. Natomiast w temperaturze 37°C w grupie astringentów najbardziej zgodne okazały się Astringedent® i Orbat sensitive, a wśród eksperymentalnych adrenrgików Visine® classic. Konwencjonalny astringent Alustin w obu temperaturach wydłużał czas polimeryzacji materiału wyciskowego.

Wnioski: Winylosiloksanoeter® Identium® Light okazał się w wysokim stopniu odporny na wpływ chemicznych środków retrakcyjnych zwłaszcza z grupy eksperymentalnych adrenergików.

HASŁA INDEKSOWE: chemiczne środki retrakcyjne, elastomerowe materiały wyciskowe


Wpływ chemicznych środków do retrakcji dziąsła brzeżnego na czas polimeryzacji winylosiloksanoeterowego elastomeru wyciskowego w badaniach reometrycznych
Wstęp

Wykonanie stałych rekonstrukcji protetycznych jest skomplikowanym procesem zależnym od wielu czynników. Jednym z warunków długoterminowego ich funkcjonowania w jamie ustnej pacjenta jest zapewnienie zgodności materiałów stosowanych w bezpośredniej sekwencji czasowej. W nowoczesnej protetyce stomatologicznej, włączając wkłady, nakłady, korony, mosty i licówki, a także rekonstrukcje oparte na wszczepach, kluczowym problemem jest adekwatne odwzorowanie szczegółów pola protetycznego i przeniesienie tych danych do laboratorium. Zadanie to spełniają nowoczesne elastomery wyciskowe. W przypadku poddziąsłowo położonej granicy preparacji zęba/ów przed wyciskiem należy zapewnić swobodny dostęp materiału wyciskowego do odpowiednio rozszerzonej i suchej przestrzeni szczeliny dziąsłowej. Można to osiągnąć przez wykonanie zabiegu retrakcji dziąsła brzeżnego metodą chemiczno-mechaniczną z zastosowaniem odpowiednich materiałów, np. nici retrakcyjnych i środków chemicznych w formie roztworów, żeli oraz past retrakcyjnych [1, 2, 3]. Jak powszechnie przyjęto, środki te należą do 2 różnych grup farmakologicznych. Jedną z nich stanowią tradycyjne astringenty na bazie głównie chlorku glinu, siarczanu glinu lub siarczanu żelaza, drugą natomiast eksperymentalne środki kurczące naczynia krwionośne (adrenergiki), działające na receptory α i β lub wyłącznie na α-adrenergiczne [4, 5, 6].

W warunkach klinicznych wszystkie materiały i chemiczne środki retrakcyjne deponowane są wprost do szczeliny dziąsłowej. Pozostają tam do osiągnięcia skutecznego efektu retrakcji, a następnie są usuwane z użyciem sprayu wodno-powietrznego lub/i płukania jamy ustnej. Resztki tych środków często pozostają jeszcze wówczas, gdy rzadki lub bardzo rzadki materiał wyciskowy wpływa do otwartej szczeliny dziąsłowej.

W dostępnym piśmiennictwie nie ma jednolitego poglądu na temat zgodności materiałowej chemicznych środków retrakcyjnych z obu grup farmakologicznych ze stosowanymi dotychczas elastomerami wyciskowymi. Badania O’Mahony i wsp., Nowakowskiej i wsp, Cylwik i wsp., Piotrowskiego i wsp. oraz Sabio i wsp. wykonane różnymi metodami wykazały, że większość elastomerów wyciskowych, zarówno polisulfidowe (PS), silikonowe addycyjne (PVS) jak i polieterowe (PE), w różnym stopniu jest podatnych na wpływ leków retrakcyjnych [7, 8, 9, 10, 11, 12].

Osiągnięciem technologicznym ostatnich miesięcy jest zestaw jakościowo nowych materiałów wyciskowych na bazie winylosiloksanoeteru® (VSXE®) Identium®, wprowadzony na rynek stomatologiczny przez firmę Kettenbach (Niemcy). Jak podaje producent materiał ten łączy najlepsze właściwości elastomerów poliwinylosiloksanowych i polieterowych wykazując doskonałą hydrofilność, rozpływalność i elastyczność [13]. Jest on dostępny w 4 wersjach: Identium® Medium i Identium® Medium soft jako materiały średnio gęste przeznaczone do techniki jednoetapowej oraz gęsty Identium® Heavy i rzadki Identium® Light do zastosowania podczas techniki dwuetapowej.
Cel pracy

Celem badania było określenie wpływu różnych chemicznych środków retrakcyjnych na czas polimeryzacji winylosiloksanoeterowego® materiału wyciskowego Identium® Light.


Materiał i metoda

Do badań wybrano 10 roztworów retrakcyjnych, w tym 5 najpopularniejszych tradycyjnych astringentów i 5 eksperymentalnych adrenergików (Tabela 1). Wiskozymetrem Brookfield Engineering Labs (Brookfield, USA) mierzono czas polimeryzacji w sekundach [s] 0,33 g próbek elastomeru Identium® Light (Kettenbach) mieszanych z 20 µl każdego z chemicznych środków retrakcyjnych. Materiał zwiększał swoją gęstość do najwyższego punktu krzywej lepkości wyrażonej w centipuazach [cP]. Czas osiągnięcia tego punktu notowano jako czas polimeryzacji materiału. Próbki kontrolne nie miały kontaktu z lekami retrakcyjnym. Badanie wykonano 3-krotnie w temperaturach 23°C i 37ºC (±2°C) i obliczono wartości średnie.


Wyniki

Wyniki przedstawiono w formie indeksu zgodności (IZ) czasu polimeryzacji winylosiloksanoeterowego materiału wyciskowego Identium® Light mieszanego z badanymi chemicznymi środkami retrakcyjnymi w stosunku do standardowego czasu wiązania elastomeru bez kontaktu z tymi środkami (Rycina 1).

W temperaturze 23°C najmniejszy wpływ na czas polimeryzacji badanego materiału wykazały: spośród tradycyjnych astringentów 25% siarczan glinu (Orbat sensitive)) oraz 25% chlorek glinu (Racestyptine), natomiast wśród eksperymentalnych adrenergików 0,05% chlorowodorek fenylefryny (Neosynephrine POS®). Najmniej zgodne czasy polimeryzacji wykazały astringent Alustin (20% chlorek glinu), który w temperaturze 23°C uniemożliwił polimeryzację próbek winylosiloksanoeteru® Identium® Light oraz, w mniejszym stopniu, eksperymentalny środek działający na naczynia krwionośne 0,01% chlorowodorek adrenaliny.

W temperaturze 37°C, odpowiadającej temperaturze jamy ustnej, najwyższą zgodność z czasem polimeryzacji ocenianego materiału wykazały próbki mieszane z astringentami zawierającymi siarczany: 15,5% siarczan żelaza (Astringedent®) i 25% siarczan glinu (Orbat sensitive). Wśród eksperymentalnych środków kurczących naczynia krwionośne najmniej zaburzyły czas polimeryzacji 0,05% chlorowodorek tetryzoliny (Visine® classic) i 10% chlorowodorek fenylefryny (Neosynephrine-POS®). Alustin (20% chlorek glinu) w 37°C wydłużył czas wiązania o około 20%, a preparat Afrin® (0,05% chlorowodorek oxymetazoliny) wykazał najniższy procent zgodności czasu tężenia wśród eksperymentalnych leków retrakcyjnych.

Porównanie indeksów zgodności czasu tężenia winylosiloksanoeteru® Identium® Light (100%) w stosunku do czasu tężenia tego materiału w kontakcie chemicznymi środkami retrakcyjnymi z obu grup farmakologicznych wykazało, w temperaturze 23°C konwencjonalne środki osiągnęły prawie 60% a eksperymentalne 90% zgodność. Natomiast w temperaturze 37°C konwencjonalne środki osiągnęły prawie 70% a eksperymentalne 90% zgodność czasów polimeryzacji (Rycina 2).
Dyskusja

Problem inhibicji polimeryzacji elastomerów wyciskowych był dyskutowany w piśmiennictwie. Wcześniejsze obserwacje kliniczne udowodniły, że na opóźnienie lub zahamowanie polimeryzacji poliwinylosiloksanów wyciskowych wpływała siarka zawarta lateksowych rękawiczkach używanych podczas mieszania ręcznego elastomerów i w koferdamie [7, 8, 9, 10, 11]. Wprowadzenie mieszalników statycznych i dynamicznych oraz systemów opakowania masy podstawowej i katalizatora w formie zamkniętych „nabojów” lub woreczków foliowych wyeliminowało ten problem [14, 15, 16]. Kolejne publikacje dotyczyły wydłużenia czasu tężenia PVS w kontakcie z nićmi retrakcyjnymi, które miały styczność z lateksowymi rękawiczkami [17]. Użycie odpowiednich narzędzi do deponowania materiałów retrakcyjnych oraz stosowanie nowych systemów do retrakcji dziąsła brzeżnego, np. typu iniekcyjnego, zapobiega kontaminacji tych materiałów.

Badania zgodności chemicznych środków retrakcyjnych z elastomerami wyciskowymi wykonane w warunkach laboratoryjnych wykazały ich wpływ na proces polimeryzacji. O’Mahony i wsp. zauważyli, że siarczyn i siarczan żelaza oraz chlorek glinu obniżają jakość odtwarzania szczegółów powierzchni przez wyciski poliwinylosiloksanowe, co uzasadniali obecnością siarki w tych środkach retrakcyjnych [7]. Nowakowska i wsp. udowodnili inhibicję wiązania polieterów w kontakcie z lekami retrakcyjnymi zawierającymi siarczany, np. 15,5% siarczan żelaza (Astringedent®) [8]. Badania Sabio i wsp. dostarczyły danych, że astringenty zawierające chlorek glinu zmniejszają wytrzymałość mechaniczną polisulfidów, polieterów i silikonów addycyjnych, natomiast wśród eksperymentalnych adrenergików Afrin® obniża właściwości mechaniczne polisulfidów i polieterów, a Vislin® tylko polieterów [12]. Piotrowski i wsp. wykazali zmianę struktury powierzchni materiałów polieterowych w kontakcie z siarczanem żelaza i chlorkiem glinu, natomiast nie zanotowali zmian profilu materiałów poliwinylosiloksanowych [11].

Przedstawione wyniki badania wpływu chemicznych środków retrakcyjnych na czas tężenia materiału Identium® Light jest prawdopodobnie pierwszym tego typu badaniem nowego winylosiloksanoeteru®. W obu temperaturach 23°C jak i 37°C eksperymentalne środki retrakcyjne osiągnęły wysokie indeksy zgodności czasów wiązania.


Wnioski

Winylosiloksanoeter® Identium® Light okazał się w wysokim stopniu odporny na wpływ chemicznych środków retrakcyjnych zwłaszcza z grupy eksperymentalnych adrenergików.



Piśmiennictwo

 1. Hansen PA, Tira DA, Barlow J: Current methods of finish-line exposure by practicing prosthodontists. J Prosthodont 1999, 8: 163-170.

 2. Nowakowska D, Panek H, Nowakowska M, Nowakowska A: Retrakcja dziąsła brzeżnego – badania ankietowe wśród polskich lekarzy stomatologów. Część I. Preferencje metod, materiałów i środków chemicznych. Protet Stomatol 2006, 56: 352-360.

 3. Bennani V, Schwass D, Chandler N: Gingival retraction techniques for implants versus teeth. JADA, 2008, 139: 1354-1363.

 4. Bowles W H, Tardy S J, Vahadi A: Evaluation of new gingival retraction agents. J Dent Res 1991, 70: 1447-1449.

 5. Nowakowska D, Panek H: Classification of Retraction Materials in the Aspect of Biocompatibility with Gingival Sulcus Environment. Polish J of Environ Stud, 2007, 16: 204-208.

 6. Nowakowska D: Klasyfikacja chemicznych czynników retrakcyjnych. Protet Stomatol 2008, 58: 202-208.

 7. O’Mahony A, Spencer P, Wiliams K, Corcoran J: Effect of 3 medicaments on the dimensional accuracy and surface detail reproduction of polivinylsiloxane impressions. Quintessence Int 2000, 31: 201-206.

 8. Nowakowska D, Małecka K, Sobolewska A: Ocena in vitro kompatybilności wybranych chemicznych środków retrakcyjnych z elastomerowymi materiałami wyciskowymi używanymi podczas wykonywania protez stałych. Część I – środki do nasączania nici retrakcyjnych. Protet Stomatol 2005, 55: 207-213.

 9. Cylwik D, Taraszkiewicz-Sulik K, Jamiołkowski J, Romaniuk J, Gołębiewska M: Wpływ chlorku glinu na wybrane parametry wyciskowych mas poliwinylosiloksanowych – doniesienie wstępne. Prot. Stom. 2006, 56: 59-64.

 10. Cylwik-Rokicka D, Taraszkiewicz-Sulik K, Gołębiewska M: Poliwinylosiloksanowe masy wyciskowe a chemiczne preparaty retrakcyjne. Mag Stom 2007, 3: 19-23.

 11. Piotrowski P, Marcinkowska A, Rzątowski S: Wpływ środków do nasączania i impregnacji nici retrakcyjnych na odwzorowanie granicznej linii szlifowania. Protet Stomatol 2007, 57: 371-376.

 12. Sábio S, Franciscone PA, Mondelli J: Effect of conventional and experimental gingival retraction solution on the tensile strenght and inhibition of polymerization of four types of impression materials. J Appl Oral Sci 2008, 16: 280-285.

 13. Bagemihl J, Braun M, Klein M, Knetsch M, Kuhn G: Revolution in der Einzeitigen Abformtechnik, Wenn eis plus eis plus ergibt. Das neue Identium®. Kettenbach Journal, 2009, 01: 4-9.

 14. Kahn RL, Donovan TE, Chee WWL: A pilot study of polymerization inhibition

of poly (vinyl siloxane) materials by latex gloves. Int. Prosthodont 1989, 2: 128-130.

 1. De Camargo LM, Chee WW, Donovan TE: Inhibition of polymerization of polyvinyl

siloxanes by medicaments used on gingival retraction cords. J Prosthet Dent 1993, 70:

114-117.

16. Kimoto K, Tanaka K, Toyota M, Ochiai KT: Indirect latex glove contamination and

its inhibitory effect on vinyl polysiloxane polymerization. J Prosthet Dent 2005, 93:

433-438.

17. Tanaka K, Kimoto K, Tsujigami H, Shibata T, Toyota M: A preliminary report on

polymerization inhibition of silicone impression material after contact with disposable

gloves. Bull Kanagawa Dental Coll 2004, 32: 29-33.



Tabela 1. Skład badanych roztworów retrakcyjnych


Grupa

Preparat

Wytwórca

Główny składnik

Astringenty

Gingiva Liquid

Roeko

10% chlorek glinu




Alustin

Chema

20% chlorek glinu




Racestyptine roztwór

Septodont

25% chlorek glinu




Orbat sensitive

Lege artis

25% siarczan glinu




Astringedent®

Ultradent

15,5% siarczan żelaza

Adrenergiki

Injec. Adrenalini 0,1%

Polfa

0,1% chlorowodorek adrenaliny




Injec. Adrenalini 0,01%

Polfa

0,01% chlorowodorek adrenaliny




Visine® classic

Pfizer

0,05% chlorowodorek tetryzoliny




Afrin®

Schering-Plough

0,05% chlorowodorek oxymetazoliny




Neosynephrin-POS® 10%

Ursapharm

10% chlorowodorek fenylefryny




Rycina 1. Zgodność czasu polimeryzacji winylosiloksanoeteru® Identium® Light (Kettenbach) w kontakcie z chemicznymi środkami retrakcyjnymi w stosunku do standardowego czasu polimeryzacji tego elastomeru (%).


Rycina 2. Indeksy zgodności (IZ) czasów polimeryzacji konwencjonalnych i eksperymentalnych chemicznych środków retrakcyjnych z winylosiloksanoeterem® Identium® Light (Kettenbach) w temperaturach 23°C i 37°C (%).
: prace -> upload -> 2011
2011 -> Analiza zwarcia niezbędny element podstawowego badania stomatologicznego
2011 -> Powikłania kolczykowania jamy ustnej. Complications of oral piercing
2011 -> Małgorzata Wierzbicka, Tomasz Kopeć, Katarzyna Nowak, Joanna Jackowska, Witold Szyfter
2011 -> Staw skroniowo-żuchwowy u dzieci chorujących na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
2011 -> Relationships between varied clinical parameters of periodontium and acute myocardial infarction
2011 -> Kliniczne zastosowanie jva w diagnostyce układu stomatognatycznego
2011 -> A dr n med. Janina Czuryszkiewicz-Cyrana
2011 -> Procesy odrzucania przeszczepów na podstawie piśmiennictwa i obserwacji własnych Streszczenie
2011 -> Związek chorób naczyń i chorób przyzębia przegląd piśmiennictwa
2011 -> Evaluation of the radiopacity of root canal filling materials Summary Aim of the study




©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna