Wpływ zmian wynikających z połączenia się spółek abc data Sp z o o. ze spółką holdingową abc data Holding S. A. na atmosferę pracyPobieranie 19.6 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar19.6 Kb.


Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Olga Paszko


(album nr 2219/2007)


Wpływ zmian wynikających z połączenia się spółek

ABC Data  Sp. z o.o. ze spółką holdingową

ABC Data Holding  S.A. na atmosferę pracy

Praca licencjacka

napisana pod kierunkiem

dr Anny Mazur


Warszawa 2010
Spis treści

Wstęp s. 4

Rozdział I.
Zmiana jako nieodłączny element procesu funkcjonowania organizacji na
rynku
s. 6

1.1. Otoczenie i rodzaje zmian w firmie s. 6

1.2. Adaptacja do zmian w otoczeniu s. 9
1.3. Logika rozwoju przedsiębiorstwa s. 9
1.3.1. Fazy ewolucji i kryzysu w przedsiębiorstwie wg L. Greinera s. 10
1.3.2. Cykl życia przedsiębiorstwa s. 13

1.4. Działania aktywne i przedsiębiorcze s. 15

1.4.1. Schemat metod twórczego myślenia s. 16

1.4.2. Odmiany technik Gordona s. 18


1.5. Zmiany radykalne s. 19

1.6. Zmiany strategiczne s. 20ROZDZIAŁ II.
Zmiana postaw pracowników wobec zmian wynikających z połączenia się spółek ABC Data Sp. z o. o. z ABC Data Holding S. A.
s. 23
2.1. Cele badawcze s. 23
2.2. Problematyka badawcza s. 23
2.3. Metody i narzędzia badawcze s. 24
2.4. Dobór próby badawczej s. 24
2.5. Charakterystyka próby badawczej ze względu na rodzaj umowy s. 26
2.5.1. Formy zatrudnienia pracowników s. 27
2.6. Charakterystyka firmy ABC Data s. 27
2.6.1. ABC Data Sp. z o.o. s. 31
2.6.2. ABC Data Holding S.A. s. 33

2.7. Obawa pracowników o utratę dotychczasowych warunków pracy w wyniku połączenia się spółek ABC Data Sp. z o.o. z ABC Data Holding S.A. s. 34


2.7.1. Obawa pracowników przed zmianami spowodowana brakiem wiedzy
z zakresu prawa pracy s. 35
2.7.2. Reakcja pracowników na proces zmian s. 36
2.7.3. Obawy pracowników przed zmianą warunków wynagrodzenia s. 39
2.7.4. Niepewność spowodowana utratą stanowiska. Analiza poziomu wiedzy
z zakresu outplacement s. 41
2.7.5. Niepewność spowodowana zmianą stanowiska s. 43
2.7.6. Lęk przez zwolnieniami spowodowanymi negatywną oceną pracy s. 44
2.8. Wpływ połączenia się spółki ABC Data Sp. z o.o. ze spółką ABC Data Holding na atmosferę pracy s. 45

ROZDZIAŁ III. Program zmiany postaw pracowników firmy ABC Data wobec zmian s. 47

3.1. Zebrania z pracownikami w celach informacyjnych s. 48

3.1.1. Indywidualne rozmowy s. 50

3.2. Przeprowadzanie szkoleń s. 52

3.2.1. Szkolenia tradycyjne s. 52

3.2.2. Szkolenia e-learningowe s.54

3.3. Coaching jako metoda wskazująca korzyści płynące z zaistniałych zmian s. 55

3.3.1 Coaching grupowy s. 56

3.3.2. Coaching indywidualny s. 57

3.3.3. Coaching ekspercki s. 59

3.4. Mentoring s. 59

Zakończenie s. 61 Bibliografia s. 63
Załączniki
s. 64
Wstęp
Głównym celem pracy jest zbadanie, jaki wpływ miało połączenie się spółki ABC  Data Sp. z o.o. ze spółką holdingową ABC Data Holding S.A. na atmosferę pracy. Cel ten możliwy był do osiągnięcia dzięki przeprowadzeniu badań dotyczących opinii i postaw pracowników wobec zmian. Aby zrealizować cel główny wyodrębniłam cele szczegółowe. Dotyczące m.in. znajomości zagadnienia outplacement, zagadnień z zakresu prawa pracy, znajomości zagadnień związanych z oceną pracy i kulturą organizacyjną. Aby zrealizować cele zostało przeprowadzone badanie empiryczne na grupie 50 osób w terminie od 1 marca 2010 do 1 kwietnia 2010.

Prowadząc badania empiryczne sformułowałam hipotezę, która brzmi pracownicy obawiali się w większości utraty dotychczasowych warunków pracy. Dzięki przeprowadzeniu badania empirycznego pod tytułem „Wpływ zmian na  atmosferę pracy” możliwa była realizacja celu.

Do opracowania części teoretycznej pracy wykorzystałam literaturę przedmiotu
w zakresie  zarządzania zmianą i materiały dostępne w Internecie. Część teoretyczna pracy opiera się przede wszystkim na informacjach, jakie w swojej książce pt. „Zmiany i innowacje w działalności przedsiębiorstwa zawarł Józef Penc. Literatura pomocnicza, z której również korzystałam, to m.in. Dariusz Danilewicz, Jacek Mrzygłód „Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi”, Difin, Warszawa 2004.
Struktura pracy obejmuje trzy rozdziały.

Rozdział I. został zatytułowany „Zmiana jako element procesu funkcjonowania organizacji na rynku”. Celem rozdziału jest analiza problemu zjawiska zmiany. Opisywane są w nim fazy ewolucji i kryzysu w firmie wg L. Greinera, jak i cykl życia przedsiębiorstwa. Jest w nim również mowa o zmianach i innowacjach w działalności przedsiębiorstw, działaniach aktywnych i przedsiębiorczych tj. schemat metod twórczego myślenia i techniki według Gordona. Rozdział ten posiada także informacje dotyczące zmian radykalnych


i strategicznych.

Rozdział II. zatytułowany „Zmiana postaw pracowników wobec zmian wynikających z połączenia się spółek ABC Data Sp. z o.o. z ABC Data Holding S.A.” ujawnia problemy pracowników firmy. Ma na celu ukazanie wpływu zmian na atmosferę pracy. Cel został osiągnięty dzięki przeprowadzeniu badań empirycznych z wykorzystaniem metody ankietowej i jej narzędzia kwestionariusza ankiety, jak i metody wywiadu pogłębionego


z wykorzystaniem scenariusza wywiadu. W rozdziale drugim poruszane są m.in. kwestie znajomości pojęcia outplacement, jak i wiedzy z zakresu prawa pracy.
Rozdział projektowy zatytułowany został „Program zmian postaw pracowników wobec zaistniałej w firmie sytuacji”. Celem rozdziału było ukazanie możliwości usprawnienia działań firmy w zakresie przeprowadzania zmian. Takie możliwości dają zebrania
z pracownikami w celu przedstawienia zaistniałej sytuacji, szkolenia tradycyjne
e-learningowe, coaching w tym coaching ekspercki i indywidualny oraz mentoring skierowany do osób, które w procesie zmian nie utraciły miejsca pracy ale także nie uzyskały awansów.Pobieranie 19.6 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna